1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina11/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5 Financiën

3733 "Rekening van de heer Arie Veen van november 1903 tot en met 31 januari 1914", met recapitulatie en voorschot- en renteberekening,

1914. 1 omslag

N.B. Met opschrift bijlage A.


3734 "Rekening van de heer Floris Vos van april 1904 tot en met 31 december 1913" , met renteberekening,

1914. 2 stukken

N.B. Met opschrift bijlage B.
3735 Bijlagen bij de rekening,

1904. 1 omslag


3736 Bijlagen bij de rekening,

1904-1913. 1 pak


3737 Brief van Arie Veen aan Floris Vos houdende mededelingen betreffende de financiën van het voormalig Hoofdbestuur alsmede mededeling van zijn mening inzake de benoeming van een nieuwe opzichter voor de meent,

17 februari 1914. 1 stuk


3738 Debetnota's van het Hoofdbestuur aan Floris Vos over de periode 1904-1913,

1904-1913. 1 omslag


3739 Kasboek van inkomsten en uitgaven ten behoeve van de erfgooiers op last van het bestuur der gerechtigden tot de gemeene heiden en weiden,

28 november 1903-18 januari 1914. 1 deel


3740 Staat van kasbewijzen met staten houdende overzicht van voorschotten van Floris Vos over 1906 en wijlen A. Perk (met renteberekening) over 1908-1914,

1906, 1914-1915. 1 omslag

N.B. De rekening is in 1915 opgemaakt. De staat van kasbewijzen is bijlage D en de staat van Perk bijlage E.

6 Verantwoording

3741-3765 Verslag van mr. Hartzfeld namens het Hoofdbestuur der Gerechtigden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland betreffende rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven over de periode 1904-1913, met bijlagen,

1914. 15 omslagen en 11 stukken
3741 Verslag van mr. Hartzfeld, 1 stuk

3742 Bijlage I afschrift van de brief aan de Staatscommissie tot voorbereiding eener wettelijke regelingder Erfgooiersquestie van augustus 1908 betreffende voldoening aan een verzoek tot beantwoording van vragen, z.d. 1 stuk

N.B. De in de brief genoemde afschriften niet aanwezig.

3743 Bijlagen Ia en II,

3744 Bijlage IIa Staat van verschotten mr. C.A.J. Hartzfeld, z.d. 1 stuk

3745 Bijlage IIIa1 Stukken betreffende een proces door Gerrit en Jacob Smit, landbouwers te Laren, eisers tegen F. de Graaf, G. de Jong, W. Keijer, D. Brasser, C. van der Brink, H.Smit en A.A. Hosang, veehouders en landbouwers te Blaricum, Huizen en Laren, gedaagden wegens het belemmeren van de doorgang van koeien bij het hek op de meent van Blaricum, 1904-1908.

3746 Bijlage IIIa2 Stukken betreffende een proces door L. de Wit, W.T. de Graaf, J.H. Majoor en L. Calis tegen C. v.d. Brink c.s., wegens opvordering der gemene heiden en weiden alsmede provisioneel aanstellen van een bewaarder (sequestratie), 1905-1906.

3747 Bijlage IIIa3 Stukken betreffende een proces door J. Brouwer Jacobszoon tegen J. Peet Kzn., G. Smit Hzn. en H. Klaassen wegens het onrechtmatig beletten van de toegang tot de Hilversumse Meent, 1904.

3748 Bijlage IIIa4 Stukken betreffende het proces van A. Krijnen tegen H. Streefkerk wegens het onrechtmatig verwijderen en schutten van twee op de Naarder Meent weidende paarden, 1906.

3749 Bijlage IIIa4 Stukken betreffende een proces door C.J. Fokker tegen H. Streefkerk wegens het onrechtmatig verwijderen door Streefkerk van een op de Naardense meent weidend paard, 1906.

3750 Bijlage IIIa5 Vordering van de gemeente Hilversum op N. Andriessen wegens het schutten en verzorgen van vier loslopende koeien, 1906-1907.

3751 Bijlage IIIa6 Vonnis in een proces tussen J. Fokker Janszoon en G. Hendrikszoon Smit en Adrianus Lambertus de Jongh betreffende een geschil over de verkoop van een perceel grasgewas op de Hilversumse Meent, 1908. 1 stuk

3752 Bijlage IIIa7 Dagvaarding voor T. Krijnen wegens achterstallige betaling van een koopsom betreffende een perceel grasgewas op de Hilversumse Meent,

1906. 2 stukken

3753 Bijlage IIIa8 Dagvaarding voor B. Majoor Mijnsz wegens achterstallige betaling van een koopsom betreffende een perceel grasgewas op de Hilversumse Meent, 1907. 1 stuk

3754 Bezwaarschrift van F. Vos c.s. tegen de vastgestelde ledenlijst 1913 en een verzoek om aanvullingen op deze ledenlijst, 1913.

3755 Bijlage IIIb1 Dagvaarding voor N. Andriessen wegens het onrechtmatig graven van een kuil op de heide nabij de Loosdrechtseweg, 1903. 2 stukken

3756 Bijlage IIIb2 Stukken betreffende een proces door het Openbaar Ministerie tegen F. Vos wegens het bezit van een revolver, 1904.

3757 Bijlage IIIb3 Dagvaarding W. Vos Gzn wegens het onrechtmatig betreden van een perceel hooiland van A. Pak gelegen te Eemnes, 1904. 1 stuk

3758 Bijlage IIIb4 Stukken betreffende een proces door L. de Graaf tegen W. Vos betreffende opzettelijke belediging, 1904.

3759 Bijlage IIIb5 Dagvaarding en bevelschriften voor H. Lamphen en B. Vos wegens het wederrechtelijk toe-eigenen en verbergen van een mesthaak, 1905.

3760 Bijlage IIIb7 Stukken betreffende een proces tegen J. Majoor, H. Vos, G. de Graaf en L. de Wit wegens het onrechtmatig verwijderen van bomen en gedeelten van bomen staande langs de Huizerbotweg, 1903-1907.

N.B. Met 5 foto’s.

3761 Bijlage IIIb8 Stukken betreffende een proces tegen J. Fokker, H. Majoor en A. Andriessen wegens mishandeling en bedreiging van J. Windhorst en J. Splinter tijdens het bewaken van drie hekken op de Oude Meent door de laatstgenoemden, 1907.

3762 Bijlage IIIb9 Stukken betreffende een proces tegen J.G.J. van Nes, T. Hofman, H. van Houten en F. Vos, wegens het opzettelijk toebrengen van schade aan het hek van de Ondermeent nabij de Karnemelksloot, 1907.

N.B. Met 4 foto’s.

3763 Bijlage IIIc Requesten, adressen en plaintes, 1904-1908.

3764 Bijlage IIId Brochures e.d. 1903-1904, 1906.

N.B. D2 en D6 ontbreken.

3765 Bijlage IIIe Ontworpen regeling, z.d. 2 stukken7 Rechtszaken

3766 Deurwaardersexploiten van Floris Vos c.a. aan verschillende erfgooiers waarin zij worden gesommeerd om erfgooiers die hun vee naar de meent willen brengen daarin niet te belemmeren,

1905. 1 omslag
3767 Nota feiten en procedures inzake de strafrechterlijke procedure tegen Harmen Vos voor het Gerechtshof in Amsterdam betreffende het illegaal schieten van een haas op 18 november 1898 te Laren op grond van Stad en Lande en waarvan het jachtrecht verpacht is aan H.M. de Koningin-Moeder, gedrukt,

28 februari 1900. 1 stuk8 Publikaties

3768 "Het erfgooiersblaadje" nummers 1 t/m 5,

1903-1904. 1 omslag

N.B. Nummer 5 heeft als onderschrift: orgaan van de gerechtigden tot de gemene heiden en weiden van Gooiland.


3769 Bijlagen B In grove trekken opgemaakt plan tot reorganisatie van het Bestuur van de gemeenschap der Erfgooiers en C bepalingen gemaakt teneinde de plannen van de heer De Leur in bijlage A mogelijk te maken, gedrukt,

z.d. 1 stuk

N.B. bij de circulaire? Bijlage B in tweevoud.
3770 Nota van Floris Vos houdende reactie op de Nota van Inlichtingen die de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal zonden naar aanleiding van het verzoekschrift van Floris Vos c.s. betreffende de erfgooierskwestie, gedrukt,

14 mei 1906. 1 stuk9 Documentatie

3771 Ingeplakte krantenknipsels betreffende de Erfgooierskwestie,

1904-1905. 7 katernen
3772 Vijf foto’s van erfgooiers en militairen bij een meenthek,

1905. 1 omslag

N.B. 2 foto's dubbel.
3773 Afschrift van het rechtskundig advies van mr. W.H.K. Mouthaan betreffende de rechtstoestand van erfgooiers bij uitbreiding van het bestuur; uitbreiding van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland met erfgooiers en het doen van openbare rekening en verantwoording, gedrukt,

z.d. 1 stukVerband met dit archief onduidelijke en afgedwaalde stukken
Verband met dit archief onduidelijk

3774 Verklaring afgelegd door Tijman Tijmanszoon en Heijndrick Gerritsz voor Jacob Lambertsz, schout en Elbert Jacobsz en Pieter Jansoon, schepenen van Huizen, op verzoek van Jacob Gerritsz, buurmeester van Huizen, betreffende de omvang van de Huizer bannen in de tijd dat een zekere Ketel schout was van Huizen, afschrift,

[27 oktober 1617 / 1 november 1617]. 1 stuk
3775 Verklaring van Jan van Haarlem van Berkenrode dat de burgemeesters van Naarden van zijn vader het bodenambacht in de stad in pacht hebben gehad,

12 september 1624. 1 stuk


¶ 3776 Bekendmaking door schout en schepenen van ’s-Graveland betreffende de schouw op de Notsloot, de Grote Voorweg, het trekpad aan de overzijde van de ’s-Gravelandse vaart en de weg lopende vanaf de Zuidsluis tot de brug van de Loosdrechtse dijk,

1659. 1 stuk


¶ 3777 Testament van Isaack Anpsen en Griettgen Fransdr. te Blaricum,

2 juli 1682. 1 stuk


¶ 3778 Ingekomen brief inzake de betaling van de imposten van de wagens over Naarden en Gooiland,

18 december 1693. 1 stuk


¶ 3779 Memorie betreffende de onroerende bezittingen in Gooiland van Louwis Jansz. de Waal en zijn vrouw Grietje Everts,

z.d. [na 1693]. 1 stuk


¶ 3780 Verklaring van getuigen, gedaan voor notaris Jan Nagtglas te Naarden, betreffende het aanbod van gemeenteland dat Jan Jans Perk aan hen gedaan heeft, afschrift, met transcriptie uit het protocol van genoemde notaris, gemaakt toen dat protocol zich nog in het rijksarchief in Noord-Holland bevond,

4 mei 1724, z.d. 2 stukken


¶ 3781 Overeenkomst tussen Jan Jansz Perk, opzichter van de Domeinen te Hilversum en Willem Clement waarbij eerstgenoemde aan de tweede zal leveren de bij de tweede genoemde in erfpacht van de Staten van Holland en Westfriesland zijnde, twee morgen heide en biezen gelegen in de vullinglanden nabij de Loosdrechtse weg en naast het land van Lubbert Boshuijsen tegen de som van honderd gulden, authentiek afschrift,

25 oktober 1724. 1 stuk


¶ 3782 Overeenkomst tussen buurmeesters en gecommitteerden uit het gerecht van het dorp Laren enerzijds en buurmeesters en gecommitteerden van het gerecht van het dorp Hilversum anderzijds inzake vernieuwing van de banscheiding tussen Laren en Hilversum, met inliggend afschrift van de bekendmaking van 2 januari 1427 van Splinter van Nijenrode, baljuw van Naarden, Muiden, Weesp en van Gooiland, dat hij een banscheiding gedaan en geraamd heeft tussen Laren en Hilversum, afschrift,

3 september 1732. 1 stuk


¶ 3783 Ingekomen en afschrift van uitgaande brief betreffende het bijdragen door de dorpen in de kosten van het schouwen en het confinement van Andries Rijnhout, alias de lierman, met liquidatie van kosten,

1772, 1774. 1 omslag


¶ 3784 Placaat van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland inzake de bekendmaking aan de in- en opgezetenen van de beide Loosdrechten, het gehele dorp Loenen alsmede aan die van Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's Graveland en Bussum dat de compositie met betrekking tot de impost van de tarwe en rogge met drie jaren verlengd is en waarschuwing zich voortaan te onthouden van fraudes en sluikerijen met betrekking tot de imposten van zout, zeep, brood en meel, gedrukt,

1776. 1 stuk

N.B. Compositie hier in de betekenis van minnelijk verdrag.
¶ 3785 Voorwaarden waarop de heren dijkgraaf en heemraden van 's Graveland aan de meestbiedende of hoogstmijnende publiek presenteren te verkopen enige uitgebeugelde specie uit de vaart tussen 's Graveland en Loosdrecht, liggende tussen Loosdrecht en de Rhaabrug bij 's Graveland,

28 oktober 1785. 1 stuk


¶ 3786 Extract uit de resoluties van het Provisioneel Comité van Holland waarbij de burger Thierens uit Naarden gelast word alle onder hem berustende gelden, boeken, papieren en charters betreffende de dorpen Blaricum en Huizen tegen behoorlijke kwitantie over te dragen aan de besturen van genoemde dorpen,

21 juli 1796. 1 stuk

N.B. Thierens was behalve secretaris van Naarden en de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland ook secretaris van genoemde dorpen.
¶ 3787 Extract uit de resoluties van het Provisioneel Comité van Holland waarbij het aan de municipaliteit der stad Naarden en de dorpen Laren, Hilversum, Huizen, Blaricum, en ’s Graveland en Muiderberg toegestaan wordt het comité van justitie te Naarden, belast met de uitoefening van de criminele justitie, uit te breiden met twee leden van de civiele rechtbank uit het dorp waaruit een crimineel afkomstig is teneinde de gevangene te verhoren en te vonnissen, tevens kunnen de kosten van de baljuw van Naarden ten laste gebracht worden van de rekening van het land indien het niet uit de boedel van de veroordeelde betaald kan worden,

23 augustus 17[96]. 1 stuk


¶ 3788 Verzoekschrift van de baljuw van Naarden betreffende herziening van zijn bijdrage in het schouwen van lijken wegens de hoge kosten die de dokter doorberekend bij het schouwen van lijken van buiten de stad,

21 november 1797. 1 stuk


¶ 3789 Uitnodiging van het gemeentebestuur Naarden aan de gemeentebesturen van Laren, Hilversum, Huizen en Blaricum om namens Stad en Lande een delegatie naar Den Haag af te vaardigen om de prins Louis Napoleon met het begin van zijn regering als koning van Holland te complimenteren alsmede ingekomen brief van het gemeentebestuur van Blaricum met afwijzing van het verzoek daar dit wel eens bezwaarlijk kon worden voor Zijne Majesteit als alle plaatsen een commissie zouden sturen,

24 juni 1806, 27 juni 1806. 2 stukken


¶ 3790 Circulaire met een lijst van namen van deserteurs uit 's Konings armee sedert 10 maart 1807, gedrukt,

5 juni 1807. 1 stuk


¶ 3791 Amsterdamsche Courant nummer 92, gedrukt,

1 augustus 1807. 1 stuk


¶ 3792 Akte van transport verleden voor Johannes Muller, schout en Nicolaas van der Stok en Jan van Delurme junior, schepenen van Naarden, waarbij Jan Jansen, wonende op de hofstede Stad en Meerzigt bij de Naardermeer, aan Jurrie Fredrik Wiegand verkoopt een huis, genaamd Middelweg met drie vierde morgen land of tuin, 2 percelen groenland groot respectievelijk twee en een halve en drie en een halve morgen, een huis met erf en schuur, nummer 533 en een perceel groenland groot 2 morgen, alles gelegen aan het Zandpad in de Binnendijkse polder, met opgeplakt zegel, authentiek afschrift,

[4 mei 1808 / 13 juni 1808]. 1 stuk

N.B. De handtekeningen van schout en schepenen ontbreken, wel een handtekening van de provinciale ontvanger der verponding en voor afschrift getekend door secretaris J. Thierens. Op de achterkant staat nog de aantekening: kindn Schregardus oud transporten
¶ 3793 Verklaring van Aart de Boer, gehuwd met de weduwe van Gerret Janse Majoor waarin hij verklaart de schepenschuldbrief waarbij Gerret Janse Majoor, wonende te Laren, bekend aan Hendrik Willemse Pandelaar, landman te Laren, schuldig te zijn 1500 gulden, te zullen opleggen en betalen,

29 mei 1817. 1 stuk


¶ 3794 Circulaire van de burgemeester van de stad Naarden, in opdracht van de gouverneur van Noordholland, betreffende de verwisseling van de zes thalven en schellingen ten kantore van de ontvangers generaal of particulier,

8 december 1823. 1 stuk

N.B. Het betreft hier een omwisselactie van muntgeld.
¶ 3795 Notariële akte van transport van een perceel houtland, groot 85 Nederlandse roeden, gelegen in Tames naar Huizen belendend door Gerrit Jan Vos ten oosten en ten westen, door Fredrik Vos, wonende te Huizen nummer 104, aan Cornelis Hendrik Rebel, meesterbroodbakker, wonende te Huizen nummer 60, afschrift,

9 mei 1831. 1 stuk


¶ 3796 Notariële akte van transport van een perceel houtland, sectie B nummer 63, gelegen in Tames onder Huizen groot negen roeden twintig ellen, door Hendrik Schram de Jonge en zijn vrouw Matje Visser, wonende te Huizen nummer 252, aan Cornelis Hendrikszoon Rebel, meesterbroodbakker, wonende te Huizen nummer 60 nieuw, afschrift,

2 september 1833. 1 stuk


¶ 3797 Akte van transport verleden voor notaris Jan Christiaan Heyer te Amsterdam waarbij Paulus Andries van Voorthuyzen, koopman te Amsterdam en zijn vrouw Magdalena Geertruida Syberden aan Albertus Perk, notaris te Hilversum en administrerend voogd over de minderjarigen kinderen Johanna Philippina Adriana Schregardus, Adrianus Johannes Schregardus, Hermina Sophia Schregardus en Antonnetta Carolina Schregardus van Adrianus Johannes Schregardus en zijn vrouw Sophia Hermina van Putten, verkopen een aantal percelen land te Huizen en Blaricum kadastraal bekend Huizen sectie C nummers 839, 910, 911, 1083, 1146, 1147, 1193, 1300, 1301, 1348 en 1349 en Blaricum sectie C nummers 81-83, 237, 238, 241, 242, 255, 256, 265 en 266,

2 april 1836. 1 stuk

N.B. Alleen het buitenste blad van de akte is aanwezig.
¶ 3798 Extract uit de resoluties van de minister van financiën voor de agent van het Domein te Hilversum, A. Perk, betreffende opdracht tot verkoop aan het gemeentebestuur van Laren van 10 bunders heidegrond ten zuiden van de weg van Laren naar Eemnes gelegen en van stukjes heide groot 3 bunders, ten noorden van de genoemde weg gelegen en door de aanliggenden aan hun eigen of huurgronden aangetrokken teneinde een en ander in cultuur te brengen,

6 november 1841. 1 stuk


¶ 3799 Verslag van H. van Steenbergen, lid van het gemeentebestuur van Hilversum, uitgebracht aan genoemd bestuur over het in druk verschenen werk van A. Perk, Gebruikregten op de Heiden en Weiden in Gooiland, afschrift,

22 december 1842. 1 stuk


¶ 3800 Laatste waarschuwing van de hypotheekbewaarder te Utrecht om, indien een schuldvordering op A. de Graaf niet afgelost is, deze opnieuw in te laten schrijven, gedrukt,

17 juni 1844. 1 stuk


¶ 3801 Akte van verkoop waarbij Stijntje Magrijn aan Hendrik Magrijn verkoopt een derde gedeelte van een stuk houtland of sparrenbos gelegen bij het schaaphok onder Huizen, groot voor het geheel 1 bunder 51 roeden en kadastraal bekend sectie B nummer 3,

28 november 1851. 1 stuk

N.B. De overige tweederde behoorde al toe aan genoemde Hendrik Magrijn.
¶ 3802 Proces verbaal van openbare veiling en verkoop in opdracht van de erfgenamen van wijlen Gerrit Jan Vos, van een perceel land, beplant met eiken, groot een bunder, 79 roeden 7 ellen en kadastraal bekend Huizen sectie B nummer 45 gedeeltelijk, aan Cornelis Hendrikszoon Rebel, afschrift,

8 april 1854. 1 stuk


¶ 3803 Ingekomen brief van een notaris uit Hilversum betreffende het passeren van akten van verkoop door hem,

5 september 1884. 1 stuk


¶ 3804 "Extract uit de 1e reekening vanden Rentmeester Generaal van Noordholland, Kennemerland en Brederoode in't Zuiderquartier Pieter van der Camer, over den Jaare 1735 Anderen Ontfang van renten en pagten der meerderen en minderen" betreffende de betaling van erfpacht door Jan Bolten, koopman te Amsterdam, voor enkele stukjes grond nabij Muiderberg, namelijk 183 roeden en 6 voeten gelegen aan zijn plaats te Muiderberg, 3 stukjes grond te Muiderberg nabij zijn plaatsje Wisseloort ter grootte van 175 roeden, 46 roeden en 5 roeden,

z.d. 1 stuk


¶ 3805 Lijst van de landerijen, gelegen in de Keverdijkse en Middendijkse polders tussen Muiden en Naarden, met een verdeling over de jurisdictie van genoemde steden volgens het contract van 16 oktober 1806,

z.d. 1 stuk


¶ 3806 Transcriptie en afschrift van een akte waarbij hertog Jan van Beieren op 4 maart 1422/1423 aan Hilversum verschillende rechten geeft,

z.d., 27 februari 1904. 2 stukken

N.B. Het stuk van 1904 heeft een inleiding, met notatie afkomstig van A. Perk te Hilversum. Het stuk znder datum is mogelijk van C. Brouwer, notaris te Naarden in 1705.
¶ 3807 Lezing over de landbouw in Gooiland, klad,

z.d. 1 stuk.


¶ 3808 Beschouwingen over Blaricum en Laren beginnende met een citaat uit het werk van Knijff,

z.d. 2 stukken.

N.B. Hoort mogelijk bij de lezing over de landbouw in Gooiland.

Afgedwaalde stukken

¶ 3809 Akte van verkoop waarbij Johan Suhren en Teunis Glazemaker aan de Hilversumse Bouwvereniging percelen grond verkopen, de eerstgenoemde een stuk bouwland gelegen onder Hilversum en gelegen langs het Hoornboegscheweegje, kadastraal bekend Hilversum sectie F nummer 502, en de tweede een perceel bouwland gelegen onder Hilversum, de vierde akker oostwaarts van de eerstgenoemde, kadastraal bekend Hilversum sectie F nummer 506, met akte van rectificatie,

27 november 1868, 23 februari 1869. 1 stuk
¶ 3810 Verkrijging van het octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland van 18 oktober 1616 door de burgemeesters en kerkmeesters van Naarden voor het aanleggen van twee wegen over het land van Loosdrecht tot aan de Loosdrechtse dijk teneinde de vullinglanden of kerkelanden onder Loosdrecht gelegen te kunnen bereiken, afschrift,

1616. 1 stuk


¶ 3811 Huurcedule van de verhuur voor 3 jaren, ingaande 1744, door burgemeesters en regeerders der stad Naarden van de Naarder en Bussumer Neng aan Gijsbert Wouters van Laersum en Frans Vlaanderen, beide wonende te Hilversum,

1744. 1 stuk


¶ 3812 Verzoeken van de secretaris van het jachtgericht over Gooiland aan de burgemeesters en regeerders der stad Naarden om de gerechtskamer in het stadhuis van Naarden te mogen gebruiken om jachtgericht te houden,

1768-1771, 1774, 1785. 1 omslag


¶ 3813 Verzoek van de secretaris van het jachtgericht over Gooiland aan de burgemeesters en regeerder der stad Naarden of er een publiek werkhuis in de stad aanwezig is teneinde Hendrik Houthuyzen, bakker te Huizen, een jaar en zes weken op te sluiten om met zijn handen de kost te winnen,

11 juni 1771. 1 stuk

N.B. Houthuyzen was de dag ervoor verordeelt door het jachtgericht bestaande uit de meesterknapen.
¶ 3814 Verkrijging in pacht door burgemeesters en regeerders van de stad Naarden van de markttollen in Naarden voor een periode van 10 jaren, ingaande Martini 1776, authentiek afschrift,

31 juli 1776. 1 stuk


¶ 3815 Ingekomen brief van A. Perk waarin hij de burgemeester van Naarden verzoekt de grondlasten van de weduwe T. Raven, overgegaan van Hilversum naar Naarden met haar grond, te verminderen wegens een fout in de valutaweergave,

27 januari 1821. 1 stuk


¶ 3816 Akte van verkoop waarbij Gerrit Munnikhuizen, secretaris en ontvanger van de gemeente Naarden namens genoemde gemeente aan Pieter Langerhuizen Lambertuszoon verkoopt een perceel bouwland, groot 1 hectare 53 aren 40 centiaren, liggende aan Nelletjesheide onder Huizen, kadastraal bekend Huizen sectie B nummers 91, 118, 119 en 120,

1 maart 1894. 1 stuk


¶ 3817 Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en Westfriesland betreffende opdracht aan de gecommitteerden van de zaken van de justitie om de brief van Hendrik Hooft, drost van Gooiland en het verzoek van burgemeesters en regeerders van Naarden betreffende de nominatie van schepenen van Naarden nader te onderzoeken,

z.d. 1 stuk

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina