1. 10 Hengelo, 4 januari 2010 Betreft: illegale kap van 6 eiken in BeckumDovnload 167.44 Kb.
Pagina1/3
Datum18.08.2016
Grootte167.44 Kb.
  1   2   3
1.10

Hengelo, 4 januari 2010

Betreft: illegale kap van 6 eiken in Beckum

 

Goede morgen Jos Koekkoek,En de beste wensen voor het nieuwe jaar, ook voor alle collega's die bij het Extern Groenoverleg zijn betrokken.

Mede namens Wim ten Vaarwerk, coördinator van onze werkgroep Bomen en Groen, wil ik u hartelijk bedanken voor de snelle actie van de gemeente en de publiciteit in deze zaak. Hulde!

Het is, denken we, ook goed de handelwijze van enkele leden van TVO aan de kaak te stellen om meer van deze illegale acties door anderen te voorkomen.

Wij zijn inderdaad benieuwd naar het verdere verloop van deze zaak en wij zullen zeker de verdere berichten hierover met belangstelling tegemoet zien.

Wij hebben nog in beraad om hier in het openbaar ook op te reageren. Daarbij kan een verwijzing naar sportiviteit, dus het houden aan spelregels (in de vorm van de Bomenverordening) en scheidsrechters (die zorgen voor de handhaving ervan) dunkt ons geen kwaad.

Verder moet de rij eiken als onderdeel van het Twentse Coulissenlandschap en de cultuur (onder Kroezebomen werden wel kerkdiensten gehouden) het parochiebestuur wel aanspreken.

 

Het lijkt ons de moeite waard om te bekijken of het mogelijk is de 6 eiken weer te laten uitlopen, zodat mogelijk een haag ontstaat.  Zie de citaten uit een artikel hieronder. Voor het gehele artikel heb ik de link bijgevoegd. Uit onderzoek blijkt dat de kans op succesvol uitlopen van de stobbe afhankelijk is van de leeftijd van de net afgezaagde stam. Zo hebben zestig jaar oude stobben een kans van ongeveer 30 procent om weer opnieuw uit te lopen. Bij steeds oudere bomen zitten er namelijk steeds minder slapende knoppen in de afgesneden stam. Hoe hoger je dus afzaagt, hoe groter de kans dat er nog slapende knoppen aanwezig zijn.

http://www.hakhout.info/index.php?id=132   en http://www.nationaalpark-utrechtseheuvelrug.nl/detail_page.phtml?act_id=12403 

Verder lijkt het ons van belang om in te zetten op volledige compensatie volgens de tabellen van de Bomenverordening en eventuele aankoop van een redelijke plantplaats, met aansprakelijk stellen van de daders. Een boete volgens de Bomenverordening zal dan waarschijnlijk ook wel in het verschiet liggen.

Ook is het misschien de moeite waard na te gaan wat er met het hout gebeurd is. Wie heeft de winst van het hakhout of de planken geïncasseerd? Wie zorgde voor de verwerking? Wie waren de opdrachtgevers? Zijn dat medeplichtigen?

Uit het verdere onderzoek zal dat vast wel naar voren komen.

 

Ten slotte nogmaals hartelijk dank voor de inzet van de gemeente en graag tot ziensMet vriendelijke groeten,

Rob Lehr, secretaris

 

Stichting NATUUR-  en MILIEURAAD Hengelo e.o.


Postbus 685, 7550 AR Hengelo (Ov.)
Tel: 06 12625317
E-mail: nmrhengelo@hotmail.com
www.natuurmilieu.nl (aangesloten groepen/hengelo)
postgiro/INGbank: 4304102

 

2.10.Hengelo, 11 januari 2010.

Betreft: Bouwen of niet Bouwen in/nabij Weusthagpark

 

Geachte gemeenteraadsleden/Commissie Fysiek,Op de agenda van de Commissie Fysiek van 14-1-'10 staan twee punten (9 en 10) waarover wij u graag onze mening kenbaar maken.

Met het voorstel om geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming te herzien voor een gebied tussen Uitslagweg-Landmansweg en de Hengelose Es Noord (verzoek tot Herziening Bp Buitengebied) kunnen wij volledig instemmen.

Ten aanzien van het bouwplan van de fam. Van der Deen willen wij onze zorg uiten.

Eigenlijk zouden, consequent geredeneerd, o.i. de zelfde maatstaven moeten gelden die ook voor het voorstel van punt 9 zijn gehanteerd. Bij de behandeling van de Visie op het Weusthagpark hebben wij indertijd al opgemerkt dat er in het parkgebied geen woningbouw zou dienen plaats te vinden, ook niet op de zo geheten scherpe randen, om de oppervlakte van het park niet steeds verder te verkleinen. Nu zien wij de laatste tijd telkens opnieuw een bouwplan verschijnen waarbij voor ons soms geen doorslaggevende argumentatie wordt geleverd. Nu zijn er in het onderhavige geval wel voorwaarden geschapen waarbij de landschappelijke inpassing wordt geoptimaliseerd. Dat doet niets af aan het feit dat het openbare deel van het Weusthagpark verder wordt verkleind. Volgens ons dienen B. en W. (als deze aanvraag naar uw mening al door de beugel zou kunnen) aan volgende aanvragers géén toezeggingen meer te doen in het Weusthagparkgebied, maar te verwijzen naar andere mogelijkheden in Hengelo. Wij willen u minimaal vragen dit laatste in een motie vast te leggen.

Met vriendelijke groeten,

Rob Lehr, secretaris.

 

Stichting NATUUR-  en MILIEURAAD Hengelo e.o.


Postbus 685, 7550 AR Hengelo (Ov.)
Tel: 06 12625317
E-mail: nmrhengelo@hotmail.com
www.natuurmilieu.nl (aangeslotengroepen/hengelo)
postgiro/INGbank: 4304102

3.10

Hengelo, 11 januari 2010.

Betreft: Zuivelhoeve kiest voor nieuwbouw
Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

Postbus 18

Hengelo
Geacht College,

Naar aanleiding van een bericht in TCTubantia van 6 januari j.l., waarin aangekondigd wordt dat de magazijn- en en logistiekafdeling in Holten op termijn naar de hoofdvestiging in Twekkelo (Hengelose deel) zal verhuizen, willen wij u hierbij onze zorg uitspreken.

Wij gaan er vanuit dat de aan te leggen stoomleiding tussen Twence en Akzo de grens zal blijven tussen de bebouwde kom van Hengelo en het landelijk gebied.

Zeer recent sprak een van ons de heer Jansink van de afdeling Economische Zaken reeds telefonisch naar aanleiding van geruchten, dat de Zuivelhoeve uitbreidingsplannen heeft. Hij deelde mee dat na een langdurig proces B. en W. in principe besloten heeft medewerking te verlenen aan deze plannen, zij het op strikte voorwaarden:


  1. De waterafvoer dient verbeterd te worden

  2. De Bruninksweg e.o. mogen geen extra verkeersbelasting krijgen

  3. Het gebouw moet aangepast en ingepast zijn in het landschap en

  4. Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden door het opstellen van een landschapsplan

Na intern beraad hierover en vooral vanwege het genoemde persbericht, wenden wij ons nu graag schriftelijk tot u. Het lijkt er namelijk op dat de informatievoorziening niet volledig is geweest. Juist door de overplaatsing van de Holtense afdelingen naar Twekkelo zal de verkeersstroom naar onze mening enorm toenemen.

Daarbij lijkt ons voorwaarde 2 al bij voorbaat moeilijk contoleerbaar, dus moeilijk handhaafbaar en voor het bedrijf niet haalbaar.

Afgezien daarvan lijkt ons (zeker de toekomstige) omvang van het bedrijf veel te groot om te kunnen spreken van een in Twekkelo passend kleinschalig bedrijf. Wij willen u erop attenderen dat onlangs door de gemeente Enschede de aanvraag voor het realiseren van een tankstation in Twekkelo niet gehonoreerd is.

Wij willen u dringend vragen een zelfde beleidslijn aan te houden en de Zuivelhoeve elders een kans te geven. De uitstraling van het bedrijf zal daar met het nieuw ontworpen gebouw zeker overeenkomstig de wensen zijn.

Het komt ons ook voor dat het principebesluit van B. en W. heroverwogen kan worden omdat er kennelijk een ander uitgangspunt is gekozen.


Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet.
Namens de Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.,
Pieter Leutscher, lid Dagelijks Bestuur.
Rob Lehr, secretaris.
4.10

From: secretaris nmrhengelo [mailto:nmrhengelo@hotmail.com]
Sent: maandag 4 januari 2010 17:31
To: Gerrit Hesselink; Els Eerden; William van den Heuvel; Het GOED; Luc J. van Veen; KNNV-Hgl; NMRBorne; NMREnschede; Paul Koppen de Neve; stichtingnat@home.nl
Cc: Johan Lensink; ecvs@telfort.nl; Pieter Leutscher; Han Limburg
Subject: Kunt u twee data reserveren?

Beste bestuursleden (en contactpersonen) van onze aangesloten organisaties en naburige NMRaden,

 

Met de meesten van u heb ik begin december j.l. getelefoneerd en daarbij de vraag gesteld of u zou willen meedoen met een avond waarbij we als gezamenlijke aangesloten organisaties van de NMRH (Groei en Bloei, KNNV, IVN, NIVON, Fietsersbond, Vrienden van Twickel en Het GOED) - en onze naburige NMRen - een avond zouden kunnen beleggen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij we aandacht zouden kunnen besteden aan allerlei vragen die bij ons leven op het gebied van Natuur en Milieu en hoe/welke wij die het beste richting gemeentelijk apparaat en de politiek kunnen communiceren. Ook zouden we kunnen praten over andere zaken van gezamenlijke interesse.Daarop is overwegend positief gereageerd en er is zelfs een voorstel gekomen om een gezamenlijke activiteitenkalender in te stellen en te beheren om te voorkomen dat onze clubs op dezelfde datum meerdere activiteiten plannen, waardoor er daarbij relatief minder bezoekers komen.

Daarom wil ik u nu graag vragen of u de volgende twee data alvast wilt reserveren ('s avonds):

 

Donderdag 11 FEBRUARI 2010 voor een debatavond met vertegenwoordigers van alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart meedoen. Aan de voorbereiding van het programma wordt momenteel hard gewerkt. Zelf hebben we al verschillende onderwerpen in petto, mede aan de hand van de door ons al ingediende aandachtspuntenlijst en vragen die bij bewoners van Hengelo-Zuid zijn gerezen. Voor vragen uit het publiek zouden we ook een tijdsspanne kunnen inruimen. Het gaat dan dus om de opstelling van de politieke partijen. 

Maandag 29 MAART 2010 voor een avond in de Houtmaat voor de verdere animerende ideeëninventarisatie. De verkiezingen zijn dan achter de rug en de vorming van een nieuw College van B. en W. begint zich af te tekenen. In deze periode gaat het om het vaststellen van het Collegeprogramma. Ook daarbij kunnen we proberen onze inbreng te leveren. De vraag is dan wat en hoe? We streven ernaar om ook een ontspannend programmapunt uit de (biologische)verf te laten komen.

 

Alle eraan verbonden kosten zijn voor de NMRH. 

Graag hoor ik van u of het u inderdaad lukt om op die avonden met een of meer bestuursleden (en/of kaderleden) op die data aanwezig te zijn.

Zo spoedig mogelijk volgen nadere berichten o.a. over aanvangstijd en plaats van handeling.

Met vriendelijke groeten,


Rob Lehr, secretaris.

 

Stichting NATUUR-  en MILIEURAAD Hengelo e.o.


Postbus 685, 7550 AR Hengelo (Ov.)
Tel: 06 12625317
E-mail: nmrhengelo@hotmail.com
www.natuurmilieu.nl (aangeslotengroepen/hengelo)
postgiro/INGbank: 4304102
5.10

Hengelo, 31 januari 2010.

Over het Debat en de Netwerkavond

Beste bestuursleden (en contactpersonen) van aangesloten en verwante organisaties,

 

Allereerst onze excuses voor de late berichtgeving van onze kant. 

De bedoeling was voor donderdagavond 11-2-'10 een DEBAT met alle gemeentelijke politieke partijen te organiseren in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen en wel samen met de Werkgroep Milieu van de Wijkraad Berflo Es (voorheen Actiecomité Last in Zuid).

Helaas is het niet mogelijk gebleken de inhoud van het programma voor die avond gezamenlijk vast te stellen.

Dit leidt ertoe dat die avond niet zoals door ons gedacht, kan plaatsvinden en dat de Werkgroep Milieu van de Wijkraad Berflo Es alleen doorgaat met het door hen gekozen thema. Binnenkort komt het persbericht over die avond wel naar buiten.

U kunt op de geplande avond uiteraard gebruik maken van hun uitnodiging.

Wij zien ervan af om op die datum nog een andere bijeenkomst te organiseren.

 

Op maandagavond 29-3-'10 staat de NETWERKAVOND  in de Houtmaat (ingang aan de Houtmaatweg, Hengelo) op het programma. Wij willen graag (zoals onze doelstelling aangeeft) met u1. bekijken hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het beïnvloeden van het gemeentelijk apparaat en de politiek met een terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen en het te ontwikkelen programma voor het nieuwe College van B. en W.

2. bekijken hoe wij als organisaties elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen aan de hand van uw inbreng van eigen doelstelling, hoofdactiviteiten en wensen. Wij stellen ons voor de vertegenwoordigers van elke aanwezige organisatie hierover het woord te geven (5 a 10 minuten, afhankelijk van het aantal aanwezige organisaties). Voorstellen kunnen later samen uitgewerkt worden.

3. Voor de ontspannende noot zal worden gezorgd.

 

Graag hoor ik zo spoedig mogelijk van u of u in de gelegenheid bent onze NETWERKAVOND mee te doen. Alle kosten zijn voor onze rekening. 

Met vriendelijke groeten,


Rob Lehr, secretaris.

 

Stichting NATUUR-  en MILIEURAAD Hengelo e.o.


Postbus 685, 7550 AR Hengelo (Ov.)
Tel: 06 12625317
E-mail: nmrhengelo@hotmail.com
www.natuurmilieu.nl (aangeslotengroepen/hengelo)
postgiro/INGbank: 4304102


6.10

Hengelo, 5 februari 2010.

Betreft: Nota Hoogbouw in Commissie Fysiek van 9-2-‘10
Geachte leden van de gemeenteraad, leden van de Commissie Fysiek,
Hierbij wil ik u, namens de Natuur- en Milieuraad laten weten wat onze opvatting van hoogbouw in Hengelo is, zodat u deze kunt meenemen in de beraadslagingen over dit agendapunt in de Commissie Fysiek en vervolgens in de gemeenteraad.

Enige tijd geleden (december 2004) is hetzelfde onderwerp bij u in bespreking geweest. Destijds kon het voorstel niet uw toets der kritiek doorstaan.

De vraag is of hetgeen u nu gepresenteerd wordt, wezenlijk anders is dan hetgeen toen voorgesteld werd.

Onze opvattingen zijn weinig of niet veranderd:

Hoogbouw is mede noodzakelijk om te voorkomen dat er steeds meer buitengebied wordt bebouwd.

Hoogbouw noemen wij elk gebouw dat meer dan 3 bouwlagen kent. De Hengelose maat voor hoogbouw, dat onderschrijven wij graag, is maximaal 70 meter. Hoogbouw dient volgens ons goed bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer.

Vooral het Centrum lijkt ons de aangewezen plek om hoogbouw te realiseren, zowel ten Noorden als ten Zuiden van het Station. Te denken valt aan de huidige open plekken, waaronder de Marskant, Heemafterrein en Hart van Zuid.

Wij pleiten ervoor eerst die plekken te bebouwen voordat er op andere plaatsen wordt gesloopt.

Wij kunnen hoogbouw vaak wenselijk vinden maar of het in Hengelo in de markt ligt is twijfelachtig. Het afgelasten van de bouw aan de Marskant en aan de Bornsestraat is een teken aan de wand, evenals het moeilijk te verhuren flatgebouw nabij de Thiembrug.

Hoogbouw zal dus in beperkte mate dienen te worden toegepast.

Hoogbouw in de stadsranden en nabij het Weusthagpark is naar ons idee niet passend, zelfs niet bij de invalswegen. Markeringspunten, landmarks, mogen wat ons betreft beperkt blijven tot citymarks. De herkenbaarheid van Hengelo kan vooral gelegen zijn in een geleidelijke overgang van stad naar platteland, waarbij de groene inkadering van de stadsranden maatgevend is, evenals de skyline van het Centrum.

Dat is zeker een wens van bewoners van die stadsranden, van bewoners van het buitengebied en van recreanten die geen grote afstanden willen afleggen.

Het bovenstaande prefereren wij zelfs voor industriegebieden aan de buitenrand van Hengelo. Het kunnen dan met recht bedrijvenparken genoemd worden.

In dit kader past het om extra aandacht te vragen voor de tussengebieden Hengelo-Borne, Hengelo-Enschede en voor de stadsranden met Twekkelo en Oele en omgeving, waar wij een optimale invulling met natuur voorstaan.

Hartelijk dank voor uw aandacht en medewerking.

7.10


Persbericht over Luchthaven Twente.

Hengelo, 5 februari 2010.

Via Gerda Minkjan
Hoe nu verder met de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente?
 
Een aantal maatschappelijke organisaties die hebben meegewerkt aan het participatieproces rond de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente vragen zich af wat de rol van VTM in Enschede is/wordt nu de coalitie in Zwolle een behoorlijke ommezwaai heeft gemaakt.
VTM heeft immers aantoonbaar gefaald, hetgeen onderbouwd wordt door onderzoek van meerdere wetenschappers op luchtvaartgebied, economie en andere disciplines; een mening die stoelt op kennis, ervaring en inzicht in deze materie. Hierop heeft VTM niet stevig gereageerd en tijdens het wetenschappelijk debat op de UT waren ze afwezig.
Nu er na de zoveelste vliegveldstrubbeling (deze keer in de coalitie van de provincie Overijssel) nog steeds geen definitieve streep door de vliegveldplannen is gezet maar men terug wil naar een minder grootschalige luchthaven vergeet men gemakshalve dat al láng aangetoond was dat dat niet uitkon.
Het is daarom een raadsel, dat men in de politiek nog steeds koerst op de gegevens van VTM. Er zijn de laatste tijd door verschillende overheden nogal wat financiële blunders begaan zoals bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, de HSL en de Betuwelijn. Wil Enschede zich in dit rijtje scharen? Het verschil met de zo juist genoemde blunders is dat de wetenschappers voor vliegveld Twente vooraf al zo’n duidelijke en unanieme waarschuwing hebben gegeven. Tijdens de VTM-presentaties op verschillende locaties is gebleken, dat deze instelling niet het vertrouwen geniet van de bevolking en van veel maatschappelijke organisaties. De woordvoerder van VTM was meerdere malen niet in staat om een behoorlijk antwoord te geven op de hem gestelde vragen. Ook op de kritiek van wetenschappers had VTM geen adequate antwoorden. VTM verhuist nu van Amersfoort naar Enschede om haar werk voort te zetten.
Gelukkig is structuurvisie B al van tafel, er moet volgens de provincie een andere visie komen. Nu moeten we ervoor zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt maar dat er door gespecialiseerde en onafhankelijke wetenschappers en andere deskundigen (het liefst gemengd Nederlands/Duits) onderzocht wordt welk alternatief met duurzame werkgelegenheid de beste kansen biedt voor Twente en de Euregio. Het concept van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente, De Twentse Basis is daarvoor een mooi uitgangspunt. In het kader van de steeds voortschrijdende Euregiogedachte is het ook aanbevelenswaardig om de Duitse initiatieven voor een betere infrastructuur en samenwerking tussen Twente en de luchthaven FMO prioriteit te verlenen. Daar hebben we immers allemaal baat bij. Uiteraard willen wij de nieuwe onafhankelijke onderzoekers met raad en daad bijstaan en van al onze gegevens voorzien.
Wij vragen ons af of VTM  nog een taak heeft bij die nieuwe onderzoeken, daar gebleken is dat VTM niet objectief is en lastige discussies uit de weg gaat. De maatschappelijke organisaties, aangevuld met betrokkenen aan de andere kant van de grens, willen blijvend in de procesgang van het onderzoek betrokken worden. Maar niet onder leiding van VTM, want dan wordt het weer van hetzelfde laken een pak. En met een onafhankelijk voorzitter in het Maatschappelijk Platform.
 
Dit bericht wordt onderschreven door Stichting Hart van Twente, Stichting Lonneker Land, Stichting Houdt Driene Groen, Bewonersbelangen Groot Driene, Natuur- en Milieuraad Enschede, Natuur- en Milieuraad Hengelo en Milieudefensie


8.10

Hengelo, 16 februari 2010.

Betreft: Unit bij de Zuivelhoeve.
Aan het College van

Burgemeester en Wethouders

Postbus 18

7550 AA Hengelo


Geacht College,
In de gemeenteadvertentie van 7 januari j.l. lezen wij onder meer over een voorgenomen ontheffing ingevolge art. 3.23 van de WRO op het adres Bruninksweg 5 voor het plaatsen van een Unit (2 jaar)

Tot 18 februari 2010 is het mogelijk om het ontwerpbesluit in te zien en hierover een zienswijze in te dienen.

Dat willen wij bij deze doen, omdat het een voorbode zou kunnen zijn van de aanzienlijke uitbreiding van de Zuivelhoeve in het landelijk gebied, waarover wij recentelijk bij een bezoek aan de directie ervan, nader zijn geïnformeerd.
Tot onze verbazing werd ons toen reeds de compleet ingerichte Unit getoond en de wijze van plaatsing uit de doeken gedaan. Wij vinden het een zeer vreemde en merkwaardige gang van zaken om de ontwerpvergunning zo laat ter inzage te leggen, dan wel zo vroeg de bewuste Unit te plaatsen. Wij willen hier graag op korte termijn door u over ingelicht worden.
Ook willen wij graag van u vernemen wat in uw overleg met de functionarissen van de Provincie aan de orde is geweest over de interpretatie van de Omgevingsvisie met betrekking tot de door de Zuivelhoeve in Twekkelo geplande uitbreiding en de nu geplaatste Unit.
Met belangstelling zien wij uw reactie en/of uitnodiging voor een gesprek tegemoet.
Voor de Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.,
Pieter Leutscher, lid Dagelijks Bestuur
Rob Lehr, secretaris
9.10.

Hengelo, 19 februari 2010.

Betreft: Bezoek Asfaltcentrale.
Aan de werkgroep Milieu van de Wijkraad Berflo Es.
Hallo Marianne,

Eigenlijk was de vraag een soort proefballonnetje van mijzelf omdat ik dacht dat het de moeite waard zou zijn om naar het voorbeeld van onze besprekingen met Twence ook bij ACH te proberen de uitstoot, etc, beneden de norm te krijgen en evt. andere afspraken te maken. De nieuwe bedrijfsleider leek me (even) tot overleg bereid, maar later was hij toch snel verdwenen.

Na inten overleg van vanmiddag, waarbij het DB van ons o.a. besloten heeft zeker de resultaten van het GGD bezoek eerst af te wachten o.a. om te weten waar we eigenlijk over zouden moeten praten, weet ik beter. Ook is me wel duidelijk geworden dat de ACH een heel andere insteek heeft dan Twence: geld verdienen en de ruimte van de norm opvullen. Enkelen van ons kennen het bedrijf wat beter en de supervisie zit o.a. bij Reef. Wel schijnt het zo te zijn dat er maxima bestaan voor het verwerken van asfalt in het bedrijf, waarna het asfalt naar asfaltcentrales elders in het land wordt vervoerd.

Een ander punt van overweging is dat de situering van de ACH aan het kanaal eigenlijk wel gunstig is omdat het vervoer per schip boven alle andere vervoersvormen te verkiezen is: je moet er b.v. niet aan denken dat er nog meer vrachtwagens af en aan gaan rijden. Misschien is het zelfs beter de woningen een betere plaats te geven?

Tot zover maar eerst even en tot de volgende keer.

Groetjes en het beste ermee,

Rob Lehr.

10.10.

Hengelo, 19 februari 2010.

Betreft: Vervolg Zuivelhoeve.
Aan de Vereniging Behoud Twekkelo.
Hoi Willem,

Vanmiddag hebben we intern beraad gehad.

Bij je conceptbrief hadden we allerlei vragen.

Hebben jullie die zo verzonden of is er nog het een en ander veranderd?

Wij hebben nu in gedachten genomen om eerst zo spoedig mogelijk (hopelijk voor 4 maart) een gesprek met Leonie de Vries te hebben over de opzet en vormgeving van het project en over hetgeen het College nu precies wel en niet besloten heeft. Aan de hand daarvan willen we bekijken of het nog de moeite is om 4 april op de uitnodiging van Roerink in te gaan. Voorlopig lijkt het ons beter de gemeente als gesprekspartner te beschouwen (iets meer afstandelijk....)

Mede daarom lijkt ons de tijd niet aangebroken om al een persbericht te laten uitgaan. En dan nog blijft de vraag: hoe formuleer je de meningen en bezwaren om zo groot mogelijk effect te hebben?

Wordt vervolgd.

Groetjes en het beste,

Rob Lehr.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina