nr.  met betrekking tot  Uw offerte van Dovnload 24.32 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte24.32 Kb.
Modelbrief te gebruiken voor de overheidsopdrachten waarvan het goed te keuren bedrag 85.000 euro, exclusief BTW, niet overschrijdt


Aangetekend met melding van ontvangstInlichtingen

Onze referentie

Uw referentie

Bijlagen

2


 nr.  met betrekking tot 


Uw offerte van 

Geachte mevrouw, geachte heer1


Naar aanleiding van uw offerte voor de bovenvermelde opdracht, breng ik u op de hoogte dat deze werd gekozen voor de gunning van de opdracht.

De aanbestedende overheid kan ervoor kiezen om de motieven van de genomen beslissing onmiddellijk in bijlage te voegen of de inschrijver te informeren over zijn recht om de aanbestedende overheid te verzoeken hem de motieven mee te delen:
Verzoek tot mededeling van de gemotiveerde gunningsbeslissing:
Op basis van artikel 29, § 2, van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten kan u, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag na de datum van verzending van deze kennisgeving, de aanbestedende overheid schriftelijk verzoeken u de gemotiveerde beslissing mee te delen.
Indien de aanbestedende overheid ervoor kiest de gemotiveerde gunningsbeslissing onmiddellijk in bijlage te voegen:
In bijlage vindt u de gemotiveerde gunningsbeslissing.
Gemeenschappelijke paragrafen:
Deze kennisgeving geldt eveneens als betekening van de goedkeuring van uw offerte. In bijlage vindt u een kopie van de goedgekeurde offerte, voor eensluidend afschrift verklaard.
De heer/mevrouw2   wordt aangeduid als leidend ambtenaar en is bevoegd voor de leiding van en het toezicht op de uitvoering van de opdracht.
Gelieve ons de identiteit van de gevolmachtigde van uw onderneming mede te delen teneinde ten aanzien van de aanbestedende overheid één enkel aanspreekpunt naar voor te brengen, die zal instaan voor de administratieve en financiële opvolging van de onderhavige overheidsopdracht.
Binnen de 30 kalenderdagen die volgen op de verzendingsdatum van deze brief dient er aan , ter attentie van de heer/mevrouw3 , het origineel van het bewijs van het stellen van de borgtocht te worden overgemaakt.
Het bedrag van de borgtocht bedraagt  euro.
De verschillende mogelijkheden voor het stellen van de borgtocht vindt u in bijlage.
In geval van verzuim van borgtochtstelling binnen de voormelde periode van 30 kalenderdagen stelt u zich bloot aan de sancties beschreven in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 4.
Vriendelijke groeten,
Bijlage: Mogelijkheden voor het stellen van de borgtocht en bewijs
Artikel 27 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, geeft u de mogelijkheid de borgtocht te stellen op een van de volgende wijzen:
1° wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr 679-2004099-79) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

2° wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming.


Het bewijs van storting van de borgtocht wordt als volgt geleverd:
1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming;

3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

4° hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;5° hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan.


2 De correcte aanspreektitel gebruiken

3 De correcte aanspreektitel gebruiken

4 Wanneer de opdrachtnemer, binnen de voormelde dertig kalenderdagen, het bewijs niet voorlegt , kan de aanbestedende overheid na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, hetzij overgaan tot een borgtochtstelling van ambtswege via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen (in dat geval wordt de straf forfaitair vastgelegd op 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom), hetzij de ambtshalve maatregelen toepassen.

/
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina