1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina1/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1 Bestuur en bestuurlijke inrichting

1.1 Algemeen

1.1.1 Resoluties en notulen
2326 Reglement van orde, met concept, gedrukt,

1888, 1890. 2 stukken

N.B. Goedgekeurd exemplaar in tweevoud.
2327 Convocaties, gedeeltelijk met bijlagen, van de burgemeester van Naarden aan de burgemeesters van Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen tot het bijwonen van vergaderingen van Stad en Lande, met afschriften, deels gedrukt,

1807-1913 met hiaten. 1 pak

N.B. Voor 1804 zie 809-3.
2328-2329 Presentielijsten,

8 mei 1879-11 december 1913. 2 delen


2328 8 mei 1879- 28 januari 1904.

2329 16 maart 1904- 11 december 1913.


2330-2337 Resoluties, later notulen, van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland, met bijlagen,

13 juli 1646–11 december 1913. 8 delen


2330 I Met rekeningen en verantwoording en afschriften van uitgegane en inkomende brieven en afschriften van oudere stukken uit de 16e eeuw,

13 juli 1646–2 april 1717.

2331 II Met een formulier voor de eedsaflegging van schaarmeesters en een afschrift van de schaarbrief van 9 maart 1741,

2 juli 1717–27 maart 1750.

2332 III Met rekening en verantwoording en ook afschrift van de schaarbrief van 18 februari 1762,

27 maart 1752–27 maart 1765.

2333 IV Met rekening en verantwoording en ook afschrift van de schaarbrief van 27 maart 1783,

27 maart 1766–27 maart 1788.

2334 V Met afschriften van ingekomen en uitgegane brieven en afschrift van schaarbrief van 3 mei 1804,

8 mei 1788-6 april 1820.

2335 VI Met afschriften van wijzigingen van de schaarbrieven,

27 april 1820–6 november 1882.

2336 VII Met afschriften van wijzigingen van de schaarbrieven,

2 mei 1883–28 september 1905.

2337 VIII ,

5 april 1906–11 december 1913.


2338 Ingekomen brieven van meesters Kuhn en Modderman, procureurs namens de Vergadering, betreffende het door hen toezenden van de geredigeerde notulen,

1905-1913. 1 omslag

bij hervorming?
2339 Aantekeningen betreffende de notulen van een vergadering in 1905,

z.d. 1 stuk


2340-2343 Register van extracten van resoluties over de periode 8 juli 1544 – 17 februari 1898.

1544-1896. 4 delen

N.B. De perioden overlappen, dit komt mogelijk doordat de registers uit verschillende gemeenten afkomstig zijn.
2340 Over de periode 8 juli 1544 – 21 september 1852, 1818-1852.

N.B. Volgens opschrift: register der resolutiën van de Vergadering van Stad en Land van Gooiland beginnende met den 8sten julij 1544 geformeert door Jacobus Johannes Thierens Jacobuszoon secretaris der Voormelde Vergadering en Door dezelve aan die vergadering en Door dezelve aan die vergadering opgedragen op den 8sten october 1818.

2341 Over de periode 2 december 1828 tot 9 juli 1896,

2342 Over de periode 3 mei 1888 tot 19 februari 1898.

2343 Over de periode 8 juli 1544 – 16 februari 1888 met opschrift binnenkant: gemeente Blaricum, z.d.
2344-2348 “Klapper notulen voor 1914”, index op de resoluties en notulen over de periode 1646 – 1913, getypt,

z.d. (na 1913). 5 pakken

N.B. De notulen en resolutieboeken zijn met Romeinse getallen genummerd. De index verwijst hier naar. Oorspronkelijk een geheel.
2344 Aankoop, administratie, afstand van grond, bestuur, bezittingen, bos en heide, bouw- en weiland, deposito, effecten, erfgooierswet, z.d.

2345 Erfpacht, z.d.

2346 Jacht en visserij, ledenlijst, leningen, processen, ruil, schaarbrieven, secretaris-penningmeester, stoomgemaal, vergaderingen, voorzitter, wegen, z.d.

2347 Meenten, z.d.

2348 Rekeningen, vergunningen, verhuur, verkoop, z.d.

1.1.2 Correspondentie
2349 Agenda van ingekomen en uitgegane stukken,

1806-1889. 1 stuk


2350-2351 Brievencopyboeken, registers van uitgegane brieven,

1847-1913. 2 delen


2350 31 mei 1847-23 februari 1900, met klapper,

2351 10 februari 1900-18 december 1913,


2352 Ingekomen brief van de buurmeester van Hilversum aan oud-burgemeester en secretaris Thierens van Naarden over het bijwonen van een bijeenkomst op 18 mei aanstaande,

15 mei 1762. 1 stuk


2353 Ingekomen brief van Jan de Jongh waarin hij meedeelt dat hij aan het verzoek, zoveel als mogelijk is, voldaan heeft alsmede mededeling dat twee leden zich morgen op de gestelde tijd zullen vervoegen bij de municipaliteit,

z.d. (circa 1795-1796). 1 stuk


2354 Uitnodiging van de heer Huydecoper, bewoner van de buitenplaats Groeneveld, aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland om op donderdagmorgen 25 juni langs te komen voor een gesprek,

21 juni 1807. 1 stuk

N.B. Met aantekening in potlood betreffende de jacht.
2355 Brief van Van Hogendorp aan J. Thierens te Naarden waarin hij advies geeft betreffende een verzoekschrift (inzake de betaling van de helft van de erfpachten?) en verzoekt spoedig de stukken te doen toesturen,

19 februari 1813. 1 stuk


2356 Uitgegane brief van Van den Brink aan notaris A. Perk te Hilversum waarbij eerstgenoemde de tweede op de hoogte brengt van een voorval in de vergadering van Stad en Lande de avond daarvoor betreffende de toestand van de financiën,

25 september 1844. 1 stuk


2357 Afschrift van een brief aan de weduwe E. Heerschop te Blaricum met mededeling van de herdenking van haar echtgenoot, lid van de vergadering van Stad en Lande, in de vergadering van Stad en Lande en betuiging van deelneming,

24 april 1895. 1 stuk

N.B. De heer Heerschop was burgemeester van Blaricum in 1875.
2358 Betuiging van medeleven aan mevrouw de weduwe J.J.W. van de Busen te Amsterdam wegens het overlijden van haar man, rechtsgeleerd adviseur van de Vergadering, afschrift,

februari 1897. 1 stuk


2359 Circulaire en provinciale bladen van Noord-Holland houdende kennisgeving van het afscheid van de Commissarissen der Koningin in de provinicie Noord-Holland, Schorer en Van Tienhoven en van de benoeming van Van Tienhoven en Van Leeuwen tot Commissaris der

1897, 1911. 1 omslag


2360 Dankbetuiging van C.L. Velthuijsen, burgemeester van Laren, voor het cadeau geschonken door de Vergadering van Stad en Lande ter gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum,

5 november 1892. 1 stuk


2361 Ingekomen brief van Johannes Verver, erfgooier en makelaar, waarin hij zich aanbeveelt in het geval er weer grond aan- of verkocht gaat worden,

17 februari 1903. 1 stuk1.2 Lidmaatschap van het bestuur

2362 Ingekomen brief van de municipaliteit van Naarden inzake afvaardiging van de burgers Cornelis de Wolff als erfgooier en Hendrik Huntelaar, Willem Jan van Thiele en Jan van der Meer als gecommitteerden namens Naarden in de Vergadering van Stad en Lande,

2 april 1798. 1 stuk
2363 Besluiten van de gemeenteraad van Laren en Blaricum betreffende de benoeming en afvaardiging van Christiaan Velthuijsen, Lambert Gijsbert Smit, Jan de Jong en Rut Koppen naar de vergadering van Stad en Lande van 3 oktober 1805 om protest aan te tekenen tegen de voorgenomen verkoop of vervening van de noord- en westzijde van de Hilversumse Meent,

1805. 3 stukken

N.B. Zie inventarisnummer 2475.
2364-2370 Geloofsbrieven van de gecommitteerden uit de gemeenteraden van Naarden, Hilversum, Bussum, Huizen, Laren en Blaricum,

1846-1912. 2 pakken en 5 omslagen

N.B. Niet altijd van alle gemeenten.
2364 1846-1855. 1 pak

2365 1856-1864.

2366 1865-1874.

2367 1875-1884. 1 pak

2368 1885-1894.

2369 1895-1894.

N.B. 1899 met uitnodigingen aan erfgooiers om de vergadering van 12 oktober 1899 bij te wonen.

2370 1905-1912.


2371 Ingekomen brief van de weduwe G.C. Fabius met de mededeling van het overlijden van haar echtgenoot en uitgegane brief van de Vergadering van Stad en Lande met rouwbeklag,

1887. 2 stukken

N.B. Burgemeester Fabius van Naarden was bijna 25 jaar lang voorzitter van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland.
-.- Ingekomen brieven van de burgemeesters van Huizen, Blaricum, Hilversum en Bussum met overzicht van de leden van de gemeenteraad, meentmeesters en gecommitteerden,

januari 1891. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 2695.
2372 Ingekomen brieven van de gemeentebesturen van Bussum en Laren met de mededeling van het overlijden van hun voorzitters, respectievelijk Jhr. R. van Suchtelen van de Haare en C.L. Velthuijsen alsmede ingekomen brieven van de weduwes met dankbetuiging voor het betoonde medeleven,

1909. 1 omslag


2373 Rapport van de meentmeesters van Laren omtrent het door enige erfgooiers gestelde dat de Vergadering van Stad en Lande onwettig samengesteld is en de belangen van de erfgooiers niet naar behoren zouden verdedigen,

z.d. 1 stuk1.3 Grondgebied

2374 Akte van de Grote Raad van Mechelen houdende de vernietiging van het vonnis van het Hof van Holland gewezen in het geschil tussen de procureur als eiser ter ene zijde en die van Naarden en de gemene dorpen van Gooiland, gedaagden ter andere zijde, en stelt het eigendom van de meente van Gooiland van de graaf vast behoudens het gebruiksrecht dat aan de gedaagden toekomt, uithangend zegel verloren gegaan,

19 november 1474. 1 charter
2375 Akte van hertog Charles van Bourgondië, graaf van Holland enz., houdende opdracht aan zijn eerste deurwaarder en sergeant van wapenen om de uitspraak van de Grote Raad van Mechelen van dezelfde dag te doen uitvoeren, met uithangend zegel in rode was,

19 november 1474. 1 charter


2376 Relaas van de notaris Gijsbrecht Gerritz. betreffende het exploot dat hij uitgebracht heeft aan de buurmeesters van de gemene dorpen in Gooiland inzake het rekest van de burgemeesters en regeerders van de stad Naarden aan de Gecommitteerde Raden van Holland en Westfriesland, met opgeplakt zegel,

3 januari 1619. 1 stuk


2377 Volmacht van Evert Willems, buurmeester van Laren en Cornelis Everts, buurmeester van Blaricum, voor Peter Cornelis, buurmeester van Huizen, teneinde samen met de vertegenwoordigers van de stad Naarden en het dorp Hilversum een akkoord te bereiken met de verzoekers van octrooi van landen gelegen bij Hilversum,

16 april 1629. 1 stuk


2378 Notarieel afschrift van een vonnis van het Hof van Holland van 15 februari 1591 in een proces over het Gooierbos tussen de bosbewaarders en baljuw van Muiden enerzijds en de inwoners van Laren anderzijds,

25 december 1705. 1 stuk


2379 Extract uit het privilegieboekje van de stad Naarden betreffende bevestiging door graaf Willem IV van de uitspraak van zijn raden over verpachting van venen aan Eemnes en over een grensregeling tussen Eemnes en Gooiland op 21 oktober 1339, met aantekeningen over latere grensscheidingen, notarieel afschrift,

14 juni 1706. 1 stuk


2380 Extracten uit het geschreven privilegieboekje van de stad Naarden betreffende de sententie van de Grote Raad te Mechelen van 19 november 1474 inzake het eigendom van de gemene gronden in Gooiland alsmede nota van de boeten die betaald moesten worden, met Franstalige, Nederlandstalige en gecombineerde afschriften,

1706-1707, 1755, 1763 en z.d. 1 omslag

N.B. Het eigendom bleef bij de graaf van Holland, toentertijd Karel, hertog van Bourgondië etc. Een sententie is een vonnis.
2381 Akten waarbij Cornelis van den Berg, Dirk Henderiksz. de Jager, Rijk Theunisz. Brouwer, Lubbert Boshuysen, Lambert Claasz. en Goossen Boshuysen, allen inwoners van Hilversum doch geboren te Laren, op verzoek van burgemeesters van Naarden en de buurmeesters van Huizen, Blaricum en Bussum en de molenmeesters van Hilversum verklaren dat hun wel bekend is dat twee percelen grond te Laren, genaamd de Biesem en de Nieuwe Kuil, vanouds gemeen land waren, met kopie van een deel van de kaart van Gooiland uit 1709,

1724-1725. 2 stukken


2382 "Poincten en articulen, waarop de differenten tusschen de Graeffelykheyt van Holland en die van Gooyland soude kunnen werden weg genomen en getermineert", overeenkomst met de Staten van Holland en Westfriesland betreffende de uitgifte of verkoop van landen, velden en gronden van Gooiland,

1731-1732, 1755. 1 omslag


2383 Extract uit het register der resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland waarbij de Staten van Holland op 9 oktober 1626 nadere bepalingen geven in het geschil tussen Johan Ingel, impetrant van octrooi tegen die van Gooiland betreffende de te maken opvullingen en de daarbij te volgen limieten, authentiek afschrift,

7 april 1763, z.d. [vermoedelijk 5 november 1626]. 2 stukken

N.B. Het betreft hier het gebied van 's Graveland, met aanduiding van limieten.
-.- Stukken betreffende de verhuur voor 10 jaren aan de kapitein eerstaanwezend ingenieur der Genie te Naarden van een stuk heide bij Laren, langs de Nieuwe Crailose weg, ten behoeve van het gebruik als schietbaan, met verkrijging van het recht van schapenweide en plaggenslag op het gedeelte rijksgrond daarnaast door Stad en Lande van Gooiland,

1880-1882. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 3102.
2384 Afschrift van een memorie betreffende een uitspraak van de Rekenkamer van Holland van 16 oktober 1524 inzake een geschil tussen de stad Naarden en Loosdrecht aangaande de pacht van de vullinglanden door Loosdrecht,

z.d. 1 stuk

N.B. Vullinglanden zijn landen die uitgeveend zijn en weer volgestort met aarde. Ook wel onland genoemd.
2385 Akte waarbij hertog Johan van Beieren, soen van Holland enz., een nadere rascheiding treft tussen Gooiland en Loosdrecht, afhangend zegel verloren gegaan,

12 september 14[2]2. 1 charter

N.B. Zie nummer 2, de vidimus van Lourens Ghijsberts voor de ontbrekende tekst.
2386 Vidimus door de prior en gemeen convent van de Regulieren buiten de stad Naarden van de akten van de rascheiding tussen Gooiland en Loosdrecht, het afhangende zegel is verloren gegaan,

14 september 1470. 1 charter


-.- Vidimus door Laurens Ghijsbertsz., priester confessor der zusters Fransiscanessen in Naarden waarin hij verklaart dat de overgeschreven akten van hertog Albrecht van Beieren van 25 januari 1404 betreffende de bevestiging van de overeenkomst tussen de stad Naarden en de gemene Landgooiers, hertog Johan van Beieren van 12 september 1422 betreffende de bevestiging van de paalscheiding met Loosdrecht, van hertog Philips van Bourgondië van 2 maart 1425 en van Karel van Bourgondië van 25 augustus 1462 betreffende de bevestiging van de handvesten , privilegiën enz. van de stad Naarden, overeenkomen met de originelen, met uithangend zegel van het convent in groene was,

z.d. (2e helft 15e eeuw). 1 charter

N.B. Zie inventarisnummer 3359.
-.- Afschrift van de bevestiging door de Grote Raad van Mechelen van de sententie van 21 mei 1541 inzake de scheiding tussen Gooiland en Utrecht,

8 januari 1551. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 2703.
2387 Akte van koning Philips van Spanje houdende opdracht aan de eerste deurwaarder of sergeant van wapenen om de burgemeesters en schepenen van Muiden te beletten hun jurisdictie uit te breiden voorbij de lijn vanuit het Naardermeer lijnrecht over de waterscheiding of groene weg genaamd de Hillarts- of Zwartelaan recht de Zuiderzee in en bij weigering te dagvaarden voor de Raad van Holland teneinde zich daar te verantwoorden, afhangend zegel verloren gegaan,

20 april 1564. 1 charter


2388 Relaas van Willem Joriszoon van der Mota, buitengewoon deurwaarder van de Grote Raad van de koning (Philips II), betreffende zijn exploot aan de burgemeesters en schepenen van Muiden inzake het verbod om hun jurisdictie uit te breiden ten koste van die van Naarden en Gooiland en zijn dagvaarding van de burgemeeesters en schepenen voor de Raad van Holland om zich te verantwoorden,

14 mei 1565. 1 stuk


2389 Akte van Philips, koning van Castilië, Leon enz., na klachten van de burgemeesters, schepenen en regeerders van de stad Naarden en de burgemeesters, schepenen en de gemene gedeputeerden van de dorpen in Gooiland, houdende opdracht aan zijn deurwaarder en eerste sergeant van wapenen om Cornelis van Leuwen, maarschalk van Eemland en procureur-generaal van Utrecht, alsmede die van Baarn en Eemnes in handen te leveren van de Kastelein van Muiden en Baljuw van Gooiland om gehoord te worden indien zij de limietscheiding met Gooiland weer zullen schenden, afhangend zegel verloren gegaan,

26 november 1567. 1 charter


2390 Aantekeningen betreffende overdracht van land in en de limieten van Gooiland en rechtszaken gevoerd tussen die van Gooiland en Utrecht,

z.d. (17e eeuws). 1 stuk

N.B. Het betreft hier een veelheid van onderwerpen lopende van keizer Otto de eerste in 953; graaf Floris van Holland en de heren van Amstel; Eemnes; Oostholland tot een rechtszaak tussen vrouwe Agathe van Alkemade en die van Gooiland, zeventiende eeuws handschrift.
2391 Stukken betreffende de overeenkomst tussen de Staten van Holland en Westfriesland enerzijds en de Staten van Utrecht anderzijds inzake de hernieuwde vaststelling van de limietscheiding van Gooiland en Utrecht, afschriften, het placaat tegen de schending van de limietscheiding tussen de landen van Gooiland en Utrecht, gedrukt, alsmede extracten uit het register der resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland van 20 juli 1719 betreffende de overeenkomst,

1719, z.d. 1 omslag


2392 Correspondentie met de Landdrost van Amstelland betreffende diens verzoek om inlichtingen inzake het schouwen van de limietscheiding en zijn opdracht ervoor zorg te dragen als vanouds op 15 juni te schouwen en daarvan aan hem bericht te doen,

1808. 1 omslag


2393-2394 Rapporten van de schouten, later burgemeesters, van Laren, Hilversum, Huizen en Blaricum alleen of gezamenlijk, betreffende het schouwen van de limietscheiding van Gooiland met Utrecht,

1809-1811, 1817-1818, 1822-1825, 1847, 1849, 1852. 2 omslagen


2393 1809-1811, 1817-1818, 1822-1825,

2394 1847, 1849, 1852,

N.B. In 1847 en later is sprake van schouw volgens artikel 40 van de schaarbrief.
2395 Rapporten van de schout, later burgemeester, van Eemnes betreffende het schouwen van de limietscheiding van Utrecht met Gooiland,

1814, 1818, 1820, 1836. 1 omslag


2396 Brief van de secretaris, J.H. Maas, aan de burgemeester van Hilversum waarin hij meedeelt dat laatstgenoemde te weinig vergoeding heeft ontvangen voor het schouwen van de limietscheiding,

14 april 1886. 1 stuk1.4 Pogingen tot opheffing of verandering van het bestuur

1.4.1 Pogingen tot opheffing en verdeling van de Vergadering van stad en Lande
2397 Correspondentie met de Landdrost van het departement Amstelland en de Prefect van het departement van de Zuiderzee alsmede met de gemeentebesturen in Gooiland betreffende de toepassing van artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 10 Bloeimaand 1810 waarbij alle erfgooiers opgeroepen moeten worden teneinde te beslissen over de verdeling van de gemeenschappelijke woeste gronden, met authentieke afschriften,

1810-1811. 1 omslag

N.B. Van de 808 aanwezige geïnteresseerden (van een totaal van 892) stemden allen tegen verdeling.
2398 Uitnodiging aan de maires van de gemeenten in Gooiland tot het bijwonen van een vergadering over het adres dat een der ingelanden over de toepasselijkheid van het begrip schorren op de akkers en maatlanden heeft ingediend alsmede bericht van verhindering met standpuntbepaling door de maire van Hilversum,

1812. 2 stukken


2399 Correspondentie met de Commissaris des Konings van Noord-Holland betreffende het houden van een vergadering teneinde te beslissen over de verdeling van de gemeenschappelijke woeste gronden,

1875-1876. 1 omslag


2400 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreffende het invullen van een vragenlijst zodat Gedeputeerde Staten een lijst van voor verdeling in aanmerking komende woeste of markegronden naar de minister van Binnenlanse Zaken kan sturen,

1878. 2 stukken


2401 Standpuntbepaling inzake het ontwerp van wet houdende bepalingen ter bevordering van verdeling van markegronden,

1883. 1 omslag


2402 Afschriften van uitgegane brieven aan mr. Willeumier betreffende de verdeling van gemeenschappelijke gronden,

1890. 1 omslag

N.B. De naam wordt ook gespeld: Willemmier en Welleumier. Het is niet bekend wat zijn functie of rol is.
2403 Stukken betreffende het verweer in het proces tegen Lambert Corneliszoon Baas, visser wonende te Huizen, inzake diens verzoek tot vrijwillige verdeling van de gemene heide en weiden over te gaan,

1890-1892. 1 omslag


2404 Verzoekschrift van minvermogende erfgooiers om, als al vele jaren misdeelden, ook te mogen profiteren of te genieten en daarom de opbrengst van hun eigendom of althans een deel van dat eigendom te verkrijgen, met lijst van erfgooiers,

februari 1901. 1 stuk1.4.2 Hervorming van het bestuur
2405 Ingekomen verzoekschriften van erfgooiers om meer invloed te krijgen op het beheer van de eigendommen van de erfgooiers en deelname aan het bestuur af te dwingen alsmede verkrijging van juridisch advies omtrent deze kwestie,

1875, 1882-1888, 1892-1894, 1897-1902, 1907-1908, 1911. 1 omslag


2406 Ingekomen en afschrift van uitgegane brieven betreffende de benoeming van L.H. Kuhn jr. tot rechtskundig raadsman,

1896-1897. 1 omslag


2407 Ingekomen brief van de burgemeester van Blaricum met een voorstel tot bespreking in de vergadering van Stad en Lande betreffende de wijze van voorbespreken van punten voor de Vergadering van Stad en Lande indien in de gemeenteraad van een gemeente de meerderheid geen erfgooier is alsmede afschrift van het voorstel van de gemeente Hilversum dat gemeenten ook ingezetenen -erfgooiers als gecommitteerden naar de Vergadering van Stad en Lande kunnen afvaardigen,

1 maart 1900, z.d. 2 stukken


2408 Ingekomen brieven van mr. L. H. Kuhn jr. betreffende zijn bespreking met mr. Modderman over de rechtspositie van Stad en Lande van Gooiland en van F. A. Molster aan de burgemeester van Hilversum betreffende zijn bezwaren tegen het advies van mr. Kuhn van 19 november 1900, gedrukt en geschreven,

1900-1901. 1 omslag

N.B. Modderman is de kantoorgenoot van Kuhn.
2409 uitgegane brief aan mr. L. H. Kuhn jr. betreffende het retourneren, na tekening door de burgemeester, van zijn brief van 15 april 1902 alsmede kennisname van zijn brief van 24 april 1902 betreffende het aanbod van mr. F. K. van Lennep tot een voorlopige wapenstilstand, afschrift,

26 april 1902. 1 stuk


2410 Toespraak van Jacob Perk, gehouden naar aanleiding van zijn twaalf en een halfjarig lidmaatschap van de vergadering van Stad en Lande van Gooiland met een advies hoe verder te handelen in de, zich reeds een aantal jaren voortslepende, crisis in het bestuur van de erfgooiers, afschriften,

[29 juli 1902]. 2 stukken


2411 Afschriften van uitgegane brieven aan mr. Kuhn en de commissaris van de Koningin in Noord-Holland betreffende de problematiek van het scharen,

1902-1904. 1 omslag


2412 Verzoek van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland om inlichtingen betreffende bespreking in de Vergadering van Stad en Lande van mogelijke vrees voor het plegen van onrechtmatige daden door opposanten onder de erfgooiers vlak voor het plaats gehad hebbende noodlottige incident te Blaricum,

6 mei 1903. 1 stuk

N.B. In Blaricum viel bij het scharen door de opposanten een dode aan de kant van de opposanten.
2413 Ingekomen brief van de officier van justitie te Amsterdam betreffende het doorgeven van een verzoek van mr. Van Lennep tot opname van een bepaling op de kwitantie van het schaargeld luidende als volgt: niets geprejudiceerd en geschiede deze onder reserve van alle wederzijdse rechten,

7 mei 1903. 1 stuk


2414 Fragment van de notulen van het verhandelde van de 53ste vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 16 juni 1903 bevattende onder meer de interpellatie van de heer Heemskerk over de bevoegdheid van de zogenoemde Vergadering van Stad en Lande aangaande haar bemoeiingen met de gemene heiden en weiden in Gooiland, mede in verband met de droeve gebeurtenis van 1 mei 1903 in de gemeente Blaricum, gedrukt,

16 juni 1903. 1 stuk

N.B. De minister van Justitie Loeff en de minister van Binnenlandse Zaken Kuyper zegden een onderzoek toe.
2415 Correspondentie met mr. L. H. Kuhn jr. betreffende zijn ergernis over het lekken van gegevens uit de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland naar het dagblad de Gooi- en Eemlander alsmede zijn verzoek tot het achterhalen van de sinds 1629 voorkomende naam Stad en Lande van Gooiland,

21 / 24 september 1903. 2 stukken


2416 Ingekomen brief van mr. L. H. Kuhn jr. waarin hij de ontvangst van 2500 gulden bevestigt en meedeelt dat mr. van Lennep genoegen neemt met 3750 of 3600 gulden ter finale kwijting tenzij het gerucht waar is dat de Vergadering van Stad en Lande met de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij een contract heeft gesloten tot levering van enkele miljoenen kubieke meters zand à ƒ 0,25 per m3 waardoor de Vergadering 1000 gulden per week zou ontvangen,

14 maart 1904. 1 stuk


2417 Adres van Floris Vos, erfgooier wonende te Oud Bussum, aan de leden van de gemeenteraad van Naarden, zowel voor zichzelf als in kwaliteit van voorzitter van het Hoofdbestuur van de Gerechtigden tot de Gemene heiden en weiden van Gooiland, met het voorstel een commissie van onderzoek te benoemen die een regeling tot stand kan brengen omtrent het beheer van de gemene heiden en weiden van Gooiland, gedrukt,

31 maart 1904. 1 stuk


2418 Afschrift van het advies van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland aan de minister inzake het adres van Floris Vos c.s. aan Hare Majesteit de Koningin,

4 mei 1904. 1 stuk


2419 Ingekomen motie van de gemeenteraad van Blaricum tegen het in hun ogen onwettige besluit genomen in de Vergadering van Stad en Lande van 28 april 1904 betreffende het niet in behandeling nemen van een voorstel van Blaricum tot oplossing van de geschillen omtrent het beheer van de gemene heiden en weiden en het wel besluiten over het niet geagendeerde en afwijkende voorstel van Naarden, zoals geamendeerd door Hilversum, gedrukt,

7 mei 1904. 1 stuk


2420 Correspondentie met de burgemeester van Blaricum betreffende de dreiging van de gemeenteraad van Blaricum om zich rechtstreeks tot de regering te wenden teneinde een wettelijke regeling te verkrijgen indien niet binnen drie dagen aan de inhoud van zijn brief van 21 juni 1904 voldaan is,

juli 1904. 1 omslag


2421 Ingekomen motie van de gemeenteraad van Bussum waarin zij meedeelt ten eerste tegen de op de vergadering van 28 april 1904 aangenomen motie te zijn waarin een wettelijke regeling van het bestuur van de gemene heiden en weiden slechts facultatief is en zij zich verzet tegen het toepassen van artikel 121 van de Gemeentewet met betrekking tot het beheer van de gemene heiden en weiden en ten tweede voor behandeling van het voorstel van Blaricum is omdat daarin een wettelijke regeling op de voorgrond staat, afschrift,

12 augustus 1904. 1 stuk


2422 Correspondentie tussen mrs. L. H. Kuhn jr. en H. A. E. Modderman, raadslieden van de Vergadering en mrs. jhr. F.K. van Lennep en C. A. J. van Hartzfeld, raadslieden van het Hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland, betreffende het aangaan van een regeling door partijen teneinde de scharing in april / mei ordelijk te doen verlopen, afschriften,

1905. 1 katern


2423 Ingekomen brief van mr. L. H. Kuhn jr. met de mededeling dat hij niet tot overeenstemming kon komen met mr. van Lennep (namens het Hoofdbestuur) omtrent een tijdelijke regeling betreffende de scharing en met een voorstel voor een regeling tot bevordering van de goede orde en vermijding van moeilijkheden bij de aanstaande scharing van 1905,

22 maart 1905. 1 stuk


2424 Verkrijging van concept statuten der Vereniging Stad en Lande van Gooiland en concept akte van dading van mr. L. H. Kuhn jr. alsmede mededeling van de voorzitter in de vergadering betreffende deze statuten en akte van dading,

5 april 1905. 2 stukken


2425 Verzoek om inlichtingen van de Commissaris der Koningin van Noord-Holland betreffende het bestaan van registers van erfgooiers en het voorkomen van Floris Vos en andere ondertekenaars van het adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de ondertekenaars van de presentielijsten van de vergadering op 2 april 1900 in de Grote Kerk te Naarden in genoemde registers,

18 januari 1906. 1 stuk


2426 Afschrift van de uitgegane brief aan de Commissaris der Koningin in Noord-Holland betreffende diens verzoek om opheldering omtrent een door de meentmeesters van Blaricum uit de kas van de Vergadering van Stad en Lande betaalde rekening van hotel Verver in Blaricum alsmede mededeling van de stand van zaken tot nu toe en rekening voor Stad en Lande van Gooiland voor geleverde gebruiksartikelen enz. voor de aldaar gedetacheerde veldwachters en bovendien aan plusminus 40 burgers (bewakers der hekken) van Hotel Verver te Blaricum, gedrukt,

februari 1906. 2 stukken

N.B. Het gaat om de kosten van vertering voor de mensen die twee weken lang de meent bewaakten (van 29 april tot en met 15 mei 1905) tijdens de schaarperiode.
2427 Circulaire aan de gemeenten betreffende de stand van zaken omtrent de uitvoering van de motie van 28 april 1904 en het ontwerpen van statuten en akte van dading voor een nieuwe Vereniging Stad en Lande van Gooiland, afschrift,

20 maart 1906. 1 stuk


2428 Ingekomen brief van Floris Vos met het voorstel tot samenkomst van enige leden van het Hoofdbestuur der gerechtigden tot de gemene heiden en weiden in Gooiland en de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland teneinde enige punten van de schikkingsvoorstellen te kunnen bespreken buiten aanwezigheid van raadslieden,

4 april 1906. 1 stuk


2429 Ingekomen brief van de burgemeester van Hilversum waarin hij meedeelt dat de door de gemeente Blaricum gemaakt voorbehoud omtrent de akte van dading hem prematuur voorkomt aangezien de gemeenten nog niet formeel om toestemming verzocht is en dat hij daarom een vergadering over dit onderwerp op 7 mei 1906 niet zal bijwonen,

3 mei 1906. 1 stuk


2430 Afschrift van een fragment van een krantenartikel uit de [Gooi en Eemlander] over de erfgooierskwestie en weekblad van het Recht nummers 8378 13 juni 1906 "Eene vraag van politierecht"; 8384 27 juni 1806 en 8388 6 juli 1906 reacties, gedrukt,

1906. 1 omslag

N.B. In potlood geschreven: Gooi en Eemlander 1906.
2431 Correspondentie met de Commissaris der Koningin van Noord-Holland betreffende zijn verzoek om inlichtingen omtrent het vermeende besluit van de gemeente Laren niet meer deel te nemen aan het beheer van de meent en dat de meentmeesters van Laren gedefungeerd zouden hebben,

1906. 2 stukken


2432 Correspondentie tussen mrs. L. H. Kuhn jr. en H. A. E. Modderman, raadslieden van de Vergadering en mrs. jhr. F.K. van Lennep en C. A. J. van Hartzfeld, raadslieden van het Hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland, betreffende het instellen van een commissie van advies om de laatste geschilpunten te onderzoeken, gedrukt,

1906-1907. 1 stuk


2433 Ingekomen brief met de mededeling van het besluit van de gemeenteraad van Bussum om de vergadering van Stad en Lande te verzoeken een meerdere vertegenwoordiging van erfgooiers in het college in te stellen, een adres aan de minister van Binnenlandse Zaken te richten waarin aangedrongen wordt op een wettelijke regeling en een verzoek om spoedige bijeenkomst van de Vergadering teneinde een en ander te bespreken,

12 juli 1907. 1 stuk


2434 Verzoek van de minister van Binnenlandse zaken het scharen onder protest toe te laten teneinde een rustige scharing te verkrijgen tijdens de bemoeienissen van regeringswege met het zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing,

13 april 1908. 1 stuk


2435 Correspondentie met de door de ministers van Binnenlanse Zaken en Jusititie ingestelde commissie voor het ontwerpen van een wettelijke regeling betreffende de gemene heiden en weiden van Gooiland alsmede bespreking van een vragenlijst van genoemde commissie en het voorstel van wet,

1908-1910. 1 omslag

N.B. De commissie bestond uit de heren mr. H.C. Dresselhuys, administrateur van het Ministerie van Justitie, mr. S. Gratama, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en jhr. mr. J.H.J. Quarles van Ufford, administrateur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2436 Bijlagen bij de Handelingen der Staten-Generaal betreffende de Erfgooierswet 1912, gedrukt,

1909-1912. 1 deel


2437 Brief van mr. H.A.E. Modderman aan de Commissie voor het ontwerpen eener wettelijken regeling betreffende de gemeene heiden en weiden van Gooiland met diverse mededelingen, afschrift, met rapport omtrent de jaarlijkse uitkering door de Vergadering van Stad en Lande aan de gemeente Naarden,

8 december 1911. 1 omslag


2438 Correspondentie met de commissie voor het ontwerpen van een wettelijke regeling betreffende de gemene heiden en weiden van Gooiland betreffende het alsnog uitbrengen van een advies over het definitieve rapport van de commissie alsmede correspondentie met genoemde commissie over het ophelderen van enige onduidelijkheden met betrekking tot het schaarrecht van enige hofsteden en de betaling van jaarlijkse kleine vaste bedragen aan gemeenten,

1911. 1 omslag


2439 Afschrift van de circulaire aan de gemeenten en ingekomen brieven van de gemeenten betreffende benoemingen van leden in de commissie voor het samenstellen van advies betreffende het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsontwerp van de Vergadering van Stad en Lande,

1911. 1 omslag


2440 Uitgegane brieven aan H. H. Smit, meentmeester te Laren, betreffende verwerping van het verzoek van 100 erfgooiers om een adres te sturen naar de Eerste kamer der Staten-Generaal om het ontwerp van de Erfgooierswet te verwerpen, afschriften,

1912. 2 stukken

N.B. Het verzoek van de 100 erfgooiers is niet aanwezig.
2441 Afschriften van uitgegane brieven aan de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland betreffende het hebben van geen bepaald bezwaar tegen de invoering van de Erfgooierswet op 1 juli 1912 alsmede ingekomen brief van de Commissaris van de Koningin waarin hij verzoekt op de hoogte gehouden te worden van de uitvoering van werkzaamheden voor de Erfgooierswet,

1912-1913. 1 omslag


2442 Beschouwing over de drie vragen: hoever strekt zich de macht der vergadering van Stad en Lande van Gooiland uit met betrekking tot de corporatie der erfgooiers, is een algemene vergadering van erfgooiers bevoegd om aan de vergadering van Stad en Lande van Gooiland hare macht op te zeggen en te ontnemen en hoe moet die algemene vergadering van erfgooiers worden bijeengeroepen,

z.d. 1 stuk

N.B. Mogelijk na 1900. Geen auteur bekend.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina