1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina7/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.2.3.2.2 Aanleg
3334 Ingekomen brief van W. Mulders, heer van Drakenburch, waarin hij ontkent enkele arbeiders aan een weg door de heide te laten graven,

28 maart 1794. 1 stuk


3335 Stukken betreffende de verkrijging van een subsidie van ƒ 1500,00 van het bestuur van het waterschap Eemnes voor de aanleg van een straatweg op de Gooijerweg tussen de Eemnesserstraatweg, door de Vetdijk en van daar naar de Melkstraat in Blaricum,

1894. 1 omslag


3336 Afschrift van uitgegane brief aan de meentmeester van Hilversum, Reijn, betreffende het op de oorspronkelijke plaats terug leggen van de melkweg die over de zanderij van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij loopt,

3 mei 1898. 1 stuk


3337 Ingekomen brief van de landmeter W. Nieuwstadt met verzoek de bijgaande conceptbrief betreffende instemming met het enige meters oostwaarts verleggen en verharden van de Ericaweg goed te keuren,

18 augustus 1909. 1 stuk


3338 Afwijzing van het verzoek van architect J.F. Staal jr. om een weg langs de percelen kadastraal bekend Huizen sectie B 1896, 1897, 1898 en 1639, gelegen te noorden van een driehoek heide omsloten door de Melkerij Oud Bussum en de maatschappij Tres, te mogen verleggen op de heide teneinde een betere verkeersveiligheid langs de verschillende voetpaden naar Huizen te krijgen,

1913. 2 stukken


3339 Bestek en voorwaarden met begroting voor de openbare aanbesteding inzake het maken van een weg langs het Luie Gat,

z.d. (19e eeuw). 2 stukken

N.B. Bekend als de Franse Kampweg.

6.2.3.2.3 Verbetering
3340 Ingekomen brief van B. Andriessen met het verzoek om de door hem voorgeschoten gelden ter verbetering van de weg langs het Luie Gat zo snel mogelijk terug te betalen,

1820. 1 stuk

N.B. In de brief is sprake van een ingesloten rekening, die is niet aangetroffen.
3341 Ingekomen brief van de burgemeester van Bussum met een verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van de verbetering van de weg Hilversum-Bussum,

21 september 1853. 1 stuk


3342 Ingekomen brief met afschriften, van de burgemeesters van Laren en Hilversum betreffende hun voornemen tot het halen van grind en keien uit de gemene heide ten behoeve van het verharden van de weg Laren-Hilversum,

1853. 1 omslag


3343 Ingekomen brief van P.H. Six met een verzoek om een financiële bijdrage tot bestrating en onderhoud van de Franse Kampweg, met bijlage,

1857. 2 stukken


3344 Ingekomen en afschriften van uitgegane brieven van de burgemeester van Laren en rapport door de burgemeesters van Laren, Hilversum, Blaricum en Bussum betreffende een verzoek om een financiële bijdrage in de kosten van verbetering en onderhoud van de Meentweg te Blaricum,

1862. 1 omslag


3345 Ingekomen brief van het dagelijks bestuur van de gemeente Huizen met een verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van de verharding en het onderhoud van een weg naar de Huizer haven,

11 april 1873. 1 stuk


3346 Ingekomen brieven van het bestuur van de straatweg Naarden-Huizen met verzoek om een financiële bijdrage ten behoeve van verbetering en onderhoud van dezelfde weg,

1876, 1881. 3 stukken


3347 Afwijzing van het verzoek van Jan Peterse Hagen, wonende te Eemnes Buitendijk, om de Gooische weg te verharden,

1893. 2 stukken6.2.3.2.4 Onderhoud
3348 Algemene voorwaarden voor de openbare aanbesteding betreffende het slechten van de weg tussen Huizen en Naarden,

1831. 2 stukken

N.B. Dubbel.
3349 Overeenkomsten met Jan Bouman betreffende het onderhoud, telkens voor 12 jaren, van de weg langs het Luie Gat bij ’s-Graveland, beginnende bij de heide en strekkende vandaar tot de ’s-Gravelandse voorweg bij het huis van Cornelis ten Dam,

1789, 1801. 2 stukken


3350 Ingekomen brieven van Henry Lambert Louvres, eigenaar van de hofstede Oud-Naarden, met verzoeken om de door Francois Hugues, eigenaar van de hofstede Valkeveen, beschadigde weg bij Oud Naarden te doen herstellen,

1817, 1820. 1 omslag


3351 Brief van H.J. Veugelink aan de heer Verschuur met instructie betreffende het herstellen van de weg langs het Luie Gat alsmede opgaaf van de door Veugelink verrichtte werkzaamheden met vermelding van de kosten,

1845. 1 stuk6.2.3.3 Hekwerken en limietpalen
6.2.3.3.1 Hekwerken
3352 Proces verbaal van aanbesteding, waaronder de schaarmeesters van de gemeente van Gooiland om en bij Naarden het zetten en onderhouden van hekken, vriedingen, vonders of overgangen en schoeiingen voor zes jaren, ingaande 26 april 1783 en 28 mei 1801, hebben aanbesteed aan Jan Waarle respectievelijk Bessel Bakker de Jonge,

1783, 1801. 1 omslag

N.B. Een vreding of vrieding is een hek of omheining.
3353 Rapport van de meentmeesters van Naarden en Bussum betreffende de afsluiting met een vreding van de Melkweg naar het Havenland gelegen in en over het perceel groenland genaamd de Ezelskamp aan de Oostdijk waardoor het inrijhek van de meent niet geplaatst kon worden alsmede afschrift van de uitgegane brief aan de heer Linck te Naarden met verzoek genoemde vreding weg te halen,

1858. 2 stukken

N.B. Een vreding of vrieding is een hek of omheining.
3354 Contract gesloten door de meentmeesters van Naarden en Bussum met D.B. Streefkerk, meester timmerman te Naarden, voor de tijd van 6 achtereenvolgende jaren ingaande 12 mei 1879 tot het plaatsen, onderhouden, opbergen en transporteren van vier stuks meenthekken met de benodigde vleugels, dam en aanslagpalen alsmede twee vredingen en twee loopplanken,

13 november 1879. 1 stuk


3355 Stukken betreffende aanschaf en onderhoud van meenthekken,

1888, 1893, 1907. 1 omslag6.2.3.3.2 Limietpalen
3356 Ingekomen brieven van de schout van Maartensdijk of Oostveen en de schout van Hilversum betreffende het herstel van een limietpaal,

1819. 2 stukken


3357 Verzoek van de burgemeester van Eemnes om een limietpaal te herstellen,

15 november 1848. 1 stuk


3358 Aanbesteding en gunning van de levering van 600 basaltpalen ter afpaling van de grens van de eigendommen van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland alsmede correspondentie met W. F. Nieuwstadt betreffende uitbreiding en vervanging van de afpaling,

1896-1897, 1899-1900, 1910. 1 omslag7 Toezicht op de meenten

7.1 Regeling van het gebruik van de meent door de gerechtigden

7.1.1 Vaststelling en wijziging van de schaarbrieven
7.1.1.1 Bevestiging van de schaarbrieven
3359 Akte waarbij Laurens Ghijsbertsz., priester confessor der zusters Fransiscanessen in Naarden, verklaart dat de overgeschreven akten van hertog Albrecht van Beieren van 25 januari 1404 betreffende de bevestiging van de overeenkomst tussen de stad Naarden en de gemene Landgooiers, hertog Johan van Beieren van 12 september 1422 betreffende de bevestiging van de paalscheiding met Loosdrecht, van hertog Philips van Bourgondië van 2 maart 1425 en van Karel van Bourgondië van 25 augustus 1462 betreffende de bevestiging van de handvesten , privilegiën enz. van de stad Naarden, overeenkomen met de originelen, vidimus, met uithangend zegel van het convent in zwarte was,

z.d. (2e helft 15e eeuw). 1 charter


3360 Bevestiging door hertog Aelbrecht van Beieren op Sint Pouwelsdag conversio 1403 / 25 januari 1404 van de schaarbrief, afschrift en authentiek afschrift tevens transcriptie van 1917,

z.d. [eind 17e/begin 18e eeuw], 1917. 2 stukken

N.B. Het authentieke afschrift is van een ander, eveneens authentiek afschrift gemaakt.
3361 Authentieke afschriften uit het privilegieboekje van de stad Naarden betreffende de confirmatie van de scharing door hertog Albrecht van Beieren in 1404 en verzoekschrift aan de Staten van Holland en Westfriesland betreffende het gebruik van de gemene heiden en weiden, met daarin opgenomen een afschrift van de overeenkomst tussen Naarden en de dorpen van Gooiland en de confirmatie door hertog Albrecht van Beieren,

1763, z.d. 2 stukken7.1.1.2 Vaststelling van de schaarbrieven
3362 Authentiek afschriften uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland betreffende een besluit van 31 mei 1743 om de schaarbrief aan te vullen met een artikel houdende dat personen die geen veehouder of landbouwer zijn of geen beroep uitoefenen waarv

1755. 2 stukken


3363-3373 Gedrukte schaarbrieven,

1783-1895 met hiaten. 1 deel, 1 katern, 1 pak, 5 omslagen en 4 stukken

N.B. Deels met dubbelen.
3363 27 maart 1783. 1 stuk

3364 3 mei 1804. 1 stuk

3365 10 juni 1826 alsmede ingekomen stukken betreffende goedkeuring van de schaarbrief, 1825-1826. 1 pak

N.B. Met dubbelen, zowel in boekvorm als affiche.

3366 12 maart 1846, met verkrijging van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van de schaarbrief voor de periode 1846-1851, met gedrukte schaarbrief als bijlage, 1846.

N.B. Een deel met gedrukte ondertekening (was getekend).

3367 20 februari 1851 met afschrift van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake goedkeuring van de vernieuwde schaarbrief en aanplakversie van de schaarbrief, 1851.

3368 25 april 1856 alsmede stukken betreffende wijziging en goedkeuring, 1856.

3369 10 mei 1861, met bijlage, 1861. 2 stukken

3370 8 mei 1872 (is de schaarbrief van 1846 met wijzigingen voor de periodes 12 mei 1856-1861 en 12 mei 1861-1866), gedrukt met handgeschreven wijzigingen, 8 mei 1872. 1 deel

N.B. Na 1861 ongewijzigd vastgesteld.

3371 5 mei 1887, met concept, 1887.

3372 25 april 1889, 1889. 1 katern

3373 1 mei 1895, met bijlagen, 1895.


3374 Brief van J. Perk aan de secretaris Thierens te Naarden met een opgave van het aantal en jaar van de schaarbrieven,

28 augustus 1820. 1 stuk7.1.1.3 Wijziging van de schaarbrieven
3375-3376 Stukken betreffende een rechtszaak in eerste aanleg gevoerd voor het Hof van Holland, Zeeland en Friesland tussen burgemeesters en regeerders van Naarden en buurmeesters en regenten van Blaricum en Huizen, gedaagden, enerzijds en buurmeesters en regenten van Laren eisers anderzijds betreffende de wijziging van artikel 23 in de oude schaarbrief van 1741,

1705, 1707, 1740-1741, 1761-1763, 1769, 1772. 2 pakken

N.B. Het betreft hier een mandement van rau actie en poenaal = een zaak die in eerste aanleg bij het Hof van Holland etc. wordt gebracht met een dagvaarding met boetebeding.
3375 Authentieke afschriften van schaarbrieven van Sinte Pauwelsdach 1404, 3 mei 1442, Sinte Pontiachsavont 1455, 9 maart 1741 alsmede extracten uit de besluiten van vergaderingen van Stad en Lande van 27 april, 9 mei, 1 juni en 8 juni 1741 inzake een klacht van de baljuw van Gooiland over het zonder zijn goedkeuring vaststellen van de schaarbrief, 18 februari 1762 alsmede authentieke afschriften van besluiten uit het resolutieboek van de vergaderingen van Stad en Lande van 25 juni, 2 juli, 30 juli, 21 augustus, 22 december 1761 en 5 februari, 18 februari, 27 maart, 28 april, 5 mei en 6 mei 1762 en ingekomen bezwaarschriften van erfgooiers uit Laren en Blaricum tegen de vastgestelde schaarbrief,

1705, 1707, 1740-1741, 1761-1763, 1769.

3376 Afschriften van resoluties van de Vergadering van Stad en Lande zoals genoemd in de inventaris, met proceszak,

1772.
3377 Memorie met een artikelsgewijze vergelijking van wijzigingen in de schaarbrieven uit de periode 1404-1804, met bijlagen,

z.d. (na 1804). 1 omslag
3378 Ingekomen brief van de gouverneur van Noord-Holland met aanvullende bepalingen op de schaarbrief van 3 maart 1825 met betrekking tot de verbetering van de gemene gronden,

1 september 1825. 1 stuk


3379 Aantekeningen betreffende wijzigingen in de schaarbrief en ingekomen brief van Jan van den Brink betreffende het voeren van overleg over de conceptschaarbrief,

1845, z.d. 1 omslag


-.- Rapport van een commissie betreffende het opnemen van bepalingen in de schaarbrief van 1851 inzake verkoop van heidegrond,

1848. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 2973.
3380 Afschrift met bijlage van een besluit van de vergadering van Stad en Lande van 11 juni 1860 betreffende een aanvulling op de schaarbrief inzake maatregelen wegens uitzonderlijke wateroverlast veroorzaakt door de storm van 28 mei voor het verplaatsen van de beweiding voor de erfgooiers van Laren, Blaricum en Huizen naar ’t Harde, het aanleggen van een kluister met blok bij paarden alsmede toezicht op deze maatregelen,

1860. 2 stukken

N.B. Een kluister is een soort boei om de benen van paarden en runderen en bedoeld om ze in hun bewegingen te belemmeren.
3381 Aantekeningen en correspondentie met procureur mr. Kuhn betreffende wijziging van de schaarbrief,

1891, 1899, 1902-1904. 1 omslag


3382 Ingekomen brief van mr. J.J.W. van den Biesen met advies omtrent aanvulling van artikel 4 van de schaarbrief met de bepaling waarbij afwezige erfgooiers aangifte van de geboorte van mannelijk oir zouden moeten doen,

25 augustus 1894. 1 stuk


3383 Ingekomen brief van procureur mr. J.J.W. van den Biesen betreffende verdediging van zijn advies inzake de aanhef van de nieuwe schaarbrief,

17 november 1894. 1 stuk


3384 Ingekomen brief van de meentmeesters van Blaricum, T. de Graaf en G. de Jong, met een voorstel tot het ontwerpen van een strafbepaling tegen het halen van vee van de meent waarvan vermoed wordt dat dit niet voor 1 augustus zal kalveren,

28 september 1900. 1 stuk7.1.2 Erfgooierschap en verlening of intrekking van schaarrechten
7.1.2.1 Overzichten van erfgooiers
3385 Onderzoek naar de schaargerechtigden, het opmaken van een kaart der gemene gronden, verbod tot verkoop en regeling van de jacht over Gooiland op last van de Staten van Holland,

1706-1708. 1 omslag


3386 Lijsten of memories uit 1708 van alle personen die het gebruik van de gemeente van Naarden en Gooiland hebben, hetzij als erfgooier, hetzij door koop verkregen hebben en welke lijsten opgemaakt zijn op last van de Staten van Holland en Westfriesland, afschriften en fotocopieën,

z.d. (19e / 20e eeuw). 1 omslag

N.B De originelen bevinden zich in het archief van de Grafelijkheids rekenkamer, inventarisnummer 755bis omslag 3 in het Nationaal Archief in Den Haag?
3387 Lijsten van erfgooiers,

1805-1806, 1836, 1876, 1886, 1889, 1895. 1 omslag

N.B. Zie ook 5351 voor een lijst van erfgooiers.
3388 Lijst van erfgooiers in de gemeente Bussum die vee houden op 15 januari 1889,

1889. 1 omslag


3389 Lijsten van rechthebbenden op scharing op de meent en erfgooiers in Naarden (en Muiderberg) zoals die bekend zijn op 31 december van 1875 en 1876 en 18 april 1878,

1875-1876. 2 stukken

N.B. Alleen in 1878 staat Muiderberg in de aanhef maar in beide andere jaren komen ook mensen uit Muiderberg voor op de lijst.
3390 Ingekomen brief van het gemeentebestuur van Laren met de mededeling dat zij ingesloten meezenden een lijst van erfgooiers in Laren alsmede voldoening aan de verponding van de gemeente van Gooiland,

9 februari 1807. 1 stuk

N.B. Lijst niet aangetroffen.
3391 Ingekomen brief van Huydecoper Maarsseveen, bewoner van Groeneveld met het verzoek om toezending van reeds eerder gevraagde informatie omtrent het erfgooierschap,

21 juli 1815. 1 stuk

N.B. De datum is moeilijk leesbaar.

7.1.2.2 Individuele gevallen
3392-3393 Aanvragen tot erkenning als erfgooier,

1730-1912 met hiaten en z.d. 2 omslagen

N.B. Alfabetisch op naam.
3392 1730-1843, z.d.,

3393 1853-1912, z.d.,


3394 Verklaring van enige erfgooiers gedaan voor Adriaen van Amerongen, schout en Jan Gerrit Loegen en Willem Pieterse, schepenen van Laren, dat kinderen in de vrouwelijke linie geen erfgooier zijn, met afschrift,

26 november 1692. 2 stukken


3395 Ingekomen brief van de regenten van het dorp Hilversum waarin zij verklaren dat Gijsbert Joost de Graaf, Pieter R. van Os, Jan Gijsbert den Oud, Jan Harm de Graaf en Klaas Roelen de Lange, allen erfgooiers, tegenover hen verklaard hebben dat Rijk Teunisse

6 april 1772. 1 stuk


3396 Ingekomen brief van Klaas Hage, schout van Huizen, waarin hij om een vergadering van Stad en Lande van Gooiland vraagt teneinde hem te adviseren hoe te handelen en abuizen te voorkomen in de vraag of Arent Vlaanderen het meentrecht nog langer kan genieten

6 mei 1819. 1 stuk


3397 Ingekomen brief van H.N. Metz waarin hij opgave doet van hetgeen hij weet omtrent zijn vermeende recht van meenthebber,

28 februari 1846. 1 stuk


3398 Ingekomen verzoek van J. Krijnen aan de burgemeesters tot het aanstellen van plaatsvervangers ingeval van verkoop of uitgifte in erfpacht van meentgronden indien de burgemeester ongerechtigd is aangezien de vertegenwoordigers van de erfgooiers zelf ook gerechtigden tot de gemene heiden en weiden moeten zijn,

1891. 1 stuk


3399 Verklaring van de burgemeester van Bussum dat, voor zoveel hem bekend is, Gerrit Fokker Cz. ingeschreven staat als erfgooier,

10 oktober 1899. 1 stuk


3400 Verklaring van het Bestuur van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland dat Harmen Vos, wonende te Blaricum, erfgooier is, mede op grond van verklaring van de meentmeester van Laren, C. van den Brink,

10 november 1899. 1 stuk


3401 Afschriften van uitgegane brieven aan de weduwen G. Boor-Zeeman en W. de Jong-Heerschop betreffende beantwoording van vragen omtrent de rechten van weduwen om te mogen scharen onder de nieuwe wet,

1913. 2 stukken7.1.2.3 Verlening van schaarrechten
3402-3407 Stukken betreffende de verlening van het schaarrecht aan hofsteden,

1607, 1609, 1746, 1751, 1820, 1826, 1833, 1905, 1911, z.d. 1 omslag en 8 stukken


3402 Berghuizen, [achttiende eeuw]. 1 stuk

3403 Oud Bussum, 1607, 1609, 1746, 1751, 1833, z.d. 1 omslag

3404 Oud Naarden, 1826. 2 stukken

3405 Oud Naarden en Oud Valkeveen, 22 november 1911. 1 stuk

3406 Valkeveen, 21 oktober 1820. 1 stuk

3407 Zuid-Craailoo, z.d. 1 stuk


3408 Verklaring waarbij de burgemeesters en raad van de stad Naarden bekendmaken aan Lambert Lambertszoon, schout te Hilversum, het gebruik van de gemeente verkocht te hebben zowel voor hemzelf als zijn mannelijke nakomelingen, afschrift,

16 april 1563. 1 stuk


3409 Afschrift van een overeenkomst van 23 mei 1658 tussen het dorpsbestuur van Laren en Lowis Jansz. de Waal betreffende de verkoop van het schaarrecht aan de Waal,

z.d. [na 1658]. 1 stuk

N.B. Mogelijk is het jaar 1678.
3410 Ter advies gezonden afschrift aan de stad Naarden van een verzoekschrift van de buurmeesters te Laren aan de heren en meesters van het Domein van de Staten van Holland betreffende verlening van het schaarrecht aan de buurmeesters aangezien die particulier borg staan voor de schulden van het dorp Laren wegens de grote armoede in het dorp,

13 mei 1682. 1 stuk


3411 Concepten van brieven van notaris C. Brouwer aan de Staten van Holland betreffende het recht van schaarzetting van de stad Naarden en de dorpen van Gooiland en de jacht in Gooiland,

z.d. (circa 1700). 1 omslag


3412 Concept en afschriften van een overeenkomst van 21 oktober 1677 tussen de stad Naarden en de dorpen van Gooiland betreffende gemeenschappelijk grondbezit en verkoop van het schaarrecht,

z.d., 1702, 1744, 1763. 1 omslag

N.B. Een aantal stukken hebben aanduidingen van processtukken in dorso (G, K2, T1) maar het is niet duidelijk tot welk deel van de processen tegen Scherenberg of zelfs latere processen ze behoren.
3413 Extract uit het privilegeboek van Hilversum betreffende een arbitrale uitspraak van 8 december 1610 in een proces tussen Hilversum en Naarden inzake schaarrechten,

19 december 1705. 1 stuk


3414 Authentiek afschrift van een overeenkomst van 31 januari 1677 tussen de burgemeesters en regeerders van de stad Naarden en Johan Baptista van Renselaar, eigenaar van de hofstede Crailo, betreffende de verkoop aan van Renselaar van het recht van scharing, veldslag, heide en weide voor ƒ 250,- met kwitantie alsmede een extract van een notariële akte van 27 juni 1755, gepasseerd voor notaris E. Haverkamp te Amsterdam, betreffende een boedelscheiding tussen de nagelaten kinderen van Sara Maria Boekholt waarbij het landgoed Crailo toevalt aan Richard van Renselaar,

z.d. (1755 of later). 1 stuk


3415 "Memorie van eenige veldslagen ofte scharingen die door burgemeesteren van Naarden, uijt kragten van haar oud regt, vergunt en verkogt hebben aan deese naarvolgende persoonen, die alle huysen en landen in Goyland waare hebbende, en thienden betaalden", Lijst met overzicht van de verkoop van schaarrechten door de burgemeesters van de stad Naarden in de jaren 1417 tot en met 1705,

14 april 1755. 1 stuk


3416 Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland op 29 maart 1718 waarbij, wegens de sterfte onder het rundvee speciaal te Hilversum, aan de schaargerechtigden te Hilversum toegestaan wordt andere beesten op de gemeente van Hilversum te brengen ter vervulling van hun schaarrecht maar geen koeien of paarden op de Oosterse gemeente en toekenning van het zelfde recht aan de andere schaargerechtigden indien zij ook getroffen worden door de sterfte onder het vee alsmede verbod tot plaggenslag in het Molenveen, authentieke afschriften,

24 juni 1755. 2 stukken

N.B. In tweevoud aanwezig.
3417 Authentieke afschriften uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland betreffende een besluit van 28 maart 1721 op het verzoekschrift van Aaltje Hendriks te Laren, weduwe van Gijsbert Jacobs, om haar op grond van artikel 7 van de schaarbrief uit 1568 het recht van volle scharing te verlenen, met beslissing om haar, op voorwaarde zolang de boedel ongescheiden blijft, dit recht te verlenen,

1755. 2 stukken


3418 Authentiek afschriften uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland betreffende een besluit van 9 mei 1741 betreffende het verlenen van schaarrechten aan een te Huizen in gemeenschappelijke boedel levende weduwe en haar zoon,

1755. 2 stukken

N.B. Namen van weduwe en zoon zijn niet in stuk vermeld.
3419 Verzoekschrift van de schout van Laren aan de vergadering van Stad en Lande van Gooiland van 10 mei 1821 betreffende het verkrijgen van een huurscharing voor het paard van de vrachtrijder,

1821. 1 stuk


3420 Afschrift van de uitgegane brief van de president van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland aan Ebbe Dirkzoon Kooij te Huizen inzake zijn vermeend recht van scharing,

14 mei 1823. 1 stuk


3421 Verzoek van Steffen Gerritszoon Smit om scharend lid te mogen worden,

18 april 1853. 2 stukken


3422 Ingekomen brief van 19 maart 1856 van de meentmeesters van Laren, Blaricum en Huizen aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland betreffende een verzoek om toekenning van een hele schaar om hierdoor hun inkomsten te vermeerderen,

1856. 1 stuk

N.B. De meentmeesters beschikten ten tijde van het verzoek over een halve schaar.
3423 Verzoek van G. de Beer en K. van Eijden, meentmeesters van Bussum, om te mogen weten met welk recht de stadssleper van Naarden een schaar op de meent mag genieten,

1 mei 1859. 1 stuk


3424 Afschrift van uitgegane brief aan P. Heerschop, wonende te Blaricum, waarin meegedeeld wordt dat hij en zijn broer anderhalve schaar mogen scharen,

6 oktober 1907. 1 stuk


3425 Aantekeningen betreffende het recht van scharing van huizen of hofsteden en overdracht van schaarrecht op mannelijke nakomelingen in de periode 1403-1570 met afschrift van de schaarbrief van 1404 gemaakt ten behoeve van een memorie die in het proces tegen de heer Hinlopen gebruikt is,

z.d. 1 katern

N.B. Zeer waarschijnlijk circa 1703 gezien de vermelding van de naam Hinloopen in de tekst.
3426 Rekest van Pieter Visscher en Jacob Sijbrandtsz., wonende te Huizen, aan de president en raden van de rekeningen van de domeinen van de Staten van Holland en Westfriesland betreffende het door hun ouders van de stad Naarden gekochte recht van veldslag of scharing op de gemeente van Gooiland, concept afschrift,

z.d. 1 stuk


3427 Afschrift van een memorie betreffende het standpunt van de heren van de Rekening dat de Vergadering van Stad en Lande niet gerechtigd is tot de verkoop of het bij gunst verlenen van het schaarrecht,

z.d. [einde 17e/begin 18e eeuw]. 1 stuk


3428 Afschrift van het vonnis van de Grote Raad van Mechelen van 11 juli 1520 van het tussen de dorpen Hilversum en Laren enerzijds en de stad Naarden en de dorpen Blaricum en Huizen met die van Oud en Nieuw Bussum anderzijds gevoerde proces inzake het recht van scharing,

z.d. [19e eeuw?]. 1 stuk
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina