´ Opgesteld doorDovnload 76.79 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte76.79 Kb.
Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg


2013-2016


´
Opgesteld door: Dhr. M. van ´t Zand, mevr. R. Verschuuren, dhr. R. de Gans (AOV-ers)

Datum: 29 augustus 2012

Versie: 1.2
Samen staan we sterk´ 1. Aanleiding beleidsontwikkeling

Gemeenten zijn op korte termijn verplicht om lokaal veiligheidsbeleid te voeren.

Vanwege de centrale rol die de lokale overheid heeft, heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen de gemeentelijke regierol op de lokale veiligheid bij wet vast te leggen. Een wetsvoorstel hiertoe is in augustus 2010 door de minister van BZK naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar ligt het voorstel, omdat de Kamer wil wachten op de Politiewet en het in samenhang met 'toezicht en handhaving' wil bespreken. De gemeenteraad wordt met deze wet verplicht eens in de vier jaar een Integraal Veiligheidsplan vast te stellen. Daar staat in wat de gemeente zelf doet en wat zij van andere organisaties en instellingen (ketenpartners) verwacht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Integraal veiligheidsbeleid ligt bij het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast wordt de gezagspositie van de burgemeester voor het lokale veiligheidsbeleid versterkt door het toevoegen van een zorgplicht. De burgemeester kan partijen bewegen alsnog mee te werken en stimuleren dat het integrale veiligheidsplan wordt uitgevoerd (doorzettingsmacht).


De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg beschikken al langere tijd over integraal veiligheidsbeleid (IVB) volgens de methode van het Kernbeleid Veiligheid. In 2012 hebben de colleges van beide gemeenten besloten gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen wat de huidige nota´s in beide gemeenten vervangt. Opnieuw wordt gebruik gemaakt van de methode Kernbeleid Veiligheid. De keuze om gezamenlijk IVB op te stellen, is gebaseerd op een aantal redenen. Onderstaand zijn de belangrijkste benoemd:

 • Beide gemeenten zijn vergelijkbaar qua omvang en veiligheidsvraagstukken.

 • De gemeenten maken beide gebruik van hetzelfde politieteam Geertruidenberg/Drimmelen en werken daardoor al jaren samen. Zo maken zij beide deel uit van dezelfde lokale driehoek (burgemeester, politie, OM).

 • Het veiligheidsbeleid van de gemeente Drimmelen loopt in 2012 af, dit is een mooie gelegenheid om samenwerking te bevorderen en gezamenlijk nieuw IVB op te stellen.

 • Steeds meer partners in de veiligheid werken niet meer voor 1 gemeente, maar zijn regionaal georganiseerd (schaalvergroting veiligheidspartners). Denk hierbij aan de brandweer, politie, GGZ, GGD, Novadic Kentron enzovoorts. Dat betekent dat zij meerdere gemeenten moeten bedienen en de gemeenten afzonderlijk niet meer hun prioriteiten bepalen. Hierover moet overleg plaatsvinden. Om te voorkomen dat een middelkleine gemeente als Drimmelen of Geertruidenberg hier last van ondervindt, is het goed de krachten te bundelen en een sterkere partij te vormen ten opzichte van grotere gemeenten.

 • De politie is een belangrijke veiligheidspartner voor de gemeente. De Nationale Politie wordt vanaf 1 januari 2013 ingericht. Dit betekent dat de lokale teams groter worden. Het team Geertruidenberg/Drimmelen gaat samen met het team Oosterhout en het team Land van Heusden en Altena het team Dongemond (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem) vormen. Het huidige district Oosterhout wordt opgesplitst, waarbij de Dongemond gemeenten aansluiten bij district Breda (genaamd Baronie). Om voldoende slagkracht te hebben ten opzichte van de politie is samenwerking noodzakelijk. Daarnaast is het voor de politie beter werkbaar wanneer in zowel de gemeente Drimmelen als in Geertruidenberg hetzelfde beleid wordt gevoerd ten aanzien van veiligheid.

 • Criminelen kijken niet naar gemeentegrenzen. Als men in Drimmelen drugsoverlast hard aanpakt en in Geertruidenberg niet, is de kans groot dat het probleem zich verplaatst. Daarom is het belangrijk om eenduidig veiligheidsbeleid te voeren met de buurgemeente die vergelijkbare problemen ervaart op veiligheidsgebied.

Kortom, redenen genoeg om gezamenlijk IVB te ontwikkelen.

Bewust is gekozen voor de samenwerking met alleen de gemeente Drimmelen en niet bijvoorbeeld ook de gemeente Oosterhout waarmee beide gemeenten veel samenwerken.

Dit is vanwege het feit dat de gemeente Oosterhout zowel in omvang, als in veiligheidsvraagstukken behoorlijk afwijkt van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. Bestuurlijk is deze keuze afgestemd.
In deze startnotitie kunt u lezen op welke manier gezamenlijk veiligheidsbeleid met wie, op welk moment en tegen welke kosten/tijdsinvestering, wordt vormgegeven. Daarnaast volgt een beknopte uitleg over de methode Kernbeleid Veiligheid.


 1. Strategische doelstelling

In de coalitieprogramma´s van beide gemeenten staat het volgende over veiligheid:
Drimmelen

Met het aantreden van de huidige coalitie is een nieuw coalitieakkoord gemaakt met de titel ‘Bouwen aan Vertrouwen’. In dit akkoord voor de bestuursperiode 2012-2014 zijn een 19 tal accenten benoemd in aanvulling op het bestaande coalitieakkoord ‘Solidariteit & daadkracht’ 2010-2014. In dit laatste coalitieakkoord is ten aanzien van veiligheid het navolgende opgenomen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel is de hoofddoelstelling. De speerpunten die genoemd zijn betreffen integrale aanpak veiligheidsbeleid, aanpak van normoverschrijdend gedrag, sociale controle en handhaving. Als aandachtspunten zijn genoemd: preventie van dissident gedrag door tijdige voorlichting, meer zichtbaarheid van de wijkagent in de wijk en streven naar (behoud van) een vaste wijkagent per kern. Bij de aandachtspunten voor de ambtelijke organisatie zijn overigens genoemd: • Ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid

 • De mogelijkheid tot verregaande samenwerking met de gemeente Geertruidenberg op het vlak van openbare orde en veiligheid onderzoeken.


Geertruidenberg

Coalitieprogramma: ´samen aan de slag´: de coalitie wil bereiken dat in de gemeente Geertruidenberg sprake is van een toenemende mate van veiligheid en veiligheidsgevoel. In de Veiligheidsregio werkt de gemeente op dit gebied samen met politie, brandweer en GHOR. Deze samenwerkingsverbanden worden in de komende jaren gecontinueerd en geoptimaliseerd. Het actueel houden van de rampbestrijdingsplannen, het instellen van piketteam, het frequent oefenen in het kader van de rampenbestrijding en het opstellen van adequate risicocommunicatie zijn belangrijke speerpunten.

Het voorkomen van ziekten en de gezondheid van de bevolking, het verzorgen van passende zorg, een schone en hygiënische leefomgeving voor de burgers en het verminderen van de belasting voor het milieu staan voor de gemeente voorop. Daarnaast streeft de gemeente ernaar een leefbare veilige gemeente te zijn en blijven met weinig milieuhinder.
Tijdens de behandeling van de kadernota 2013 door de gemeenteraad is een amendement aangenomen over het uitbreiden van de capaciteit van de BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) voor de gemeente Geertruidenberg. Het doel van het besluit is meer capaciteit om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en voor algemene surveillance. Doordat de BOA zich richt op kleine vergrijpen, zodat de politie zich kan richten op grotere delicten en misdrijven.
Om de ambities die genoemd zijn in de coalitieprogramma´s en het besluit over de BOA in de gemeente Geertruidenberg te realiseren, is het belangrijk dat de gemeenten de regie pakken op het gebied van veiligheid en met betrokken partners (in- en extern) integraal veiligheidsvraagstukken aanpakken.
De strategische doelstelling voor het gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid is:
´Het gezamenlijk opstellen van een kadernota integrale veiligheid 2013-2016 voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg en hiermee de basis te leggen voor een daadkrachtige integrale aanpak (met ketenpartners) van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens teneinde een omgeving te creëren/behouden waarin burgers, bedrijven en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en recreëren´,
In de kadernota IVB wordt deze doelstelling verder uitgewerkt.


 1. Uitgangspunten

Voor het ontwikkelen van het IVB worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Beide gemeenten voeren de regie op het veiligheidsbeleid en op de samenwerking tussen in- en externe partners die betrokken zijn bij de verschillende veiligheidsvraagstukken.

 • Elke partner kent zijn verantwoordelijkheid op zijn/haar werkterrein en neemt deze verantwoordelijkheid.

 • Beide gemeenten springen snel in op veiligheidsvraagstukken die spelen binnen de samenleving en zien samenwerking als belangrijk punt in het werken aan een veiligheidsvraagstuk.

 • Beide gemeenten werken samen met de overige gemeenten binnen het politieteam Dongemond om de aanpak van gemeentegrens overstijgende vraagstukken integraal aan te pakken.

 • Bij de aanpak van een veiligheidsvraagstuk worden dan ook alle organisaties/personen die een rol kunnen spelen bij de aanpak, betrokken.

 • Alvorens oplossingen worden bedacht en uitgevoerd voor een veiligheidsvraagstuk, wordt onderzocht wat de daadwerkelijke oorzaak is van het probleem. Terughoudend wordt omgegaan met symptoombestrijding.
 1. Aanverwante beleidsprocessen

Veiligheid is een onderwerp wat vele andere onderwerpen raakt. Dat betekent dat bij de ontwikkeling van het IVB rekening moet worden gehouden met deze beleidsprocessen/beleidsstukken etc. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste aanverwante beleidsprocessen, -stukken:

 • Jaarplan politie;

 • Jaarplan OM;

 • Gemeentewet

 • Wet Veiligheidsregio´s

 • Regionaal Crisis Plan (RCP) en uitvoeringsplan

 • Nota´s integrale handhaving gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

 • APV´s gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg

 • Horecanota´s gemeente Drimmelen en Geertruidenberg

 • Evenementennota´s gemeente Drimmelen en Geertruidenberg

 • Notitie wijk- en buurtbeheer oud en nieuw gemeente Geertruidenberg

 • Meerjarenprogramma dorpsgericht werken Drimmelen

 • Etc.

Met de werkgroep (zie hoofdstuk 7) wordt een verkenning gedaan naar de relevante beleidsstukken en –processen en wordt bekeken welke stukken meegenomen worden bij het opstellen van de kadernota IVB.
 1. Opbouw veiligheidsbeleid en uitkomsten proces

Het huidige IVB van beide gemeenten is opgesteld volgens de methodiek van het Kernbeleid Veiligheid. Dit is een methode ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Beide gemeenten zijn tevreden over deze methodiek en willen het nieuwe IVB ook met behulp van deze methodiek opstellen.

Het Kernbeleid Veiligheid richt zich op alle onderdelen van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) en behandeld alle mogelijke veiligheidsthema´s in de onderstaande 5 veiligheidsvelden: 1. Veilige woon- en leefomgeving

 2. Bedrijvigheid en veiligheid

 3. Jeugd en Veiligheid

 4. Fysieke veiligheid

 5. Integriteit en veiligheid

Bij het opstellen van IVB wordt allereerst een kadernota integraal veiligheidsbeleid opgesteld voor de periode 2013-2016 welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Op basis van de veiligheidsanalyse wordt aan de gemeenteraden gevraagd in een raadsbijeenkomst prioriteiten te stellen voor het integrale veiligheidsbeleid. De kadernota wordt geconcretiseerd in jaarlijkse uitvoeringsprogramma´s waarin komt te staan welke zaken op het gebied van veiligheid in dat jaar worden aangepakt. Dit staat los van ad hoc zaken die gedurende het jaar voorbij komen en niet te voorzien zijn. Elk jaar wordt het uitvoeringsprogramma gedevalueerd en wordt het beleidskader tegen het licht gehouden. Op basis van de evaluatie en de veiligheidssituatie in beide gemeenten, wordt het uitvoeringsplan voor het volgende jaar opgesteld.

In 2016 vindt een evaluatie plaats van het gehele integrale veiligheidsbeleid.
Het vaststellen van de kadernota IVB is zoals aangegeven een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat betekent dat gedurende het traject waarin de kadernota wordt opgesteld, de gemeenteraad op vooraf vastgestelde momenten betrokken wordt. Het college is vervolgens verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaaruitvoeringsplannen en de evaluaties hiervan. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

Het proces van het opstellen van de kadernota IVB is in het hoofdstuk planning verder omschreven.


6. Veiligheidspartners

Zoals aangegeven wordt het IVB opgesteld met de ketenpartners in de veiligheid. Dit zijn zowel in- als externe partijen.


Interne partners

Onderstaand allereerst een overzicht van de benodigde interne partners per veiligheidsveld.

Beide gemeenten hanteren andere benamingen voor een aantal functies. Daarom zijn in sommige gevallen meerdere benamingen gebruikt voor vergelijkbare functies-

1. Veilige woon- en leefomgeving: • Coördinator wijk- en buurtbeheer/dorpsgericht werken

 • Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV-er)

 • Buitendienst

2. Bedrijvigheid en veiligheid • Economische zaken

 • Vergunningverlening en toezicht (DHW en evenementen)

 • AOV-er

3. Jeugd en veiligheid • Beleidsmedewerker jeugd

4. Fysieke veiligheid • Beleidsmedewerker verkeer

 • Beleidsmedewerker externe veiligheid

 • Ambtenaar rampenbestrijding

5. Integriteit en veiligheid • AOV-er

Naast de benodigde interne partners voor specifieke onderdelen van het veiligheidsbeleid, zijn 2 algemene ondersteunende functies benodigd, namelijk een communicatieadviseur en een administratief medewerker.


Uiteraard spelen de gemeenteraad, het college en het directieteam een rol in het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid. Zij worden op vooraf bepaalde momenten hierbij betrokken.
Externe partners

Er zijn veel externe partners betrokken bij veiligheid. Onderstaand is een opsomming gegeven van de belangrijkste.
Organisatie

Gemeente Drimmelen

Gemeente Geertruidenberg

Politie

Politie Zuidwest Nederland

Politie Zuidwest Nederland

Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie

Openbaar Ministerie

Woningcorporaties

Volksbelang, Goed Wonen

Thuisvester, WSG

Maatschappelijk werk

Surplus

Trema

Jongerenwerk

Surplus

Trema

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ

GGZ

Verslavingszorg

Novadic Kentron

Novadic Kentron

Gezondheidszorg

GGD

GGD

Centrum Jeugd en Gezin

Centrum jeugd en gezin Drimmelen (CJG)

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Geertruidenberg

Bureau Halt

Bureau HALT MWB

Bureau HALT MWB

Brandweer

Brandweer Midden en West Brabant (onderdeel Veiligheidsregio)

Brandweer Midden en West Brabant (onderdeel Veiligheidsregio)

Geneeskundige hulp bij rampen

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (onderdeel Veiligheidsregio)

Geneeskundige hulp bij Ongevallen en Rampen (onderdeel Veiligheidsregio)

Georganiseerde criminaliteitsaanpak

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Veiligheidshuis

Veiligheidshuis Breda

Veiligheidshuis Breda

Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Midden en West Brabant

Veiligheidsregio Midden en West Brabant

Nazorg ex-gedetineerden

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

KHN afdeling Drimmelen

KHN afdeling Geertruidenberg

Gehandicaptenplatform

Gehandicaptenplatform Drimmelen

Gehandicaptenplatform Geertruidenberg

Bewonersvertegenwoordigers vanuit wijk- en buurtbeheer/dorpsgericht werken

Dorpsplatforms en bewonersgroepen

Wijkraad en klankbordgroepen

WMO

WMO-platform

WMO-raad

Ondernemersverenigingen

diverse

Vereniging Ondernemers Geertruidenberg (VOG)


7. Samenstelling werkgroep

Om IVB op te kunnen stellen, is het belangrijk dat een werkgroep van in- en externe partners wordt ingesteld. Het is niet mogelijk om alle benoemde partners deel uit te laten maken van de werkgroep. Daarom is een verschil gemaakt tussen partners die deel uit maken van de werkgroep en partners die voor consultatie worden benaderd.

De werkgroep gaat bestaan uit een aantal vaste partners, namelijk:


 • AOV-ers (voorzitter werkgroep)

 • Politie

 • Openbaar Ministerie (beleidsadviseur)

 • Woningcorporaties

 • Communicatieadviseur gemeente

 • Administratief medewerker gemeente

Naast deze vaste samenstelling worden afhankelijk van het onderwerp een of meerdere partners toegevoegd aan de werkgroep.


8. Betrokkenheid bewoners en ondernemers

In beide gemeenten zijn bewonersgroepen actief vanuit het wijk- en buurtbeheer/dorpsgericht werken. Daarnaast beschikken beide gemeenten over een gehandicaptenplatform en een WMO-raad/platform. Deze clubs hebben veiligheid als belangrijk aandachtsgebied benoemd. De genoemde platforms worden in fase 3 (prioritering) benaderd door de gemeente om hun visie te geven op de prioritering van de veiligheidsvelden/thema´s.

Naast de bewonersafvaardigingen beschikken beide gemeenten over een ondernemersvereniging. Ook zij worden in fase 3 betrokken bij het opstellen van het IVB.
9. Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Bij het opstellen van de veiligheidsanalyse worden de resultaten van de integrale Veiligheidsmonitor gebruikt. Deze is in 2011 gehouden en bestaat uit 2 onderdelen: 1. Politiecijfers en een verklaring van de cijfers. 2. Een bewonersenquête over de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.

De resultaten van de integrale veiligheidsmonitor van 2011 zijn op hoofdlijnen bekend. Dit bespaart tijd in de fase waarin de veiligheidsanalyse wordt opgesteld. Het is niet onaannemelijk dat vervolgonderzoek moet plaatsvinden op basis van de huidige beschikbare gegevens uit de veiligheidsmonitor.
10. Planning

De volgende planning wordt gehanteerd bij het opstellen van de kadernota IVB en het eerste jaaruitvoeringsplan. In de maanden oktober tot en met november 2012 is geen activiteit gepland. Dit heeft te maken met de aanstelling van de nieuwe burgemeester in de gemeente Geertruidenberg.


Stappen en deelstappen Partijen Planning


 1. Opstart

  1. Voorbereiden

  2. Opstellen startnotitie

  3. Besluitvorming startnotitie
  1. Samenstelling werkgroep

  2. Startbijeenkomst

AOV

AOV, PH, Pa

DT/MT, CO
AOV, PH

AOV, PH, Wg


Augustus/september 20122. Veiligheids-

analyse

4. Opstellen kadernota veiligheids-

beleid


5. Opstellen uitvoerings-

plan


3. Prioritering

2.1 Infoverzameling en analyse

2.2 Opstellen conceptrapport

2.3 Bespreking met werkgroep

2.4 Aanvullen rapport

2.5 Bespreking met werkgroep

2.6 Gereedmaken rapport4.1 Opstellen conceptplan

4.2 Bespreken met werkgroep

4.3 Bijstellen plan

4.4 Bespreking met werkgroep

4.5 Besluitvorming gemeenteraad

3.1 Voorbereiding

3.2 Prioriteitensessie

3.3 Verslaglegging

5.1 Opstellen conceptplan

5.2 Bilaterale checks

5.3 Aanpassen conceptplan

5.4 Besluitvorming DT en College

5.5 Werkgroep bijeenkomst over uitvoering

AOV, Pa

AOV, Pa, Ph

AOV, Wg

AOV, Pa


AOV, Wg

AOV, PH, COAOV, PH

AOV, PH, CO, Ra

AOV, PH

AOV, Pa

AOV, Wg


AOV, Pa

AOV, Wg


AOV, PH, DT, CO,,Ra

AOV, Pa

AOV, Pa


AOV, PH, Pa

AOV, Ph, DT, CO

AOV, Wg

Januari 2013/maart 2013Maart/April 2013

Mei/Juli 2013

September/oktober 2013

December 2012

Afkortingenlijst: AOV= Ambtenaar openbare orde en veiligheid

PH= Portefeuillehouder (burgemeester)

DT/MT= Directieteam/Managementteam

Pa= Partners

Wg= Werkgroep

CO= College

Ra= Gemeenteraad


11. Capaciteit en kosten

Het opstellen van IVB kost tijd. Voornamelijk van de AOV-ers, maar ook van overige medewerkers van de gemeente.

Verwacht wordt dat in de periode waarin de kadernota en het eerste jaaruitvoeringsplan wordt geschreven, onderstaande uren nodig zijn van medewerkers van de gemeenten los van reguliere werkzaamheden die met veiligheid te maken hebben. Voor de AOV-ers geldt dat in hun planning rekening is gehouden met het aantal benodigde uren voor het opstellen van IVB.
De benodigde uren voor de leden van de werkgroep zijn per gemeente per fase benoemd. Hierbij geldt dat vanuit de gemeente Drimmelen een communicatieadviseur wordt geleverd. Daarom is vanuit de gemeente Geertruidenberg minder inzet nodig op communicatiegebied. Vanuit de gemeente Geertruidenberg wordt een administratief medewerker geleverd.

Fase

AOV-er

Communicatie Drimmelen

Communicatie Geertruidenberg

Administratief medewerker

1

25

3

1

6

2

40

6

1

6

3

15

3

1

8

4

30

6

1

8

5

20

6

1

6
Totaal

130

24

6

30

De overige medewerkers van de gemeenten die benoemd zijn in hoofdstuk 4 wordt gevraagd binnen hun reguliere werkzaamheden een bijdrage te leveren aan het veiligheidsbeleid. Daar waar ze doorgaans advies geven op inhoudelijke onderwerpen wordt de aandacht gedurende het opstellen van het beleid verlegd naar advies geven over de beleidsvorming.


Het opstellen van een kadernota en uitvoeringsplan IVB brengt weinig kosten met zich mee. De kosten die mogelijk gemaakt worden zijn facilitaire kosten voor bijeenkomsten. Als blijkt dat de beschikbare gegevens van betrokken partners onvoldoende informatie bieden voor een goede veiligheidsanalyse worden hiervoor extra kosten gemaakt. Deze kosten worden in beide gemeenten betaald uit beschikbare budgeten.

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg 2013-2016, ´Samen staan we sterker´


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina