1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina10/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7.2.8 Visrecht
3647 Ingekomen verzoeken om en verleende toestemming om te mogen vissen,

z.d., 1880, 1894, 1906. 1 omslag


3648 Afwijzing van het verzoek van H. Boet, eerste luitenant der infanterie wonende te Bussum, om te mogen vissen in de wateren van Gooiland,

oktober 1899. 2 stukken


3649 Mededeling van de meentmeester A.L. de Jongh van de Hilversumse Meent dat de opzichter H. Klaassen verzoeken om toestemming tot vissen hebben bereikt van onbetrouwbare personen en verzoek om geen toestemming te verlenen wegens de vele onregelmatigheden op de meent

november 1905. 2 stukken7.2.9 Overige toestemmingen en vergunningen
3650 Verlening van toestemming aan de Nederlandse Christen Studenten Vereniging tot gebruik van de heide achter Larenberg voor het opzetten van een tent voor de studentenconferentie van 9 tot 11 september 1897,

juni 1897. 2 stukken


3651 Ingekomen verzoek van de "Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in en verfraaiing van de gemeente Hilversum en naaste omgeving" om een zitbank te mogen plaatsen op de heide bij de Craailosebrug tegen het bos van Heideheuvel,

10 juli 1902. 1 stuk


3652 Verzoek van de firma's Veerman en Westland en van Amstel Molenaar te Huizen om 100 m2, zijnde een deel van de meent genaamd het harde en gelegen naast hun rokerijen, te mogen gebruiken tot berging van vuil water,

1905. 2 stukken


3653 Ingekomen verzoek van J. Zalm, timmerman tijdelijk verblijvend te Bussum, om vergunning tot het plaatsen van een kiosk tot verkoop van verversingen op het perceel kadastraal bekend Bussum sectie C 533 op het punt waar de 's Gravelandseweg, Nieuwe 's Gravelandseweg en Fransepad samenkomen,

25 juli 1907. 1 stuk


3654 Ingekomen brieven van de Comissaris van Politie te Hilversum en A.L. de Jongh, meentmeester te Hilversum, betreffende reclameborden op terreinen van Stad en Lande van Gooiland,

1913. 3 stukken7.3 Afhandeling van klachten

7.3.1 Afzanden
3655 Brief van Jan Nagtglas betreffende klachten over het afzanden van een door Hilversum afgestaan en bij Laren in erfpacht zijnde perceel grond en door middel van publieke veiling en verdere overdracht aan Meijns Roelen, Roel Pangslaar, Cornelis Willem Elisse en Huijbert Cornelisze overgegaan,

27 april 1724. 1 stuk


3656 Afschriften van uitgegane brieven aan het gemeentebestuur van Bussum en mr. J.C. van Eijk te Amsterdam betreffende de afvoer van water uit de zanderij van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij,

1891. 1 omslag


-.- Afschriften van uitgegane brieven aan de directie van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij betreffende het onregelmatig terugstorten van de gespaarde bovengrond in de zanderij,

1895. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 3574.
3657 Behandeling van de klacht van Floris Vos c.s. inzake het verlenen van vergunningen door de meentmeester van Hilversum en ambtenaar van Stad en Lande belast met de afhandeling van de administratieve zaken A.L. de Jongh tot het afgraven van zand door ongerechtigden ten tijde van de overgang,

1912. 1 omslag7.3.2 Beheer van meenten en heide
3658 Verzoekschrift van Jan Gansneb Tengnagel met klachten omtrent het optreden van de schaarmeesters, concept,

11 januari 1676. 1 stuk


3659 Memorie van kosten, schaden en interessen opgesteld door Lubbert Hendrik Bakker, huurder van de Blaricummer Eng, triumphant en declarant ten laste van Hendrik de Wit, schaarmeester van Laren, gedeclareerde ingevolge het vonnis van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland op 23 oktober 1764 in de zaak van een zekere onterechte schutting van een koppel schapen van genoemde Bakker op 17 oktober 1764,

1764. 1 omslag


3660 Kennisgeving door burgemeesters en regeerders van de stad Naarden aan Gijsbert Vlaanderen, huurder van de Eng, dat zijn schaapherder met zijn koppel schapen op zondag 29 maart 1767 schade aangericht heeft aan het met rogge ingezaaide perceel bouwland van Jacob Perk, inwoner van Naarden, gelegen voor de hofstede Berghuijsen alsmede opdracht aan Vlaanderen tot het vergoeden van de schade conform de huurovereenkomst, afschrift,

4 april 1767. 1 stuk


3661 Ingekomen brief van 5 juni 1819 van Klaas Hage, schout van Laren, betreffende het aantreffen van twee niet-gebrandmerkte koeien op de meent ,

1819. 1 stuk


3662 Behandeling van de klachten van Bussum omtrent het beheer van de meent onder Naarden en het verdelen van die meent tussen Naarden en Bussum,

1820. 1 omslag

N.B. Tot 1817 was Bussum een onderdeel van Naarden en was er dus ook maar een meent nodig.
3663 Ingekomen brief van het gemeentebestuur van Laren met klachten over het beweiden met schapen en ander vee van het harde en het lage van de meent achter Blaricum in de periode 12 november-27 maart,

5 juni 1832. 1 stuk


3664 Afschrift van uitgegane brief van de burgemeester van Naarden aan de meentmeesters van Naarden en Bussum betreffende afwijzing van een klacht over het toebrengen van schade aan de meent door de tweede schietlijn die met medeweten van de burgemeester opgesteld is,

7 juli 1859. 1 stuk


3665 Ingekomen klacht van (onleesbaar) betreffende een pink die in de sloot ligt en het gedrag van de meentmeester,

2 augustus 1861. 1 stuk


3666 Ingekomen brief van G.C. Rumeringa betreffende de bemoeienis van het gemeentebestuur met de geschillen tussen hem en de meentmeesters inzake het weiden van schapen,

7 mei 1862. 1 stuk


3667 Correspondentie met J. Fokker, wonende te Bussum, betreffende het door ongerechtigden uitvoeren van plaggenslag op de heide,

1891. 2 stukken


3668 Ingekomen brief van Rijk Nieuwenhuizen, wonende te Hilversum, betreffende het onrechtmatig verwijderen van vee door meentmeesters van de Hilversumse Meent en verzoek om teruggave van het vee of om een schadevergoeding,

6 maart 1893. 1 stuk


3669 Correspondentie met de Commissaris der Koningin van Noord-Holland betreffende klachten over de schietbaan van de Scherpschuttersvereniging Koning Willem de Derde te Hilversum,

1901. 1 omslag


3670 Klacht van J.G.F. Huizen te Laren betreffende het storten van vuilnis op de heide, met name bij de toegangen,

1 april 1912. 1 stuk7.3.3 Overige klachten
3671 Ingekomen brief van J.P. van Rossum, woonachtig te Amsterdam, met de mededeling van het afsluiten van zijn bos voor wandelaars wegens de onaangenaamheden die zijn schoonzoon, bewoner van Flevorama, aangedaan zijn,

25 maart 1847. 1 stuk


3672 Klacht van Arnoldus Andriesen betreffende het toe-eigenen door de gemeente Bussum van zijn grond aan de Brinklaan te Bussum welke hij gekocht heeft uit de nalatenschap van Jan Fokker,

9 januari 1899. 1 stuk

N.B. Jan Fokker heeft dit perceel door ruiling verkregen, het was een afgescheiden deel van een groter geheel dat later aan de gemeente Bussum verkocht is.
3673 Verzoek van de Provisionele Municipaliteit van Hilversum aan die van Naarden om een vergadering van Stad en Lande uit te schrijven teneinde het misbruik van de jacht te kunnen bespreken en afdoende maatregelen te kunnen treffen,

11 september 1795. 1 stuk


3674 Klacht van Th. Boeljon, wonende te Nieuwer Amstel, inzake de belemmeringen die hij ondervindt door inwoners van Huizen tijdens de jacht op de door hem gepachte Huizermeent,

4 januari 1895. 1 stuk


3675 Verzoekschrift van erfgooiers om het in de vergadering van 27 april 1899 genomen besluit tot verhuur van het jachtrecht op een deel van de gemene heiden en weiden in te trekken omdat de genoemde verhuur grote nadelige gevolgen heeft voor de landbouw door de vermeerdering van het wild, met lijst van erfgooiers,

3 juli 1899. 1 stuk


3676 Ingekomen brieven van Lambertus Jansen van den Brink, landbouwer wonende te Laren, waarin hij klaagt over het wegnemen van enig roeden grond door middel van het stikken van zoden van zijn groenland genaamd het Noortje en gelegen nabij de Gooise kade in de gemeente Blaricum tussen Laarderangerecht en de Gooise Meent, ten behoeve van de reparatie van genoemde kade zonder dat hij enige schadevergoeding mocht ontvangen,

1841, 1851. 2 stukken


3677 Klacht van jhr. Louis Rutgers van Rozenburg, namens de eigenaren van het Naardermeer alsmede correspondentie met procureur, advokaat en meentmeesters van Hilversum betreffende een proces tussen Stad en Lande van Gooiland en de familie Rutgers van Rozenbur g inzake het verwijderen van enige duikers in de ringhoutwal tussen de Hilversumse Meent en het Naardermeer,

1881-1882. 1 omslag8 Documentatie

8.1 Hilversum

3678 Getuigenverklaringen afgelegd voor schout en schepenen van Hilversum op 15 juni 1584 en gedaan op verzoek van de burgemeesters en kerkmeesters van Naarden betreffende de rascheiding tussen Loosdrecht en de Vullinglanden die aan Naarden toekomen, notarieel afschrift van een authentiek afschrift,

3 juni 1692. 1 stuk
3679 Extract uit het privilegieboek van Hilversum waarbij het dorpsbestuur op 7 februari 1547 een verbod uitvaardigd tegen vervreemding van land op de Eng, authentiek afschrift,

19 december 1705. 1 stuk

N.B. Gemaakt door notaris C. Brouwer te Naarden. Erboven staat de naam J. Thierens, in diens handschrift.
3680 Brochure "Open brief aan mr. F.A. Molster, advocaat-procureur te Amsterdam naar aanleiding van zijn brochure "de eigendom der gemeene heiden en weiden van Gooiland", door A.N.J. Fabius, (F.A. Buis) archivaris van Naarden" met adhesiebetuiging aan de stan dpunten van mr. Molster omtrent de eigendom van de gemene heiden en weiden van Gooiland met verwijzing naar het proces tussen de gemeente Hilversum en de vergadering van Stad en Lande inzake afzanding door de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij, gedrukt,

12 december 1888. 1 stuk


3681-3684 Afschriften van stukken betreffende de rechten van erfgooiers, de wettigheid van de Vergadering van Stad en Lande en de positie van de burgelijke gemeenten, met name Hilversum,

na 1856, 1870, 1873, 1883, na 13 mei 1886. 3 omslagen en 1 stuk


3681 Stukken betreffende het voorstel van de burgemeester van Hilversum, Alberti, inzake de toekenning van het recht van eigendom van de heide en weide van Stad en Lande van Gooiland onder de gemeente Hilversum, 1870.

3682 Advies van professor baron de Geer van Jutphaas omtrent de vraag wie de gerechtigden zijn tot het gebruik van de gemeente in Gooiland, afschriften, een exemplaar met aantekening van na 13 mei 1886 betreffende onverschuldigde deelname aan een boedel, 9 september 1873, na 13 mei 1886.

N.B. In viervoud aanwezig.

3683 Afschriften van een ingekomen brief van professor de Geer betreffende de wettigheid van het bestuur van Stad en Lande en het instellen van een bestuursreglement, 15 juni 1883.

3684 Beschouwing over het verzoek van Hilversum, gedaan in 1847, om enige snippers heide te verkrijgen teneinde een betere afscheiding van het gemene land te bewerkstelligen door de aanleg van een wal of weg om de eng zodat misbruik door aanploegen tegengegaan kan worden en de daaruit resulterende onenigheden met de andere gemeenten omtrent de vaststelling van schaarbrieven in 1851 en 1856, met weerlegging van de bezwaren van met name Laren, afschrift, na 1856. 1 stuk

8.2 Naarden

3685 Afschriften van akten betreffende het maken van een scheiding tussen Naarden en Gooiland enerzijds en Loosdrecht anderzijds in de jaren 1343, 1360 en 1422,

[1700]. 1 omslag
3686 Afschrift van een brief van C. Brouwer aan (?) waarin hij informeert naar eigendomsverhoudingen betreffende de gemene gronden rondom de stad Campen om de situatie met Naarden te kunnen vergelijken,

z.d. (18e eeuw). 1 stuk


3687 Afschriften van resoluties van de vroedschap van Naarden uit de periode 1632-1665,

z.d. [18e eeuw]. 1 katern

N.B. Dit is het stadsbestuur. Met 9 resoluties betreffende Stad en Lande van Gooiland.
3688 Afschrift van het privilegieboekje van Naarden met verkorte inhoudsopgave,

z.d. 2 stukken

Het oorspronkelijke privilegieboek is (voor het grootste deel) door Pieter Aalmantz., secretaris van de stad Naarden in de eerste helft der 16e eeuw, geschreven.
3689-3705 Extracten uit het privilegieboekje van de stad Naarden, (deels notariële) afschriften,

z.d., 1574, 1705, 1755, 17e eeuw. 1 katern, 1 omslag en 16 stukken


3689 Betreffende de schenking door hertog Willem van Beieren van verschillende privilegiën aan Naarden op 20 mei 1355, z.d. 1 stuk

3690 Betreffende de vaststelling door hertog Willem van Beieren van de visstapel te Naarden op 14 januari 1355, z.d. 1 stuk

3691 Betreffende het verlof van Willem van Brederode, ridder van Amstelland en Waterland, aan Naarden om vrij veen te graven, te verkopen en uit Gooiland uit te voeren in 1384, z.d. 1 stuk

3692 Betreffende schenking door hertog Albrecht van verschillende privilegiën aan de stad Naarden op 8 augustus 1403, met aantekeningen betreffende in 1355 geschonken privileges, z.d. 2 stukken

3693 Betreffende de bevestiging door Philips van Bourgondië, erfgenaam van Jan van Beieren, van de aan de stad Naarden gegeven privilegiën op 15 maart 1424, z.d. 1 stuk

3694 Betreffende de door Splinter van Nieuwenrode, baljuw van Naarden, Muiden, Weesp en Gooiland voorgestelde banscheiding tussen Hilversum en Laren op 2 januari 1427, z.d. 1 stuk

3695 Betreffende de bevestiging van de handvesten van Naarden door Karel de Stoute op 25 augustus 1462, z.d. 1 stuk

3696 Betreffende de bevestiging van de privilegiën van Naarden en Gooiland door aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk op 5 april 1478, met aantekeningen betreffende Hilversum op het ongedateerde stuk, 4 december 1705, 9 april 1755 en z.d. 1 omslag

3697 Betreffende het verbod op de uitvoer van turf uit Gooiland door de graaf van Egmond, gecommitteerde van Holland, Zeeland en Vriesland op 1 december 1514, z.d. 1 stuk

N.B. Waarschijnlijk door notaris Cornelis Brouwer gemaakt rond 1700.

3698 Betreffende het door Karel V op 1 oktober 1531 uitgevaardigde verbod op het vestigen van bedrijven buiten de besloten steden met resolutie van de vroedschap betreffende dit verbod van 19 maart 1636, vonnissen tegen dit vergrijp uit 1644-1645, verzoek van de inwoners van Laag-Bussum om vergunning voor de verkoop van medicijnen door marskramers en de vestiging van een smid en verklaring betreffende de afstand tussen Laag-Bussum en Naarden alsmede verlening van een tap- en ventvergunning aan de inwoners van Laag-Bussum, z.d. 1 katern

3699 Schepenbrief van Naarden van 28 december 1574, met transcriptie, 28 december [15]74. 1 stuk

N.B. Middenin zit een gat waardoor het eerste deel van het jaartal niet leesbaar is.

3700 Aantekeningen betreffende resoluties van de vroedschap der stad Naarden uit de jaren 1609, 1623, 1632, 1649 inzake een keur op de koopmanschappen, rechten van Naarden op de Vecht en 3 artikelen van de eed van de kastelein van Muiden, baljuw van Gooiland, z.d. 1 stuk

3701 Betreffende een resolutie van de vroedschap van Naarden genomen op 3 oktober 1648 inzake verbod voor de bewoners van Laag-Bussum om arme lieden langer dan 1 nacht onderdak te verlenen, z.d. 1 stuk

3702 Betreffende resoluties van de vroedschap van Naarden genomen op 18 juli 1656 betreffende verhoging van het traktement van de schoolmeester te Bussum, bepalingen betreffende de buurmeesters en toestemming tot het houden van een predicatie eens in de 14 dagen, z.d. 1 stuk

3703 Memorie betreffende de privileges van de stad Naarden, 17e eeuw. 1 stuk

3704 Betreffende de bepaling van de jurisdictie van Naarden door Hertog Albrecht op 31 december 1396, notarieel afschrift, 12 november 1705. 1 stuk

3705 Bestreffende de schenking van verschillende rechten door Philips de Goede aan Naarden op 22 mei 1422, notarieel afschrift, 30 november 1705. 1 stuk
3706 Vidimus door de openbare schrijver en de burgemeesters van Naarden op 25 hooimaand (juli) 1494 van de acte van 13 mei 1280 waarbij Floris V Naardinclant van Elten pacht, afschrift,

z.d. [17e eeuw]. 1 stuk8.3 Publicaties

3707 "Verslag omtrent den oorsprong en den aard der gebruikregten op de heiden en weiden in Gooiland; bijzonder in betrekking tot de vraag, wie de geregtigden zijn tot dat gebruik. Door A. Perk, secretaris der Vergadering van Stad en Lande van Gooiland en Agengent van het Domein te Hilversum", gedrukt,

1842. 1 stuk

N.B. Gedrukt door Is. An. Nijhoff te Arnhem.


3708 De Gooi en Eemlander van 21 septeber 1895 met bericht omtrent het verhandelde in de Vergadering van Stad en Lande van 19 september 1895,

21 september 1895. 1 stuk


3709 De Gooi en Eemlander van [februari 1897] met bericht omtrent het verhandelde in de Vergadering van Stad en Lande van 18 februari [1897],

[na 18 februari 1897]. 1 stuk


3710 De Gooi en Eemlander van mei 1898 met berichten omtrent het verhandelde in de Vergadering van Stad en Lande van 18 mei 1898,

[na 21 mei] 1898. 1 stuk

N.B. Een deel van de rechterkant van de voorpagina van de krant ontbreekt.
3711 De Gooi en Eemlander van 6 januari, 7 april en 10 november 1900 met berichten omtrent het verhandelde in de Vergadering van Stad en Lande,

1900. 1 omslag8.4 Lambert Rijksz. Lustigh

3712-3715 Aantekeningen en notities gemaakt door Lambert Rijckz. Lustigh uit Huizen,

z.d., 1706, 1718-1719. 2 delen, 1 katern en 2 omslagen
3712 Lijst van vreemdelingen (niet-erfgooiers) wonende in Huizen, memorie wegens de eigenaars van de maatlanden die in het dorp Huizen woonachtig zijn alsmede een memorie betreffende de geschiedenis van Naarden en opmeting van de maatlanden, 22 januari 1706, 1718-1719.

3713 “Copie van informatie en verklaringen gedaen op den 5 novemb. 1502 ende eene korte beschrij. van Urk etc. door Lambert Rijcksz Lustigh anno 4 maart / 12 maart 1706”, Notities betreffende verklaringen gedaan voor de rentmeester van Kennemerland en Gooiland op 5 november 1502 betreffende de grensscheiding met het Sticht Utrecht alsmede beschrijving van de eilanden Urk en Emmeloord in het jaar 1664, 1706. 1 katern

N.B. Volgens de laatste regels zouden zowel Gooiland als Urk en Emmeloord tegelijkertijd door keizer Otto II in 968 aan de abdij van Elten geschonken zijn.

3714 Stad en Landboek no. 1, begint in 1646, afschrift gemaakt door Lambert Rijckz. Lustigh van het oudste resolutieboek van Stad en Lande, 1719. 1 deel

3715 Stukken betreffende het geslacht Brederode en andere zaken, z.d.
3716 "Uit de geschriften van Lambert Rijckz Lustigh te Huizen gestorven decb. 1727 origineelen ter afschrijving ontvangen in 1918 van Jan Schram Jz. te Huizen", afschrift en transcripties met lijst van stukken,

circa 1919. 1 pak


3717 Stad en Landboek no. 1, begint in 1646, afschrift gemaakt door Lambert Rijckz. Lustigh van het oudste resolutieboek van Stad en Lande, 20e eeuwse transcriptie,

1919. 1 deel

N.B. Voor het originele resolutieboek zie inventarisnummer 4005.

8.5 Overige

3718 Nieuwe feiten en dictum in het mandement van maintenue verkregen door Tijmen Evertsz, buurmeester van Blaricum en Jan Kommen en Willem Rebel, buurmeesters van Huizen tegen Bors Gerritsz, in 1732 gewezen schaarmeester van Laren en Jan Bitter, gewezen buurm

1733. 2 stukken
3719 Afschriften van brieven van 968 en 996 van de keizers Otto II en Otto III en paus Victor II (z.d. circa 1055-1057) betreffende overdracht van goederen aan de abdij van Elten,

z.d. (17e eeuw). 2 stukken


3720 Afschrift uit het charterboek van Holland, folio 405, van het charter van 26 mei 1280 waarbij Goedele, abdis van Elten, Nardingerland voor 25 pond Utrechtse munt per jaar opdraagt en afstaat aan graaf Floris V van Holland en zijn erfgenamen,

z.d. [18e eeuw]. 1 stuk


3721 Notities betreffende schenking, verkoop of verhuur van stukken veen te Loosdrecht in de periode 1380 – 1590,

z.d. 1 stukInventaris van het archief van het Hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland 1900-1915

10.16 Hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden in Gooiland 1900-1915.


1 Reglementen

3722 Constitutie Hoofdbestuur; schaarbrief 1904 en reglement voor de meentmeesters, gedrukt,

1904. 1 stuk

N.B. In drievoud.2 Notulen

3723 Proces-verbaal van de vergadering gehouden door heren erfgooiers in de Grote Kerk te Naarden op 2 september 1900, afschrift,

4 september 1900. 1 stuk

3 Correspondentie

3724 Aanschrijving gericht aan de voorzitter van de zogezegde Vergadering van Stad en Lande, de heer H.M. Wesseling, waarbij aangezegd word dat de vergadering van stad en lande niet bestaat, er van de meetgronden niets verkocht mag worden, alle lastgevingen voor de leden van de vergadering ingetrokken moeten worden en dat de individuele leden zowel ieder afzonderlijk als tezamen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, afschrift,

z.d. 1 stuk
3725 Brief van mr. C. A. J. Hartzfeld aan mrs. Kuhn en Modderman houdende mededeling dat het Hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland de onderhandelingen over de ontworpen regeling wenst te heropenen, afschrift,

10 september 1906. 1 stuk

N.B. Deze brief komt ook voor in de gedrukte correspondentie.
3726 Brief, opgesteld door mr. F. K. van Lennep, raadsman van het Hoofdbestuur, aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland inzake het onwettig en onrechtmatig optreden van genoemde Vergadering, concept,

maart 1900. 1 stuk


3727 Circulaire van Floris Vos en mr. J. E. C. Schook, voorzitter respectievelijk secretaris, aan de erfgooiers betreffende de door de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland toegezegde overname van 4000 gulden voor gemaakte schulden bij de samensmelting tot een nieuwe vereniging, in plaats van vergoeding van de werkelijk gemaakte 20.000 gulden schulden plus de proceskosten, concept,

z.d. [circa 1904 / 1905]. 1 stuk


3728 Circulaire van het Hoofdbestuur betreffende het resultaat van het optreden der politie in 1906 en de onderhandelingen tot minnelijke regeling, gedrukt,

9 februari 1907. 1 stuk4 Verzoekschriften

3729 "Inventaris der Bijlagen behoorende bij het verzoekschrift van FLORIS VOS cum suis (het Hoofdbestuur van de Gerechtigden tot de gemeene heiden en weiden van Gooiland) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal", gedrukt,

circa 1905. 1 stuk
3730 Adres aan Hare Majesteit de Koningin van enkele erfgooiers houdende verzoek gehoord te mogen worden in het van regeringswege in te stellen onderzoek naar de toestand in het Gooi en dat maatregelen genomen worden om aan de bestaande rechtsonzekerheid een einde te maken, gedrukt,

[1903]. 1 stuk

N.B. In potlood geschreven: concept, nooit verzonden.
3731 Verzoek van Gerrit Brasser, erfgooier wonend te Huizen en lid van het Hoofdbestuur van de Gerechtigden tot de Gemene heiden en weiden van Gooiland, aan de officier van Justitie te Amsterdam om de dader van het misdrijf waarbij van twee van zijn beesten op de meent onder Huizen de pluimen van hun staart kwaadwillig afgesneden zijn op te sporen en te vervolgen aangezien de burgemeester van Huizen hem meedeelde dat deze hem niet kon helpen wegens het illegaal scharen van zijn vee, gedrukt afschrift,

4 mei 1904. 1 stuk


3732 Verzoekschrift aan Hare Majesteit de Koningin van Floris Vos en Jan Brouwer, erfgooiers, houdende verzoek tot nietigverklaring van besluiten van de gemeenteraden van de Gooise gemeenten met betrekking tot de gemene heiden en weiden daar zij de gerechtigden daartoe niet representeren, gedrukt,

februari 1904. 1 stuk

N.B. Alleen bijlage vijf, afdrukken van schaarbrieven en reglementen door de zgn. Vergadering van Stad en Lande vastgesteld, is aanwezig.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina