1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina6/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.2.2.1.4 Onderhoud van zeedijken
6.2.2.1.4.1 Van dijken te Huizen
3256 Contracten gesloten door burgemeesters der stad Naarden en de buurmeesters van Huizen, Laren en Blaricum en de kademeesters van de gemeenten en maatlanden gelegen achter Blaricum en Huijzen enerzijds en schout, buurmeester en gerechtigden van Eemnes andederzijds betreffende het aansluiten van de Gooise Zomerkade aan de Vetdijk en het onderhoud van enige waterstaatswerken alsmede het halen door die van Eemnes van wit en rood zand in Gooiland, (deels authentieke) afschriften, r

1742, 1775, 1807, 1809. 1 omslag

N.B. In de contracten zijn ook de eerdere contracten van 1660 en 1721 integraal opgenomen.
3257 Contract gesloten door burgemeester en adjunct burgemeesters van Naarden en schouten van Laren, Hilversum, Huizen, Blaricum en Bussum en kademeesters van de gemeenten en maatlanden gelegen onder Blaricum en Huizen enerzijds en schout, assessoren, raden en gecommitteerden uit de geërfden van Eemnes anderzijds betreffende het aansluiten van de Gooische Zomerkade aan de Vetdijk en het onderhoud van enige waterstaatswerken alsmede het halen door die van Eemnes van wit en rood zand in Gooiland, met afschriften,

1820-1822. 1 omslag


3258 Ingekomen brief van het bestuur van de Gooische Zomerkade met het overzicht van de door dat bestuur over de jaren 1878 tot en met 1897 betaalde helft van de kosten van het onderhoud van de zogenoemde Grachtduiker in de Gooiergracht en met verzoek deze kosten terug te betalen aan genoemd bestuur,

24 maart 1898. 1 stuk

N.B. Volgens overeenkomst van 10 mei / 10 oktober 1878 moesten het waterschap Eemnes en Stad en Lande ieder de helft van de kosten betalen van het onderhoud van de duikers in de Gooiergracht. Om een of andere reden heeft de Gooische Zomerkade dit voorgeschoten, zie ook de vergadering van Stad en Lande in begin 1898 hiervoor.
3259 Verklaring waarbij J. Rokebrand uit Blaricum voor ƒ 23,90 aanneemt hout naar de kade te rijden,

z.d. 1 stuk6.2.2.1.4.2 Van dijken te Naarden
3260 Staten met jaarlijkse opgave aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van hetgeen voor onderhoud en anderszins uitgegeven word aan de zeedijk tussen Naarden en Muiderberg,

1853, 1882-1904, 1909-1913. 1 omslag


3261 Ingekomen brief van de burgemeester van Naarden gericht aan de meentmeesters van Naarden met verzoek opgave te doen van de te verrichten werken en kosten aan de zeedijk liggende op de meent achter het perceel van H. van den Boogaard,

16 april 1855. 1 stuk


3262 Ingekomen brief van de meentmeesters van Naarden en Bussum betreffende verzoek tot overname door de gezamenlijke erfgooiers van de kosten van het herstel van de zeekaden gelegen ten noorden van de meent genaamd het Havenland vanaf de hoek van Valkeveen tot aan de voorste buitendijkslanden als gevolg van de noordwesterstormen,

22 april 1857. 1 stuk


3263 Voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Provinciale Staten van Noord-Holland tot overname van de eigenaren, behalve het departement van Oorlog, van de Zeedijk beoosten Naarden en 2 percelen grond die in gebruik zijn als zanderij teneinde het beheer en onderhoud te kunnen waarborgen, gedrukt,

8 juni 1859. 1 stuk


3264 Verkrijging van toestemming van de gemeente Bussum tot het maaien van een dijkshelling kadastraal bekend gemeente Naarden sectie A nummer 672,

14 november 1876. 1 stuk


3265 Opgave van J.H. Maas van de uitgave voor de provinciale zeedijk over 1877 alsmede van de ontvangst van plaggenslag tevens kwitantie voor A. Perk wegens betaling van de genoemde uitgave voor de zeedijk,

2 mei 1878. 1 stuk


3266 Ingekomen brief van de burgemeesters van Bussum en Huizen met het advies omtrent de bekostiging van het herstel van de zeekade aan de Naardense Meent,

10 oktober 1912. 1 stuk


3267 Correspondentie met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake uitstel tot 1 augustus van de reparatie van de oprit van de zeedijk ter hoogte van de Gooise Meent,

1913. 1 omslag6.2.2.1.5 Schouw
3268 Extracten uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland inzake de overeenkomst van 7 oktober 1684 tussen burgemeesters van Naarden en de buurmeesters van Laren, Hilversum, Huizen, Blaricum, Bussum en Muiderberg betreffende de scheiding van de slagen van de stad Naarden en genoemde dorpen op de zeedijk bewesten de stad Naarden met rapporten van de gewone schouw gehouden door de schout, burgemeesters en schepenen van Naarden, en hun rechtsopvolgers, over de zeedijk ten noordwesten van de stad Naarden tot aan de jurisdictie van Muiderberg, bekend als het Muiderberger hek, authentieke afschriften,

1732-1810. 1 deel

N.B. Met slagen wordt hier bedoeld hoefslagen, het deel dat een ieder van de dijk moet onderhouden.
3269 ‘Schouwboek van de Koedijk’, overzicht van dijkeigenaren met vermelding van het dijknummer en de lengte van de dijk die zij moeten onderhouden,

1855. 1 deel

N.B. De Koedijk bevindt zich te Huizen,
3270 Rapport van de meentmeesters van Huizen, Blaricum en Laren betreffende het inspecteren van werkzaamheden aan de kade,

11 mei 1898. 1 stuk


3271 Extract uit het resolutieboek van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland van 7 oktober 1684 betreffende de vaststelling door de burgemeesters van Naarden en de buurmeesters van Laren, Hilversum, Huizen, Blaricum, Bussum en Muiderberg van de slagen op de zeedijk gelegen aan de westzijde van de stad Naarden tussen de zeebeer en het hek aan het einde van de meent, afschriften,

z.d. 2 stukken

N.B. Het betreft de vaststelling van de hoefslag of het aandeel in het onderhoud van de dijk.

6.2.2.2 Aanleg, verbetering en onderhoud van de afwatering en waterwegen
6.2.2.2.1 Algemeen
3272 Verlening van vergunning aan Dirk Vonk voor het dempen van een gedeelte meentsloot gelegen voor zijn huis, kadastraal bekend Naarden sectie D 1,

1873-1874. 1 omslag


3273 Circulaire van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met het verzoek tot inzending van keuren waarin bepalingen opgenomen zijn omtrent lagere waterpeilen van inliggende gronden en provinciale bladen betreffende invoering Waterstaatswet en verzoek van de M

1878, 1902. 3 stukken


-.- Verlening van toestemming aan het Departement van Oorlog om het peil van de overlaat bij het Ronduit te brengen op 1,30 m + NAP, authentiek afschrift,

10 januari 1895. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 3565 voor toestemming om het zand dat bij een storm op de meent gekomen is weg te halen.
3274 Ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland met verzoek om commentaar op het verzoek van het bestuur van de Binnendijkse Overscheense en Bergerpolder om het gedeelte van de Naardermeent gelegen tussen de polder, de zeedijk, de vestinggracht van Naarden en de Rijksstraatweg onder haar bestuur te brengen voor wat betreft het waterschapsaspect,

16 februari 1898. 1 stuk


3275 Ingekomen brieven van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de burgemeester van Bussum betreffende het toezenden aan de provinciale griffie van de gegevens inzake het waterpeil,

september 1899. 2 stukken


3276 Ingekomen brief van de kapitein Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Naarden met verzoek om opgave van het gewenste waterpeil bij de schutsluis bij het fort Uitermeer ten behoeve van het opstellen van een nieuwe instructie voor de wachter van genoemde sluis en ingekomen brief van de meentmeester A.L. de Jongh met het verzoek om verdere verlaging in bepaalde tijden van het jaar,

juli 1905. 2 stukken


3277 Uitgegane brief aan de Commissaris der Koningin in Noord-Holland met de mededeling dat de meenten onder Naarden, Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen een geheel uitmaken die via duikers op zee lozen en als zodanig geen waterschap vormen met uitzondering van de laag gelegen Hilversumse Meent die bemalen wordt door een liggend scheprad stoomgemaal van 14 p.k., authentiek afschrift,

13 september 1911. 1 stuk


3278 Opgave door de meentmeester van Naarden aan de Commissaris der Koningin van Noord-Holland van het aantal paardekrachten dat benodigd is voor bemaling van de Naardermeent in het kader van een onderzoek naar de behoefte aan elektriciteit,

1911. 2 stukken6.2.2.2.2 Aanleg van de afwatering en waterwegen
3279 Extracten uit het resolutieboek van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland van vergaderingen, gedateerd 28 september 1720 en 1 mei 1723, betreffende het octrooi dat de regenten van Laren en Jan en Cornelis Perk van de raden en meesters van de rekeningen van het Domein van de Staten van Holland en Westfriesland verkregen hebben voor het graven van een vaart van het Luie Gat bij 's Graveland oostwaarts naar het dorp Laren, authentieke afschriften,

22 november 1724. 2 stukken


3280 Verzoek van de stad Naarden van (onleesbaar) 1656 aan de raden en rekenmeesters van de domeinen van Holland en West-Friesland betreffende verkrijging van toestemming tot het doortrekken van de Zandsloot tot Bussum alsmede verkrijging van instemming met een overeenkomst tussen de stad Naarden en de dorpen Laren, Hilversum, Blaricum en Huizen inzake de aankoop door de stad Naarden van drie kampen land genaamd het Haverland en ruiling van deze kampen met genoemde plaatsen tegen een stuk grond gelegen buiten de Koepoort ten behoeve van de aanleg van tuinen, authentiek afschrift,

1724. 2 stukken

N.B. aan elkaar gehecht.
3281 Afschrift van het octrooi verleent aan de buurmeesters en regeerders van Hilversum voor het verlengen van de Hilversumse Vaart tot aan het dorp op 22 februari 1656 alsmede beschikking op het verzoekschrift van de hoofdingelanden van 's-Gravenland op 9 december 1671 betreffende de voorwaarden waaronder de vaart gegraven mag worden, gedrukt, c

1725. 1 stuk

N.B. Het afschrift is van 30 januari 1710 en gedrukt in 1725.
3282 Proces verbaal van opneming van de duiker gelegen in de Gooische Kade aan de Zuiderzee in de Gooijergracht, afschrift,

14 juli 1779. 1 stuk


3283 Notulen van de buitengewone vergadering van 24 februari 1797 en extract uit de notulen van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland van 1 maart 1797 betreffende het graven van vaarten van Naarden over Bussum (Bussumervaart) en Laren naar Eemnes en Hilversum, de Hilversummervaart naar Hilversum vanaf 's Graveland en van een vaart van Naarden naar Huizen alsmede betreffende het beplanten of bezaaien van de Gooise heide teneinde deze vruchtbaar te maken,

1797. 2 stukken


3284 Correspondentie met het Provinciaal Comité van Holland betreffende het zanden en graven van vaarten in Gooiland,

z.d., 1797. 1 omslag

N.B. Niet compleet.
3285 Staat van de aanbesteding van de Gooise wegsloot op 3 augustus 1825 met aantekening betreffende de kosten van het op 26 juli 1822 uit de sloot trekken van een paard,

[3 augustus 1825]. 1 stuk


3286 Overeenkomst tussen Huizen, Laren en Blaricum betreffende het graven en onderhouden van een sloot met dammen, hekken en een vreding aan zee,

3 februari 1846. 1 stuk


3287 Ingekomen brief van de burgemeester van Laren betreffende de openbare aanbesteding, na discussie omtrent nut en noodzaak, van het graven van een sloot van de zee bij Huizen richting Hilversummer maatshooibrug, langs een boompje en langs de Gooijergracht alsmede verzoek aan de Vergadering van Stad en Lande om het verschil bij te passen aangezien er niet genoeg geld is om de specie naar de meent te rijden,

19 februari 1846. 1 stuk


3288 Ingekomen brief van N.J. de Jong uit Blaricum alsmede afschriften van correspondentie tussen de burgemeesters van Blaricum en Huizen betreffende het graven van een kanaal van Huizen naar Blaricum langs de hoge gronden, met kaarten,

1862-1863. 1 omslag


3289 Vergunning verkregen van het Departement van Oorlog om, binnen de verboden kringen van de vijf batterijen ten zuiden van Naarden gelegen, 16 sloten te mogen graven en om een houten duiker te maken in de meest westelijke te graven sloot,

15 maart 1893. 1 stuk


3290 Rapport van W.F. Nieuwstadt betreffende het graven van sloten of greppels op het grondgebied van Stad en Lande,

15 september 1897. 1 stuk


3291 Verklaring van L. Doorn Gz. waarin hij aanneemt het graven van een sloot in de Buitenzoutegracht bij het fort Ronduit onder Naarden,

7 juni 1909. 1 stuk

N.B. Buitenzoutegracht is de volksbenaming voor dat deel van de gracht aan de noordzijde van de vesting Naarden tussen de beide zeeberen. Dit deel van de gracht stond vroeger in open verbinding met de Zuiderzee en de gronden zijn dus buitendijks gelegen.

6.2.2.2.3 Verbetering van de afwatering en waterwegen
-.- Contract en reglementen gesloten tussen buurmeesters van Laren, Blaricum en Huizen ten behoeve van de verbetering van de afwatering van het Gooi, het onderhouden van de bruggen over de sloten en het onderhouden van de Gooijsche weg,

3 februari 1698. 1 stuk

N.B. Gesproken word over de vieze sloot achter Laren. Zie inventarisnummer 3319.
3292 Nota van Gerrit den Jong, meentmeester van Blaricum, voor de secretaris, J.J. Thierens Jbzoon, waarin hij uitbetaling verzoekt van de door hem in 1824 voorgeschoten en in 1825 voor te schieten kosten van het verbreden en uitdiepen van de Gooijergracht, het schoonmaken niet inbegrepen,

15 augustus 1825. 1 stuk


3293 Verzoekschrift van S.H. Veen aan het gemeentebestuur van Hilversum om toestemming voor het verdiepen en verbreden van een sloot,

31 januari 1866. 1 stuk


3294 Correspondentie met J.P. Dudok van Heel inzake diens verzoekschrift met kaart om toestemming tot het uitdiepen, verbreden en doortrekken van de Meentsloot ten behoeve van het vervoer van zand afkomstig van 25 hectare af te zanden bosgrond,

1871. 1 omslag


3295 Vergunning verkregen van het Departement van Oorlog om op de Gooise meent bij Naarden een sloot te mogen uitdiepen en verbreden en de uitkomende specie te gebruiken om een ander perceel op maaiveldhoogte te brengen,

12 oktober 1878. 1 stuk


3296 Verzoekschrift van de aanliggende eigenaren van de Gooijergracht om verbetering van de duiker en de watergang tussen de duiker en de zee teneinde een verbetering te krijgen in de waterafvoer,

[1911]. 1 stuk6.2.2.2.4 Onderhoud van de afwatering en waterwegen
3297 Bestek en voorwaarden met proces-verbaal van de openbare aanbesteding door de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland van het uithalen van de sloot van de gemeente buiten de Amsterdamse poort langs het Zandpad alsmede het maaien van distels en biezen op het Haveland,

1762. 1 stuk


3298 Voorwaarden met processen verbaal van aanbesteding waaronder de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland om en bij Naarden hebben aanbesteed het maken van de kade, het maken van enig (aarde)werk aan de kade [op het haveland] en het maken en het leggen van dammen, zonodig met het ophalen van sloten en het afmaaien van dijssels en biezen, gedeeltelijk met inliggende kwitanties van aannemers,

1762-1809 met hiaten. 1 omslag

N.B. Deels is aangegeven dat het de kade van het Haveland betreft. Voor meer kwitanties zie ook de bijlagen bij de rekening.
3299 Voorwaarden met processen verbaal van aanbesteding waaronder de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland om en bij Naarden hebben aanbesteed het afmaaien, afharken en wegvoeren of verbranden van de dijssels, doorns, biezen, liezen en blommen op het Haveland, Ondersloot en Volmolenzijde en zonodig het ophalen van de sloten, gedeeltelijk met inliggende kwitanties van aannemers,

1763-1810 met hiaten. 1 pak

N.B. Het Haveland wordt ook wel geschreven als haverland, het is gelegen tussen Naarden en de Zuiderzee / IJsselmeer. Dijssels zijn distels. In 1773 is sprake van de beide ondersloten. Zowel Haveland als Ondersloot worden met een kleine letter geschreven. De aanbesteding vond meestal plaats rond 22 juni. Voor meer kwitanties zie ook de bijlagen bij de rekening.
3300 Proces verbaal van aanbesteding door de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland tot Naarden van het opmaken van de sloten langs Ondersloot, het Zandpad en Volmolenzijde, het afrijden van de specie aan de voornoemde sloot liggende alsmede het afnemen en slechten van slootwallen,

1769, 1772, 1776, 1778, 1781, 1784. 1 omslag

N.B. Ondersloot ligt in de buurt van de Huizerstraatweg, het Zandpad langs de trekvaart naar Muiden en de Volmolenzijde ligt tussen de stad en het Naardermeer.
3301 Ingekomen brief van Klaas Hage, schout van Huizen, met de mededeling dat het afhalen der stroken van de meent zeer ruig gebeurd,

5 augustus 1818. 1 stuk

N.B. Met afhalen der stroken wordt waarschijnlijk het maaien van de slootkanten bedoeld.
3302 Correspondentie met het waterschap Eemnes betreffende het onderhouden van de Gooijergracht met bijkomende werken,

1839, 1844, 1862, 1882-1884, 1893, 1898-1902, 1906, 1911-1913. 1 omslag


3303 Aangaan van een overeenkomst door Dirk Andries, fabrikant, en Gijsbert de Jong, landbouwer, meent- of molenmeesters van de Hilversumse meent met Albert Kruiswijk, wonende op de meent, inzake het onderhouden van de in 1863 gereconstrueerde watermolen, concept,

z.d (12 mei 1865). 1 stuk


3304 Correspondentie met J. Schreuder, grondeigenaar wonende te Haarlem, betreffende zijn poging om de oude stamsloot grenzende aan zijn grond in het Havenland op te halen teneinde zijn perceel bos te kunnen afzanden en er best weiland van te maken,

1875. 1 omslag

N.B. Ophalen betekend hier schoonmaken.
3305 Ingekomen brief van de meentmeester van de Hilversumse meent, J. Reijn Az., betreffende toezicht op de reparatie van het stoomgemaal,

4 december 1891. 1 stuk


3306 Ingekomen brief van de meentmeester van de Hilversumse Meent, J. Reijn Az., met het verzoek om de baggerspecie die vrijkomt bij het baggeren der Karnemelksloot door de Genie te doen storten op de losplaats bij het Klaphekje omdat de specie op de meent moet blijven alsmede verzoek om ƒ 600,- in mindering te brengen op de rekening wegens de jarenlang grote uitgaven ter vergemakkelijking van het beweiden van de Hilversumse Meent,

31 mei 1895. 1 stuk


3307 Machtiging voor de meentmeesters van Hilversum waarbij algehele vrijheid van handelen gegeven wordt inzake de reparatie van het stoomgemaal, authentiek afschrift,

13 januari 1897. 1 stuk


3308 Afschrift van de uitgegane brief aan de directie van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij met verzoek de sloot, grenzende aan de meent en de trambaan Huizen-Bussum, schoon te maken,

4 mei 1897. 1 stuk


3309 Ingekomen brieven van F. Peters uit Amsterdam betreffende het geschil met hem inzake de hoogte van zijn rekening voor reparatie van het stoomgemaal,

november 1898. 2 stukken


3310 Overeenkomst van de meentmeesters van Naarden en Bussum met het bestuur van de Binnendijkse, Overscheense, Berger en Meentpolder inzake bepalingen omtrent de hoogte van de scheidingslijn tussen partijen en het onderhoud van dammen en het schot in de sloot aan de straatweg,

februari 1899. 1 stuk


3311 Ingekomen brieven van de meentmeesters van de Hilversumse meent en de burgemeester van Hilversum betreffende vervanging van het stoomgemaal alsmede authentiek afschrift van de opdracht tot vernieuwing van het stoomgemaal aan L. Smulders, machinefabrikant te Hilversum,

1901-1902. 1 omslag6.2.2.2.5 Schouw
3312 Overeenkomst tussen burgemeesters en regeerders van Naarden en buurmeesters en regenten van de dorpen in het Gooi ter ene zijde en de buurmeesters en regenten van Eemnes ter andere zijde betreffende het gezamenlijk, tweemaal per jaar, schouwen door de buurmeesters van de sloot of gracht, respectievelijk op 1 mei van het sluisje tot de zee en op de eerste september van de nieuwe Camp af tot de zee, afschriften met transcriptie,

13 december 1694, z.d. (na 1913). 1 omslag

N.B. De genoemde gracht, bekend als Gooijergracht, vormt de grens tussen (Noord-) Holland en Utrecht. Zowel transcriptie als overeenkomst in tweevoud aanwezig.
3313 Extract uit het register der resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland met het besluit dat de gecommitteerden van Laren en Blaricum een algemene schouw zullen houden over de sloten van de Gooische Wijde genaamd Platveenen alsmede dat genoemde gecommitteerden schouw zullen houden over de Koedijk van de Laarder Koedijk tot aan de Gooijergracht, afschrift,

24 oktober 1797. 1 stuk


3314 Rapport van de schout van Laren, Jan van den Brink, betreffende de schouw die hij samen met de schout van Blaricum gehouden heeft over de sloten rondom de meent volgens de resolutie van 24 oktober 1797,

7 oktober 1819. 1 stuk


3315 Ingekomen brief van Gecommitteerden en geërfden van het dijkbestuur van Eemnes met een uitnodiging om op 27 mei de Gooijergracht te schouwen,

17 mei 1845. 1 stuk


3316 Correspondentie met het bestuur van het waterschap Eemnes en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreffende de schouw van de Gooijergracht en het aanspreken van nalatige grondeigenaren, waaronder Tijmen Rigter, op hun onderhoudsplicht van de Gooijergracht,

1873, 1875-1877. 1 omslag


3317 Correspondentie met de oud-burgemeester van Huizen betreffende uitbetaling van achterstallig schouwgeld voor de gewone schouwen, alsmede opgave uit de rekeningen van 1865-1884 betreffende het aandeel van Hilversum in de gewone schouwen,

1885-1886. 1 omslag6.2.3 Aanleg, verbetering en onderhoud van bruggen en wegen
6.2.3.1 Bruggen
3318 Bestek en voorwaarden waaronder burgemeesters van Naarden en molenmeesters van Hilversum hebben aanbesteed de reparatie van de stenen brug over de Karnemelksloot op de Hilversumse meent met inschrifjbiljetten en vereffening van de kosten tussen Hilversum en Naarden,

1785-1786. 1 omslag


3319 Contract en reglementen gesloten tussen buurmeesters van Laren, Blaricum en Huizen ten behoeve van de verbetering van de afwatering van het Gooi, het onderhouden van de bruggen over de sloten en het onderhouden van de Gooijsche weg,

3 februari 1698. 1 stuk

N.B. Gesproken word over de vieze sloot achter Laren, is dit de Gooijergracht?
3320 Kwitantie van Rijek Jacobs voor de schaarmeesters van Naarden wegens het aannemen van het ophogen van bruggen,

1690. 1 stuk


3321 Correspondentie met de Hollands Ankeveense Polder en erfgooiers betreffende het onderhoud van de brug over de 's-Gravelandse Vaart tegenover het polderhuis van de Veenderij van de Hollands Ankeveense polder,

1900-1901, 1905-1906. 1 omslag


3322 Uitgegane brief aan het gemeentebestuur van Bussum met opdracht om over te gaan tot de herstelling van een brug over een zanderijsloot bij Kruisbergen die toegang geeft tot de Hilversumse Meent, authentiek afschrift,

24 januari 1910. 1 stuk


3323 Plan en plattegrond van een vaste gemetselde brug,

z.d. 1 stuk

N.B. Op linnen geplakt.

6.2.3.2 Wegen
6.2.3.2.1 Algemeen
3324 Schouwrapporten van de burgemeester van Bussum betreffende het schouwen van de weg langs het Luie Gat volgens artikel 40 van de schaarbrief,

1850, 1851, 1853, 1856. 1 omslag


3325 Verkrijging van stukken betreffende de toestemming die Francois Hinlopen verkregen heeft van de Staten van Holland en Westfriesland om de Blaricummerweg over zijn hofstede te verleggen,

1703-1704, 1742, 1821, z.d. 1 omslag


3326 Correspondentie met J. Rolland te Amsterdam betreffende de weigering van Rolland om de aan hem in eigendom toebehorende weg langs zijn buitenplaats in de winter open te stellen,

1797-1798. 1 omslag


-.- Verzoek van H. Kuhn, eigenaar van het landgoed Zandbergen boven Naarden, aan de schaarmeesters van Bussum, om te mogen jagen op de Naarder en Bussumer Meent in de periode 1 augustus tot de eerste dag van het jachtseizoen in ruil voor verlenging van zijn toestemming om een melkpad over zijn land aan de Oostdijk te mogen hebben,

22 maart 1865. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 3616.
3327 Verzoek van de administratie van de Oude Bussumerweg om na de overdracht van deze weg aan de gemeente Bussum de jaarlijkse door Stad en Lande van Gooiland verstrekte subsidie van 50,- te handhaven en voortaan uit te keren aan de gemeente Bussum, met bijlagen,

1882, 1884. 1 omslag


3328 Correspondentie met J. Hulscher te Naarden betreffende het eigendom van de overweg naar de Varkenskamp gelegen op zijn terrein,

1887-1888, 1890. 1 omslag

N.B. Hulscher kreeg een proces verbaal wegens het illegaal maaien van gras op genoemde overweg, iets wat zijn familie al vele jaren, zonder toestemming en betaling, gewoon was te doen.
3329 Verzoek van de burgemeester van Hilversum om inlichtingen omtrent weg nummer 17 van de ligger der wegen, zijnde de omgelegde Naarderweg,

30 april 1898. 1 stuk


3330 Ingekomen brieven van burgemeester en wethouders van Bussum en Huizen betreffende het ter visie leggen van de ontwerpligger der wegen,

1902-1903. 2 stukken


3331 Verzoek om inlichtingen van de Commissaris der Koningin in Noord-Holland omtrent de percelen grond kadastraal bekend Huizen sectie B nummers 1148, 15, 16, 18, 19, 23 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend onder de naam Roelofslaan of Valkenveenselaan,

1904-1905. 1 omslag

N.B. Zie voor de laan ook de inventarisnummers 2812 en 2795.
3332 Verzoek van de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om inlichtingen betreffende afsluiting van publieke wegen op Craailoo waaronder de Blaricummerlaan,

1905. 1 stuk


3333 Afschriften met aantekeningen van een stuk van 20 mei 1729 betreffende de weg lopende van het slot bij de Gooise gemeente tot aan de Gooijergracht,

z.d. 2 stukken
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina