1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina8/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7.1.2.4 Intrekking van schaarrechten
3429 Authentieke afschriften uit het resolutieboek van Stad en Lande van Gooiland betreffende een besluit d.d. 9 mei 1721 om Aaltje Hendriks het recht van volle scharing te ontnemen wegens het formeel scheiden van de nagelaten boedel van Gijsbert Jacobs,

1755. 1 omslag

N.B. Met afschrift van de schaarbrief uit 1568.
3430 Afschrift van uitgegane brief aan W. Teeuwissen Tn., veehouder te Huizen, betreffende afwijzing van het verzoek van zijn zuster de weduwe Kruimer om het recht van scharing te mogen krijgen,

8 mei 1891. 1 stuk


3431 Afschrift van uitgegane brief aan C. van der Heyden Jzn. te Hilversum waarin het hem niet toegestaan is vee te weiden op de Hilversumse Meent omdat hij niet aan de vereisten van alinea 1 van artikel 13 van de schaarbrief voldoet,

maart 1894. 1 stuk


3432 Afschrift van uitgegane brief aan H. Bakker Gzn., erfgooier wonende te Huizen, waarin aan hem en zijn zuster geen recht op scharing op grond van artikel 3 van de schaarbrief toegekend wordt,

20 februari 1895. 1 stuk


3433 Afschrift van uitgegane brief aan A. Keyer en andere erfgooiers, wonende te Muiderberg, waarin het recht om, evenals vroeger, te mogen scharen op de meent bij Naarden niet toegekend wordt wegens het wonen buiten Gooiland,

24 april 1896. 1 stuk


3434 Afschrift van uitgegane brief aan Geurt Vos, wonende te Blaricum, betreffende afwijzing, op grond van artikel 3 laatste alinea van de schaarbrief, van zijn verzoek om zijn minderjarige broeder Hendrik Vos te laten scharen,

29 april 1913. 1 stuk


3435 Ingekomen brief waarin geklaagd wordt dat Klaas Naagel onterecht schaart omdat hij uit de boedel gegaan is sinds de dood van zijn vader en dat hij alleen als hij trouwt weer recht op een schaar heeft,

z.d. (achttiende eeuws). 1 stuk7.1.3 Scharing
7.1.3.1 Aantal der te scharen dieren
7.1.3.1.1 Vaststelling van het aantal te scharen dieren
3436 Authentieke afschriften van een sententie van het Hof van Holland van 22 december 1546 in een proces tussen de stad Naarden en de dorpen van Gooiland inzake het getal der te scharen beesten alsmede van een sententie van de Grote Raad te Mechelen van 1 september 1548 houdende bevestiging van de vorige sententie op verzoek van de dorpen van Gooiland,

1705. 1 katern


3437 Authentiek afschrift van een notariëel afschrift van de sententie van de Grote Raad van Mechelen van 1 september 1548 betreffende het getal der te scharen beesten op de meenten van Gooiland,

29 mei 1755. 1 stuk

N.B. Het notariële afschrift is van notaris C. Brouwer uit 1705.
3438 Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken alsmede rapporten van de meentbeambten en aankondigingen inzake de over- en terugscharing van vee op de meenten,

1860, 1897-1898, 1909. 1 omslag


-.- Rapporten van de meentmeesters van Huizen en Blaricum en de burgemeesters van Bussum en Laren betreffende een wijziging in het getal der beesten dat op de meent geschaard mogen worden,

1889. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 3388.
3439 Ingekomen verzoekschrift van belanghebbende bij de scharing op Laarder Angerecht om het aantal koeien en paarden bij de scharing te beperken omdat zij anders schade lijden,

oktober 1892. 1 stuk


3440 Ingekomen verzoekschrift van erfgooiers te Blaricum om de scharing en beweiding van de meent weer te stellen zoals dat sedert jaren plaats heeft gehad,

april 1893. 1 stuk


3441 Lijst van schapen per schaapherder en hun eigenaren voor het jaar 1881, met totalen in 1869 tevens lijst van gegevens wat een schaap in een week kost,

z.d. (na 1881). 1 stuk


3442 Afschrift van een afschrift met een samenvatting van het vonnis in een proces voor het Hof van Holland van 22 december 1546 tussen de stad Naarden, eiser ter ene zijde en Jan Melissen, schepen van Laren, Aup Thomassen, burgemeester van Blaricum, Teijns Hendriksen, burgemeester van Huizen en Philip Maeijnssen, schout van Hilversum, gedaagden ter andere zijde, waarbij het aantal schaarbeesten voor het jaar 1547 wordt bepaald op zes en de gedaagden worden veroordeeld tot betaling van de helft van de proceskosten,

z.d. (18e eeuw). 1 stuk

N.B. In een dorsale aantekening wordt melding gemaakt van een ‘confirmatoire sententie van den Hogen Raad van Mechelen in dato 1 september 1548’. Dit stuk ontbreekt.

7.1.3.1.2 Overzichten van geschaarde dieren
3443-3446 Schaarlijsten,

z.d., 1774-1829, 1841-1852, 1896-1901 met hiaten. 2 omslagen en 3 stukken


3443 Huizen, 12 mei 1796.1 stuk

3444 Laren, 1841-1852 met hiaten.

N.B. 1841 met stempel van gouvernement van Noord-Holland en gericht aan Laren, op de achterkant staat de naam Harmen de Jong te Blaricum, 1842 met gemeente Laren in het hoofd van de lijst. Alle lijsten beginnen met dezelfde namen.

3445 Naarden, 1774-1901 met hiaten, z.d.

3446 Zonder plaatsnaam, z.d., 1812. 2 stukken
3447 Staat van beweiding in 1899 door Huizen, Blaricum, Laren, Naarden en Bussum op de Bovenmeent te Hilversum,

2 maart 1900. 1 stuk7.1.3.2 Schaargeld
3448-3450 "Omslag tot betaling der costen over de gemeente van Goyland", staten met gegevens betreffende betaling door schaargerechtigden van Naarden van de door hen geschaarde koeien en paarden op de meent, de Volmolenzijde en het volle zevende schaar,

1761-1775, 1778-1816. 3 omslagen

N.B. Betaling geschiedde een jaar later.
3448 In de jaren 1760-1774.

3449 In de jaren 1777-1795.

3450 In de jaren 1796-1815.

N.B. De jaren 1806 en 1814 ontbreken.


3451 Staat van de op 12 mei 1894 ontvangen schaargelden over 1893,

12 mei 1894. 1 stuk


3452 Lijst van betaling van meentgelden over de jaren 1909-1913,

1909-1913. 1 deel

N.B. Op de achterkant staat in potlood Blaricum.
3453 Verzoek van erfgooiers uit Hilversum aan het gemeentebestuur aldaar om vermindering van het schaargeld van ƒ 5,- tot ƒ 1,- wegens de rampspoed die hen het vorige jaar getroffen heeft alsmede besluit van het gemeentebestuur van Hilversum tot halvering van het schaargeld,

1862. 2 stukken

N.B. De rampspoed betrof overstroming in 1861 van het hooiland en vernieling van de boekweitoogst door hagelslag.
3454 Verzoek van J. Fokker om opgave van de redenen waarom de scharenden van Hilversum minder schaargeld betalen dan de scharenden uit andere plaatsen en tevens verzoek om het Bussumerhek tijdens de hooitijd open te laten aangezien dit de naaste weg is voor Bussum en Naarden,

18 februari 1889. 1 stuk


3455 Voorstel van de meentmeesters van de Hilversumse Meent om het schaargeld voortaan op een andere wijze te gaan innen,

1891. 1 stuk


3456 Ingekomen brief met afschrift van uitgegane brief van de schaarmeester van de Hilversumse Meent J. Reijn Azn. betreffende het betalen van schaargeld door W. Boerhout,

1892. 1 stuk


3457 Verzoekschrift van erfgooiers uit Naarden om twee kalveren te mogen scharen tegen betaling van ƒ 1,-

april 1897. 1 stuk


3458 Verzoek van Tijmen Krijnen uit Naarden om opgave van de reden dat erfgooiers uit Naarden voor de eerste vier koeien op de Hilversumse Bovenmeent ƒ 15,- betalen en erfgooiers uit Bussum ƒ 10,- alsmede afschrift van uitgegane brief met besluit dat voortaan voor elke koe die op de Hilversumse Bovenmeent toegelaten wordt, onverschillig waar zij vandaan komt, ƒ 10,- en voor elk paard ƒ 15,- betaald moet worden,

1910-1911. 2 stukken


3459 Aantekening betreffende de verhoging van de verponding waardoor ingezetenen van de gemeente Laren hun zevende beest niet meer willen scharen wegens het feit dat de kosten groter zijn dan het voordeel,

z.d. 1 stuk

N.B. Aantekeningen in potlood op oud papier, gezien het handschrift circa 1900?

7.1.4 Heiden en weiden
7.1.4.1 Vaststelling reglementen gebruik en misbruik heideveld
3460 Besluiten tot vaststelling en bekendmaking van het reglement tegen misbruik van het heideveld,

1861. 1 omslag


3461 Reglement op het gebruik van het heideveld, gedrukt,

1895. 2 stukken

N.B. in tweevoud.
3462 Plaatselijk reglement tegen misbruik van het heideveld, afschrift en gedrukt formulier,

z.d. 2 stukken


3463 Afschriften van uitgegane brieven betreffende het inzenden van een reglement aan de gouverneur of Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, authentieke afschriften,

1847. 2 stukken

N.B. Het gaat waarschijnlijk om een reglement op het beheer van de gemeenschappelijke gronden of heidevelden.
-.- Ingekomen brief met extract uit het register der deliberatiën van de Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland houdende mededeling dat er geen bedenkingen bestaan tegen het concept reglement tegen misbruik van het heideveld met uitzondering van arti kel 12 waarvoor de suggestie gedaan word dat een gevangenisstraf van een dag beter zou zijn,

24 juni 1847. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 2601.

7.1.4.2 Wijze van gebruik
-.- Getuigenverklaringen, gedaan voor schout en schepenen van Laren in 1599, betreffende het gebruik van de gemene gronden, afschrift,

z.d. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 2703.
3464 Staat van de aantallen schapen per gemeente, Hilversum uitgezonderd, over de periode 1859 t/m 1878,

z.d. 1 stuk


3465 "Memorie van de landen die van outs genaemt sijn ende noch tot opdesen huijdigen dach toe genaemt werden de gemeente van Goylant ende hoe ende op wat manieren D selve van oude tijde aff bij de stede van Naerden ende dorpen van Goylant gebruijct ende beweijt sijn geweest ende alsnoch gebruijct ende beweijt werden",

z.d. (17e eeuw). 1 stuk


3466 Verzoeken om wijzigingen van het permissiebiljet tot gebruik van de gemene Gooise heiden en weiden,

1876, 1887-1888. 3 stukken


3467 Permissiebiljet tot gebruik van de gemene Gooise heide en van de gemene weiden in Gooiland,

1891. 1 stuk

N.B. Niet gebruikt exemplaar.
3468 Extract uit de gerechtelijke acten van Hilversum betreffende getuigenverklaringen, gegeven voor de schepenen van Hilversum, inzake het gebruik van de gemene gronden,

1692. 2 stukken


3469 Notariële afschrift van vonnissen van het Hof van Holland van 30 mei 1517 en de Grote Raad van Mechelen van 11 juli 1520 betreffende een proces tussen Hilversum en Laren enerzijds en Naarden, mede namens Huizen, Blaricum, Oud- en Nieuw Bussum, anderzijds inzake het gebruik van de gemene gronden,

20 december 1705. 1 stuk


3470 Ingekomen brief van het gemeentebestuur van Laren betreffende afzegging van een vergadering van Stad en Lande op 15 december 1803 over de voorkoming van besmettelijke ziekten onder het vee alsmede verlening van toestemming om naar welgevallen te handelen,

15 december 1803. 1 stuk


3471 Rapport van de commissie uit de dorpen Laren, Blaricum, Hilversum en Huizen betreffende een geschil tussen Naarden en Bussum over het beheer van de Gooise Meent bij Naarden, afschrift,

5 mei 1820. 1 stuk


3472 Extract uit de overeenkomst van 25 januari 1404 tussen de gemeene waarschap van Gooiland en de stad Naarden betreffende het gebruik van de gemene gronden, scharing, enz.,

z.d. (circa 1700). 1 stuk7.1.4.3 Wijziging van het gebruik
3473 Verzoekschrift van de burgemeesters van Naarden en de buurmeesters van Laren, Huizen en Blaricum aan de heren vanden Bembde en Zeebergh, commissarissen van de Staten van Holland en Westfriesland, om het Gooiland aan te wijzen voor het halen van scherp zand,

10 oktober 1737. 1 stuk


3474 Overeenkomst van 16 november 1791 tussen de buurmeesteren van Hilversum en Lage Bussum betreffende het weiden en schutten van vee door Bussum op de Hilversumse Meent, met afschriften van een overeenkomst uit 1657,

1791, z.d. 1 omslag


3475 Verzoek van de gemeenteraad van Hilversum om de beweiding van de Hilversumse Meent zo te wijzigen dat de Bovenmeent of het gedeelte ten westen van de Karnemelksloot uitsluitend wordt beweid door vee van Hilversumse erfgooiers alsmede een bijlage waarin de gerechtigden tot de Hilversumse Meent door ondertekening hun instemming met het voorstel betuigen,

2 mei 1859. 2 stukken


3476 Ingekomen brieven van Jan Fokker namens diverse erfgooiers uit Bussum betreffende een verzoek om een gedeelte van de Hilversumse Bovenmeent voor beweiding af te staan aan de erfgooiers van Bussum en Naarden en bespreking met de meentmeesters van de Hilversumse Meent alsmede bezwaar tegen het toelaten van ongerechtigden tot de scharing en verzoek om schadeloosstelling wegens gemis aan schapenweide en plaggenslag,

1890-1892, z.d. 1 omslag


3477 Ingekomen brief van J. Reijn Az., namens de vergadering van meentmeesters, waarbij aan de gerechtigden uit Naarden, Bussum, Laren, Blaricum en Huizen toegestaan wordt om een koe en een pink maar geen vaars op de Hilversumse Bovenmeent te weiden en dat aan Naarden en Bussum toegestaan is op de Bovenmeent te weiden alsmede voorstel van Hilversum om het Luye Gat te laten uitbaggeren om met de specie de derde melkkamp te verbeteren,

14 maart 1900, z.d. 2 stukken7.1.5 Vervolging van misbruik en overtredingen van het schaarrecht
3478-3498 Stukken betreffende de processen gevoerd voor het Hof van Holland en de Hoge Raad van Holland tegen Abraham Scherenberg, koopman te Amsterdam en eigenaar van de buitenplaats of hofstede Oud Bussum, omtrent het schaarrecht van de hofstede Oud Bussum op de meent te Naarden en Bussum, met retroacta,

1740-1751, 1755-1756, 1758-1759, z.d. 2 pakken, 11 omslagen, 11 stukken


3478 Stukken betreffende verkrijging van het mandement van poenaal en rau actie van het Hof van Holland, 1744-1745.

N.B. Op het poenaal nihil verkregen, mandement van rau actie verleend.

3479 Stukken betreffende verkrijging van het mandement van reformatie van de Hoge Raad van Holland, 1745-1747.

N.B. Ter verkrijging van het mandement poenaal is dit een soort hoger beroep.

3480 Inventaris en ampliatie van stukken aan het Hof van Holland gegeven, advertissement van rechten van de advocaten Schopman en Ellinckhuijsen, inventaris van stukken door Abraham Scherenberg overgegeven alsmede dictum van de sententie van het Hof van Hollan d in het mandement van rau actie, gedrukt, 1759. 1 stuk

N.B. In een mandement van rau actie wordt er geen gerechtelijk vooronderzoek gehouden maar gaat men gelijk over tot het proces. Dit is tevens processtuk A van de Vergadering van Stad en Lande.

3481 Calendrier met concept ampliatie, inventaris en ampliatie van de inventaris van stukken, acten en munimenten gemaakt en aan het Hof van Holland gegeven wegens het mandement van rau actie en rekeste civiel tegen Abraham Scherenberg, 1751, z.d.

N.B. Met letter A.

3482 Bewijsstukken B t/m P van de inventaris van stukken, akten en muniteiten behorende bij de conclusie van repliek in het mandement van rau actie, met deels authentieke afschriften, 1724, 1744-1746, 1748, 1751 en z.d. 1 pak

N.B. Blijkbaar zijn de stukken uit 1724 opnieuw gebruikt.

3483 Bewijsstukken Q t/m V van de ampliatie van de inventaris van stukken, akten en muniteiten behorende bij de conclusie van repliek in het mandement van rau actie en het rekeste civiel, 1685, 1705, 1711, 1722, 1755-1756, z.d.

N.B. Niet compleet. U1-5 ook met opschrift H18-22 en deel O2-3.

3484 Bewijsstukken A t/m N van de inventaris van stukken, akten en muniteiten ingebracht in het mandement van rau actie namens Abraham Scherenberg door procureur Hugo van Son, afschriften,

1657, 1705, 1708-1709, 1732, 1736, 1740-1748, 1751, z.d. 1 pak

N.B. Niet compleet.

3485 Correspondentie met procureur Hoyer van Brakel en de advocaten Schopman en Ellinckhuijsen, 1746-1749, 1755-1756, 1758.

3486 Opdracht aan en relaas van de deurwaarder van het Hof van Holland van de overhandiging aan Abraham Scheerenberg van de dagvaarding in het mandement van rau actie tegen Abraham Scheerenberg, met uithangend zegel,

6 februari 1748. 1 stuk

3487 Stukken betreffende het mandement in cas relief d'appel van Abraham Scherenberg, afschriften, 1755.

N.B. Mandement van relief d'appel is hoger beroep? Betreft een resolutie van de Vergadering van Stad en Lande van 16 april 1755.

3488 Processtukken betreffende het mandement van rau actie, met akte van voldoening en verzoekschrift aan de Hoge Raad van Holland om rekest civiel,

1755-1756, 1759, z.d.

N.B. Een deel van de processtukken bevindt zich als bijlage bij de inventaris van stukken, akten en muniteiten.

3489 Processtukken betreffende het mandement van attentaten en poenaal verkregen door Abraham Scherenberg, met inventaris en akte van voldoening, afschriften,

1755-1759.

N.B. Voluit: mandement van attentaten en simpel bevel om ten dage dienende de bevelen poenaal te mogen verzoeken. Deels met stempel 's Rijksarchief.

3490 Inventaris van stukken akten en muniteiten opgesteld namens de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland, gedaagden in het mandement van attentaten en poenaal, met bijlagen, afschriften, 1755-1756, 1758, z.d.

N.B. Niet compleet.

3491 Getuigenverklaringen betreffende het op 20 juni 1754 van het Haveland afhalen door de schaarmeesters van een veerspink toebehorende aan Abraham Scherenberg en het stallen van genoemde veerspink bij Pieter van Lent, woonachtig aan het Sandpad, 1755.

N.B. Niet bekend bij welk mandement dit hoort.

3492 Getuigenverklaring en extracten uit het register van burgemeesters der stad Naarden en het resolutieboek van Huizen betreffende schaapsschotten tussen Huizen enerzijds en Naarden en Bussum anderzijds, 1745, 1756, z.d.

N.B. Niet bekend bij welk mandement dit hoort.

3493 Memorie van landerijen liggende onder de jurisdictie van Naarden bij of aan Oud Bussum, afschrift,

17 december 1744. 1 stuk

N.B. Niet bekend bij welk mandement dit hoort.

3494 Extracten uit het geschreven privilegeboek van Naarden betreffende de verkiezing van schepenen uit de vroedschap,

1758. 2 stukken

N.B. Het verband met het proces tegen Scherenberg is niet duidelijk.

3495 Memorie betreffende de verdeling en verkoop van het tweede blok (bij 's-Graveland) in 16 kavels,

circa 1665. 1 stuk

N.B. Verband met het proces tegen Scherenberg niet duidelijk.

3496 Huurcedulles van de verhuur voor 6 jaren, ingaande 1722 en 1728, door burgemeesters en regeerders van de stad Naarden van de Naarder en Bussumer Neng aan (onleesbaar) Boelhouwer en Jan (onleesbaar) Bollebacker wonende te Hilversum,

1722, 1728. 2 stukken

N.B. Verband met het proces tegen Scherenberg niet duidelijk, aldaar sprake van een verhuur in 1740.

3497 Huurcedule van de verhuur voor 6 jaren, ingaande 1740, door burgemeesters en regeerders der stad Naarden van de Naarder en Bussumer Neng aan Gijsbert Wouters van Laersum, Cornelis Bollebakker en Frans Vlaanderen, allen wonende te Hilversum,

1740. 1 stuk

3498 Huurcedules van de verhuur voor 3 jaren, ingaande 1747, 1750, door burgemeesters en regeerders der stad Naarden van de Naarder en Bussumer Neng aan Frans Vlaanderen wonende te Hilversum,

1747, 1750. 2 stukken

N.B. Verband met het proces tegen Scherenberg niet duidelijk, aldaar sprake van een verhuur in 1740.
3499-3501 Stukken betreffende het proces gevoerd voor het Hof van Holland, Zeeland en Friesland en de Hoge Raad tussen burgemeesters en regeerders van Naarden en buurmeesters en regenten van Blaricum en Huizen enerzijds en buurmeesters en regenten van Laren anderzijds betreffende de wijziging van artikel 23 in de oude schaarbrief van 1741, in de nieuwe schaarbrief van 1762 waarbij het Molenveen tussen Blaricum en Laren aan Blaricum toegewezen werd,

1762-1773. 2 pakken en 1 charter


3499 Opdracht door de President en Raden van de Hoge Raad van Holland aan de deurwaarder van de Hoge Raad van Holland om de dagvaarding aan de buurmeesters en regeerders van het dorp Laren uit te brengen, met uithangend zegel, 17 januari 1769. 1 charter

3500 1761-1765.

3501 1767-1773.

N.B. Met inventaris van stukken en advertissement van rechten. De inventaris is aan elkaar genaaid maar heeft geen band / omslag.


3502 Stukken betreffende het proces gevoerd tegen Willem Jansz de Man uit Hilversum wegens het onrechtmatig scharen van zijn vee, afschriften,

1687, 1711. 1 omslag

N.B. Willem Jansz de Man was op in 1687 zelf schepen van Hilversum en in 1711 ouderling van de christelijke gereformeerde kerk te Hilversum.
3503 Voeren van verweer in het geschil met mr. Francois Hinloopen, penningmeester van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, eiser inzake onrechtmatig gebruik van meentgronden,

1703-1713. 1 pak


3504 Authentieke afschriften van een besluit uit het resolutieboek van de vroedschap van de stad Naarden van 11 mei 1632 betreffende door de edele heren van de rekening van de graaffelijkheid van Holland verleende toestemming aan Peter Adriaansz te Laren, om zijn koeien op de meent te mogen brengen, te weerstreven en Adriaansz, op straffe van inbeslagname (executie) te sommeren zijn koeien van de meent te verwijderen,

1705, 1755. 2 stukken


3505 Extracten uit het schepenregister van de dorpen Laren en Blaricum betreffende een aanzegging, gedaan op 10 mei 1632, door de schout, schepenen en buurmeester van Laren aan Pieter Adriaansz te Laren om zich als ‘uijtheemse’ te onthouden van het uitoefenen van veldslag en scharing,

1706. 2 stukken


3506 Stukken betreffende het mandement cas van maintenue verkregen van het Hof van Holland door burgemeesters en regeerders van de stad Naarden en de buurmeesters van de dorpen Huizen, Blaricum en Bussum en de molenmeesters Lambert Teunisse Focker en Tijmen Willems Vlaanderen van Hilversum tegen Huijbert Cornelisse, Cornelis Willemse, Roeloff Pangelaer en Mijns Roelen, gedaagden, inzake het wederrechtelijk gebruiken van enkele stukjes meent gelegen aan het dorp Laren door de gedaagden,

1724, 1726. 1 omslag


3507 Verzoek van de buurmeester van Blaricum en twee schepenen aan de erfgooiers en ingezetenen van Blaricum om informatie betreffende het laten weiden van schapen op de Blaricummer Eng in de wintertijd van 10 november tot 27 maart; of schapen daar geschut zijn of als verbeurd eraf gehaald zijn; of het weiden in de wintertijd nadeel toegebracht heeft en of het recht opgegeven moet worden jaarlijks de weide te vergunnen aan de schaapherder en tegen Laren zal procederen, alles als gevolg van het door de schaarmeesters van Laren, op bevel van de buurmeester en gerecht van Laren, weghalen en verbeurd verklaren van de schapen van de huurder van de Blaricummer Eng, gelegen op de meent van Gooiland achter en terzijde van Huizen en Blaricum liggende, afschrift,

na 1732. 1 stuk

N.B. In het stuk is er sprake van dat in 1732 voor het laatst schapen in de genoemde periode op de Eng gehouden zijn. Op een 30 december zijn de schapen weggehaald en daarna is dit stuk opgesteld.
3508 Verklaring van 30 juni 1762 van Meeuwis Krijnen en Lambert Gijsberts Vos te Blaricum ten overstaan van Hendrik Schorel, Anthonij van Westerheem en Hendrik Thierens, respectievelijk schepenen en secretaris van de stad Naarden, betreffende uitlatingen van Tijs Huijberts en Hendrik Goossen over valse scharing van koeien op de meent,

1762. 1 stuk


3509 Extract uit het resolutieboek van Stad en Lande betreffende herroeping door Hendrik de Wit, schaarmeester te Laren, van zijn dagvaarding tegen Dirk te Loenen, met getypte 20e eeuwse transcriptie,

23 oktober 1764, 20e eeuw. 2 stukken


3510 Ingekomen brief van de buurmeesters en regenten van Hilversum inzake het weiden van vee door inwoners van het Sticht,

12 januari 1785. 1 stuk

N.B. In Hilversum kende men geen schaarmeesters maar noemde men ze bosbewaarders of bekeurders, op de Hilversumse Meent heten ze molenmeesters.
3511 Stukken betreffende de remonstrantie op het rekest van enige niet erfgooiers inzake de beweiding van de gemeente van Gooiland alsmede advies van de raden en meesters van de rekeningen aan de Staten van Holland en Westfriesland over de remonstrantie, deels gedrukt en met 2 transcripties,

1796, 1708. 1 pak

N.B. Het rekest zelf niet aangetroffen. Het gevolg was de opdracht tot het maken van een lijst van gerechtigden en kaart van bezittingen.
3512 Ingekomen brief van de municipaliteit van Laren betreffende het niet kunnen sturen van gecommitteerden naar de vergadering over de bekeuring van Jan Zeijtveld en verlening van toestemming aan de Vergadering om naar welgevallen te handelen,

24 juli 1798. 1 stuk


3513 Verweer in een proces aangespannen door Johannes Mulder, bouwman wonende op Zuid-Crailo en G.H. Weimar, makelaar te Amsterdam, eigenaar van de hofstede Zuid-Crailo inzake het recht van scharing van de hofstede Zuid-Crailoo,

1816- 1822. 1 omslag


3514 Exploot van Dirk Harshagen, deurwaarder te Naarden, uit naam van Johannes Petrus Thierens, president van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland aan Klaas Koeman en Abraham de Gooijer, meentmeesters van Naarden en Bart Majoor en Willem Klarenbeke, meentmeesters van Bussum met de eis tot beëindiging van de ontginning en herstel in oorspronkelijk staat van een stuk meentgrond buiten de Utrechtse poort aangezien dit stuk meent aangewezen is tot afzondering van ziek vee,

1 februari 1840. 1 stuk


3515 Rapport van de meentmeesters van Hilversum, D. Andriessen en G. de Jong, omtrent de toestand van de heide in het jaar 1862.

6 mei 1863. 1 stuk


3516 Rapport van de meentmeesters van Laren, B. Majoor en Willem de Graaf, betreffende het misbruik maken van het heideveld in het afgelopen jaar,

8 mei 1868. 1 stuk


3517 Ingekomen brief van de officier van justitie van het arrondissement Amsterdam betreffende mededeling van de dag dat Pieter Lambertszoon Rokebrand terecht zal staan op verdenking van het verwijderen van twee palen, onderdeel uitmakende van het hek dat de Slotweg afsluit, welke de afscheiding vormen van de Gooise Meent en de Slotweg te Blaricum, kadastraal bekend Blaricum sectie B nummers 833 en 834,

26 november 1877. 1 stuk


3518 Brief van H. Smit, C. van den Brink, T. Rokebrand, J.G. Ruijk, J.A. Rebel en J.L. Vos, meentmeesters van Laren, Blaricum en Huizen, aan het gemeentebestuur van Huizen waarin zij genoemd bestuur verzoeken de dorpsbode in het vervolg geen gebruik meer te laten maken van de meent aangezien hij voor zijn diensten voor de meent al betaald krijgt,

[1882]. 1 stuk

N.B. 1882 staat in potlood geschreven.
3519 Afschrift van de kennisgeving aan Christiaan Smit Gzn. te Laren van het feit dat hij op woensdag 24 januari 1883 door de veldwachter van Laren betrapt is op het slaan van plaggen aan de Kraloscheweg in de gemeente Blaricum en daarmee artikel 9 van het Reglement tegen het misbruik van het heideveld overtreden heeft hetgeen strafbaar is met een boete van 12 gulden volgens artikel 13 van genoemd reglement,

22 februari 1883. 1 stuk


3520 Afschrift van uitgegane brief aan W. Keyer te Larenberg met verzoek een boete van ƒ 10,00 te betalen wegens het onwettig weiden van een paard op de Gooise Meent,

15 september 1883. 1 stuk


3521 Ingekomen brief van de procureur mr. K. J. Philips Azn. te Amsterdam met de mededeling van de uitslag van de rechtszaken voor het kantongerecht te Hilversum tegen Keyer en Smit inzake het ongeoorloofd steken van plaggen alsmede brief van A. Philips houdende mededeling dat het verzet van Keyer ongegrond verklaard is en de boeten betaald zijn,

1884-1885. 2 stukken


3522 Ingekomen brieven van J.H. Koning, chef van de afdeling weg en werken van de Gooise Stoomtram, betreffende het kappen van bomen door zijn personeel tijdens de aanleg van de baan langs de Huizerbotweg zonder toestemming van Stad en Lande,

9 juli 1884. 2 stukken


3523 Correspondentie met de procureur mr. K.J. Philips Az. betreffende het door hem gevoerde gesprek met de officier van Justitie in Amsterdam inzake de voortzetting van de vervolging van erfgooiers die zich schuldig hebbengemaakt aan het vellen en weghalen van bomen die aan de Vergadering van Stad en Lande toebehoren,

7 april 1885. 2 stukken


3524 Ingekomen en afschriften van uitgegane brieven betreffende verzoeken om schadevergoeding wegens het toebrengen van schade aan gewassen door vee, het stelen van vee en het vernielen van afrasteringen,

1889, 1893, 1910-1911. 1 omslag


3525 Correspondentie met Willem Veerman, vishandelaar en veehouder te Huizen, betreffende vermindering van een boete tot ƒ 3,00 wegens het per abuis op de meent brengen van ongebrand vee,

februari 1890. 2 stukken


3526 Brief van de meentmeester T. Rokebrand te Blaricum aan de secretaris Maas met verzoek hoe hij moet handelen in de zaak van J. M. B[onleesbaar] alsmede mededeling dat de door de hooiwagens beschadigde heulen zo spoedig mogelijk hersteld zullen worden,

6 augustus 1891. 1 stuk


3527 Ingekomen brief van J. Fokker, met commentaar van de meentmeesters J. Calis en J. van Eijden, betreffende een door Fokker van de meent gehaalde koe en een ander die hij ervoor in de plaats gebracht heeft,

10 augustus 1891. 1 stuk


3528 Stukken betreffende het ongeoorloofd laten weiden van een aan Dirk van Osnabrugge onder Huizen toebehorend paard door Johannes Brouwer Gerrtisz., veehouder te Oud Valkeveen onder Naarden,

1891. 2 stukken


3529 Ingekomen en afschriften van uitgegane brieven betreffende het door A. Kruiswijk, huurder van een boerderij van jhr. mr. Rutgers van Rozenburg, kadastraal bekend Naarden sectie E nummer 289 en 288, ongeoorloofd verplaatsen van een sloot ten koste van de Hilversumse meent,

1891-1892. 1 omslag


3530 Afschrift van uitgegane brief aan de heren Dekker en Calis te Bussum betreffende het betalen van ƒ 24,- wegens het weiden van vee in strijd met artikel 6 van de schaarbrief,

29 april 1892. 1 stuk


3531 Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken betreffende onregelmatigheden bij de beweiding en het over- en terugscharen van vee en paarden op de meenten,

1892, 1902-1909. 1 omslag


3532 Verzoek van E. Moerman, H.A. Claasen, A.H. Grothe en anderen om C. Okhuijsen het jagen te beletten daar hij vlak voor de opening van de meent jaagt en dit gevaarlijk is voor het vee, met bevestiging door de meentmeesters van de Hilversumse Meent,

1893. 2 stukken


3533 Correspondentie met procureur mr. J.J.W. van den Biesen betreffende de vraag of het weghalen door erfgooiers van turf, die gereed stond voor verkoop, mag,

februari 1895. 2 stukken


3534 Afschriften van uitgegane brieven aan H. Majoor Bzn. en C. Majoor Jzn. uit Laren betreffende het opleggen van boetes van ƒ 5,00 wegens het verbreken van de vreding bij het inscharen in 1895,

24 april 1896. 2 stukken


3535 Verzoek van R. Nieuwenhuizen, wonende te Hilversum, om enige gratie wegens een aan hem enige jaren eerder opgelegde boete en afschrift van uitgegane brief aan hem met vaststelling van de boete op ƒ 36,00,

1898. 2 stukken


3536 Klachten van de heren Wattez, Jurrissen, Blom, Hesta, Kampfraath en Heijer betreffende verstoring van hun jachtgenot door Harmen Vos,

1900. 2 stukken


3537 Correspondentie met de Procureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam inzake uitlening van de Koninklijke Besluiten van 12 januari 1836 en 2 augustus 1843 teneinde deze te kunnen gebruiken in de procedure tegen Harmen Vos, verdachte van de overtreding van artikel 2 Jachtwet,

1900. 2 stukken


3538 Correspondentie met mr. L. H. Kuhn jr. betreffende verkrijging van adviezen met betrekking tot vervolging van nalatige pachters van het jachtrecht en jacht door erfgooiers zonder vergunning van de Vergadering van Stad en Lande,

1900, 1902-1904, 1912. 1 omslag


3539 Correspondentie met Jan Hz. Veerman te Huizen betreffende een aan hem opgelegde boete van ƒ 40,00 wegens onrechtmatige scharing van een koe op de meent in 1900,

1901. 1 omslag


3540 Correspondentie van de secretaris, J.H. Maas, met de meentmeester van Hilversum, J. Reijn Az. betreffende ingekomen brieven van H. Klaassen inzake jagen door pachters van het jachtrecht die niet betaald hebben voor hun recht,

1901-1902. 1 omslag


3541 Afschriften van uitgegane brieven aan A. Andriessen te Bussum betreffende het, onder goedkeuring van alle meentmeesters van Naarden, gebruiken van een gedeelte van de meent onder Naarden genaamd Ondersloot alsmede oplegging van een boete van ƒ 10,00 per beest per dag volgens artikel 11 van de schaarbrief wegens het niet voldoen aan de overscharing op de Hilversumse Meent in 1901 zodat het vee op verhaal kon komen,

1901-1903. 1 omslag


3542 Correspondentie betreffende het stelen van bomen door G. Baas Kzn. en J. Majoor en anderen,

1901, 1904. 1 omslag


3543 Afschrift van uitgegane brief aan de meentmeesters met verzoek om opgave van de personen die in 1904 en 1905 gebruik gemaakt hebben van scharing op de meent alsmede opgave van de meentmeesters van Bussum,

1906. 2 stukken


3544 Correspondentie met L. de Graaf te Blaricum betreffende de aan hem opgelegde boete van ƒ 5,00 wegens overtreding van artikel 6 van de schaarbrief waarbij zijn koe op 2 augustus kalfde,

1910. 1 omslag


3545 Lijst van enige niet erfgooiers die plaggen halen, dus zonder bevoegdheid, [opgesteld door Floris Vos],

17 juni 1913. 1 stuk

N.B. Volgens opschrift in potlood door Floris Vos opgesteld.
3546 Afschrift van een uitgegane brief met verzoek om informatie inzake twee rechtszaken van Naarden (?) met de dorpen van Gooiland en Cornelis Crijnen,

z.d. [17e eeuw]. 1 stuk
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina