1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina3/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.1 Secretaris-penningmeester

2674 Extract uit het register der resoluties van het Provinciaal Comité van Holland van 30 augustus 1796 met het antwoord op de verzoeken hoe te handelen door schepenen en commmissarissen van de gemene lands middelen van Naarden en Gooiland als gevolg van het ontslag van hun secretaris Hendrik Thierens,

30 augustus 1796. 1 stuk
2675 Extracten uit de resoluties van burgemeester, assessoren en raden der stad Naarden betreffende onthouden van instemming met de benoeming van een bijzondere secretaris voor Stad en Lande van Gooiland,

1828-1829. 2 stukken


2676 Sollicitaties van G.F. Snoekx, gemeentesecretaris van Bussum en J.H. Maas, adjunct en tijdelijke secretaris van de Vergadering naar de door het overlijden van A. Perk vrijgekomen functie van secretaris van de Vergadering,

18 december 18808 januari 1881. 2 stukken


2677 Ingekomen brief van de burgemeester van Hilversum waarin hij verzoekt de secretaris, J.H. Maas, te ontslaan uit zijn functie wegens het doen van uitlatingen over het functioneren en de samenstelling van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland,

24 maart 1899. 1 stuk


2678 Concept instructies voor de secretaris-penningmeester,

z.d. (circa 1900). 2 stukken3.2 Schaar- en meentmeesters

3.2.1 Algemeen
2679 Besluit om, zonder in aanmerking te nemen de benaming municipaliteit of buurmeester van Lage Bussum, aan het tegenwoordig bestuur van Bussum toe te staan een schaarmeester, voor de meent onder Naarden, voor de tijd van een jaar provisioneel aan te nemen, afschrift,

1 mei 1798. 1 stuk

N.B. Vermoedelijk is dit een besluit van Naarden waarvan een afschrift aan Stad en Lande gezonden is.
-.- Ingekomen brief van 19 maart 1856 van de meentmeesters van Laren, Blaricum en Huizen aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland betreffende een verzoek om toekenning van een hele schaar om hierdoor hun inkomsten te vermeerderen,

1856. 1 stuk

N.B. De meentmeesters beschikten ten tijde van het verzoek over een halve schaar. Zie inventarisnummer 3422.
2680 Afschrift van uitgegane brief aan de Commissaris van de Koningin met de namen van de meentmeesters, authentiek afschrift,

31 mei 1866. 1 stuk


2681 Ingekomen brief van de secretaris met aantekeningen omtrent de aanstelling van meentmeesters in Hilversum,

25 september 1876. 1 stuk


2682 Circulaire van de secretaris gericht aan de burgemeesters van Gooiland inzake toezending van drie extracten uit de resoluties betreffende de administratie van de meentmeesters,

11 juni 1877. 1 stuk

N.B. Slecht 1 bijlage aanwezig.
2683 Verzoek van H. Smit, wonende te Laren, om toezending van een gedrukt exemplaar van het besluit over benoeming van meentmeesters van 1877 teneinde dit te kunnen gebruiken in een rechtsgeding,

29 juni 1903. 1 stuk


2684 Afschrift van uitgegane brief aan E. Luden, beoogd voorzitter van de vereniging Stad en Lande van Gooiland, met een opgave van de namen van de meentmeesters en toezending van het kiesreglement,

13 oktober 1913. 1 stuk


2685 Ingekomen brief van de voorzitter en secretaris van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland aan de meentmeesters met de mededeling van aanvaarding van functies door het nieuwe bestuur en aanstelling van de oude meentmeesters voor vijf maanden om de lopende zaken te regelen,

22 december 1913. 1 stuk3.2.2 Eed, instructies en wijze van benoemen
2686 Extract uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland houdende eed van de schaarmeesters,

10 januari 1769. 1 stuk


2687 Instructie voor de meentmeesters, met bepalingen omtrent de wijze van benoeming,

[15 september 1876]. 1 stuk

N.B. Dit was punt 6 van de agenda van de vergadering van 15 september 1876.
2688 Correspondentie met M. Fabius, burgemeester van Naarden, betreffende toezending van een extract uit de notulen van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland van 25 april 1877 inzake de benoeming van en wijze van afleggen van rekening en verantwoording door de meentmeesters,

1877. 2 stukken


2689 Ingekomen brief van procureur mr. J.J.W. van den Biesen met advies omtrent de wijze van benoeming van meentmeesters,

25 januari 1893. 1 stuk


2690 Voorstellen tot regelen der bevoegdheden der meentmeesters, concepten,

z.d. 2 stukken


2691 Brief van de secretaris aan de president van de Vergadering van 27 juni 1865 met het verzoek na te gaan of het mogelijk is de benoeming van en rekening en verantwoording door meentmeesters op gelijke voet te regelen, afschrift,

z.d. 1 stuk3.2.3 Personen
2692 Ingekomen brief van M. Fabius met verzoek om inlichtingen hoe hij moet handelen nu de meentmeester voor Naarden en Bussum, de heer Vos, zijn ontslag heeft aangeboden,

23 juni 1865. 1 stuk


2693 Ingekomen brief van Burgemeester en Wethouders van Bussum met de mededeling dat Harmen de Jong bedankt heeft als meent- of schaarmeester van de Naardermeent en dat Lambert Majoor Jacobzoon, wethouder der gemeente, in zijn plaats benoemd is,

4 mei 1887. 1 stuk


2694 Verzoekschrift van erfgooiers uit Bussum tot aanwijzing van 2 nieuwe meentmeesters, te weten Jan Fokker en H. de Jong Jz., aangezien van de huidige meentmeesters de een, G. de Beer, aangegeven heeft dat hij wegens zijn hoge leeftijd de post niet meer kan vervullen en de ander, L. Majoor, niet alleen druk is met zijn twee posten bij de gemeente maar ook het boerenvak niet meer uitoefent,

9 januari 1889. 1 stuk


2695 Opgaven gedaan door de burgemeesters van Huizen, Blaricum, Hilversum en Bussum van de leden van de gemeenteraad, meentmeesters en gecommitteerden voor het jaar 1890,

januari 1891. 1 omslag


2696 Mededelingen van de gemeenten Hilversum en Blaricum omtrent benoeming en ontslag van meentmeesters,

1904, 1907-1908. 1 omslag3.3 Opzichters

2697 Instructie voor Jacobus Leenderts de Graaf als opzichter van de afzanding ten behoeve van de zeedijk bewesten Muiden op de Gooise heide ten zuiden van de Hilversumse Vaart,

7 juli 1735. 1 stuk

N.B. Door genoemde en Hendrik Thierens, burgemeester van Naarden getekend.


2698 Sollicitaties naar de betrekking van opzichter,

1897. 1 omslag


2699 Ingekomen brief van de meentmeester van de Hilversumse meent, J. Reijn Az., betreffende onderzoek naar de wijze van benoemen van de opzichter Klaassen in 1878,

28 juni 1904. 1 stuk


2700 Ingekomen brief van Johannes Splinter met een aanmaning aan de Vergadering van Stad en Lande om zijn loon als hekwachter van het Hilversumse Meenthek over 1906 uit te betalen,

2 april 1908. 1 stuk


2701 Concept-instructie voor de opzichter van de eigendommen van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland, afschrift,

z.d. 1 stuk


2702 Instructie voor de machinist, klad,

z.d. 1 stuk4 Beheer van het archief
2703 Ontvangstbevestiging door de buurmeester en schepenen van Laren, op 10 juli 1563, van de ter bewaring ontvangen sententie van de Grote Raad van Mechelen van 21 mei 1541, authentiek afschrift,

13 april 1691. 1 stuk


2704 Verklaring van Hendrik Thierens, secretaris van de stad Naarden en de dorpen Laren, Blaricum, Huizen en Bussum, gedaan op verzoek van de burgemeesters van Naarden, betreffende het beheer van het archief van Stad en Lande van Gooiland,

25 februari 1725. 1 stuk


2705 Lijst van extracten uitgegeven aan Laren in de jaren 1761-1762,

16 mei 1762. 1 stuk


2706 Verklaring van de provisionele municipaliteit van het dorp Hilversum dat Kornelis van der Heiden en Hannes Reijn, leden van de municipaliteit en afgevaardigden naar de Vergadering van Stad en Lande van 24 augustus 1795, opdracht hebben gekregen om afschriften te verkrijgen van de te Naarden berusttende echte bewijzen en eigendommen van de gronden van de erfgooiers,

22 augustus 1795. 1 stuk


2707 Rapport van de commissie uit Hilversum betreffende het onderzoek in de archieven van het klooster in Elten, met advies van de municipaliteit van Hilversum om te protesteren tegen het aanstaande decreet over de jacht totdat de vereiste stukken gevonden zijn,

9 oktober 1795. 1 stuk

N.B. Bij navraag in Elten bleken de archieven, uit angst voor de Fransen, een jaar eerder al naar Münster te zijn gebracht.
2708 Ingekomen brief van P.M. van Cleef waarin hij zich aanbeveelt voor de levering van drukwerken en kantoorbehoeften,

9 mei 1819. 1 stuk


2709 Inventaris van het archief van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland,

z.d. (na 1820). 1 stuk


.-. Extracten uit de resoluties van burgemeester, assessoren en raden der stad Naarden betreffende het besluit dat de archieven van Stad en Lande van Gooiland onder de archieven van Naarden behoren en behoord hebben en dat de bewaring aan de secretaris van de

1828-1829. 2 stukken

N.B. Zie inventarisnummer 2675.
2710 Correspondentie inzake het beheer van, inzage in en uitlening van archiefstukken, met inventaris van archiefstukken van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland die te Laren opgeborgen waren en in 1883 in het provinciaal archief geplaatst werden,

1876, 1881, 1883, 1899, 1907- 1909. 1 omslag


2711 Inventaris van het archief van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland te Laren met lijst van boekwerken; getypt afschrift van de inventaris en fotokopie van een circulaire van de provincie Noord-Holland van 1 augustus 1883 nummer 45 betreffende bewerking van oude archieven,

1883. 1 omslag5 Voorlichting omtrent aard en gebruik van de gemene heiden en weiden in Gooiland

2712 Rapport van een speciale commissie uit de Vergadering met een conceptantwoord op het verzoek van het Departementaal Bestuur van Texel van 4 januari 1800 om inlichtingen over de Gooise meent alsmede afschrift van de uitgegane brief met de beantwoording van de vragen,

z.d., 26 februari 1800. 2 stukken
2713 Correspondentie met het Gedeputeerde Bestuur van Holland betreffende diens verzoek om inlichtingen aangaande de jacht in Gooiland daar voor 1795 de jacht aan de houtvester en meesterknapen van Gooiland opgedragen was maar dat het bewuste besluit destijds is vernietigd, met convocatie van een vergadering van Stad en Lande hierover en besluit van Bussum niet een verpachting toe te staan en verder aan te sluiten bij de meerderheid van stemmen,

1802. 1 omslag


2714 uitgegane brief aan de commissaris tot het werk der verponding in het arrondissement Weesp betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent de Gooische meenten,

3 oktober 1806. 1 stuk


2715 Correspondentie met de Landdrost van het departement Amstelland inzake het bestaan van wetten, keuren of ordonnantiën, onder welke naam dan ook, hetzij algemene of plaatselijke, waarbij bepalingen zijn gemaakt op het weiden van schapen op gemeente en andere gronden welke de schapenteelt zouden kunnen belemmeren,

wijnmaand 1809. 2 stukken


2716 Nota's betreffende het verstrekken van nadere inlichtingen omtrent de Gooise Heide en het geven van een toelichting van het standpunt van de Vergadering van Stad en Lande omtrent de verdeling en ontginning van genoemde heide, ter voldoening aan de circulaire van 8 zomermaand 1810 nummer 15 van de Landdrost van het department Amstelland betreffende het ter kennis brengen van de plaatselijke besturen van het Koninklijk Besluit van 10 bloeimaand 1810 nummer 3 houdende enige bepalingen omtrent de uitvoering van de wet van 16 grasmaand 1809 nummer 7 betreffende het bevorderen van de ontginning van woeste gronden,

1810. 1 omslag


2717 Nota's betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de onderprefect van het arrondissement Amsterdam omtrent de onbebouwde landen in bezit van de gemeenten in Gooiland,

1811. 2 stukken


2718 Verstrekken van inlichtingen door de maire van Naarden aan de controleur van de Contributions Directe van het departement van de Zuiderzee te Weesp over de soorten gronden in Gooiland,

1811. 2 stukken


2719 Ingekomen brief van de gouverneur van Noord-Holland waarin hij verzoekt om geïnformeerd te worden over het geschil betreffende de meentgronden van Muiderberg,

19 februari 1819. 1 stuk


2720 Correspondentie met de gouverneur van Noord-Holland over zijn verzoek om geïnformeerd te worden of en hoeveel marken in Gooiland aanwezig zijn en op welke manier de verdeling van dergelijke gronden tot stand gebracht zou kunnen worden alsmede ingekomen brief van een lid van de Commissie van Landbouw [van Noord-Holland] met verzoek om informatie betreffende de onverdeelde en gemeenschappelijk gebruikte gronden in Gooiland,

1824. 1 omslag


2721 Conceptadres van de burgemeester van Laren aan Zijne Majesteit Koning Willem I betreffende de onmisbaarheid van de heide voor de landbouw, afschrift,

6 april 1837. 1 stuk


2722 Beschouwing over het nut van de woeste gronden en weilanden voor de landbouw in het Gooi,

circa september 1837. 1 stuk


2723 Afschrift van uitgegane brief aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland betreffende voldoening aan de aanschrijving van 21 maart [1837] inzake de status van de Hilversumse meent en de administratie daarvan door de burgerlijke gemeente Hilversum ten behoeve van en op rekening van erfgooiers, concept,

5 maart 1838. 1 stuk

N.B. De brief van 21 maart 1837 niet aangetroffen. Het stuk is niet compleet.
2724 Nota's van het gemeentebestuur van Laren met beschouwing over de scheiding met Domeinen en het nut van de woeste gronden voor de landbouw in het Gooi, klad,

augustus 1839. 2 stukken


2725 Ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met het verzoek om nadere uitleg van de stelling dat de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland geen autorisatie van hogerhand behoefd bij de verkoop of afstand van gronden,

16 april 1840. 1 stuk


2726 Verzoekschrift van Jan van Dillewijn, Nicolaas van der Stok, Albertus Nieukerk en Klaas Koeman, eigenaren van de zogenaamde Schapenmeent strekkende vanaf de Muidervaart tot aan de Meent genaamd de Volmolenzijde te Naarden, om inlichtingen uit de archieven met betrekking tot de verponding van genoemde Schapenmeent,

11 mei 1840. 1 stuk


2727 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake het verstrekken van inlichtingen ten behoeve van het opstellen van overzichten van waterschappen en hun reglementen,

1851. 2 stukken


2728 Ingekomen brief van de commissaris des konings in de provincie Noord-Holland met verzoek om informatie over grafheuvels in de gemeente Hilversum naar aanleiding van een brief van de heer Jansen, conservator bij het archeologisch kabinet te Leiden,

9 oktober 1851. 1 stuk


2729 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de samenstelling van het bestuur en de aard en taken van Stad en Lande van Gooiland,

1859-1860. 1 omslag


2730 Correspondentie met Jhr. mr. W. Elout van Soeterswoude, secretaris van de "gezamelijke commissie ingesteld door de Maatschappij ter bevordering van de Nijverheid en de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijvereid ter beantwoording van enkele vragen omtrent de ontginning van heidevelden" inzake het niet verkopen van heidevelden voor ontginning,

1886. 1 omslag


2731 Verzoek van de officier van Justitie van het arrondissement Utrecht aan de burgemeester van Naarden en de secretaris J.H. Maas om nadere inlichtingen inzake het door Bertus Majoor ingenomen standpunt dat erfgooiers het recht hebben om droge bladeren te mogen wegnemen uit de Gooijersgracht te Hoge Vuursche en de bossen van het Gooi,

4 december 1901. 1 stuk

N.B. De brief van de burgemeester van Laren, in deze brief genoemd, is niet aanwezig.

6 Beheer van de gemene heiden en weiden

6.1 Beheer van rechten en eigendommen

6.1.1 Beheer van gebruiksrechten
6.1.1.1 Advisering betreffende uitgifte in erfpacht door het Domein
2732 Ingekomen brieven van P.C. Hooft en de Staten van Holland en Westfriesland betreffende toezending van afschriften van het verzoek van de prins van Portugal om grond in erfpacht te mogen krijgen en verzoek om overleg over dit verzoek of toezending van informatie over de genoemde gronden,

15 oktober 1619. 1 stuk


2733 Verzoekschrift van de stad Naarden en de dorpen van Gooiland aan de raden en meesters van de rekening van de Staten van Holland om, gezien hun oude rechten op het vruchtgebruik van de gemene gronden in Gooiland, afwijzend te beschikken op het verzoek van Hendrik van Noeijen uit Haarlem om 40 morgen van de gemene gronden, gelegen nabij Hilversum, in erfpacht te verkrijgen, concept en afschrift,

z.d. [ca. 1702]. 1 stuk

N.B. Twee afschriften.
2734 Brief aan procureur W. Hoyer met verzoek om advies in te winnen bij de advocaten Ellinkhuijsen en Staal inzake de mogelijk door de rekenkamer van de grafelijkheid van Holland op 23 mei 1721 verleende erfpacht aan Jan Haan voor twee percelen heide gelegen op de Gooise heide bij Hilversum, concept,

z.d. (na 1724). 1 stuk


2735-2838 Correspondentie met de Rentmeester-Generaal van Noordholland, Kennemerland en Brederode in het zuiderkwartier, later het Amortisatiesyndicaat c.q. de administratie van de Domeinen in het tweede ressort, inzake het uitgeven in erfpacht van percelen onverdeelde grond door Domeinen, met (deels authentieke) afschriften,

1728-1842 met hiaten. 30 omslagen en 101 stukken


N.B. Zie bijlage inventarisnummer 2735-2838 voor de specificatie van de deelbeschrijvingen.
2839 Staten van uitgegeven erfpachten met opbrengsten van de Rentmeester Generaal van Noord-Holland, Kennemerland en Brederode in het Zuiderkwartier, later het Amortisatiesyndicatie c.q. de rentmeester-generaal der Domeinen,

1753-1830. 1 pak


2840 Extract uit de notulen houdende afschrift van de uitgegane brief aan de heren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland inzake de uitgifte van heidegrond aan Gijsbert Antwerpen Verbrugge, wonende te Amsterdam, en aan de regenten van het dorp van Hilversum, concept,

z.d. (na 20 januari 1763). 1 stuk


2841 Ingekomen brief van G. Vermoolen, secretaris van de rentmeester van Noordholland, Kennemerland en Brederode in het zuiderkwartier, betreffende verstrekking van informatie over inkomsten uit erfpachten in de periode 1735-1762 uit de rekeningen van wijlen raad en rentmeester generaal Gerlings,

19 oktober 1778. 1 stuk


2842 Ingekomen brief van de staatsraad directeur-generaal der in- en uitgegane rechten en indirecte belastingen met antwoord op het verzoek om inlichtingen betreffende de erfpachtsgrond van Harmen van het Carspel aan de Muiderberg,

5 mei 1820. 1 stuk

N.B. De bijlagen (afschriften van de originele erfpachtsakten uit 1728 en 1730) ontbreken.
2843 Ingekomen brief van W. van Loon, eigenaar van de buitenplaats ‘Schaep en Burgh’, met een verzoek om een strookje grond ten noorden van de buitenplaats van de brug van ten Dam tot het einde van het Luie Gat in erfpacht te mogen nemen, met bijlage,

1824, 1830. 2 stukken


2844 Ingekomen brief van de ontvanger der Domeinen te Loenen betreffende het, onder de voorwaarden dat aan het Ankeveense pad geen hinder toegebracht word en ter breedte van 5 ellen gehouden word, in erfpacht uitgeven aan Dirk Hoogbruijn, grondeigenaar wonende te 's Graveland op de hofstede Zuid Wolfsbergen, van 80 roeden Gooise heide, grenzende ten zuiden aan de heer Six van Hillegom en ten noorden en westen aan de erfpachter,

13 juni 1827. 1 stuk


-.- "Leggers der corporele en incorporele goederen", staten houdende gegevens betreffende de door het amortisatiesyndicaat uitgegeven erfpachten en grondrenten waarvan de helft der ontvangen gelden aan de Vergadering van Stad en Lande toekomt,

1828-1829, 1836-1837, 1839. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 2455
-.- Staat van afgekochte erfpachten en grondrenten waarvan de helft toekomt aan de Vergadering van Stad en Lande,

1839. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 2455.
2845 Ingekomen brief van de administrateur der Domeinen te Amsterdam betreffende de vraag of de Vergadering van Stad en Lande bezwaar heeft tegen een door A. Bredius aangevraagde afkoop van erfpachten en een jaarlijkse recognitie,

1840. 1 stuk

N.B. Uit de brief blijkt niet om welke erfpachten en recognitie het gaat.

6.1.1.2 Huur van de warande
2846 Verkrijging in pacht voor zeven jaren ingaande 13 april 1665, onder opgave van de limieten, van de Warande in Gooiland van de Raden en Meesters van de Rekeningen van de Domeinen van de Grafelijkheid van Holland en Westfriesland,

13 april 1644. 1 stuk


2847 Extract uit het xviii boek van de appointementen van 1662 tot 1667 betreffende verkrijging in pacht voor zeven jaren ingaande 13 april 1665, onder opgave van de limieten, van de Warande in Gooiland van de Raden en Meesters van de Rekeningen van de Domeinen door de burgemeesters en regeerders van Naarden en de ringdorpen van Gooiland, authentiek afschrift,

[1666]. 1 stuk


2848 Afschrift van een brief van notaris C. Brouwer aan zijn zoon betreffende het uitgeven van gronden in erfpacht waarover voorwaarden zijn aangebracht in de prolongatie van de pachtakte van de warande, gepacht door de gemeente van Gooiland van de Staten van Holland, met transcriptie,

16 maart 1702. 2 stukken

N.B. In een N.B. in het stuk is sprake van dat ene van Noyen uit Haarlem door de rentmeester-generaal Fabricius aan een stuk heide geholpen werd ten nadele van de gemeente van Gooiland.
2849 Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van 2 maart 1702 betreffende enkele bepalingen in de akte van de verkrijging in pacht voor zeven jaren ingaande op 11 april 1700 van de Gooise Warande of wildernis van de Raden en Meesters van de Rekeningen van de Domeinen door de burgemeesters en regeerders van Naarden en buurmeesters van Laren, Blaricum, Hilversum en Huizen, authentiek afschrift,

21 november 1724. 1 stuk


2850 Akte van verpachting voor zeven jaren ingaande 13 april 1665, onder opgave van de limieten, van de Warande in Gooiland door de Raden en Meesters van de Rekeningen van de Domeinen, authentiek afschrift,

12 mei 1732. 1 stuk


2851 Akten van verpachting, telkens voor 15 jaren, van de Gooise Warande door de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland, in 1806 door het Gedeputeerd bestuur van Holland, authentieke akten,

1732, 1761, (1775), 1798, 1806. 1 omslag


2852 "Copie vande huijrcedulle vande Warande in Goijlandt" extract uit het stadsregister van Naarden betreffende de verkrijging in pacht voor 5 jaren, ingaande 21 november 1637, onder voorwaarden, van de Warande in Gooiland door de burgemeesters en regeerders van Naarden en de buurmeesters van Laren, Blaricum, Hilversum en Huizen van de Kamer van de Rekening van de grafelijkheid van Holland, authentiek afschrift,

19 november 1799. 1 stuk


2853 Ingekomen brieven van de heer Weggelhorst, ontvanger aan het kantoor te Weesp van het bestuur der Registratie en Domeinen van de provincies Noord-Holland en Utrecht met het verzoek om inlichtingen betreffende de aard en grootte van de Gooise Warande en verzoek om standpuntbepaling inzake verkoop of verhuur van de Gooise Warande door het Rijk alsmede pachtovereenkomst voor 1 jaar van de Gooise Warande en verzoek of en voor hoelang de genoemde Warande verpacht moet worden,

1820-1822. 1 omslag6.1.1.3 Verhuur van gronden
2854 Aantekeningen betreffende verhuur en gebruik van de Bloklanden in de periode 1728-1744 ,

z.d. (na 1744). 1 stuk


2855-2878 Stukken betreffende de verhuur als schapenweide van het zogenaamde Tweede Blok of Bloklanden gelegen tussen het bos van de heer Ernting en de Tolakkersteeg en strekkende van de Limietscheiding in de sloot van de Loosdrechtse huurlanden tot aan de dijk langs de Utrechtseweg,

1748-1833 met hiaten. 5 omslagen en 25 stukken


N.B. Zie bijlage inventarisnummers 2855-2879 voor een specificatie van de deelbeschrijvingen.
2879 Overeenkomst aangegaan door schaarmeesters van de meent rondom Naarden met Barend Botman betreffende verhuur van het gedeelte van de Gooise gemeente gelegen aan de Karnemelksloot en genaamd de Varkenskamp voor een periode van vier achtereenvolgende jaren,

1770. 1 stuk


2880 Processen verbaal en voorwaarden van verhuring, waarop de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland onder Naarden een stuk land genaamd de Varkenskamp verhuren voor de tijd van 3 achtereenvolgende jaren,

1781, 1784, 1790, 1797. 4 stukken


2881 Proces-verbaal van de openbare veiling van een stukje hooiland genaamd Kortrijk alsmede drie koe en drie paardenscharen op de gemeente van Gooiland te Blaricum,

1808. 1 stuk


2882 Ingekomen brief van G. Vermoolen namens de Rentmeester-generaal der domeinen betreffende openbare veiling van de verhuur van het Tweede Blok aangezien verhuur tegen verminderde prijzen niet goedgekeurd zal worden door de directeur der Domeinen,

20 augustus 1811. 1 stuk
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina