1. Bijbelgedeelten Matteüs 5: 5,6 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Psalm 37: 1-11Dovnload 19.48 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte19.48 Kb.
Zalig de ............ deel 2 Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beërven

1. Bijbelgedeelten

Matteüs 5:5,6  Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Psalm 37:1-11 Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid,

benijd niet wie onrecht plegen;

2 want zij verdorren snel als het gras,

en verwelken als het groene kruid.

3 Vertrouw op de HERE en doe het goede,

woon in het land en betracht getrouwheid;

4 verlustig u in de HERE;

dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem,

en Hij zal het maken;

6 Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,

en uw recht als de middag.

7 Wees stil voor de HERE en verbeid Hem;

wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,

op de man die boze plannen smeedt.

8 Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen,

wees niet afgunstig – dat sticht louter kwaad.

9 Want boosdoeners worden uitgeroeid,

maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven.

10 Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer;

als gij let op zijn plaats, dan is hij niet meer;

11 maar de ootmoedigen beërven het land

en verlustigen zich in grote vrede.
Matteüs 5:16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Jezus predikte de bergrede met als doel dat God de vader uiteindelijk de glorie zou krijgen. De oproep hier is om het licht van God te laten schijnen zodat mensen de goede werken zien en uiteindelijk de Vader gaan verheerlijken.

2. Wat is zachtmoedigheid?

Zachtmoedigheid is een gevolg van arm van geest zijn en treuren om de ongerechtigheid die bij je is vanwege je oude natuur. De oude natuur die wil zondigen en die steeds weer de kop op steekt. Zachtmoedigheid ziet op jezelf en je houding naar anderen. Zachtmoedigheid is niet een luiheid, gemakkelijk in de omgang of aardig zijn. Zachtmoedigheid is geen slapheid of een watje zijn. In de Bijbel zie je dat de discipelen van Jezus zachtmoedig waren, maar dat ze wel bereid waren om voor de waarheid te sterven. De zachtmoedige heeft een onwrikbaar vertrouwen in de waarheid. De zachtmoedige is niet trots op zichzelf en het laat zijn recht niet gelden. Laat die gezindheid bij u zijn zoals die ook bij Jezus was (Fillippenzen 2:5)

Zachtmoedigheid is een vrucht van de Heilige Geest in Galaten 5.

Een ander woord voor zachtmoedigheid is "gedwee". Gedwee in onze relatie naar God is leergierig, vol overgave en aanspreekbaar. Gewee zijn in de relaties naar anderen is vriendelijk, respectvol en nederig zijn.


3. De zachtmoedige volgens matteüs 5 en Psalm 37

De zachtmoedige:a. Vertrouwt op God (vers 3, 5b) De zachtmoedige weet dat God voor hem werkt zelfs als er weerstand is. Bijbelse zachtmoedigheid is geworteld in de diepe overtuiging dat God voor ons is en niet tegen ons.

b. Verblijdt zich in God (vers 4) Als je je verheugt in God dan zal Hij je de wensen van je hart geven zegt dit vers.

c. Wentelt zijn weg op God (vers 5a) Het woord wentelen betekent hier "rollen". De zachtmoedige weet dat God te vertrouwen is en dat hij zijn levenspad (problemen, relaties, gezondheid, angsten, frustraties etc) naar God toe mag rollen.

d. Is stil voor God en wacht op Hem (vers 7a) Dit betekent niet dat de zachtmoedige lui wordt. Nee, hij weet dat God omnipotent is en dat Hij alles onder controle heeft en dat Hij genadevol is en dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben.

e. Is niet afgunstig over de bedrijvers van de ongerechtigheid (vers 1, 7b, 8) Zachtmoedigheid heeft alles te maken met God. Het is een vredige vrijheid die niet afgunstig en boos wordt en is gebaseerd op God vertrouwen en ons leven aan Hem geven.

f. De zachtmoedige laat het oordeel over aan God (vers 9 en 13) In de Bijbel zie je dat zachtmoedigheid de wraak en het oordeel over laat aan God. Zie het verhaal van Mozes in Numeri 12:1-4


Zachtmoedigheid is geen zwakte!
g. Hij ontvang het Woord van God in zachtmoedigheid (Jakobus 1:19-22)

Jakobus 1:19-22 Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; 20 want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. 21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. 22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Spreuken 15:1 Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.

h. De zachtmoedige is leergierig (Jakobus 1:19-22)

i. De zachtmoedige is wijs (Jakobus 3:13,17) Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

j. De zachtmoedigheid is een sieraard De apostel Petrus noemt zachtmoedigheid een sieraard voor gelovigen. Hij schrijft het volgende hierover specifiek aan vrouwen: "Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:3-4 HSV).

Arm van geest zijn en treuren zorgen voor een goed Godbeeld en een goed zelfbeeld. Je wordt hierdoor zachtmoedig. Je kunt niet zachtmoedig zijn zonder arm van geest te zijn.4. God is zelf zachtmoedig (Matteüs 11:29, Matteüs 21:5, Kolossenzen 3:12)

Matteüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Matteüs 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier.

Kolossenzen 3:12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

De zachtmoedige weet dat de wijsheid van God komt en hij heeft een enorme honger en dorst om te leren

5. Zachtmoedigheid in de praktijk: Mozes

a. Mozes doodt een Egyptenaar

Exodus 2:11-12 In die tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand.

b. 40 jarige training in de woestijn (Handelingen 7:30-53, Exodus 3) "En toen er veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem in de woestijn van de berg Sinaï een engel in de vlam van een brandende braamstruik..."

c. Zachtmoedigheid in de praktijk

Numeri 12:1-4 Mirjam nu sprak met Aäron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw, die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen, 2 en zij zeiden: Heeft de HERE soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de HERE hoorde het. 3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. 4 Toen zeide de HERE onverwijld tot Mozes, Aäron en Mirjam: Gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. 5 Toen daalde de HERE neder in de wolkkolom, stelde Zich in de ingang der tent, en riep Aäron en Mirjam; en zij traden beiden naar voren. 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. 7 Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des HEREN. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? 9 Daarom ontbrandde de toorn des HEREN tegen hen en Hij ging heen.

10 Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse! 11 Toen zeide Aäron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de zonde niet toe, die wij in onze dwaasheid begaan hebben. 12 Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees reeds half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt. 13 En Mozes riep tot de HERE: O God, genees haar toch. 14 Daarop zeide de HERE tot Mozes: Had haar vader haar openlijk in het gezicht gespuwd, zou zij dan niet gedurende zeven dagen te schande zijn? Laat haar gedurende zeven dagen buiten de legerplaats gesloten worden, en daarna mag zij zich er weer bijvoegen. 15 Daarop werd Mirjam zeven dagen buiten de legerplaats gesloten; en het volk brak niet op, vóórdat Mirjam zich bij hen gevoegd had. 16 Toen brak het volk op uit Chaserot en legerde zich in de woestijn Paran.Mozes neemt niet meer zelf wraak, maar laat het oordeel over aan God! Mozes was in de woestijn door God getraind en is door God zachtmoedig geworden.

D. Zachtmoedigheid in de praktijk: Jakobus en Johannes

Jakobus en Johannes worden in Markus 3:16-17 zonen des donders genoemd. Zo'n bijnaam krijg je natuurlijk niet voor niets. Toen de mensen in een dorp in Samaria niet naar het evangelie wilden luisterden vroegen ze Jezus of Hij niet vuur uit de hemel wilde laten komen om hen te verteren (Lukas 9:54). Toen Jezus vertelde dat Hij naar de hemel zou gaan, wilde zij gelijk een plek naast Jezus regelen (Markus 10:35,37). Deze broers werden uiteindelijk toch veranderd door Jezus en hun karakter werd zachtmoedig. Jakobus werd de eerste martelaar voor het evangelie en Johannes wordt later de apostel van de liefde genoemd. Dit is het transformerende werk van God die dit bewerkstelligt.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina