1 Bestuur en bestuurlijke inrichting 1 Algemeen 1 Resoluties en notulenDovnload 0.81 Mb.
Pagina9/11
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7.2 Verlening van vergunning of toestemming aan derden

7.2.1 Halen van zand, leem en grind
7.2.1.1 Halen van zand
7.2.1.1.1 Algemeen
3547 Bekendmakingen van de ordonnanties betreffende het verbod op het afplaggen van de heide en het afgraven van zand of leem van de gemene landen,

2 juli 1789, 20 juli 1818. 1 omslag


-.- Provisionele overeenkomst tussen de schouten van Hilversum en Laren teneinde het afplaggen en afzanden der heide door die van de provincie Utrecht tegen te gaan, afschrift,

3 juni 1824. 1 stuk

N.B. Zie inventarisnummer 3587.
3548 Ingekomen brief van K. Perk met overzicht van het in 1869 ontvangen bedrag voor het afzanden,

4 mei 1870. 1 stuk


3549 Afschrift van de uitgegane brief aan de burgemeester van Huizen met opgave van de uitkering uit de buitengewone inkomsten van de afstand voor vier jaren ter uitgraving van circa 25 bunders heide onder Hilversum,

10 november 1876. 1 stuk


3550 Ingekomen brief van C. Willeumier met verzoek na te gaan of de hoeveelheden zand kloppen,

25 maart 1889. 1 stuk


3551 Afschrift van uitgegane brief aan J. Boor Jzn. Te Huizen met de mededeling dat het zonder toestemming graven in gronden behorende aan de Vergadering van Stad en Lande strafbaar is,

september 1897. 1 stuk


3552 Verzoekschrift van H. de Graaf, voor zich en als gemachtigde van erfgooiers, aan de meentmeester van Bussum, R. Verver, om het uitgeven van afzandingsvergunningen te staken en reeds uitgegeven vergunningen in te trekken,

3 mei 1900. 1 stuk


3553 Kennisgevingen door M. Jz. Majoor aan de voorzitter van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland en door H. M. Wesseling en C.W. de Gooijer, T. Krijnen en J. Keyen, gemachtigden van de vergadering van erfgooiers, aan de meentmeester van Naarden, J.H. Maas met opdracht tot het intrekken van alle toestemmingen tot het halen van zand, plaggen, zoden, grind en dergelijke en aansprakelijkstelling bij het in gebreke blijven hiervan,

mei 1900. 2 stukken

N.B. Majoor, de Gooijer, Krijnen en Keyen waren actief in het Hoofdbestuur van de gerechtigden tot de gemenen heiden en weiden.
3554 Ingekomen brief van de Gezondheidscommissie te Bussum met verzoek om de afgravingen van de heide tegen te gaan in verband met gezondheidsrisico voor de omwonenden,

23 oktober 1905. 1 stuk


3555 Correspondentie met de burgemeester van Hilversum betreffende het noodzakelijk egaliseren van de "humens", het letten op de waterlozing en voorkoming van malaria,

april 1906. 2 stukken


3556 Verzoek van de burgemeester van Bussum om toezending van een afschrift van het besluit betreffende de afgifte van bewijzen tot het halen van zand enz. van de heide,

11 december 1907. 1 stuk7.2.1.1.2 Toestemming
3557-3567 Stukken betreffende verlening van toestemming tot het afzanden van percelen grond,

z.d., 1755, 1820-1822, 1883-1891, 1895-1896, 1901. 3 omslagen en 10 stukken


3557 Extract uit de resoluties van Stad en Lande van Gooiland van 28 maart 1726 waarbij aan de burgemeesters van Naarden toestemming is verleend tot het afzanden van het Haveland , 1755. 1 stuk

-.- Aangaan van een contract door burgemeester en adjunct burgemeesters van Naarden en schouten van Laren, Hilversum, Huizen, Blaricum en Bussum en kademeesters van de gemeenten en maatlanden gelegen onder Blaricum en Huizen enerzijds en schout, assessoren, raden en gecommitteerden uit de geërfden van Eemnes anderzijds betreffende het aansluiten van de Gooische Zomerkade aan de Vetdijk en het onderhoud van enige waterstaatswerken alsmede het halen door die van Eemnes van wit en rood zand in Gooiland, met afschriften, 1820-1822.

N.B. Zie inventarisnummer 3257.

3558 Instemming door de burgemeesters met het voorstel van het gemeentebestuur van Bussum en op aandrang van het Departement van Oorlog om de afgraving van heidegrond door de Oosterspoorweg zuidwaarts over de Laarderweg te verplaatsen, 1873. 2 stukken

3559 Toestemming verleend aan A. Bruinier en A. L. van Tienen te Amsterdam tot het afgraven van de berg gelegen in de gemeente Blaricum kadastraal bekend sectie A numer 666, afschriften, 1883. 2 stukken

3560 Verlening van toestemming aan de directie van de Gooische Stoomtram om op de heide van Blaricum zand af te graven, 1883-1885, 1888-1891, 1896.

3561 Afschrift van de uitgegane brief aan de heer Bruinis te Velp met de mededeling van het besluit om zijn verzoek tot verlenging en overdracht van de concessie van de zanderij op de heide te Blaricum eerst dan in behandeling te nemen als aan de voorwaarden van de concessie voldaan is, 7 mei 1886. 1 stuk

3562 Aanhouding van het verzoek van H.P. Bok, notaris te Bussum, om een zanderij te mogen beginnen op het terrein waarover nu een geschil is met de HIJSM, 23 september 1887.

3563 Aanhouding van het verzoek van H. Brandhoff, zandbaas wonende te Bussum, om een een perceel heidegrond, Hilversum sectie C nummer 832 (ged.) gelegen ten oosten van de spoorlijn te mogen afzanden, april 1891. 2 stukken

3564 Brief van de meentmeester van Blaricum, E. Heerschop, aan de voorzitter met de mededeling van geen bezwaar tegen het halen van zand door J. Schothorst, wonende te Bussum, 28 juli 1893. 1 stuk

3565 Verlening van toestemming aan het Departement van Oorlog om het zand dat bij de stormvloed van de overlaat bij het Ronduit op de meent gekomen is weg te halen en het peil van de overlaat te brengen op 1,30 m + NAP, authentiek afschrift, 10 januari 1895. 1 stuk

3566 Opdracht aan de meentmeester van Huizen, D. Brasser, tot het afhandelen van het verzoek van de heer Vendeloo, aannemer van het villapark te Bussum, om 1000m3 zand te mogen halen van de heide tegenover Flevo Rama, afschrift, 19 juni 1901. 1 stuk

3567 Voorstel van O.P.N. Blom en H.P. de Bok tot het, onder voorwaarden, afzanden van de heide gedurende een tijdvak van 20 jaren, concept, z.d. 1 stuk

N.B. In potlood bijgeschreven: concept.


3568-3572 Stukken betreffende het proces tegen de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij en de burgemeester van Hilversum inzake het illegaal afzanden van een perceel heide tussen Bussum en Hilversum,

1887-1892. 5 omslagen


3568 Correspondentie met de HIJSM en de burgemeester van Hilversum alsmede verzoekschriften van erfgooiers om niet meer tot afzanding over te gaan, 1887.

3569 Verkrijging van een vonnis van het Gerechtshof in Amsterdam inzake de rechtmatigheid van de vergunning verleend door de gemeente Hilversum, 1887-1888.

3570 Gedrukte publicaties, 1888-1889.

3571 Verkrijging van een vonnis van het Gerechtshof in Amsterdam inzake de hoogte van de schadevergoeding voor het onrechtmatig afzanden, 1889-1891.

3572 Correspondentie betreffende schikking met de HIJSM en de burgemeester van Hilversum alsmede aangaan van een minnelijke schikking met genoemde partijen, 1891-1892.
3573-3578 Aangaan, wijzigen en verlengen van overeenkomsten met de directie van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij tot het afzanden van percelen heide bij Crailo tussen Bussum en Hilversum,

z.d., 1891, 1893-1912. 5 omslagen en 1 stuk


3573 Verlening van vergunning voor een periode van 20 jaren aan de Raad van Administratie van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij om enkele percelen heidegrond in de gemeente Hilversum af te zanden, afschrift, concept, 1891.

3574 Correspondentie over en processen verbaal betreffende de opname van de afzanding in de jaren 1893-1912 en klachten over waterafvoer en onregelmatig terugstorten van de bovengrond, met lijst van werklieden in de zanderij te Bussum, 1893-1912.

3575 Kaart van de situatie en dwarsprofielen van het afgezande terrein kadastraal bekend Hilversum sectie C tussen de gemeentegrens met Bussum en de Crailoseweg, z.d. 1 stuk

N.B. Hoort waarschijnlijk bij een proces verbaal van opname van de afzanding tussen Hilversum en Bussum.

3576 Wijziging van de overeenkomst van 1891 inzake de vergunning tot afzanden van enkele percelen heidegrond, 1904-1905.

3577 Aangaan van een overeenkomst met de directie van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij betreffende het verkrijgen van een voorschot, groot ƒ 10.000,- uit de opbrengsten der afzanding en de betaling van rente hierover, 1907-1910.

3578 Verlenging van de overeenkomst van 1891 met 6 maanden, 1911-1912.

7.2.1.2 Halen van leem en grind
3579 Ingekomen verzoeken om en zonodig verleende toestemming tot het graven van leem,

z.d., 1823, 1913. 1 omslag


3580 Verlening van toestemming tot het halen van keien uit de zanderij op de heide,

1895, 1897, 1899. 1 omslag


3581 Voorstel van de meentmeesters van Laren, C. Zwanikken en E. van den Brink, tot het verbieden van het stenen graven op de heide totdat de gaten en kuilen gedicht zijn en aangevuld met zwarte aarde zodat de heide weer in een deugdelijke staat is gebracht,

21 september 1853. 1 stuk


3582 Verzoek van W. Velthuijzen aan de meentmeester van Blaricum, E. Heerschop, om bericht inzake wie hoeveel leem wanneer mag halen van de heide teneinde in stilte toe te zien op het correct afgraven van de leem,

23 september 1864. 1 stuk


3583 Verzoekschrift aan Hare Majesteit de Koningin, regentes der Nederlanden om en verkrijging van vergunning van de Minister van Oorlog voor het afgraven van een gedeelte van het perceel Bussum sectie C nummer 496, ter grootte van 2 hectaren, tot een meter onder het huidige maaiveld,

14 juli 1898. 2 stukken


3584 Verzoekschrift aan Hare Majesteit de Koningin om de percelen Bussum sectie C nummer 497 en nummer 386, groot 1 hectare en gelegen binnen de verboden kring van de vijf batterijen ten zuiden van de vesting Naarden, tot 1 meter respectievelijk 0,75 meter te mogen afgraven, concept,

december 1906. 1 stuk7.2.2 Plaggenslag
3585 Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland op 11 mei 1655 waarin besloten is dat niemand plaggen zal mogen maaien of hooi te halen anders dan op plaatsen die door de burgemeester en regeerders der dorpen van Gooiland aangewezen is alsmede dat de schout van Laren een "uitslaagje", gelegen achter de kamp van Elbert Jacobsz Groen mag betimmeren, authentieke afschriften,

25 november 1724. 2 stukken

N.B. In tweevoud aanwezig.
-.- Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland op 29 maart 1718 waarbij, wegens de sterfte onder het rundvee speciaal te Hilversum, aan de schaargerechtigden te Hilversum toegestaan word andere beesten op de gemeente van Hilversum te brengen ter vervulling van hun schaarrecht maar geen koeien of paarden op de Oosterse gemeente en toekenning van het zelfde recht aan de andere schaargerechtigden indien zij ook getroffen worden door de sterfte onder het vee alsmede verbod tot plaggenslag in het Molenveen, authentieke afschriften,

24 juni 1755. 2 stukken

N.B. In tweevoud aanwezig. Zie inventarisnummer 3416.
-.- Bekendmakingen van de ordonnanties betreffende het verbod op het afplaggen van de heide en het afgraven van zand of leem van de gemene landen,

2 juli 1789, 20 juli 1818. 1 omslag

N.B. Zie inventarisnummer 3547.
3586 Ingekomen brief van de schout van Eemnes betreffende het verbod op het weiden van schapen op de gemene heide en het steken van plaggen door die van Eemnes en verwijzing naar het akkoord van 1775 waarbij de aansluiting van de Gooise Zomerkade gedoogd wordt alsmede afschrift van de brief van de president van de Vergadering van Stad en Lande aan de schouten van Huizen, Laren en Blaricum met verzoek om afschrift van bovengenoemd akkoord,

april 1820. 1 stuk


3587 Provisionele overeenkomst tussen de schouten van Hilversum en Laren teneinde het afplaggen en afzanden der heide door die van de provincie Utrecht tegen te gaan, afschrift,

3 juni 1824. 1 stuk


3588 Uitgegane brief aan J.W. Kaiser te Hilversum betreffende het afwijzen van het steken van plaggen op de heide, afschrift,

24 december [20e eeuw]. 1 stuk

N.B. Stuk komt niet voor op de agenda van de oorspronkelijke map. Geen jaartal op het stuk.

7.2.3 Planten en kappen van bomen
3589-3595 Verzoeken om en verlening van toestemming tot het planten van bomen,

z.d., 1724, 1755, 1842, 1862, 1864, 1901. 1 omslag en 8 stukken


-.- Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland op 29 maart 1718 waarbij aan Ariaen Tijmens Blom, wonende op het slot achter Blaricum, toegestaan word enige bomen te planten op de meent tot beschutting achter het voornoemde slot zonder recht op het hakhout te hebben, authentieke afschriften, 24 juni 1755.

N.B. In tweevoud aanwezig. Zie inventarisnummer 3416.

3589 Toestemming verleend aan de burgemeester van Bussum tot het continueren van een beplanting, 31 maart 1864. 1 stuk

N.B. De in de toestemming genoemde brief van de burgemeester van Bussum ontbreekt.


3590 Afwijzing van het verzoek van de vereniging Bussum's Bloei om een deel van de oude 's-Gravelandseweg, Bussum sectie C nummers 533, 497, 505, 477 en 423, nabij het kerkhof te mogen beplanten, 1901.

3591 Verzoek van de gemeente Hilversum om percelen heidegrond gelegen langs de straatweg naar Soestdijk, kadastraal bekend Hilversum sectie C nummer 461 en sectie D nummer 494, ter beschikking te stellen teneinde de percelen te kunnen beplanten, 9 oktober 1862. 1 stuk

3592 Verzoek van Gregorius ’t Hoen om langs de Gooiseweg op zijn kosten bomen te mogen planten, z.d. ( 18e eeuw). 1 stuk

3593 Ingekomen brief van A. Perk waarbij hij verzoekt enkele regels bomen te doen planten langs een aantal wegen, 20 november 1842.1 stuk

3594 Ingekomen brief van A. Perk met het verzoek om de weg naar Crailoo te beplanten met een dubbele rij bomen alsmede voorstel aan de Vergadering van Stad en Lande van Gooiland, 1842. 2 stukken

3595 Extract uit de resoluties van de Vergadering van Stad en Lande van Sint Geertendag 27 maart 1658 waarbij aan de heer ontvanger Uijttenbogaert toegestaan word om de wegen rond zijn plantage met een rij opgaande bomen te beplanten alsmede van 28 maart 1667, 29 november 1724. 2 stukken

N.B. In tweevoud aanwezig.
3596 Ingekomen verzoek van de opzichter der Domeinen, J. Perk, om te overleggen over de beplanting van een deel van de heide alsmede uitnodiging van het stadsbestuur van Naarden aan het gemeentebestuur van Blaricum voor een vergadering van Stad en Lande waarin behandeld zal worden de gewone liquidatie van Stad en Lande ,

30 maart 1804. 1 stuk


3597 Rapport van de burgemeester van Hilversum over het vellen van twee linden gelegen achter de hofstede Schapenburg nabij het Luie Gat en opdracht van de burgemeester van Naarden aan hem om het een en ander in concept af te handelen,

27 mei 1827. 1 stuk


3598 Toestemming verleend aan de heer Schubert te Naarden tot het mogen rooien van 100 dennen op de heide te Laren tegen betaling van 20 cent per stuk,

21 april 1892. 1 stuk7.2.4 Jacht
7.2.4.1 Voorwaarden en overzichten
3599 Lijsten van jachtakten of jachtpermissiën alsmede correspondentie betreffende verzoeken om jachtrecht van grondeigenaren te Hilversum en het particulier domein en paleis van Hare Majesteit de Koningin-Moeder,

1852-1894. 1 omslag

N.B. Met uitzondering van 1891.
3600 Lijsten van verpachting van jacht en visserij, later processen verbaal van jachtverpachting,

1896, 1899, 1907-1913. 1 omslag


3601 Uitgegane brief aan de rekwestranten van de jacht met opgave van de voorwaarden waaronder gejaagd mag worden, afschrift,

15 mei 1852. 1 stuk


3602 Besluit tot verbod op het jagen met de fret wegens het toebrengen van schade aan de heide door graven alsmede uitgegane brief aan de meentmeesters met opdracht geen vergunningen meer te verlenen voor de jacht met de fret en reeds verleende vergunningen in te trekken,

13 december 1884, 14 augustus 1894. 2 stukken7.2.4.2 Toestemming
3603-3607 Verlening van toestemming tot de jacht op de Gooise heiden en weiden,

1803-1804, 1809, 1811. 2 omslagen en 4 stukken


3603 Aan Meinardus Albertus Bentinck, wonende aan de Bergh, 28 september 1804. 1 stuk

3604 Aan Jacob Willem Dedel, wonende te Amsterdam, voor het schieten van watersnippen, 1804. 2 stukken

3605 Aan Dirk in der Horst, Pieter Seldenrijk en Pieter Jongeneel voor het Tweede Blok [te 's Gravenland], 1809, 1811.

3606 Aan de heer Karsseboom, wonende te Vreeland, 20 september 1803. 1 stuk

3607 Aan Pieter van Loon, wonende op de hofstede Hunthum te Nieuwersluis, 1804.
3608-3615 Verhuur van de jacht op de heide- en weidegronden,

1894-1913 met hiaten. 4 omslagen en 5 stukken


3608 Verhuur in 1894-1895, met voorwaarden en afschriften van de akte van de verhuring van de jacht en overdracht van de verhuurde jacht, 1894-1896.

N.B. De voorwaarden in zesvoud.

3609 Verhuur in 1899 met voorwaarden en afschriften van de akte van de verhuring van de jacht en vervolging van nalatige pachters, 1899-1903.

N.B. De voorwaarden in achtvoud.

3610 Verhuur in 1902, alleen ingekomen brieven van L.W. Groeneveldt, intendant van en namens H.M. de Koningin-moeder, 1902. 2 stukken

3611 Verhuur in 1906, akte en advertentie in krant, verhuur aan Willem Jiskoot, 1906.

3612 Verhuur in 1907, alleen advertentie in krant. 1907. 1 stuk

3613 Verhuur in 1908, alleen akte. 1908. 1 stuk

3614 Verhuur in 1909, alleen voorwaarden. 1909. 1 stuk

3615 Verhuur in 1913, voorwaarden en inschrijvingen. 1913.


3616 Verzoeken om te mogen jagen,

1853, 1865, 1893, 1896, 1904-1905. 8 stukken


3617 Formulieren voor het verlenen van toestemming voor de jacht, concepten,

[1805]. 2 stukken


3618 Verlening van toestemming tot wederopzegging door Hendrik Hzoon Smit en Cornelis van den Brink, meentmeesters wonende te Laren, aan Harmen Vos, onbezoldigd rijksveldwachter wonende te Laren, om met schietgeweer (en met gezelschap) te mogen jagen op een s tuk heidegrond in de nabijheid van het Janskerkhof, kadastraal bekend Laren sectie A nummer 1632,

16 augustus 1896. 1 stuk


3619 Verzoekschrift van H. Majoor, L.J. Majoor, G. Koppen en J.J. Vos, allen armmeesters van Laren, de verhuring van de jacht op de gemene heiden en weiden niet door te laten gaan omdat vele grondeigenaren het jachtrecht afgestaan hebben ten behoeve van de ar en en de verhuur door Stad en Lande nadelige gevolgen heeft voor de verhuur van jachtrechten door de armmeesters,

5 juni 1899. 1 stuk7.2.5 Schapenweide en schapendrift
3620 Extract uit de notulen van de Vergadering van Stad en Lande van 27 maart 1654 waarbij, op verzoek van de heer ontvanger Uijttenbogaert en Johan van Wickevoort en onder voorwaarden, aan die van Eemnes en Baarn een vrije schapendrift van zes roeden breed over de Gooise bodem achter de landen van de voornoemde heren wordt toegestaan, authentiek afschrift en gewoon afschrift,

24 november 1724, z.d. 2 stukken


3621 Extract uit de notulen van de Vergadering van Stad en Lande van 29 december 1713 en 16 januari 1714 waarbij het aan George Roeters toegestaan wordt onder voorwaarden een vrije schapendrift te hebben van tien roeden breed over de Gooise bodem langs de limietscheiding van Gooiland en het Sticht ter plaatse van de jurisdictie van Baarn alsmede extract uit de notulen van 12 juni 1715 waarbij aan genoemde Roeters een boete van 25 gulden opgelegd wordt wegens het overtreden van de genoemde voorwaarden, authentiek afschrift en gewoon afschrift,

30 november 1724, z.d. 2 stukken


3622 Provisionele overeenkomst van 7 juli 1740 tussen de gecommitteerden van Laren en Hilversum enerzijds en de gecommitteerden van Huizen en Blaricum anderzijds inzake het beweiden van stukken heide gelegen bij engen of bouwlanden, afschrift,

z.d. 1 stuk

N.B. Voorstel is gemaakt na het beëindigen van een gerechtelijke procedure tussen Laren- Hilversum en Huizen-Blaricum.
3623 Bekendmaking van burgemeester en wethouders van Hilversum van de nieuwe verdeling van de schapenweide op de heidegronden en stoppelweide, concept,

april 1869. 1 omslag

N.B. In vijfvoud aanwezig.

7.2.6 Infrastructuur
3624 Afschrift van een uitgegane brief aan de heer Roelofs, eigenaar van de hofstede Valkeveen, met het verzoek om voortaan de vergadering van Stad en Lande in kennis te stellen van het voornemen tot verleggen van wegen,

1853. 1 stuk

N.B. Volgens een agenda zou dit 15 juni 1851 moeten zijn.
3625 Verzoek van het Huizer havenbestuur om de specie uit een te graven vaartje te mogen storten op het daarlangs lopende strookje meent om de dijk te verlengen die aan de oostzijde van de haven ligt,

1859. 1 omslag


3626 Verzoek van de Gooische Stoomtram om rails te mogen leggen langs een gedeelte van de Laarderweg en achter het Laarder tolhek,

1881-1882. 1 omslag


3627 Verzoek van jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, Commissaris des Konings in Noord-Brabant om rails te mogen leggen op de Zandweg van Lapersveld naar de Vuursche om een tramlijn te kunnen exploiteren,

1882. 1 stuk


3628 Ingekomen verzoek van de heer Cramer om gebruik te mogen maken van een stuk heide langs de Lage Vuursche Weg voor de aanleg van een tramlijn van Amersfoort over Soestdijk - Vuursche naar Hilversum,

1882. 1 stuk

N.B. Tekening in veelvoud.
3629 Verlening van vergunningen aan de gemeente Nieuwer Amstel, later Amsterdam voor de aanleg van een drinkwaterleiding en standpijpgebouw of watertoren op de Laarderhoogte met bijkomende werken alsmede correspondentie betreffende het in erfpacht geven van gronden waaronder percelen kadastraal bekend gemeente Hilversum sectie C nummers 124, 125, 130, 438 en 962 (nabij Westerveld) en het betalen van de aanslagen grondbelasting voor genoemde watertoren,

1886-1891, 1896-1897, 1899-1902, 1910, z.d. 1 omslag


3630 Ingekomen brief van de burgemeester van Huizen met de mededeling dat bij de watertoren die voor Nieuweramstel zal worden gesticht op erfgooiersgrond rails gelegd zijn waarvan hij vermoed dat er geen toestemming voor verleend is,

23 mei 1888. 1 stuk


3631 Verlening van toestemming aan de directie van de Gooische Stoormtram om 150 meter spoor op de Huizerbotweg te Blaricum te mogen laten liggen, afschriften,

1890-1892. 1 omslag


3632 Verlening van toestemming aan de gemeente Hilversum voor het mogen leggen van een gasbuisleiding in de Schuttersheide,

1899-1900. 1 omslag


3633 Verlening van toestemming aan de Rijkstelegraaf om een bovengrondse elektrische geleiding aan te brengen tussen Muiderberg en Naarden langs de Westdijk,

1901-1902. 1 omslag


3634 Verzoek van de Rijkstelegraaf om toestemming tot het plaatsen van 8 palen langs de bosrand tussen de villa Zonnestraal, gemeente Blaricum, en de melkweg / verbindingsweg tussen Blaricum en Laren en het in handen stellen van burgemeesters van Laren en Blarcum ter afdoening,

1910-1911. 2 stukken


3635 Verzoek van de Hollandse Electriciteitsmaatschappij om een kabel te mogen leggen in de grond van de Huizerstraatweg naar Blaricum,

4 maart 1912. 1 stuk

N.B. Volgens correspondentie is de vergunning verleend maar verdere correspondentie tot 1919 ontbreekt.

7.2.7 Militaire zaken
3636-3644 Verlening van vergunning of toestemming tot het houden van militaire oefeningen,

1863-1913 met hiaten. 5 omslagen en 6 stukken


3636 Correspondentie met de kolonel C.F. de Bock, garnizoenscommandant te Naarden, betreffende het niet meer naar de schijf te schieten welke op de meent buiten de Amsterdamse poort staat indien de meent in gebruik is alsmede verlening van een doorlopende vergunning voor het schieten op genoemde schijf in de periode 1 augustus tot ultimo april omdat dan van die meent geen gebruik gemaakt wordt, 1863.

3637 Ingekomen en afschriften van uitgegane brieven aan de heer kolonel garnizoenscommandant te Naarden en anderen betreffende verlening van toestemming tot het houden van (najaars)oefeningen door het Departement van Oorlog ten noorden en ten oosten van Hilversum, 1879-1880, 1882, 1890-1891, 1894, 1897, 1899, 1903.

3638 Bespreking van het verzoek van de majoor J. Kamps, commandant van het vijfde bataljon zevende regiment infanterie, om vergunning te verlenen voor het houden van een pionieroefening ten zuiden van de straatweg, 1881. 2 stukken

3639 Verlening van toestemming aan het Departement van Oorlog om de heide tussen Bussum, Laren, en Hilversum te mogen gebruiken voor het oefenen in de vestingoorlog, 1885.

3640 Verlening van toestemming aan de commandant van het detachement vesting artillerie te Naarden om naast de bestaande kogelvangers op de schietbaan te Laren nog een kogelvanger te mogen bouwen daar de vesting artillerie dringend behoefte heeft aan een eigen schietbaan wegens uitrusting met geweren, 1886.

3641 Verlening van toestemming onder voorwaarden aan de eerstaanwezend ingenieur der genie te Naarden tot het maken van enkele in- en vergravingen op de heide bij het werk Nummer 2 voorwaarts Bussum in het kader van het houden van manoeuvres, 1892. 2 stukken

-.- Verlening van toestemming aan de generaal majoor commandant van de 1e divisie infanterie tot het houden van militaire oefeningen op de gehele heide gelegen rondom de legerplaats Laren gedurende 1 jaar, 1893.

N.B. Zie inventarisnummer 3104.

3642 Verlening van toestemming aan de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Naarden tot het stellen van peilschalen zoals genoemd in zijn brief van 13 juli 1893, authentiek afschrift, 17 juli 1893. 1 stuk

3643 Verlening van toestemming aan de kolonel commandant van het regiment grenadiers en jagers tot het houden van manoeuvres, afschrift, 22 juli 1907. 1 stuk

3644 Verlening van vergunningen aan de commandant van de vestingartillerie in Naarden tot het houden van militaire schietoefeningen op de meent bij Naarden, begrensd door de vestingwerken, de Oostdijk, het houtgewas nabij Leeuwenberg en de zee alsmede op de meent onder Huizen en Blaricum van de warandebergen in oostelijke richting, 1909-1913.
3645 Bekendmaking van de burgemeester van Naarden aan zijn collega's van Laren, Blaricum, Eemnes, Hilversum en 's Graveland dat hij van de commandant van de stad Naarden vernomen heeft dat van 21 tot en met 28 december proefnemingen gedaan zullen worden met het afschieten van vuurpijlen op de heide tussen Crailo en Bussum en in de richting van Laren en Hilversum,

19 december 1816. 1 stuk


3646 Ingekomen brieven van de generaal majoor provinciaal commandant van Noord Holland met verzoek tot opgave van het bedrag aan huur of pacht voor de heide tussen Bussum, Laren, Hilversum en 's-Gravelande indien hij deze voor een maand per jaar zou kunnen gebruiken om met een armée corps van enige duizend man te kamperen en te manoeuvreren,

1817. 2 stukken
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina