* Zou je kunnen zeggen dat de Heilige Geest het heeft geleid zoals de CanonDovnload 95.97 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte95.97 Kb.
Omstreeks 200 is er over een groot aantal geschriften die wij nu in het N.T. hebben al eensgezindheid. Jacobus, 2 en 3 Johannes, 2 Petrus en Judas, zijn nog minder bekend.

De eeuwen daarop ontstaat er een toenemende eensgezindheid. De brief aan de Hebreeën wordt ook aanvaard. Uiteindelijk legt Athanasius van Egypte in 367 de 27 ge­schriften van het N.T. vast. Niet lang daarna nam de kerk van het Westen dit oordeel over..

* Zou je kunnen zeggen dat de Heilige Geest het heeft geleid zoals de Canon

uiteindelijk vastge­steld is?

5. De inhoud van de Bijbel


De bedoeling van deze les is dat we ontdekken waar wat in de Bijbel staat en hoe de Bijbel is ingedeeld.

Maar jullie weten natuurlijk ook al wat. Daarom beginnen we met een Quiz. Vul de punten in en tel ze op.
1. Wie is de eerste mens in het boek Genesis? (1)


2. Wie is de laatste persoon in het boek Genesis? (1)3. Welke persoon in het boek Genesis wordt het N.T.

de vader van de gelovi­gen genoemd en waarom? (2)
4. Wat betekent Exodus? (1)5. In welk boek van de Bijbel staat de val van Jericho? (1)6. Noem twee rechters. (2)7. Wie waren de eerste twee koningen van Israel? (2)8. Wat zijn de vier evangeliën? (4)9. Wat wordt beschreven in de

Handelingen der apostelen? (2)

10. Wie schreef de meeste brieven van het N.T.? (1)11. Welke schrijver in het N.T. heeft het over dood

geloof? (1)

12. Waarover gaat de Openbaring van Johannes? (2)totaal

..../20
Als je geslaagd bent voor deze test: gefeliciteerd!

Als je gebuisd bent: geeft niet, je bent op school om iets te leren.Bij de volgende opdracht mag je spieken. Vul het schema in aan de hand van de informatie die erop volgt.


De inhoud van het Oude Testament

Genesis (Wording): Adam en Eva, Kain en Abel, de ark van Noach, de toren­bouw van Babel, Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka, Jacob en Lea en Rachel, Ezau, Jozef.

Exodus (Uittocht): de verdrukking van de Israelieten onder de Farao van Egypte, Mozes, de plagen in Egypte, instel­ling van het Pascha (12), door­tocht door de woes­tijn, de tien geboden (20), diverse wetten, het gouden Kalf (32).

Leviticus: wetten met betrekking tot de eredienst; het jubel­jaar (25).

Numeri: Tellingen, cultische voorschriften, doortocht door de woestijn, Bileam (22-24).

Deuteronomium: Lange preek van Mozes, waarin hij het volk herin­nert aan wat God gedaan heeft, de geboden die Hij heeft gegeven en de zegen en de vloek (28), die daarmee verbonden is.

Jozua: Intocht in het land Kanaän onder leiding van Jozua, ver­bondsver­nieuwing te Sichem (24).

Rechters: Het volk Israel laat God los, wordt dan overheerst door zijn vijanden en roept
God te hulp, die rich­ters zendt. Dan gaat het weer goed, voor zo lang het duurt. De ver­halen over Debora, Gide­on, Simson, Jefta. Wat er gebeurde met de doe-het-zelf-tempel van Micha (17,18). De verkrachting in Gibea en de gevolgen (19-21).

Ruth: het verhaal van de weduwe Naomi, die haar beide zonen ver­liest, verbit-

terd wordt, maar dan toch door haar schoondochter Ruth de betover­groot­moe-

­der van David wordt.

I Samuel: De geboorte en roeping van Samuel (1-3), de omzwer­vin­gen van

de ark (4-6), het koningschap van Saul. Saul die David naar het leven staat.II Samuel: Davids koningschap. Het verzet van het huis van Saul, ondanks

Davids loyaliteit. Davids misstap met Batseba (11,12). De samenzwering van

Absalom tegen zijn vader David en Absaloms einde (15-18)

1 Koningen: Salomo, de bouw van de tempel, de scheuring van het rijk in het

noordelijke tienstammenrijk (Is­rael) en de zuidelijke stammen Juda en Ben-

jamin. Diverse konin­gen. Optre­den van de pro­feet Elia.

2 Koningen: De profeet Elisa. Diverse Koningen. De ondergang van

het tien­stammenrijk (17). De hervorming onder Josia

(22,23). Val van Juda, begin van de babylonische balling-

schap.


1 en 2 Kronieken: bevat dezelfde stof als II Samuel en 1 en

2 Koningen.Ezra en Nehemia: figuren bij het her­stel van de tempel en de

muren van Jeruzalem na de babylonische balling­schap.Esther: Haman beraamt een plan om de joden om te brengen maar

Esther weet dat te voorkomen. Uiteindelijk wordt Haman zelf te-

recht gesteld. De naam van God wordt in dit boek niet genoemd.

Het boek Job gaat over het probleem van het lijden.

In het begin van het boek verliest Job zijn vrouw en zijn vijf dochters. Daarna wordt hijzelf ziek. Op dat moment komen 3 vrienden van hem op bezoek. Het grootste gedeelte van het boek gaat over de gesprekken die Job had met zijn vrieden. Zijn vrienden suggereren dat er waarschijnlijk zonde is in Jobs leven. Het einde van het boek is dat Job ophoudt met redeneren. als hij naar de prachtige natuur heeft gekeken geeft hij zich aan God over. Dan geeft God hem zijn vroegere welvaart terug.

In het boek Psalmen spreekt de mens met zijn gevoel tot God. We onderscheiden: lofpsalmen, pelgrims­liederen, boetepsalmen, klaagpsalmen, leerpsalmen.

In het boek Spreuken staan korte vermaningen over hoe we het rechte pad moeten blijven bewandelen.Het boek Prediker be­schrijft de zinloosheid van het leven. We maken ons over van alles druk in het leven maar uiteindelijk loopt het op niets uit. Het is grijpen naar lucht. Uiteinde­lijk sterft iedereen: rechtvaardigen en onrechtvaardigen.De oplossing die Prediker aanbiedt is dat we proberen te genieten van ons leven en ons aan Gods geboden houden.

Het boek Hooglied is een bruiloftslied, waarin de liefde tussen man en vrouw wordt bezongen.

De profeten zijn: Jesaja, Jeremia, de Klaagliederen van Jere­mia, Eze­chiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Malea­chi.
de indeling van het Oude Testament

Het Oude Testament wordt ingedeeld in drie delen:

.

.........................................................................

.


.........................................................................

..........................................................................

De joden delen het O.T. op de volgende manier in: de Tora (de onderwij­zing) bevat de eerste vijf boeken van de bijbel (de zoge­naamde boeken van Mozes); de Nebiim (de profe­ten), h

ieron­der vallen ook de historische boeken Jozua Richteren I en II Samuel en I en II Koningen en de Ketoebim (de geschrif­ten), de overige boeken van het O.T. Voeg je de eerste letters van Tora, Nebiim en Ketoebim samen dan krijg je TNK, oftewel Tenach. Wat voor de christenen de Bijbel is, dat is voor de joden de Tenach. De hei­lige schrift voor de joden is dus hetzelfde als wat wij het O.T. noemen.


de inhoud van het Nieuwe Testament

Matheüs, Marcus en Lukas zijn de eerste drie evangeliën. We noe­men ze de synoptische evangeliën, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn. Marcus is het kortste en waarschijnlijk ook het oudste evange­lie dat gebruikt is door Lukas en Matteüs.

Het evangelie van Johannes neemt een aparte plaats in onder de evangeliën. In dit evangelie komen we de bekende uit­spra­ken van Jezus tegen dat Hij zegt: Ik ben het brood des le­vens, Ik ben het levende water, Ik ben de weg, de waar­heid en het leven.

De Handelingen der apostelen zijn door de evangelist Lukas ge­schreven en zijn een vervolg op zijn evangelie. Het be­schrijft de hemelvaart, Pinksteren, het leven van de oude kerk, de zendings­reizen, enz.

De brieven van Paulus vormen een belang­rijk deel van het N.T.
Openbaring volgens ‘de Bijbel in Strip’, VNU –tijdschriften


Helaas staan de brieven niet in chronolo­gische volgorde. De brief aan de Galaten gaat over de houding die je als christen aan moet nemen tegen­over de wet. Tij­dens de tweede zendings­reis van Pau­lus schreef Paulus de brieven aan de Thes­sa­lonis­enzen en tijdens de der­de zen­dings­reis de brie­ven aan de Filip­pen­zen, Kolos­senzen, Efe­siërs, File­mon, 1 en 2 Corin­thiërs en de Romeinen. Aan het ein­de van zijn leven schreef Paulus de brie­ven aan Timotheüs en Titus.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën is onbekend. Deze brief is geschreven in een situatie van vervolging. De joodse christenen dreigden terug te vallen tot hun oude joodse geloof.

Daarna volgen de brieven van Jacobus, waarschijnlijk geschreven door de broer van Jezus, 1 en 2 Petrus en 1, 2 en 3 Johannes.

Het laatste boek van de bijbel is de Open­baring van Johan­nes. Het bevat visioenen over de toekomst.De indeling van het Nieuwe Testament:

We kunnen het Nieuwe Testament als volgt indelen:

.

.........................................................................

.


.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
6. korte bijbelse geschiedenis
D

e bijbelse geschiedenis begint met het verhaal van ..... en ..... in het paradijs. Dit eerste echtpaar kreeg twee zonen ....... en ....... De ene zoon sloeg de andere dood. Na verloop van tijd kreeg God spijt dat hij deze wereld gemaakt had. Hij wilde de aarde vernietigen. Maar niet iedereen: een man wilde hij sparen: .......... Deze man bouwde een schip waar alle dieren in gered werden. Na de zondvloed moest alles weer opnieuw opge­bouwd worden. Op een gegeven ogenblik dachten de mensen dat ze zo machtig waren dat ze wel een toren konden bouwen met zijn top in de wolken, de toren van .......... Maar God maakte dat de mensen elkaars taal niet meer konden ver­staan.

Toen riep God ............... Hij beloofde dat hij de vader zou worden van een groot volk. Hij moest wegtrekken uit het gebied van zijn familie, op weg naar het land dat God hem had beloofd. Maar hij en zijn vrouw ......... konden geen kinderen krijgen. Uiteindelijk werd er toch een zoon geboren. Hij heette ......... Deze trouwde met ............... Zij kregen twee zonen .......... en .......... Voor een schoteltje met linzen verkocht ........ zijn eerstgeboorterecht en aan het einde van het leven van zijn vader stal ......... de zegen die bestemd was voor zijn broer. Toen ging hij op de vlucht, want zijn broer wilde hem .......... Hij kwam terecht bij Laban. Eerst trouwde hij met ........, maar dat was niet het meisje waar hij verliefd op was. Toen moest hij nog eens 7 jaar werken en trouwde hij met ..........

Zijn lievelingszoon was ........., hij gaf hem een mooi pak

Maar de broers waren jaloers op hem, gooiden hem in een put en verkochten hem naar ..........

Uiteindelijk werd ......... onderkoning van Egypte.

Een paar eeuwen later werd ........ geboren. Na de tien .......... van Egypte trokken de Israelieten onder zijn leiding door de Rietzee. Zo kwam het volk in de woestijn. Ze moesten leren te leven in afhankelijkheid van .... en kregen via Mozes de tien .......

Onder leiding van ....... trokken de Israelieten in het beloofde land. Daarna ontstaat de periode van de ............., met namen als Gideon en Simson.

Later wil het volk meer status en vragen ze aan de profeet Samuel om een koning. De eerste koning die de israelieten krijgen is koning .......... Maar deze koning wordt jaloers op een van zijn dienaren, die de filistijn Goliath versloeg: ......... Deze kon heel mooi zingen en wordt de tweede koning van Israel.

De derde koning is koning Salomo. Salomo bouwt de ............. Na zijn dood scheurt het rijk in tweeën.

Het worden moeilijkere tijden. Eerst treedt de profeet Elia op en daarna de profeet ..........

In de tijd van koning Josia wordt er een ............ in de tempel gevonden. Koning Josia zorgt ervoor dat de mensen weer naar .... gaan luisteren. Maar eigenlijk is het te laat. Verschil­lende ..............., waaronder Jeremia en Ezechiël zeggen dat het rijk veroverd zal worden en de tempel verwoest zal worden.

Dat gebeurt en de israelieten worden weggevoerd naar ...............

Na verloop van tijd mogen de joden weer terug naar hun land en hun stad Jeruzalem. Nehemia herstelt ondanks tegenstand ....................... Ezra leest voor uit de .......

Er wordt een tweede tempel gebouwd. Maar in deze periode leeft Israel voortdurend onder vreemde heerschappij: eerst onder de assyriërs, dan onder de perzen, daarna onder de grieken, en tenslotte onder de Romeinen.

En dan wordt Jezus in ............... geboren.

Maar er is ook een man die moet aankondigen dat Jezus belang­rijk is. Hij heet ................. de Doper.

Jezus predikt het koninkrijk van God en geneest de zieken. Maar de mensen wijzen hem af. Hij wordt .............

Maar op de derde dag ......................................

Jezus zegt dat de mensen in de stad moeten blijven en dat dan de Heilige Geest zal komen. Dat gebeurt met .......................

Zo onstaat de kerk. Velen laten zich dopen.

Maar er gebeuren ook verschrikkelijke dingen: ..................... wordt gestenigd.

Met een man heeft God echter een bijzonder plan. Het is Saulus, een strenge man, die zich heel precies houdt aan de wetten van de Bijbel. Maar hij gelooft niet in het .............. van Jezus.

Dan als hij op weg is naar ................. verschijnt Jezus aan hem. .............. laat zich dopen, maar moet eerst over veel dingen nadenken. Vele jaren later begint hij met zijn zen­dingsrei­zen. Hierdoor zijn wij uiteindelijk ook christen geworden.

7. alleen van horen zeggen? - omgaan met de Bijbel


In de vierde eeuw was er een man, hij had een goede baan en was leraar in welsprekendheid. Toch ging het niet goed met hem. Hij was begin in de dertig, had een vriendin en een kind en zat boordevol spanning. In zijn eigen richting het Manicheïsme probeerde hij zijn leven te veranderen, maar dat lukte niet. De ontmoeting met christenen maakte grote indruk op hem. Twee van hen zijn bij hem op bezoek en vertellen dat zij vrijwillig hun beroep opgaven om zich geheel aan God te wijden en monnik te worden. Door hen ziet hij als in een spiegel zijn eigen miserie. Hij trekt zich terug in zijn tuin en roept het uit:

En gij Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer, zult gij steeds maar vertoornd zijn? Blijf niet denken aan onze ongerechtigheden. Hoe lang nog? Waarom morgen. Waarom komt er niet nu meteen een einde aan mijn verwerpelijke leven?...

En ineens hoorde ik een stem uit een naburig huis, een stm die zingende zei en steeds weer herhaalde, een stem als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet: ‘Neem en lees! Neem en lees!’ En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aard zingen: het wilde me niet te binnen schieten dat ik het ooit ergens had gehoord. Toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op...Met snelle schreden ging ik terug naar de plek waar Alypius nog zat: daar had ik namelijk het boek van de apostel neergelegd, toen ik er was opgestaan en weggegaan. Ik pakte het, deed het open en las zwijgend de passage waar mijn ogen het eerst op vielen: ‘Laten we daarom zo eerzaam leven als bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

Zo begon het nieuwe leven van de man die later bisschop werd en een belangrijk denker: Augustinus.

Net als die twee vrienden besloot hij zich te laten dopen en als ongehuwde verder door het leven te gaan.
Luther raakte als kloosterling langzamerhand in een geestelijke depressie.

Hij vatte de zaak van het geloof ernstig op. Hij wilde met God leven. Hij wilde heilig zijn. Maar voortdurend ontdekte hij aan zichzelf dat hij te kort schoot. Dus besloot hij meer te bidden. Hij deed aan zelfkastijding. Voor iedere dag had hij 3 heiligen. Hij ging naar Rome en deed een generale biecht. Zijn biechtvader in het klooster zei hem dat hij het rustiger aan moest doen. We weten niet precies wanneer Luther in zijn geloof veranderd is. De studie van de Psalmen deed hem goed. En hij worstelde met een tekst uit de brief aan Romeinen 1:16,7:Want ik schaam mij niet voor het evangelie... Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven staat: de rechtvaardige zal uit geloof leven.
Pas een jaar voor zijn dood heeft hij over deze tekst geschreven:

Ik haatte dat woord ‘gerechtigheid’, want het vervloekte en verdoemde mij. Ik zei tegen God: houdt ge dan nooit op mij te plagen met uw toorn? Maar ik hield niet op te bonzen tegen dat woord van Paulus: de rechtvaardige zal door het geloof leven. En ineen zag ik het: wij leven, wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus. Toen werd die tekst van Paulus mij tot de poort naar het paradijs.

Luther op jonge leeftijd
Deze tekst vormde een ommekeer in het leven van Luther.

Als monnik had hij tot het uiterste zijn best gedaan om God te behagen. En het lukte niet.

Nu wist hij: God geeft mij het nieuwe leven door zijn genade.

Luther was een ander mens.

Met hem is de reformatie begonnen.

We zien dat in deze twee voorbeelden een tekst uit de Bijbel een enorme verandering teweeg bracht.

Voor velen (ook leerlingen protestantse godsdienst) blijft de Bijbel een gesloten boek.

En dat is heel jammer, want alleen als wij God persoonlijk zoeken, zullen wij hem ook vinden.

Er zijn verschillende manieren om de Bijbel beter te leren kennen.

Veel christenen lezen aan het begin van de dag een stuk uit de Bijbel en dragen dan de dag aan God op. Sommigen gebruiken daarbij een leesrooster, andere lezen een bijbelboek in zijn geheel door, weer anderen gebruiken een dagboekje of werken met losse teksten, die geschikt zijn om te overdenken.


* Probeer eens een afspraak te maken met jezelf hoe je de Bijbel persoonlijk

gaat lezen.

herhalingsvragen

W

at betekent het woord tolerant?

Wat betekent discriminatie?

In welke talen is de Bijbel geschreven?

Wat is het belang van de Dode Zee Rollen voor de tekst van het O.T.?

Wat kun je zeggen over de tekstoverlevering van het N.T.?

Wat verstaan we onder de canonieke boeken?

Wanneer werden de boeken van het O.T. vastgesteld?

Wat verstaan wij onder de apocriefe boeken.

Over welke boeken van het O.T. is wel eens strijd geweest?

Zeg de bijbelboeken uit het hoofd op.

Wat is de indeling van het O.T.?

Hoe noemen de joden hun Bijbel?

Wat is de indeling van het N.T.?

Welke rol speelde de Bijbel in het leven van Augustinus en Luther?

In welke periodes kun je de bijbelse geschiedenis indelen?


verantwoording illustraties:


Help ik lees de Bijbel, uitg. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 1987, 12,49,194

Het verhaal van de Bijbel, uitg. Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem 1985, 12,13,14,15,18,19

E. Würthwein, Der Text des Alten Testaments, Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, 1973, 133,135,139

K. Aland, Der Text des Neuen Testaments, Deutsche Bibelgesellschaft 1982, 94

Jeff Anderson e.a. De Bijbel in strip deel 5, VNU Tijdschriften Hoofddorp 2000

Bijlage 1. de chronologie van de bijbelse geschiedenis
tijd

periode

toelichting


bijbelgedeelte4000-1850

oergeschiedenis

Adam en Eva, Kain en Abel, Noach,

de torenbouw van BabelGenesis 1-11

1850-1700

stamvaders

Abraham en Sara en Hagar

Izaak en Rebekka

Jacob en Ezau

Jacob en Rachel en Lea

Jozef


Genesis 12-50

1250-1220

uittocht

De roeping van Mozes, de tien plagen van Egypte, viering van Pesach, de tien geboden, doortocht door de woestijn, de tabernakel, wetgeving

Exodus, Leviticus, Numeri, Deutronomium

1220-1030

intocht / rechters

Jozua

Debora, Gideon, Simson, JeftaJozua,

Rechters, Ruth1030-587

koningen

Saul, David, Salomo

De scheuring van het rijk en de koningen die regeerden

Einde van het tienstammenrijk in 722

De verhalen van de profeten Elia en ElisaSamuel,

Koningen, Kronieken587-538

ballingschap in

BabyloniëOptreden van de profeten Jeremia en Ezechiël


Jeremia

Ezechiël


455-425

terugkeer

Optreden van Ezra en Nehemia


Ezra, Nehemia

Hagaï, Zacharia


intertestamentaire tijdvlak

De opstand de Makkabeeën in 165
6 v. Chr –

27 n. Chr.Jezus

Het leven van Jezus

Geboorte, sterven, opstandingMatteüs, Marcus, Lucas, Johannes

27 e.v.

kerk

Pinksteren - de eerste kerk

dood van Stefanus

Zendingsreizen van Paulus

Onderricht van de apostelenHandelingen
brieven van Paulus

algemene brieven


Bijlage 2 Oude lettertekens


Bijlage 3

de huidige tekstuitgaven van het O.T. en N.T.

het Oude Testament


het Nieuwe Testament


Bijlage 4 De Bijbelboeken
historische boeken

Genesis

Exodus


Leviticus

Numeri


Deutronomium
Jozua

Richteren

Ruth

1 & 2 Samuël1 & 2 Konin­gen

1 & 2 Kronie­ken

Ezra

Nehemia


Esther


evangeliën

Mattheüs


Marcus

Lucas


Johannes

Handelingen
brieven

Romeinen


1 & 2 Corintiërs

Galaten


Efeziërs

Filippenzen

Collossenzen

1 & 2 Thessa­lo­nissenzen

1 & 2 Timot­eüs

Titus


Filemon
Hebreeën

Jacobus


1 & 2 Petrus

1,2,3 Johannes

Judas


dichterlijke boeken

Job

Psalmen


Spreuken

Prediker


Hooglied

profetische boeken

Jesaja

Jeremia


Klaagliederen

Ezechiël


Daniël
Hosea

Joël


Amos

Obadja


Jona

Micha


Nahum

Habakuk


Sefanja

Haggaï


Zacharia

Maleachi

Openbaring


Inhoud
0. Omgaan met andere levensvisies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


1. meningen over de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. iets over de taal en het schrift van de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. de tekst van de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. de samenstelling van de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5. de inhoud van de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. korte bijbelse geschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. alleen van horen zeggen? – omgaan met de Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
herhalingsvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bijlage 1. de chronologie van de bijbelse geschiedenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bijlage 2. Oude lettertekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bijlage 3. de huidige tekstuitgaven van het O.T. en N.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bijlage 4. de Bijbelboeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

prot evang. godsd 1A.1 sept 2009De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina