1. Algemeen Begripsbepalingen Financiën Bijdrage deelnemers BestuurDovnload 19.88 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte19.88 Kb.

Huishoudelijk Reglement van Stichting Kunst om de Hoek

Inhoudsopgave


1. Algemeen

1.1. Begripsbepalingen


2. Financiën

2.1. Bijdrage deelnemers


3. Bestuur

3.1. Samenstelling

3.2. Aftreden bestuursleden

3.3. Taken bestuursleden

3.4. Taak voorzitter

3.5. Taak secretaris

3.6. Taak penningmeester

3.7. Vergaderingen

3.8. Besluitvorming
4. Werkgroepen


  1. Instellen werkgroepen

  2. Selectiecommissie


5. Slotbepalingen

5.1. Onvoorziene situaties

5.2. Wijziging reglement

6. Inwerkingtreding


6.1 Inwerkingtreding Huishoudelijk Reglement

1. ALGEMEEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

Dit huishoudelijk reglement verstaat onder:

Bestuur: het bestuur zoals genoemd in artikel 4 van de statuten van stichting Kunst om de Hoek (KodH).

Deelnemer: Beeldend kunstenaar die woont of werkt in Houten, Schalkwijk, Tull en ‘t Waal of ’t Goy, een erkende kunstvakopleiding heeft gevolgd of autodidact is en met een artistiek niveau die kwalitatief hoogwaardig werk waarborgt conform de door de stichting vastgestelde toelatingscriteria.

Algemene Vergadering: vergadering van bestuur en deelnemers van stichting KodH
2. FINANCIëN

Artikel 2.1. Bijdrage deelnemers 1. De hoogte van de jaarlijkse financiële bijdrage van de deelnemers wordt vastgesteld door het bestuur.

 2. De bijdrage dient voor 1 maart van elk jaar betaald te worden, na een maand volgt een aanmaning.

 3. Het bestuur heeft de bevoegdheid het deelnemerschap op te zeggen als na in gebreke stelling niet aan de geldelijke verplichting is voldaan.

 4. Het bestuur is bevoegd voor specifieke evenementen een additionele bijdrage te vragen.

3. BESTUUR

Artikel 3.1. Samenstelling

Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk.


Artikel 3.2. Aftreden bestuursleden

 1. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Leden zijn herbenoembaar voor een nieuwe periode.

 2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur. .

 3. Het rooster van aftreden omvat in ieder geval:

De naam van ieder bestuurslid

De datum waarop de periode eindigt waarvoor het bestuurslid is benoemd 1. Het bestuur past na de benoeming van een of meer bestuursleden het in het tweede lid van dit artikel genoemde rooster aan.

Taken bestuursleden

Artikel 3.3. Taak voorzitter


 1. De voorzitter vertegenwoordigt de stichting naar buiten.

 2. De voorzitter bepaalt de dag, de plaats en het aanvangsuur van de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris de agenda van iedere vergadering vast.

 3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en bepaalt de orde van de vergaderingen.

Artikel 3.4. Taak secretaris 1. De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor zowel (potentiële) deelnemers als derden van de stichting.

 2. De secretaris verzorgt de correspondentie van de stichting en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergadering. De notulen van de algemene vergadering worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website dat alleen toegankelijk is voor deelnemers van de stichting.

 3. De secretaris draagt zorg voor de archivering van de stukken en maakt jaarlijks een jaarverslag.

Artikel 3.5. Taak penningmeester

De penningmeester voert het financiële beheer van de stichting. Hij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. Jaarlijks worden een begroting, een exploitatierekening en een balans gemaakt.
Artikel 3.6. Vergaderingen

Het bestuur vergadert vier maal per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dat nodig vinden.

Het bestuur roept vier maal per jaar een Algemene Vergadering met de deelnemers bijeen en verder zo vaak als het bestuur dat nodig vindt.
Artikel 3.7. Besluitvorming

Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid. Als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.


4. WERKGROEPEN

Artikel 4.1. Instellen werkgroepen 1. Het bestuur kan werkgroepen instellen en te allen tijde opheffen.

 2. Bij het besluit tot instelling van een werkgroep bepaalt het bestuur

  1. De taak van de werkgroep

  2. Al hetgeen het in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van de werkgroep nodig oordeelt.

3. Na afloop van de organisatie van een activiteit waarvoor een werkgroep is ingesteld, wordt de betreffende activiteit geëvalueerd.
Artikel 4.2. Selectiecommissie

 1. De leden van de selectiecommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar. Leden zijn herbenoembaar voor een nieuwe periode.

 2. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan twee leden tevens deelnemer van KodH zijn.

 3. Het bestuur benoemt de leden van de selectiecommissie en informeert hen over hun taak.

 4. De selectiecommissie beoordeelt het werk van aspirant deelnemers en adviseert het bestuur over het al dan niet honoreren van het verzoek tot deelneming.

 5. De werkzaamheden van de selectiecommissie worden jaarlijks geëvalueerd door het bestuur.

 6. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte leden deel uitmaken van de selectiecommissie.

 7. Het rooster van aftreden omvat in ieder geval:

  • De naam van ieder lid van de selectiecommissie.

  • De datum waarop de periode eindigt waarvoor het lid is benoemd.

 8. Het bestuur past na de benoeming van een of meer leden het in het zevende lid van dit artikel genoemde rooster aan.

5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1. Onvoorziene situaties

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter, gehoord de oveirge bestuursleden.


Artikel 5.2. Wijziging huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De voorzitter brengt wijzigingen van het huishoudelijk reglement ter kennis van de algemene vergadering.


6. INWERKINGTREDING

Artikel 6.1. Inwerking tredingDit huishoudelijk reglement is op 18 januari 2010 vastgesteld door het bestuur en treedt in werking met ingang van 19 januari 2010.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina