& de verplichting tot ifrs bachelorscriptieDovnload 212.05 Kb.
Pagina1/9
Datum27.09.2016
Grootte212.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Erasmus Universiteit Rotterdam

Faculteit der Economische Wetenschappen

Capaciteitsgroep Bedrijfseconomie

Sectie Accounting, Auditing and ControlEarnings management


&
de verplichting tot IFRS


Bachelorscriptie

Studentnaam: Patrick Gabriëls

Studentnummer: 294324

Datum: 30 juli 2009

Email: 294324pg@student.eur.nl

Inhoudsopgave


Inhoudsopgave 2

1. Inleiding 3

1.1Probleemstelling 4

1.2Afbakening 5

2.Earnings management 6

2.1 Definities van earnings management 6

2.2 winststuring of winstmanipulatie? 8

2.3 Motieven earnings management 9

2.3.1 Positive Accounting Theory 9

2.3.2 Motieven volgens Healy en Wahlen 12

2.4 Mogelijke vormen van earnings management 15

2.4.1 Big Bath 15

2.4.2 Creative Acquisition Accounting 15

2.4.3 Cookie Jar Reserves 16

2.4.4 Materiality 18

2.4.5 Revenue Recognition 18

2.5 Herkennen van earnings management 18

2.5.1 Healy model 19

2.5.2 DeAngelo model 20

2.5.3 Jones model 20

2.5.4 Gewijzigde Jones model 20

2.5.5 Industrie model 21

2.6 Samenvatting 22

3.Wet- en regelgeving 23

3.1 IFRS 23

3.2 IFRS in plaats van Dutch GAAP 24

3.3 Wetgeving en earnings management 24

3.3.1 Voorzieningen 25

4.Empirisch onderzoek 29

4.1 Koninklijke Ahold N.V. 30

4.2 Heineken 32

4.3 ING 34

4.4 Unilever-groep 35

4.5 Koninklijke Philips Electronics 37

4.6 Samenvatting en conclusies 38

5.Conclusie 40

6. Referenties 43

Bijlage 1: Vergelijking IFRS met Nederlandse wet- en regelgeving. 47

Bijlage 2: Nettowinst volgens Dutch GAAP en IFRS 48

Bijlage 3: Nettowinst volgens Dutch GAAP en IFRS 49

Bijlage 4: Nettowinst volgens Dutch GAAP en IFRS 50

1. Inleiding

Alle ondernemingen die een jaarrekening uitbrengen zijn er bij gebaat dat de cijfers die worden gepubliceerd een rooskleurig beeld geven voor de toekomst. Daarom zullen ondernemers de neiging hebben het resultaat te sturen in de, voor hen, positieve richting. Voor de gebruikers van de jaarrekening is het belangrijk dat de jaarrekening een relevant en betrouwbaar beeld geeft van het vermogen en resultaat van de onderneming. Om de jaarrekening een zo betrouwbaar mogelijke weergave van de werkelijkheid te laten zijn heeft de wetgever regels opgesteld die in acht genomen dienen te worden bij het opstellen van de jaarrekening. Binnen deze regelgeving zijn er voor de ondernemer nog steeds wel mogelijkheden om het resultaat te sturen. Het sturen van het resultaat in de, vanuit het oogpunt van de ondernemer, goede richting wordt ook wel ‘Earnings Management’ genoemd.


Earnings management, oftewel resultaatsturing, is een fenomeen dat in veel, zo niet alle, ondernemingen toegepast wordt. Het fenomeen earnings management heeft in het verleden tot meerdere grote boekhoudschandalen geleid. Met als bekendste voorbeelden Enron, WorldCom, Parmalat en in ons land Ahold. Na deze grote boekhoudschandalen is de regelgeving aangepast om te proberen het toepassen van earnings management tegen te gaan en nieuw boekhoudschandalen te voorkomen. Sinds januari 2005 is het voor de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen verplicht om het jaarverslag op te stellen volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden, opgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB), hebben als functie om de vergelijkbaarheid en transparantie van cijfers tussen verschillende landen eenvoudiger te maken.

    1. Probleemstelling

In deze scriptie wordt er toegewerkt naar de beantwoording van de volgende probleemstelling:


Na de verplichting tot toepassen van de International Financial Reporting Standards maken Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen minder gebruik van “Earnings Management” .’
Deze probleemstelling is op te splitsen in twee verschillende onderwerpen die aan bod zullen komen. Allereerst ga ik dieper in op het fenomeen ‘earnings management’. In hoofdstuk twee bespreek ik hoe ‘earnings management’ wordt gedefinieerd, wat de redenen zijn dat ondernemingen het toepassen, in welke vorm het kan worden toegepast en hoe men in de jaarrekening kan ontdekken dat het is toegepast. Vervolgens komt in hoofdstuk drie het andere onderwerp van de scriptie aan de orde. Hier zet ik uiteen hoe de regelgeving met betrekking tot het maken van de jaarrekening is voor beursgenoteerde ondernemingen. Eerst neem ik de Nederlandse regelgeving onder de loep om vervolgens te kijken wat de verschillen zijn met de regelgeving waaraan de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen vanaf het jaar 2005 onderhevig zijn, de International Financial Reporting Standards. Deze hoofdstukken zullen vooral informatief van aard zijn.
In het vervolg van de scriptie ga ik kijken naar de praktijk door jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen van voor 2005 te vergelijken met jaarverslagen van na 2005. Door deze vergelijking wordt naar voren gebracht of het toepassen van earnings management moeilijker is geworden na de verplichting tot het toepassen van de IFRS. Op deze manier wordt getracht te komen tot een heldere beantwoording van de hoofdvraag.


    1. Afbakening

Bij het hoofdstuk earnings management in de praktijk vergelijk ik de jaarrekeningen van beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen van verschillende jaren met elkaar. Om het onderzoek niet te uitgebreid te maken, heb ik enkele beperkingen aangebracht.


Het onderzoek beperkt zicht tot een vijftal Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen waarbij per onderneming een vergelijking wordt gemaakt tussen de jaarrekeningen van de jaren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007. De jaarrekeningen van de jaren 2002, 2003 en 2004 zijn opgesteld volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en de jaarrekening van de jaren 2005, 2006 en 2007 volgens de IFRS.
De jaarrekeningen worden alleen vergeleken kijkend naar de balanspost ‘voorzieningen’. Onder de Nederlandse wet- en regelgeving is de balanspost voorzieningen een post waar vaak earnings management op toegepast wordt. De IFRS kennen striktere regels met betrekking tot de voorzieningen waardoor de verwachting is dat het gebruik van earnings management minder wordt. Ik verwacht dat door te kijken naar de post ‘voorziening’ een goed beeld gevormd wordt omtrent het gebruik van earnings management onder de Nederlandse wet- en regelgeving aan de ene kant en onder de IFRS aan de andere kant. Het onderzoek uitbreiden naar meerdere balansposten lijkt mij dan ook niet noodzakelijk.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina