0. InhoudstafelDovnload 156.7 Kb.
Pagina1/6
Datum24.08.2016
Grootte156.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6
HORIZOn 2010

Een streefbeeld voor het Gentse openbaar vervoer in 2010


0. Inhoudstafel


0. Inhoudstafel 2

1. Doelstellingen 3

1.1. Inleiding 3

1.2. Doelstellingen van het ‘Model Gent’ voor het openbaar vervoer 5

1.2.1. Bijdragen tot de sociale integratie en cohesie 5

1.2.2. Verder verhogen van de stedelijke leefbaarheid 5

1.2.3. Normen halen voor milieukwaliteit 6

1.2.4. Bijdragen aan de verhoging van de verkeersveiligheid 6

1.2.5. Vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum en het stadsgewest garanderen 7

1.2.6. Een rol spelen in het sturen van de ruimtelijke ordening 7

1.2.7. Besluit 8

2. Engagementen 9

3. De heropleving van het openbaar vervoer in binnen- en buitenland 10

3.1. De nieuwe belangstelling voor het openbaar vervoer 10

3.2. De initiatieven van het Vlaams Gewest en De Lijn 10

3.3. Het openbaar vervoer in Hasselt 11

3.4. Vergelijking tussen Hasselt en Gent 11

3.4.1 Huidig gebruik van openbaar vervoer in Gent en Hasselt 11

3.4.2. De effecten van het gratis openbaar vervoer 12

3.4.3. De kostprijs van gratis openbaar vervoer voor Hasselt en Gent 12

3.4.4. Besluit 13

3.5. Buitenlandse referenties voor Gent 143.5.1. Freiburg 14

3.5.2. Karlsruhe 15

3.5.3. Nantes 15

3.5.4. Basel 16

4. Het ‘model Gent’ voor openbaar vervoer 17

4.1. Inleiding 17

4.2. Kwaliteitscriteria voor het openbaar vervoer in het ‘Model Gent’ 17

5. Ontwikkeling van de criteria voor goed openbaar vervoer 19

5.1. Beter openbaar vervoer 195.1.1. Twee stelsels: verbindend net en ontsluitend net 19

5.1.2. Nieuwe vormen van openbaar vervoer 20

5.1.3. Doorstroming 21

5.2. Meer openbaar vervoer 225.2.1. Ruimtelijke beschikbaarheid 22

5.2.2. Verhoging frequentie 23

5.2.3. Verhoging bedieningstijd 23

5.2.4. Aangepaste diensten en producten voor bepaalde doelgroepen 24

5.3. Toegankelijker en comfortabeler OV 255.3.1. Toegankelijker rijtuigen 25

5.3.2. Comfortabelere haltes 26

5.3.3. Ontwikkeling van overstappunten 27

5.3.4. Betere informatie 28

5.3.5. Marketing 29

5.4. Gericht goedkoper openbaar vervoer 305.4.1. Doorgeefabonnement 30

5.4.2. Tariefmaatregelen op algemene basis en voor bepaalde doelgroepen 31

6. vraagstelling 32

1. Doelstellingen

1.1. Inleiding

Op 15 december 1998 keurde de Gentse gemeenteraad twee besluiten goed die wellicht van cruciaal belang zullen blijken voor het openbaarvervoerbeleid van de stad.


Een eerste Gemeenteraadsbesluit stelt :
Artikel 1 : Het verzoek tot het organiseren van een volksraadpleging voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en is derhalve ontvankelijk.
Een tweede Gemeenteraadsbesluit stelt :
Artikel 1 : Op 25 april 1999 wordt een gemeentelijke volksraadpleging gehouden.
Artikel 2 : Er zal gestreefd worden naar een zo breed mogelijk draagvlak rond de vraagstelling. Uitgangspunten hierbij zijn :

  • Veralgemeend gratis openbaar vervoer is geen duurzame oplossing.

  • Investeren in meer, beter en gericht goedkoper openbaar vervoer is dat wel.


Artikel 3 : De vraagstelling van de Initiatiefgroep Gratis Openbaar Vervoer zal in die context onderzocht en eventueel aangepast of aangevuld worden.
Deze gemeenteraadsbesluiten werden goedgekeurd door Agalev, CVP, SP, VLD en VU. Dezel fracties besloten nog dezelfde dag om politieke onderhandelingen aan te knopen over dit onderwerp, met deze besluiten als uitgangspunt.
De onderhandelingen vonden plaats in verschillende interne vergaderingen, aangevuld met enkele besprekingen met externe betrokken actoren.
De vergaderingen vonden plaats op:
- dinsdag 22 december 1998

- donderdag 7 januari 1999

- woensdag 13 januari 1999

- vrijdag 15 januari 1999 (verruimd overleg)

- dinsdag 19 januari 1999

- vrijdag 22 januari 1999 (verruimd overleg)

- vrijdag 29 januari 1999

- dinsdag 2 februari 1999

Volgende personen namen deel aan het overleg:
Frank Beke, burgemeester

Sas van Rouveroij, eerste schepen

Daniël Van de Wynckel, SP

Marina Hoornaert, SP

Lieven Decaluwe, VU

Armand De Lepeleire, CVP

Matthieu Dierckx, CVP

Rita Moentjens, CVP-fractiesecretaris

Jan Van Beneden, VLD

Christophe Peeters, VLD

Daniël Vuijlsteke, VLD-fractiesecretaris

Marc Heughebaert, Agalev

Dirk Holemans, Agalev

Frederik De Vrieze, kabinet burgemeester

Wim Vandendriessche, kabinet eerste schepen

Bart Rondas, kabinet schepen Decaluwe

Jan Roegiers, kabinet schepen Decaluwe
Het verruimd overleg werd bijgewoond door volgende personen:
Dhr. Eggermont, directeur De Lijn O-Vl.

Dhr. Van Den Eede, afdelingshoofd Marketing, De Lijn O-Vl.

Dhr. Vandensteen, afdelingshoofd Exploitatie, De Lijn O-Vl.

Dhr. Feys, afdelingshoofd Strategische Planning - De Lijn Centrale Diensten

Dhr. Desmedt, Actiegroep Openbaar Vervoer

Dhr. Dousselaere, Actiegroep Openbaar Vervoer

Dhr. Goossens, Mobiliteitscel van de Vlaamse Gemeenschap

Mevr. Nollet, communicatiebureau M&M

Mevr. De Bie, communicatiebureau M&M
De verschillende politieke fracties verbinden zich ertoe om, op basis van dit document, van de uitbouw van een hoogwaardig openbaarvervoersysteem in het volgende decennium prioriteit nummer één te maken, los van de samenstelling van de bestuursmeerderheid die zich aandient.
Deze nota schetst een visie op de gewenste ontwikkeling van het Gentse openbaarvervoersysteem. Het is een consensusnota, die over de partijgrenzen heen wordt aanvaard en die zal dienen als referentiedocument voor het huidige en het toekomstige openbaarvervoerbeleid.
De nota ontwikkelt een aantal criteria voor een goed openbaarvervoersysteem, probeert die ook te operationaliseren en hanteert daarbij een streefbeeld. Opdat de nota geen verzameling goede voornemens zou blijven, is ook geprobeerd telkens een engagement van de Stad Gent op te stellen, uiteraard binnen de beperkingen die er zijn qua mogelijkheden en bevoegdheden van de stad.
Alle partijen zijn het erover eens dat het noodzakelijk is om binnen het jaar een ‘Openbaar-Vervoer-Plan’ op te maken, dat de principes uit dit document verder detailleert, een mogelijke organisatie, timing en fasering vooropstelt en tenslotte ook een uitspraak doet over de kostprijs. Daarbij zal het voorstel van het plan en de uitvoering opnieuw het voorwerp uitmaken van een overleg tussen de fracties.
Het uiteindelijke doel van dit alles is dat het ‘Model Gent’ voor openbaar vervoer wordt ontwikkeld, dat de referentie moet worden voor Vlaamse en andere steden.
  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina