* Examenvragen eg-recht eerste zit '01 '02Dovnload 51.37 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte51.37 Kb.
* Examenvragen EG-recht eerste zit '01 - '02:  

 • Bespreek de controle van de Commissie op de Lidstaten.  

 • - Wat is het belang van de Beaulieu-beschikking?  
  - Wat is de EER?  
  - Waarin verschilt Turkije als kandidaat-lidstaat met  de andere kandidaten?  
  - Relatie Deggendorf-nietigheidsporcedure.  
  - Belang van het arrest Camera Care van 't HvJ voor de commissie.
   

 • casus.  Zie laatste PO.

* Examenvragen EG-recht eerste zit '02 - '03:  

 • Grenzen directe werking  

 • - volkswagenarrest  
  - conclusie van kopenhagen: turkije  
  - verdrag van nice: grootste verwezenlijking/grootste teleurstelling  
  - sevince arrest  
  - wat is er veranderd in de procedure van art. 81-82 door Verdrag van Nice?  

 • casus.  Zie laatste PO.


Examenvragen 2e zit '02-'03:
1. Bespreek de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie in de prejudiciële procedure  
 
2. - Waarom is het Hof bevoegd om te oordelen over akkoorden die de EG sluit met derde landen ?  
- Wat is het belang van het Moser arrest ?  
- Wat is het belang van de NMBS arresten ?  
- Wat zijn de componenten om een machtspositie te bepalen op de relevante markt ?  
- Waarom is het Hof bevoegd om te oordelen over vragen van directe werking ?  
 
3. Casus

Bijzondere overeenkomstenVragen eerste zit '01-'02.
 
Theorie:
-      Wat is het belang van het tijdstip van eigendomsoverdracht (pg. 5) 4 punten
-      Bespreek het verhaal van de besteller tegen de onderaannemer en omgekeerd. Wat is hun onderlinge relatie? (pg. 235) 3 punten
-      Bespreek de verkoop van een onroerend goed dat als handelspand verhuurd wordt en dat tijdens het huurcontract? (pg. 207) 2 punten
 
Casus:
1)      woninghuur van korte duur (pg.172): in casu van 2 jaar. Eerst was er stilzwijgende wederverhuring (pg. 117) maar na enige tijd wil verhuurder toch opzeggen. Huurders gaan akkoord. Vragen: vergoeding ? wanneer einde van de overeenkomst ? positie partijen? 4.5 punten
2)      Frans geeft op 1/1/1 de opdracht bij lastgeving aan Bart om de auto van Albert te kopen. Albert gaf op 6/1/1 een aankoopoptie aan Dieter om de auto te kopen tot 14/1. Op 7/1 verkoopt Albert de auto aan Chris die betaalt en de auto wordt direct geleverd. Albert gaf aan Evelien op 5/1 een voorkooprecht op de auto. Aan wie behoort de auto en wat kunnen de anderen doen? (pg. 15 + vooral pg. 17 g&h) 4.5 punten
 
Vragen tweede zit '01-'02.
 
1)      overdracht van schuldvordering => vormvereisten + problematiek tegenwerpelijkheid.
2)      Nav sluiten van een huurct: beschrijving van het goed.
3)      10 jarige aansprakelijkheid
4)      plicht verhuurder bij schimmel, slechte verwarming, etc
 
Vragen eerste zit '02-'03.
 
1) koop, prijs w niet betaald, kunnen er intresten gevraagd worden ? (4 punten)
2) wat is oplevering ? (5 punten)
3) casus aangaande verborgen gebreken/aanvaarding (4.5 punten)
4) casus woninghuur overdracht verhuurde goed, problematiek (4.5 punten)
 
Vragen tweede zit '02-'03.
 
1) vrijwaring voor eigen daad bij koop (4.5 punten)
2) wat is "huur met vaste dagtekening"? (4.5 punten)
3) casus plaatsbeschrijving: wat bij onwillige huurder, voorwaarden en belang (4.5 punten)
4) casus overdracht van schuldvordering bij koop, geen zuivering excepties, bezit geldt als titel (4.5 punten)

Eerste zit 2004-2005
Bijzondere overeenkomsten
 
1- Situering:  De verkoper kan ontbinden: art 1654
Is da absoluut? bespreek de mogelijkheden
 
A: tss partijen mildering 1655 - 1656; tav derden samen met voorrecht en revindicatie; wet verbiedt da soms
 
2- Dading en dwaling: bespreek (nietigheid indien omtrent feiten, niet omtrent het recht)
 
3- casus: woninghuur langer dan 9 jaar, overdracht, mogelijkheden om over goed te beschikken
(wilden woning ombouwen tot kantoorruimte => niet wegens verbouwing dachtek aangezien ge de bestemming moet respecteren)
 
4- casus waarbij ge de mogelijke gebreken (en sancties) ivm koop moest bespreken
Goe kwalificeren is de boodschap


EG

bespreek maatregel van gelijke werking


 
kleine vragen:
* VW arrest is bekend van....
* De EER beoogt ... en bestaat uit ...
* Coreper [ ofzoiets, da wistek nie] is ...
* Het belang van de Michelin zaak inzake art 82 is ...
* de functie van minister van buitenlandse zaken is speciaal omdat…
 
Casus


P&F

*Casus
 


*Wat zijn de grondvereisten voor partners die:
a)feitelijk samenwonen
b)wettelijk samenwonen
om een 13- jarig kind van een ander te adopteren
 
*Bespreek de vijf mogelijkheden om voorlopige maatregelen te verkrijgen bij EBF
 
*wat (en wat niet) en waarom (niet) is er ongrondwettelijk aan art 307 bis BW


Bestuurs

*Casus overeenkomstig POII fouten zoeken in verzoekschrift RvSt


*Invulvraagske (overal wa uit de wet halen, heel stom)

in de zin van het bevoegde bestuur is … en zij zenden dat naar … voor … obv welk artikel… - ’t is een algemeen voorbeeld, ge kunt het afleiden uit den context ze, ’t is heel duidelijk…


*Multiple choice vragen over DRO
*Open casus over overheidsopdrachten

°Valt de organisatie onder de wet als overheid?

°Over welke soort opdracht gaat het? (werk/levering/dienst)

°Is de opdracht mogelijk te gunnen zonder mededinging (art 17)
Huwelijksvermogensrecht

*Casus zonder huwelijkscontracten


*Is het volgende vereist? a) homologatie van wijzigingsakte
b) boedelbeschrijving en regelingsakte - in de volgende gevallen:
1)Inbreng van tegenwoordig goed

2)Inbreng van toekomstig goed

3)Verblijvingsbeding

4)Combo verblijvingsbeding en inbreng tegenwoordig goed


*bespreek de continuïteitstheorie in 5 regels (actief, definitief passief, voorlopig passief, bestuur, vereffening-verdeling)
*Twistvraag 13: is art 222 BW nog toepasbaar als er feitelijke scheiding is en de enen E al een onderhoudsgeld betaald?

Handelsrecht
Dienegast


Mondeling:
 
1) Valt een vezekering mbt kansspelen onder de WLVO?
VB: Je laat je vezekeren dat als je 4 goede cijfers hebt met de lotto dat je dan uitbetaald wordt ter waarde van 5 goede cijfers.
 
Antwoord: Neen, het moet gaan om vermogensschade of schade aan de persoon. Dat heb je niet in dit geval.
 
Valt een vezekering voor het verlies van borsthaar onder WLVO?
 
Antwoord: Zelfde als hierboven, maar je kan eventueel wel vermogenschade hebben als je bijvoorbeeld een 'borsthaarmodel' bent.
 
2) Als de bank een cheque te goeder trouw uitbetaalt, maar de trekker de dag voordien is failliet gegaan zonder dat de bank op de hoogte was. Is dit dan tegenwerpelijk aan de massa?
 
Antwoord: Uitleg mbt tot de nul-uur regeling.
 
3) Als de uitschrijver van een Cheque, niet vermogend is door bijvoorbeeld een faillisement en de bank weigert bijgevolg de cheque uit te betalen, want kan de houder van de cheque dan doen (of welke zekerheid heeft hij?).
 
Antwoord: De houder heeft een bevoorrechte schuldvordering op het fonds.
 
Schriftelijk:
 
Dit waren casussen, maar ik zal kort schetsen waarop het juridisch neerkwam:
 
1) Een casus mbt de bewijswaarde van een factuur tussen een particulier en een handelaar
 
2) Een casus mbt een uitwinningsbeding tvv een handelsagent.
 
3) Een casus mbt tot de 'verdachte periode' in kader van het faillisement.
 
4) Een casus mbt een borg in het kader van een faillisement (moet de borg de schuldvordering betalen?, wat als de gefailleerde verschoonbaar is?).
mondeling: Casus met betrekking terugvordering goederen na faillissement (art 101FW) en omniumverzekering
mondeling:
het ging hem over leasing en dan over het pand. Bespreek deze twee tijdens het faill. en GA. Worden de intresten gestuit,...  
Schriftelijk: over wisselbrief; over wet op betalingsachterstand, de alleenverkoop en weer faill, welke handelingen er tegenwerpelijk zijn
mondeling:
 
1) wat is een bankcheque? waarom biedt deze cheque een grote waarborg voor betaling?
ik wist het antwoord niet meteen, maar de prof gaf een paar tips en dan ging het wel, het staat denk ik ook wel ergens in de cursus
 
2) Casusje: bank wil lening geven aan verdachte klant, kans op insolvabiliteit, wil een hypotheek. Wat is het voordeligst: onmiddellijk een hypotheek of een hyptheekmandaat?
Vooral belangrijk te redeneren en mogelijke hypotheses geven, vb. igv ger akkoord, igv faillissement. echt niet zo'n gemakkelijke vraag, er staat denk ik wel iets over in de cursus, ook een cassatie arrest denk ik
 
3) Is een overschrijving een waardepapier?
Heeft hij in de les verteld, ik kon hier niet zo vlot op antwoorden, zou ook op een slide moeten staan
 
De prof vond het duidelijk erg belangrijk te redeneren en niet de star vast te houden aan de cursus
Ik vond dat ik betrekkelijk moeilijke vragen had. De vragen van de anderen gingen onder meer over:
* De wet Financiele zekerheden (heeft hij toch bij een aantal mensen gevraagd, staat op een slide bij ger akkoord)
* De handelaar (echt niet moeilijk, vb. moet iemand die zijn inboedel in zijn garage verkoopt een inschrijving nemen in de KBO)
* de loop van de interesten tijdens het faillissement ten aanzien van een borg
* verschoonbaarheid
* Verzekerbaar belang

casus: GA + faillissement + wisselbrief + verkoopsconcessie

Mondeling: alles bij mekaar in ene casus: verzekeringen, handelaarstatuut, blablabla
examenvragen handels: casus gerechtelijk akkoord en faillisement oa. verbod ontbindend beding dat alleen verwijst naar toestand van aanvraag GA, bewijskracht van de factuur, terugvorderingsrecht van de eigenaar. Mondelinge vragen: vergelijking leveranciersdiconto en kaskrediet, verschoonbaarheid van de borg.

Vertel eens iets over hypothecaire volmacht


En dan nog een vrij lastige vraag over huurkoop...

Mellis

Schriftelijk:


 
* cheque uitgeschreven paar dagen voor faill en betaald op dag van faillissement - kan de curator eisen dat het bedrag dat de bank heeft betaald wordt terug gestort?
 
* stel dat de bank nie betaalt en houder beslist chequevordering in te stellen tegen trekker... - wat is de kans dat de houder financiële genoegdoening krijgt in de procedure?
 
* overeenkomst met eigendomsvoorbehoud (roerende goederen verkoop, goed was geincorporeerd en levering was al maanden geleden) (240 000 - per maand 10 000 afbetalen)
bij faill 2 maand nog nie betaald en nog 7 maand na faill te gaan
wa gebeurt er met de overeenkomst, wat kan men vorderen (hoofdsom + intrest) en wat zijn de middelen om kracht bij te zetten  (art 101 FW en 20 5° Hyp W dachtek)
 
* curator wil huis van echtgenoot van de handelaar (waar deel van handel in doorgaat) verkopen - argumenten:
-getrouwd onder scheiding van goederen
-curator: niet bekendgemaakt (RB v Kh - zie W. Kh. art 12 ev.)
bespreek de argumenten
is het huis veilig? volgens mij wel aangezien art 98 FW zegt dat ge niet kunt uitvoeren op eigen goed van de echtgenote
 
 
mondeling:
Prof is heel vriendelijk en wil u echt nie nekken ofzo
ik kreeg een verhaal ivm kerel die dingen uit erfenis verkocht via ebay na verschilllende dingen van dienen brol "kunstzinnig" samen te stellen (om meer waarde te creeeren) - kreeg achteraf rekening van commissie die hij moest betalen voor zijn transacties en aanbiedingen ed. oa. intrest van 9.5 procent etc.
wat kan dienen mens doen
begonnen over wet betalingsachterstand en de toepassing daarvan
dan gekeken of dienen kerel neen handelaar was
dan wat ebay eigenlijk doet.. handelaar -> bemiddeling? bescherming wet agentuur? makelaar etc. etc.
heb dus maar 1 vraag gekregen aangezien daar redelijk wat over geredeneerd is geweest etc.
 
belangrijk is gewoon dagge zegt wagge denkt zodanig dat hij ziet wagge denkt en dat hij eventueel kan sturen welke denkpiste ge ook nog kunt betreden...
1) Een stookolielevarancier levert stookolie in ondergrondse tank aan verdeler van stookolie. De olie moet binnen 30 dagen betaald zijn. Er is verkocht met eigendomsvoorbehoud. Waarom is dit eigendomsvoorbehoud niet nuttig?
--> Art.101 FW toepassen. Eigendomsvoorbehoud hier niet nuttig omdat de olie onroerend geworden is door incorparatie + vermenging met andere olie. Opgepast: niet verwarren met art. 20 Hypotheekwet.
 
2) Als alternatief wil de olieleverancier betaald worden met facturen...Enkele vragen daaromtrent:
--> Wet gebruiken (datum ontsnapt mij nu, alleszins hoofdstuk 2 "Endossement van de factuur" )
 
3) Gesteld dat de betaling op die manier (via de facturen dus) in orde komt en de verdeler gaat kort daarop failliet, welk probleem kan dan onstaan?
--> Betaling niet-vervallen schuld in de verdachte periode etc... (zie art. 17 geloof ik FW)
 
4) Tison kweekt orchideeën, koopt telkens de scheutjes aan. Eerst schenkt hij zijn orchideeën gewoon weg, later begint hij ze te verkopen. Is het HR van toepassing?
 
--> Ja  
 
5) De winst van de orchideeën geeft hij aan de scouts. Is het HR van toepassing?
 
--> Nee (cfr. Pastoorsarrest)
Mondeling:
 
- advocaat die garage huurt, poort valt op garage, wil van verhuurder vorderen maar weet niet voor welke rechtbank (slechte advocaat )
+ bijvraagjes
 
- toepassing wet betalingsachterstand t.a.v. advocaat
 
- bank kan kiezen tussen pand op handelszaak of pand op aandelen handelszaak, wat is het voordeligst bij faillissement


Arbeidsrecht
Mellis


vragen:
1) CAO op sectoraal niveau, is de onderneming gebonden?  
(b) Kan ze een ondernemings cao sluiten voor sect cao, na cao voor alg verb verkl, na alg verb verkl  
(c) indien de onderneming een cao sluit die 10 ct loon per uur vermindert voor 2 jaar, kan de WN daarna zijn oude hogere loon terugvragen?
 
2)Stakingsrecht is absoluut => cao die uitoefening beperkt, die bepalingen zijn nietig: juist of niet juist en leg uit waarom
 
3) Schrijf een zo ruim mogelijk concurrentiebeding voor de WG in de AO met deze werknemer en leg bondig uit waarom
 
4) structuur verhandeling over europees recht
 
5) opinie over de huidige regeling van overwerk
 
6) Casus: mondelinge overeenkomst over AO voor bepaalde tijd voor werkman aangenomen op 1 juni 2005
WG geeft ontslag via gerechtsduurwaarder op 13 juni 2005, begin: maandag 13 juni, duur: 7 dagen
 
Analyseer de situatie en zeg wat de werkman kan doen
 
voila
 
mondeling: arrest over ontslag wegens dringende reden en verjaring

Herakleitos

woensdag:


 
1. vraag ivm binding van cao ==> toekenning oudejaarspremie aan werknemers met onbepaalde duur-contract, niet gebonden door proeftijd
 
uiteraard iemand met een bepaalde duur-overeenkomst, en eentje met een overeenkomst voor onbepaalde duur, maar telkens zat het proefbeding in de weg
 
een vraag over hoe te voorkomen als bedrijf dat je de premie moet ophoesten (vrij absurde vraag, je moest zeggen wat je op 1 januari 2005 kon doen tegen een cao die op 1 augustus 2005 pas zou worden afgesloten)
 
laatste vraagje ging over de voortgezette binding van de cao (geldingsduur afgelopen, maar niet expliciet bedongen voor welke jaren de cao geldt)
 
vrij ergerlijk was dat je je overal in de hypotheses moest werken om een juist antwoord te geven (geen indicaties over primaire, suppletieve binding, algemeen bindend verklaring lichtjaren te laat...)
 
2. stel een concurrentiebeding op voor een arts in het onderzoekscentrum van johnson&johnson (= zie wet)
 
3. onderneming wil overuren presteren voor de zomerperiode
- hoe begin je eraan? welke gevolgen?
- geldt dit ook voor de directeur van de verkoopsafdeling?
 
4. opiniërende vraag: wat denkt u over het europees sociaal recht in zijn huidige stand  
 
5. structuurvraag: hoe zou u een verhandeling over handhaving van het arbeidsrecht opbouwen?
 
6. casus: ladderzatte vrachtwagenbestuurder veroorzaakt groot accident ==> werkgever wil hem buitentrappen ==> probleem: de man heeft gekandideerd voor het CPBW bij de laatste sociale verkiezingen
- hoe krijg je hem buiten wegens dringende redenen?
- welke andere sancties zijn mogelijk?
 
Mondeling: een vonnis van de arbeidsrechtbank van brussel over opleidingsbedingen
 
(informaticus krijgt opleiding in bedrijf, vertrekt na ze genoten te hebben, begint eigen zaak, wordt door werkgever aangesproken om een vergoeding te betalen, arbeidsrechtbank geeft werkgever over de hele lijn gelijk)
 
tricky was dat je het woord "schadevergoeding" moest gelezen hebben in de laatste paragraaf van de uitspraak, daarover ging dan ook de bijvraag bij de meesten (hoewel mijnes inziens dit een loutere bevestiging was van de eerder door de rechtbank opgebouwde redenering)

Reginafilangie

vragen vandaag:


1)cao,binding,..
2)inhoudstafel handhaving
3)juridische bescherming door europa op arbeidsrechtelijk vlak?
4)ontslag dringende reden beschermde werknemer
5)concurrentiebeding opstellen
6) casusje inzake overwerk
7) arrest ivm opleidingsbeding

Rastablasta

De vragen:  


1. 4 vragen ivm de binding van een cao, hiërarchie van de rechtsbronnen (art. 51 cao), de opzeggingstermijn en vergoeding.
2. een inhoudslijst opstellen voor een verhandeling over de combinatie beroepsleven - gezinsleven
3. wat zijn de gevolgen voor wg en de illegale wn als er zowel geen arbeidskaart als vergunning is ( loonbescherming voor illegaal voor verrichte arbeid)
4. een opiniërende vraag: wat vind je van het systeem van de specifieke ontslagverboden andere dan die voor de beschermde wn
5. ?
6. toekennen van jaarlijkse vakantie en vakantiegeld indien de ao beëindigd wordt en wn in dienst treedt bij andere wn
mondeling: vonnis ivm ontslag wegens dringende reden

Racer aka [Willem]

der is genoeg tijd maar ge moet wel doorwerken want 't is veel schrijven:


1. een casus over CAO's en arbeidsregelementen en zo ivm arbeidsduur
2. een opiêrende vraag of arbeidsregeling in de NAR moet of in wetten en decreten  
3.een redactionele vraag: stel een verhandelingsinhoudstafel op over 'motivering van het ontslag'
4. een vraag over uitzendarbeid (wie moet geld vorderen als de uitzendkracht een machine kapot maakt bij de gebruiker)
5.een brief opstellen waarbij je iemand ontslaat wegens een zware fout ( dringende redenen dus)
6. nog iets...

Schema van –Kim- om termen uit elkaar te houden


WNsorganisaties
 
algemene naam : vakverenigingen
 
interprofessionele WNsorganisaties=vakbonden
         ACV-ABVV-ACLVB
 
         hierbij zijn vakorganisaties = vakcentrales = beroepscentrales aangesloten (uitz. ACLVB)
 
WGsorganisaties
 
overkoepelend : VBO : de enige interprofessionele WGorganisatie
 
        hierbij zijn federaties = WGsorganisaties aangesloten
 
paritaire (sub)comités
 
sociaal overleg op vlak vd bedrijfstak = sector
 
bestaat uit vertgwers vd representatieve WNs- en WGsorganisaties
 
vakbondsafvaardiging
per ON
 
ondernemingsraad
per ON  
bestaat uit WGsafgevaardigden + personeelsafgevaardigden

ProcesrechtRacer aka [Willem]:

mondeling:

wat is het verschil tussen beslag onder derden en beslag bij derden?

wie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van notariele akten....en dan 10 bijvragen over notariele akten


K@iser:

Mondeling:


 
- Kan men bewarend beslag leggen op grond van een uitvoerbare rechterlijke beslissing?
 
- Wat is een eindvonnis?  
 
- A wenst veroordeling van B voor 5000€, krijgt minder toegekend, B roept C in vrijwaring in. Kan A beroep instellen tegen B en C? B ? C?
Hemels:

mondeling:  


 
- kan een rechter in kort geding een voorlopig tenuitvoerverklaarde uitvoerbare gerechterlijke uitspraak schorsen  
 
- wat is het dossier van rechtspleging  
 
- vraagkse over dwangsom van die chinese vaas da hier boven al ergens sta.

Mister_V


vraagjes mondeling:  
 
- in kortgeding veroordeeld tot dwangsom, B betaalt dwangsom, gaat daarna naar de bodemrechter die hem vrijspreekt
kan hij dwangsom terugvorderen?
 
- wat is gezag van gewijsde?
 
- is de rechtbank waar na cassatie verwezen wordt, gebonden door de uitspraak van cassatie
stresskikker

-wat is bevoegdheidsovereenkomst


-A heeft een vonnis bekomen van de vrederechter waarbij B 2000euro moet betalen, B doet dit niet spontaan. Kan A overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging
-wat is de publiciteitsregeling bij beslag en wat is het nut ervan
caligula

1) mag kortgeding rechter gebruik maken van het subjectieve recht in zijn oordeel?


2) wat is exceptie?vgl met middel?soorten excepties en dan opschortende excepties zo wa uitleggen?
3) casus: vonnis uitvoerbaar bij voorraad, A moet B 5000 euro betalen, hoger beroep aangetekend, toch gedwongen tenuitvoerlegging gebeurd, daarna appelrechter die vonnis hervormt.. quid?

Mellis


mondeling:  
*A wor veroordeeld tot betalen van 2000 euro, B laat beslag leggen op zijn bankrekening bij NV bank. Heeft NV bank een verplichting(en)
*wat is collectieve schuldenregeling
*vonnis gewezen op tegenspraak obv 751 - hoger beroep (geen grond), dagvaarding in eerste aanleg nie getekend
kan hij nog iets aanvoeren?
 
 
schriftelijk:
*Casus:
1)wie is materieel en territoriaal bevoegd
2)Heeft de rechter de nietigheid terecht afgewezen
3)
4)Welke uitspraak heeft de rechter gedaan - is daar hoger beroep tegen mogelijk - heeft dat schorsende werking?
5)
 
*MC en motiveren
1) Over het verschil van behandeling op de inleidingszitting in eerste aanleg / beroep
2)Iets over: wat is er mogelijk tegen deze uitspraak (burgerlijke rechtbank over huurgeschil van 2000 euro ofzo) => moest weten dat het cassatie was omdat bevoegde rechter vrederechter is in eerste aanleg
3)
 
*Iets over ambtshalve heropenen van de debatten om de rechten van de verdediging te verzekeren (hij vond dat andere regels van toepassing waren dan de verdediging meende - 138x <> burenhinder) + het noteren van de reden van vertraging op het zittingsblad (hij had de zaak al 2 maand in beraad)
 
* Juist of fout + motiveer:
1) een vonnis krijgt kracht van gewijsde door de betekening aan de partij die het onderspit heeft gedolven
2)buiten 755 (schriftelijke behandeling) loopt de normale rechtspleging voornamelijk mondeling
3)
4)
littlestar

- Kan de rechter een dwangsom bevelen als partijen erom vragen maar de modaliteiten niet uitwerken? Plus nog een aantal extra vraagjes die hij erbij stelde, over het specifieke karakter van de dwangsom.


- Wat is reële executie?
- Een casus over een verstekvonnis m.b.t. uitvoerend beslag op een roerend goed.  

Hasj Pee


A) Er wordt bewarend beslag gelegd op de rekening van de bank van A door persoon B ten belope van zijn vonnis strekkende tot betaling van 2000 euro. Wat zijn de verplichtingen van den bank?
 
=> antw.: 1451 en 1452 Ger.W.: op zich relatief eenvoudig, maar hij stelde uiterst menig bijvraag, waar je door de mand viel als je niet meer wist dan dat in de codex stond. + bijvraag over negatief saldo, wat moet je dan doen? + bijvraag over sancties?
 
B) Leg art. 867 Ger.W. uit "niet in acht genomen vorm werkelijk wel in acht is genomen" + illustreer met een voorbeeld.
 
=> antw.: de cursus uitleggen wat hij hierover zegt + vb van de gerechtsdeurwaarder met zijn handtekening.
Hij probeert je onzeker te maken en te doen twijfelen en stelt opnieuw veel bijvragen: "Kan dat wel", "Zou je dat zo niet oplossen?", "Strookt dat wel met je vorige uitleg". Maar ik was 100% zeker juist en liet me dan ook niet intimideren.
 
C) Kan een partij die geen conclusies heeft genomen toegelaten worden om te pleiten.

Mienie


1: wat is een eindvonnis  
2: A dagvaardt B voor 3750 euro, B dagvaardt C in gedwongen tussenkomst en vrijwaring. A krijgt 2500 euro toegekend. A gaat in beroep tegen B en C. Kan dit? Zoja, wat zijn de verweermiddelen van B en of C?

Jackal


1. Wie kan allemaal een éénzijdig verzoekschrift ondertekenen? Wat is de ratio daarvan?
 
2. Wat is een bevoegdheidsovereenkomst en geef een geldig en een ongeldig voorbeeld daarvan?
 
3. casus:
 
De vrederechter te T. veroordeeld op verzoek van A, B om de vaas van A terug te geven en hij legt tevens een dwangsom op van ...euro. Drie maanden na het vonnis laat A dat vonnis betekenen. Twee maanden later is B niet in beroep gegaan, maar hij heeft ook nog steeds de vaas niet teruggegeven en geen dwangsom betaald. B wilt dat ook niet doen, want hij zegt dat hij de vaas niet kan teruggeven omdat ze reeds twee weken voor de uitspraak was gevallen en gebroken.
 
Welke rechter is hiervoor bevoegd en wie zal het initiatief moeten nemen?

Mc solar


Mondeling:

1) 5 dingen die rechter al dan niet ambtshalve mag/moet doen


                   2) vuile vraag over da hoger beroep en wam-wet( da gedoe met 3 partijen enzo)
                   3) art 675 ofzo ivm rechtsbijstand: "de tegenpartij wordt opgeroepen": wat vind u van deze bepaling en wie is tegenpartij?
 
schriftelijk: casus beslag, 2 situaties: welke nietigheid, drie dingen: juist of fout, een vraag ivm eenzijdig verzoekschrift en een casus over 747§2.
-Kim-

mijn vragen op t mondeling :


 
leningsovereenkomst tss bank en X, waarin bedongen wordt dat X bij wanprestatie ook de advocatenkosten en -honoraria moet betalen.
X begaat wanprestatie en wordt in eerste aanleg veroordeeld tot betaling van de kosten, waaronder de advocatenkosten en -honoraria
kan X in beroep enkel de betaling van de adv.k en -honoraria aanvechten
 
kan de rechter, zetelend in kort geding, de gedwongen tenuitvoerlegging schorsen?
 
wat is een dossier van rechtspleging
 
hij stelt bij iedere vraag nog wat bijvraagskes. hij is heel vriendelijk, probeert u op weg te helpen als je het niet weet maar hij wil u evengoed in de war brengen : 'zou je toch dat artikel niet toepassen, of mss dat artikel'. als je het zeker bent moet je volharden, voorwaarde is natuurlijk dat je zeker bent. als je zelf al twijfelt dan brengt hij u alleen nog maar meer in de war  

Dienegast


Schriftelijk:
1) Casus met 5 vragen
mbt. materieel en territoriaal bevoegde rechtbank
mbt. samenhang
mbt. vordering tot tussenkomst
mbt. hoger beroep
 
2) Kleine casus met 1 vraag
Sa wordt veroordeeld tov Se.
Se gaat beslag onder derden leggen dmv vonnis en 2 facturen. Kan dit? Wat kan verzet derde zijn?
 
3) Een casus waarbij 2 partijen rechtsdag vastleggen op bepaalde datum tegen 15 uur. 8 dagen voor rechtsdag stuur griffie een fax waarbij ze meedeeld dat de zitting een uur vervroegd wordt. 1 partij beweerd daar geen kennis van te hebben en komt tegen 15 uur maar rechter is al in beraad.
De partij vraagt heropening debatten omdat zij geen kennis had genomen van de fax, de rechter staat dit toe ogv van rechten van verdediging.
 
Vraag: annoteer met wetgeving (vond ik de ambetantste vraag).
 
3) 4 kleine casusjes mbt tot exceptie van nietigheid.
 
4) a) vraag mbt kantonnement; b) kan een zaak in de Rechtbank van Koophandel behandeld worden door 3 lekenrechters? (en nog 1 vraag die ik me niet meer kan herinneren).
 
Mondeling:
1) Geef 'voorwerp' en 'oorzaak' beslag
2) Wat moet rechter in kort geding doen als spoedeisend karakter niet uitdrukkelijk werd aangevoerd, maar wel impliciet kan afgeleid worden van de vordering.
3)Casus: A verschijnt niet op rechtsdag en wordt veroordeeld via een uitspraak geacht te zijn gewezen op tegenspraak tot betalen van een geldsom aan B.
Wat kan A aanvoeren in hoger beroep wetende dat de dagvaarding niet was getekend?
 
Veel succes, professor Taelman is een schappelijk mens.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina