1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina4/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.1.1.4 Jachtrecht
2883 Resolutie van de vroedschap van Naarden betreffende overdracht van het opperhoutvesterschap van het land van Gooiland aan de prins op voorwaarde dat de oude burgemeester van Naarden, die altijd houtvester is geweest, gehandhaafd blijft als luitenant-houtvester, afschrift,

11 maart 1614. 1 stuk


2884 Aantekening betreffende de vermindering, door het hof, van de boete van 50 gulden tot 25 gulden opgelegd aan Jan Lambertsz. Pangelaer, schout te Laren, wegens het jagen met een patrijshond,

27 november 1615. 1 stuk


2885 Aantekening betreffende verlening van het jachtrecht over Gooiland aan Johan Godaert van Reede, heer van Nederhorst,

1621. 1 stuk


2886 Extracten uit de resoluties van de vroedschap van Naarden betreffende de jurisdictie over de jacht in Gooiland en het zenden van twee gecommitteerden naar Den Haag teneinde meer duidelijkheid hierover te bekomen,

7 / 12 mei 1678. 1 stuk


2887 Extract uit het register der commissiën van de Staten van Holland en Westfriesland betreffende de aanstelling op 23 maart 1677 door Willem, prins van Oranje, van zes meesterknapen over zijn heerlijkheden Soest, Baarn, Eemnes binnen en buitendijks en Gooiland belast met de uitoefening van het jachtrecht en de houtvesterij, authentiek afschrift,

14 mei 1678. 1 stuk


2888 Aantekeningen betreffende het jachtrecht in Gooiland sinds circa 1326,

z.d. [circa 1700]. 1 omslag


2889 Bekendmaking van schout, burgemeesters van Naarden in hun functie, de president burgemeester als houtvester van Gooiland en de schepenen als meesterknapen, tot het stellen van regels voor de jacht in Gooiland, afschrift,

11 februari 1703. 1 stuk


2890 "Renovatie en ampliatie" van de ordonnantie en keuren op het gebied van de jacht en de wildernis van Gooiland door de burgemeesters en regeerders der stad Naarden en de buurmeesters van de dorpen in Gooiland,

1 november 1703. 1 stuk


2891 "Renovatie en ampliatie" van de ordonnantien en keuren op 't stuk vande jagt en wildernisse op Goyland gemaeckt", keur gemaakt door de burgemeesters en regeerders der stad Naarden, respectievelijk als president houtvester en meesterknapen van de jacht, gedrukt,

2 september 1716. 1 stuk


2892 Stukken betreffende het opstellen van een casus-positie met betrekking tot de uitoefening van het jachtrecht in Gooiland door Naarden indien de de dorpen een andere mening zijn toegedaan, met concepten,

1716. 1 omslag

N.B. Niet duidelijk of burgemeesters van Naarden hier handelen voor de stad of voor de Vergadering. Ook de aard van het akkoord is onduidelijk. De door de burgemeesters meegezonden concepten zijn niet in afschrift aanwezig.
2893 Extract uit het register van resoluties van de heren Staten van Holland en Westfriesland betreffende de jacht en het jachtgericht in Gooiland met de aanstelling van een luitenant houtvester en 9 meesterknapen alsmede bepaling dat de houtvesterij in Gooiland buiten de generale houtvesterij van Holland gehouden wordt maar wel onder het opzicht van de Raden en de Meesters van de Rekening van de Domeinen valt,

25 februari 1719. 1 stuk


2894 Afschriften van uitgegane brieven van de burgemeesters van Naarden aan de houtvester van Gooiland met verzoeken om spoedig tot de jacht op konijnen over te gaan wegens de grote schade aan houtgewassen, plantages en het koren dat door de konijnen toegebracht is,

16 november 1766, 27 december 1766. 2 stukken


2895 Ingekomen brief van W. de Bas, secretaris van Zijne Doorluchtige Hoogheid, met de mededeling van de keuze door Zijne Doorluchtige Hoogheid uit de genomineerden alsmede dat het rekest in handen gesteld is van de houtvester om te berichten en de verzoekers klachteloos te stellen,

22 oktober 1771. 1 stuk

N.B. Waarschijnlijk gaat het hier om de keuze van een houtvester of meesterknapen van Gooiland door de prins van Oranje. Het rekest heeft dan betrekking op het feit dat er veel schadelijk wild is in Gooiland. Zie ook 1051, het ruineren of verminderen van
2896 Stukken betreffende het opstellen en indienen van een rekest bij de Staten van Holland en Westfriesland betreffende verlening, als vanouds, van het recht van jacht en het jachtgericht aan de stad Naarden en de dorpen in Gooiland,

1784-1788. 1 pak


2897 Stukken betreffende verweer tegen de verpachting van de jacht in Gooiland door de Rentmeester der Domeinen, mr. Christoffel Jan van Dam namens de Provisionele Representanten van het volk van Holland,

1795. 1 omslag


2898 Ingekomen brieven van de gemeentebesturen van Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum en Bussum met mededeling van aanstelling tot jachtopzichter,

1803-1804. 1 omslag


2899 "Besluit van 17 april 1807 van Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot publicatie van de wet behelzende algemeene bepalingen op de Jagt en Visscherij binnen het Koninkrijk Holland", gedrukt,

17 april 1807. 1 stuk


2900 "Besluit van 8 mei 1807 van Lodewijk Napoleon, koning van Holland, tot publicatie van het Reglement op de Jagt in het Koninkrijk Holland", gedrukt,

8 mei 1807. 1 stuk


2901 Rekesten aan Zijne Majesteit en de opper houtvester van het Koninkrijk der Nederlanden met bezwaren tegen de afpaling van de Hilversumse Meent met palen met opschrift kooirecht Naardermeer, met afschriften van besluiten van de tijdelijk minister van Binnenlandse Zaken en de opper houtvester dat de toestemming voor de kooi verleend is behoudens ieders recht en dat de weg naar de rechter open staat indien men meent dat het recht aangetast is,

1848, 1850. 1 omslag6.1.1.5 Overige rechten
2902 Aantekeningen van notaris C. Brouwer betreffende privileges, keuren en rechten van bewoners in Gooiland,

circa 1700. 1 omslag


2903 Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van 19 juni 1664 inzake verlening van toestemming aan Andries de Graef, burgemeester van Amsterdam tot ingebruikname van zekere bergjes in de Warande naast zijn plantage gelegen, authentiek afschrift,

25 november 1724. 2 stukken


2904 Afschriften van vonnissen van het Hof van Holland betreffende van 1469 tot 1472 gevoerde processen tegen de stad Naarden en de dorpen van Gooiland inzake het wederrechtelijke gebruiken van de venen, bossen etc.,

1901. 1 omslag


2905 "Uit het register van het Hollands Placaatboek", aantekeningen met betrekking tot rechten in Gooiland,

z.d. 1 stuk

N.B. Laatste jaartal dat voorkomt is 1788.

6.1.2 Beheer van landen in eigendom
6.1.2.1 Scheiding met het Domein
2906-2907 Stukken betreffende de eerste scheiding van de met de Domeinen gemeenschappelijk beheerde gronden,

1826-1839 met hiaten. 1 pak en 1 omslag


2906 Correspondentie met de Domeinen en anderen betreffende overname in eigendom van de bij Stad en Lande van Gooiland in gebruik zijnde heiden en weiden alsmede Koninklijk Besluit van 12 januari 1836 nummer 85 met proces-verbaal van opname van de omschrijving en bepaling van de limieten van de over te nemen gronden,

1826-1827, 1830, 1833-1834, 1836-1837, 1839. 1 omslag

N.B. Het KB is in afschrift bij het proces-verbaal gevoegd.

2907 "Scheiding en afbakening tusschen het Domein en de Erfgooiers 1836", Koninklijk Besluit van 12 januari 1836 nummer 85 en proces verbaal van afbakening ter uitvoering van vorenstaand Koninklijk Besluit, gedrukt,

1837. 1 pak

N.B. In achttienvoud aanwezig. Het exemplaar met nummer 16 heeft een kaart.


2908 “Berigt, voornaamste conditiën, opgave der grootte, en figuratieve kaart, betrekkelijk de heidegronden gelegen ten zuiden van en onder de jurisdictie der gemeente Hilversum, dewelke op Vrijdag den 10 november 1837 des voormiddags ten 10 ure in het logement van Buwalda aldaar, publiek zullen worden geveild”, Brochure waarbij de hoofdagent van het Domein te Hilversum, A. Perk, aankondigt de gronden die de Staat der Nederlanden verworven heeft in de scheiding tussen het Domein en de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland te veilen, gedrukt,

1837. 1 stuk

N.B. Een deel, kavels 49 t/m 83, betreft het zogenaamde Tweede Blok, het eerste is nu bekend als ’s Graveland.
2909-2910 Stukken betreffende een nadere scheiding van de nog resterende met de Domeinen gemeenschappelijk beheerde gronden,

z.d., 1839-1844. 2 omslagen


2909 Correspondentie met de Domeinen, burgemeesters in het Gooi en anderen,

1839-1844.

2910 Proces verbaal van grensbepaling, Koninklijk Besluit van 2 augustus 1843 [nummer 52] en overeenkomst met de administrateur van der Domeinen in het tweede ressort te Amsterdam betreffende de verdeling van de Gooische Heide, met kaart, deels gedrukt,

1843.


N.B. Een exemplaar van het proces verbaal in perkament ingebonden.
2911 "Omschrijving der perceelen heidegrond, ingevolge Koninklijk Besluit van 2 augustus 1843 nummer 52 en opgevolgd proces verbaal van afbakening van 15 november 1843, vrij van alle gebruikregten, toegewezen aan het domein en alsnu ter veiling voorgedragen", brochure waarbij de agent van het Domein te Hilversum, A. Perk, aankondigt de gronden die de Staat der Nederlanden verworven heeft in de scheiding tussen het Domein en de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland te veilen, gedrukt, met "Kaart van Massas & kavelingen van de heideveiling in Gooiland 1843" en uittreksel uit het proces verbaal van de veiling, deels gedrukt, met aantekeningen,

december 1843. 3 stukken

N.B. Brochure in tweevoud en kaart in viervoud aanwezig, zie N.B. bij nummer 715 uittreksel.

6.1.2.2 Aankoop van gronden
2912-2922 Aankopen van percelen grond,

1822, 1843, 1845, 1852, 1874, 1876, 1892, 1902. 5 omslagen en 7 stukken


2912 Van mejuffrouw Elisabeth van den Brink, weduwe van Nicolaas Jan de Jong van een perceel hooiland, groot 80 aren, gelegen onder Blaricum langs Laarderangerecht en de Meent genaamd “Het Noordje”, kadastraal bekend Blaricum sectie C nummer 152, 153 en 154, afschrift,

15 maart 1892. 1 stuk

2913 Van Cornelis Dedel van een perceel houtland onder Bussum, gelegen langs de Grindweg oostzijde tussen Hilversum en Bussum, groot ruim 14 aren, kadastraal bekend [gemeente Bussum] sectie C nummers 167, 168 en 169,

[9] oktober 1876. 1 stuk

2914 Van Jacob de Jong Geurtszoon van een perceel hooiland, groot 1 hectare 53 aren en 30 centiaren, gelegen te Blaricum kadastraal bekend Blaricum sectie C nummer 135, met retroacte bewijs van eigendom15 maart 1892 voor genoemde Jacob de Jong, 12 april 1902.

2915 Van Cornelis van der Heijden Janszoon van een perceel hooiland, groot 1 hectare 90 aren en 20 centiaren, gelegen in de voorste Dwarskampen in de gemeente Blaricum, kadastraal bekend Blaricum sectie C nummers 144 en 145, met retroacte bewijs van eigendom 21 november 1887 voor genoemde Cornelis van der Heijden, 1902.

2916 Van Lambertus Herman de Jong, zowel voor zich en als gemachtigde, van een perceel hooiland, groot 1 hectare 4 aren en 30 centiaren, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie C nummer 134, 1902.

2917 Van grond van de gemeente Naarden, zijnde een gedeelte van de Ouden Huijzerweg onder Naarden tussen de beide meentjes, groot 64 roeden, kadastraal bekend Naarden sectie C ongenummerd,

30 juni 1845. 1 stuk

2918 Van Willem Poele, adjunct burgemeester van de stad Naarden, van een stuk groenland gelegen in het Haveland genaamd het Meniste Kampje en groot circa een morgen oude of 85 roeden Nederlandse maat en strekkende met het ene eind tot aan de gracht,

1822. 1 stuk

2919 Van mejuffrouw Hendrika Rigter van een perceel hooiland en sloot, groot 1 hectare 62 aren en 20 centiaren, gelegen onder de gemeente Blaricum, kadastraal bekend Blaricum sectie c nummers 136 en 137, met retroacte bewijs van eigendom van 15 maart 1892 voor genoemde Hendrika Rigter, 1902.

N.B. Het eigendomsbewijs en een uitgaande brief vermelden ook nog een perceel hooiland kadastraal bekend Blaricum sectie C nummer 135.

2920 Van het gebruik van de helft van een moestuintje, vanouds genaamd de Looierij en gelegen nabij de Amsterdamse poort, groot 10 roeden 90 ellen, door Jan Vos en Klaas Perk, meentmeesters van Naarden van Bart Majoor, meentmeester van Bussum, met retroacta betreffende de overdracht van het gebruik van genoemde moestuin,

6 augustus 1852.

2921 Van Lambert Hendrikszoon Vos van een perceel houtland, groot 46 aren 20 centiaren gelegen onder Blaricum aan het Vetdijkje, kadastraal bekend Blaricum sectie B nummer 840,

24 augustus 1876, [11 juni 1874]. 2 stukken

2922 Machtiging verleend aan Cornelis Zwanikken, Lambert de Jong en Adriaan Rebel, meentmeesters van Laren, Hilversum en Huizen, tot het voor rekening van de Vergadering kopen van percelen land op de veiling van 28 december 1843,

27 december 1843. 1 stuk

N.B. Het bijbehorende agendastuk vermeld dat het om aankopen van het Domein gaat. Zie oook inventarisnummer 2911.


2923 Ingekomen brief van G.S. Smit met verzoek de betaling te regelen van de afstand door hem aan de meentmeesters van Laren en Blaricum van een perceel grond genaamd de Geersteeg in het gebied genaamd de Kampen,

12 april 1907. 1 stuk6.1.2.3 Verkoop van gronden
2924-2954 Verkoop van percelen grond,

1839-1913 met hiaten. 25 omslagen en 9 stukken


N.B. Zie de bijlage nadere toegang inventarisnummers 2924-2954 voor een specificatie van de deelbeschrijvingen.
2955-3005 Verzoeken om en niet-doorgegane verkopen van percelen grond,

z.d., 1768, 1847, 1850, 1856, 1869, 1877, 1879, 1881, 1889-1913 met hiaten. 19 omslagen en 45 stukken


N.B. Zie de bijlage nadere toegang inventarisnummers 2955-3005 voor een specificatie van de deelbeschrijvingen.
-.- Afschriften van uitgegane brieven van de secretaris aan de voorzitter en van de voorzitter aan de burgemeesters van de Gooise gemeenten betreffende de verdeling en besteding van gelden verkregen door verkoop van gronden nabij het Ronduit te Naarden,

1873, 1875-1876, 1878. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 3006.
3006-3008 Verkoop van percelen grond aan het Departement van Oorlog,

1873-1879, 1907, 1921. 3 omslagen


3006 Van percelen grond nabij het fort Ronduit te Naarden, 1873-1879, 1921.

N.B. In 1921 zijn, door de Vereniging Stad en Lande van Gooiland, afschiften van de akten van verkoop ontvangen.

3007 Stukken betreffende verkoop / onteigening van gronden bij Naarden en Bussum aan / door het Departement van Oorlog, kadastraal bekend Bussum sectie C nummer 207 (ged.) en Hilversum sectie A nummer 6 (ged.), ten behoeve van de aanleg van de batterijen Vooruit Bussum en Koedijk alsmede proces-verbaal van grensbepaling (met kaart) inzake militaire gronden bij Naarden aan de Koedijk, 1877-1878.

3008 Correspondentie met de kapitein eerstaanwezend ingenieur der genie te Naarden betreffende verkoop van de percelen heide die gehuurd worden door het Departement van Oorlog alsmede van het terrein ter weerszijde van de weg van Kamphoeve naar het Luie Gat (de Franse Kampweg), 1907.


3009 Vaststelling van het plan tot verkoop van het noordelijk en westelijke deel van de Hilversumse Meent, ten westen van de Karnemelksloot gelegen, ten behoeve van de armenkassen,

1805, 1807. 1 omslag

N.B. Het lag in de bedoeling het betreffende deel van de Hilversumse Meent te verkopen voor vervening en latere drooglegging in combinatie met het Naardermeer. De opbrengst was bedoeld voor de armenkassen in Gooiand die blijkbaar door de heersende economische toestand (er is sprake van dure levensmiddelen en verminderde welstand bij de gegoede burgerij) behoorlijk leeg waren.
3010 Ingekomen brief van de Administrateur der Domeinen met een verzoek om advies betreffende verkoop aan G. Post wonende te Eemnes van 4,5 bunders heide onder Laren,

19 april 1841. 1 stuk


3011 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreffende de verkoop van een stuk meentgrond in de gemeente Naarden sectie C nummer 265 ter grootte van 68 roeden en 70 ellen aan Bart Bossenbroek,

1841-1843. 1 omslag


3012 Verzoek van de meentmeesters van Naarden en Bussum om een gedeelte van de aangekochte grond in het Groote Gat publiek te mogen verkopen omdat het de afgelopen tien jaren niet gelukt is de zeekade te versterken tegen noordwester storm,

23 april 1859. 1 stuk


3013 Staat van de verrekening van kooppenningen van de verkoop van heidegrond aan de HSM ten behoeve van de aanleg van de Oosterspoorweg, een en ander volgens de notulen van 8 maart 1876,

1876. 1 stuk

N.B. De Oosterspoorweg betreft de spoorweg van Amsterdam via Naarden-Bussum en Hilversum naar Amersfoort, Apeldoorn en Zutphen.
3014 Verzoek van de gemeente Blaricum om een voorkeursrecht aan haar te verlenen bij de verkoop van heidegronden in de gemeente,

19 oktober 1912. 1 stuk


3015 "Bijlage afstand aan den spoorweg, bereekening van aandelen in den koopprijs en copie beschrijvingsbrief", Staat betreffende de grootte van [verkochte] percelen heidegrond in de gemeenten Bussum en Hilversum,

z.d. 1 stuk


3016 Extract uit het register van de kamer van de Rekeningen van de Staten van Holland en Westfriesland inzake verlening van octrooi op 24 maart 1665 aan de Vergadering van Stad en Lande om het tweede blok onder 's-Graveland in cultuur te brengen alsmede om en ige snippers land te Hilversum te verkopen en van de opbrengst vierduizend gulden te bestemmen voor de kerk van Hilversum, afschrift,

z.d. (19e eeuw). 1 stuk

N.B. Doorgestreepte tekst: extract of uittreksel uit de resolutien bij de heeren Hooftingelanden van 's Graveland genomen en gearresteerd in haare Gemeene Lands Huis den 11 en 12 augustus 1665.
3017 Rapport van de "commissie tot opneming van de lijnen van de geprojecteerde spoorweg over de Hilversumse Meent" met aantekeningen betreffende gewenste veranderingen met betrekking tot de genoemde spoorweg,

z.d., 1870. 2 stukken6.1.2.4 Ruiling van gronden
-.- Verzoek van de stad Naarden van (onleesbaar) 1656 aan de raden en rekenmeesters van de domeinen van Holland en West-Friesland betreffende verkrijging van toestemming tot het doortrekken van de Zandsloot tot Bussum alsmede verkrijging van instemming met ee n overeenkomst tussen de stad Naarden en de dorpen Laren, Hilversum, Blaricum en Huizen inzake de aankoop door de stad Naarden van drie kampen land genaamd het Haverland en ruiling van deze kampen met genoemde plaatsen tegen een stuk grond gelegen buiten de Koepoort ten behoeve van de aanleg van tuinen, authentiek afschrift,

1724. 2 stukken

N.B. Zie inventarisnummer 3280.
3018-3044 Ruiling van percelen grond,

z.d., 1844-1901 met hiaten. 19 omslagen en 14 stukken


N.B. Zie de bijlage nadere toegang inventarisnummers 3018-3044 voor een specificatie van de deelbeschrijvingen.
3045-3047 Voorstellen tot ruiling van percelen grond,

1846-1847, 1866, 1872. 2 omslagen en 1 stuk


3045 Ingekomen brieven van Jan van den Brink, burgemeester van Laren, de gemeenteraad van Laren en de commissie van advies betreffende de door van den Brink voorgestelde grondruil van 37 bunders heidegrond, gelegen midden in een perceel heide van de erfgooiers in de richting van het kanaal en door hem in de heideveiling van 1843 gekocht, tegen een gelijk aantal bunders mindere heidegrond langs de Gooiergracht, 1846-1847.

3046 Ingekomen brief van de gemeenteraad van Bussum met het verzoek tot ruil van twee percelen heidegrond gelegen in de Eng bij de Karreweg, kadastraal bekend Bussum sectie N nummers 526-527 en tezamen groot 55 roeden tegen een perceel heidegrond van Stad en Lande gelegen aan de grenzen van Bussum en het land van de erfgooiers tussen de grindweg in de Nengendijk en ter grootte van 55 roeden en 70 ellen,

1 maart 1866. 1 stuk

3047 Correspondentie van de secretaris met de voorzitter en de burgemeester van Bussum betreffende een verzoek van ingenieur Kalff om verwisseling van een perceel heidegrond dat verder van de eng af ligt, afschriften, 1872.6.1.2.5 Erfpacht van gronden
3048-3094 Uitgifte van percelen grond in erfpacht alsmede correspondentie betreffende niet-aangegane erfpachten, met afschriften,

1836-1913 met hiaten. 21 omslagen en 39 stukken


N.B. Zie de bijlage nadere toegang inventarisnummers 3048-3094 voor een specificatie van de deelbeschrijvingen.
3095 Stukken betreffende afkoop van erfpachtcanon door de gemeente Laren voor de percelen kadastraal bekend Laren sectie B nummers 798, 805-812, 1155-1157, 822-8826, 828, 831-832, 834 en 1119,

1861-1862. 1 omslag


3096 Ingekomen brieven van G.H. Mohr betreffende betaling ineens voor tien jaren van de erfpacht voor het perceel kadastraal bekend Hilversum sectie D nummer 1797,

1911. 2 stukken6.1.2.6 Verhuur van gronden
3097-3122 Correspondentie, akten, afschriften en uittreksels van authentieke akten betreffende verhuur van percelen grond,

1724, 1860-1910 met hiaten. 1 pak, 14 omslagen en 25 stukken


N.B. Zie de bijlage nadere toegang inventarisnummers 3097-3122 voor een specificatie van de deelbeschrijvingen.
3123-3128 Niet doorgegane verhuur van percelen grond,

1896, 1900, 1910, 1913. 7 stukken


3123 Aan F. van Eeden, optredend als voorlopig verantwoordelijk persoon voor de in 1901 te constitueren coöperatieve vereniging Walden, de door van Nes bewoonde kleine boerderij gelegen bij het hek van de Hilversumse Meent nabij Walden,

13 oktober 1900. 1 stuk

3124 Aan Cor. Fokker een perceel afgezande heide groot 5 hectare en gelegen tussen Bussum en Hilversum ter verbetering van de grond,

1911. 2 stukken

3125 Aan A. Kruiswijk, veehouder wonende aan de Hilversumse Meent nabij de Karnemelksloot in de gemeente Naarden, een schraal stuk meentgrond rond zijn huis om tegen de wind met hout te kunnen beplanten,

4 oktober 1896. 1 stuk

3126 Aan Tijmen Krijnen, veehouder te Naarden, een stuk weiland dat eerder in gebruik geweest is bij L.J.L. Schouten,

21 februari 1910. 1 stuk

3127 Aan W. Pont jr., eigenaar en bewoner van de plaats genaamd Theobroma aan de Kroonlaan 10 te Hilversum, percelen heidegrond groot 3200 m2 kadastraal bekend Hilversum sectie C nummers 317, 318, 31 (ged.) en 430 (ged.),

13 april 1908. 1 stuk

N.B. In tweevoud.

3128 Aan G. Vos een perceel grond bij het Luye Gat, authentiek afschrift,

29 april 1913. 1 stuk
3129 Verzoek van de schaarmeesters van Naarden en Bussum aan de Vergadering van Stad en Lande om ten behoeve van het verbouwen van aardappelen het stuk veld langs de aarden baan van de straatweg van Naarden naar Huizen drie jaar lang te verhuren,

27 februari 1840. 1 stuk


3130 Verzoek van de visrokerij, verse haring en mandenmakerij Klaas Boor & Co te Huizen om een stukje grond, gelegen tussen de zogenoemde pekelgaten, te mogen huren van oktober tot en met april om tenen voor de mandenmakerij op te kunnen slaan,

5 juni 1905. 1 stuk6.1.2.7 Verkrijging en verlies op andere wijze
3131 Akte van octrooi verleend door de Staten van Holland en Westfriesland om het Tweede Blok onder 's-Graveland in cultuur te brengen alsmede om enige snippers land te Hilversum te verkopen en van de opbrengst vierduizend gulden te bestemmen voor de kerk van Hilversum, authentiek afschrift,

30 maart 1665. 1 stuk


3132 Akte van transport verleden voor Rijk Nagel, schout, en Aris Gleynsz Bos en Pieter Wijchertsch Schouck, schepenen van Hilversum waarbij Heijndrick Thierens als gemachtigde van de Gecommitteerden van de raden en meesters van de rekeningen van de domeinen van de Staten van Holland en Westfrieland en van de burgemeesters der stad Naarden en de buurmeesters van Laren, Blaricum en Huizen volgens akkoord en akte van consent van 13 januari 1668 overdraagt aan de buurmeesters en ten behoeve van het dorp Hilversum, in plaats van enige snippers land gelegen achter het dorp Hilversum, een gedeelte van een strook land gelegen in het tweede blok achter ’s Graveland, met transcriptie,

12 januari 1669. 3 stukken

N.B. In tweevoud.
3133 Uitspraak van het Hof van Holland in de zaak van de kinderen en erfgenamen van Reijer Jansz., in zijn leven burgemeester en weesmeester van de stad Naarden, eisers ter ene zijde en de burgemeesters en vroedsschap van de stad Naarden, gedaagden ter andere zijde, betreffende het terugbetalen van de belegde penningen van een afgebroken en verkochte houten schutting tegen konijnen ter bescherming van het land van de gemene landgenoten door de kinderen en erfgenamen, afschrift,

11 mei 1674. 1 stuk


3134-3137 Stukken betreffende overeenkomsten aangegaan tot verkrijging van percelen grond in het gebied genaamd het Tweede Blok van 's-Graveland,

1724, 1744. 4 stukken


3134 Afschrift van een overeenkomst van 30 maart 1665 tussen de Staten van Holland en West-Friesland enerzijds en de stad Naarden en de dorpen van Gooiland anderzijds waarbij het Tweede Blok in vier stukken wordt verdeeld tussen de stad Naarden en de dorpen in het Gooiland; de inkomsten uit in cultuur te brengen onlanden worden aangewend om de lasten van de kerken te verlichten en een achtste deel uit de opbrengsten aan de grafelijkheidsdomeinen toekomt; verkoop van snippertjes land (‘snipkens’) op de Hilversumse eng en een betaling van 4000 aan de kerk te Hilversum, 1724.

3135 Authentiek afschrift van een kwitantie van 13 augustus 1665 inzake betaling van ƒ 1425,- aan de rentmeester generaal van Kennemerland en West-Friesland zijnde het 1/8 deel uit de opbrengst van de aan de stad Naarden en de dorpen in Gooiland verkochte ‘Vullinglanden’, 1724.

3136 Extract van de overeenkomst van 30 mei 1634 tussen de erfgooiers en de inwoners (‘geoctroyeerdens’) van ’s-Graveland waarbij de laatsten het tweede blok, strekkende van de Loosdrechtse molen tot aan de Tolakker, afstaan aan de stad Naarden en de dorpen van Gooiland, en de ‘geoctroyeerdens’ worden vrijgesteld van het betalen van een jaarlijkse rente van 650,-, 16 november 1744.

3137 Uittreksel uit de rekening van inkomsten en uitgaven over 1739, 1744.


3138 Authentiek afschrift van het octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland van 30 november 1668 waarbij burgemeesters en regeerders van Naarden en de burgemeesters van Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen het recht verkrijgen het oorspronkelijke recht om snippers grond bij Hilversum te verkopen teneinde de kerkelijke lasten, de kerk van Hilversum toekomende, en andere onkosten te kunnen bestrijden om te ruilen voor het recht een strook land ter breedte van veertig roeden gelegen achter de landen van ’s Graveland te verkopen daar dit meer zal opleveren ter bestrijding van genoemde onkosten en het verbeteren van land alsmede opdracht aan de stad Naarden tot het graven van een vaart van het te verkopen land tot de vaart bij de hofstede van Codde,

17 april 1729. 1 stuk


3139 Akte van transport verleden op 1 juni 1669 voor Jan Gansneb Tengnagel, schout van Naarden en stedehouder van Gooiland en Godart Camper en Momma Lambertsz Copper, schepenen van Naarden waarbij Lambert Willemsz en Claas Gerritsz Haen, buurmeesters van Hilversum en Hendrik Thierens als gemachtigde van de gecommitteerden van de raden en meesters van de rekeningen van de domeinen van de Staten van Holland en Westfriesland en van de buurmeesters van Laren, Blaricum en Huizen overdragen aan de burgemeesters der stad Naarden een gedeelte van de strook grond gelegen in het tweede blok van 's-Graveland strekkende van de Kortenhoefse weg af noordwaarts tot aan het einde van 's Graveland , ter grootte van 40 morgen Gooise maat en te meten vanuit de voet van de dijk achter 's Graveland, die volgens het akkoord en akte van consent van 13 januari 1668 aan Naarden toekomt, authentiek afschrift,

17 mei 1729. 1 stuk


3140 Ingekomen brief van Jan Zijtveld uit Maartensdijk waarbij hij verklaart dat de Egelshoek niet overgegeven zal worden,

22 juli 1798. 1 stuk


3141 Rapport van de commissie tot het opnemen der ligging van het hek van Teunis Ruisendaal en het door hem gereclameerde overpad aan en op de Hilversumse Meent aan de kant van het Spiegel,

1818. 2 stukken


3142 Afschrift van een uitgegane brief en verkrijging van extracten uit de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen van de gemeenten Laren en Bussum inzake het afstaan van een perceel grond ten behoeve van de aanleg van een tolhuis in de aan te leggen grindweg van Hilversum naar Laren,

1853. 1 omslag


3143 Extract uit de notulen van de vergadering van Stad en Lande van Gooiland waarbij besloten is het verzoekschrift van gemachtigden van de vissersstand te Huizen te honoreren waarbij 8 bunder grond van de Huizer Meent afgestaan wordt voor het graven van de H uizerhaven alsmede verzoekschrift van de burgemeester van Huizen betreffende een wijziging van de omheining op de kruin van de Oostdam,

1853-1854. 2 stukken


3144 Stukken betreffende afstand om niet van percelen grond, kadastraal bekend Hilversum sectie I nummers 509, 510 en 688 en gelegen nabij de Gooische Vaart, aan de gemeente Hilversum,

1861-1862. 1 omslag


3145 Afschrift van de algemene en bijzondere voorwaarden behorende bij de verkoop van veen uit de sloten van de Hilversumse Meent door de meent- of molenmeesters van de genoemde meent,

1876. 1 stuk


3146 Verkoop van het met de regenten van het Burgerweeshuis en de kerkmeesters van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Naarden gedeelde eigendom van percelen grond gelegen in de Volmolenszijde te Naarden aan het Ministerie van Oorlog ten behoeve van de aanle g van een grindweg tussen de brug over de Muidervaart en de batterijen aan de Karnemelksloot,

1877. 1 stuk

N.B. De gemeente Naarden is erfpachter van deze gronden, zie inventarisnummer 3077.
3147 Verkrijging van een afwijzing van het verzoek om een gedeelte van de Zuiderzee ten oosten van de Huizerhaven te mogen droogleggen alsmede correspondentie met Rijkswaterstaat om een nieuwe vergunning,

1895-1896, 1900-1903. 1 omslag


3148 Correspondentie met de landmeter W. van Nieuwstadt en gebruikers van percelen grond betreffende het in gebruik nemen van percelen grond zonder toestemming van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland,

1896, 1911 en z.d. 1 omslag


3149 Medewerking verleend aan de onteigening door de gemeente Hilversum van percelen grond,

1906-1909. 1 omslag


3150 Verzoekschrift van erfgooiers om, volgens het voorstel van de burgemeester van Bussum, het op de Hilversumse meent aanwezige turf ter beschikking te stellen van behoeftige erfgooiers,

z.d. [na 1836]. 1 stuk


3151 Afschrift van een rekest aan de commissarissen ter inspectie van de kleine fortificatiën in de provincie Holland en West-Friesland betreffende een verzoek om schadevergoeding van 3307 guldens en 10 stuivers voor het gebruik van 4 morgen land voor het nieuwe retranchement op een gedeelte van het Haveland, gelegen tussen de stad Naarden en de Zuiderzee, strekkende van het Zandpad tot aan Oude Naarden, en het verstevigen van de vestingwerken van de stad Naarden,

z.d. 1 stuk

N.B. Dit is het fort Ronduit bij Naarden langs de A1.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina