1 De krachtlijnen van de Wet Patiëntenrechten 1 Nieuwe wetDovnload 38.03 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte38.03 Kb.

1)De krachtlijnen van de Wet Patiëntenrechten

1.1)Nieuwe wet


 • Wet van 22 augustus 2002 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26/09/2002)

 • Van kracht sinds 6 oktober 2002

 • Nader uitgevoerd

  • bij KB 1 april 2003 (federale commissie rechten van de patiënt)

  • bij KB van 8 juli 2003 voor ombudsfunctie in ziekenhuizen

 • Patiëntenrechtenwet is belangrijkste wet over verhoudingen tussen patiënten en beroepsbeoefenaars in gezondheidszorg (in zéér brede zin)

 • Is (nog) niet van toepassing op psychologen, maar zal het worden van zodra psychologen plaats gekregen hebben in KB 78

 • Plichten van beroepsbeoefenaars onder patiëntenrechtenwet corresponderen in belangrijke mate met beroepsplichten beschreven in deontologische code psychologen

 • Hierna o.m. vergelijking tussen wet en deontologische code BFP

  • Geen dwingende, normatieve kracht (tis geen wet)

  • Berust op traditie/overleg

  • Doet dienst bij discussies over beroepsplicht


1.2)Belangrijkste bedoelingen van de wet


 • Verduidelijken van de juridische verhoudingen tussen patiënten en zorgverstrekkers

 • Bekrachtigen, harmoniseren en codificeren van bestaande gezondheidsrechtelijke normen

 • Opheffen van onduidelijkheid over inzagerecht in dossier

  • Ook in manueel bijgehouden dossiers?

  • Rechtstreeks of onrechtstreeks ?

  • In het hele dossier of enkel in ‘objectieve gegevens’ ?

 • Invoeren van nieuwe normen

  • Over vertegenwoordiging van volwassen onbekwame patiënten

  • Over juridische waarde van wilsbeschikking

  • Over klachtenbemiddeling en – behandeling

 • (sterk afgezwakte) poging tot invoering van centrale ziekenhuisaansprakelijkheid

 • Herziening van ‘patiënt-onvriendelijke’ bepalingen in Verzekeringswet


1.3)Internationale context


 • verklaring van Amsterdam’ (WHO, 1994): belofte tot bevordering van patiëntenrechten in nationale wetgeving

 • Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde (RvE, 1997)

  • Bekrachtigt enkele fundamentele patiëntenrechten

  • Niet ondertekend door België (vooral omwille van art. 18 inzake embryo-research)

 • In Nederland: sinds 1 augustus 1995: WGBO voegt ‘geneeskundige behandelingsovereenkomst’ als benoemde overeenkomst toe aan BW

 • In Frankrijk: wet van 4 maart 2002 ‘relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé’


1.4)Toepassingsgebied


 • Bewust zeer breed

 • Van toepassing op elke vorm van gezondheidszorg

  • Preventief

  • Louter diagnostisch

  • Curatief

  • Palliatief

  • èn extra-curatief

 • Met uitsluiting van mantelzorg

1.4.1)Toepassing op niet curatieve handelingen


 • Wet is van toepassing op

  • Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke verhoudingen

  • Contractuele en niet-contractuele relaties

  • Dus ook op gezondheidszorg onder

   • Dwang

   • Drang

 • Toepassing op niet-curatieve handelingen kan interpretatieproblemen en normconflicten veroorzaken

  • Toestemming bij gedwongen opneming ?

  • Vrije keuze bij controlegeneeskunde ?

  • Vrij keuze bij (opgedrongen) therapie ?

  • Recht op informatie en inzage in dossiers in verzekeringsgeneeskunde of dadertherapie ?

 • Mogelijkheid tot bepaling van ‘nadere regels

  • Bij in ministerraad overlegd KB

  • ‘teneinde nadere regels te bepalen’

  • Teneinde ‘rekening te houden met nood aan specifieke bescherming’

 • Volgens Memorie van Toelichting zou ‘beschermingsniveau’ van de wet niet kunnen verlaagd worden


1.4.2)Toepassing op ‘beroepsbeoefenaars’


 • Wet niet enkel van toepassing op artsen

 • Verplichtingen strekken zich uit tot alle ‘beroepsbeoefenaars’ in de gezondheidszorg

  • Alle ‘klassieke’ beroepen geregeld in KB 78 (‘Wet Uitoefening Gezondheids-zorgberoepen’)

  • Ook beoefenaars van ‘niet-conventionele’ praktijken in de zin van wet van 29 april 1999

1.4.2.1)Toepassing op psychologen


 • Vermits psychologen (nog) geen statuut hebben in KB 78 is wet niet rechtstreeks van toepassing

 • In het algemeen is wet wel van toepassing op curatieve en extra-curatieve geestelijke gezondheidszorg


1.4.2.2)Nalevingsplicht en ‘medewerkingsplicht’


 • Alle beroepsbeoefenaars moeten de wet naleven ‘binnen de perken’ van hun bevoegdheden

 • Wet bevat geen bijzondere sanctieregeling (aansprakelijkheidsvordering  schade vergoeding)

 • Gevolg van

  • Principiële keuze

  • Complexe discussies omtrent bevoegdheid van Federale Staat


1.5)Overzicht gewaarborgde rechten

1.5.1)Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking (artikel 5)


 • (iets) meer dan herformulering van zorgvuldigheidsbeginsel

 • Omvat ook

  • Verbod van discriminatie in gezondheidszorg

  • Principe van eerbiediging van de zelfbeschikking van de patiënt (zonder afdwingbaarheid van betwiste handelingen)

 • Recht op dienstverstrekking ‘die beantwoordt aan behoeften’ is onvermijdelijk beperkt door schaarse middelen


1.5.1.1)Vergelijking met deontologische code voor psychologen


 • kwaliteitsvereiste’ (3.2.)

  • Hoog kwaliteitsniveau (3.2.1.), volgens recentste stand van de wetenschap (3.2.2.)

  • Geen onderzoeken waarvoor men vereiste kwalificatie niet heeft (3.2.4.)

 • Competentie (2)

  • Verplichting tot bijscholing (2.5.)

  • Psycholoog ‘mag niet praktiseren wanneer zijn oordeel en zijn mogelijkheden aangetast zijn, ook wanneer dit het gevolg is van tijdelijke moeilijkheden’ (2.6.)

 • Non-discriminatie en respect voor persoon (1.1.2.)


1.5.2)Recht op vrije keuze (artikel 6)


 • Bevestiging van principe van

  • Vrije keuze

  • Mogelijkheid tot wijziging van keuze

 • Beperkingen mogelijk ‘krachtens de wet’ vb. arbeidscontrole, verzekeringsgeneeskunde

 • Beperkingen nochtans niet beperkt tot wat door of krachtens de wet geregeld is

  • Interne organisatie van instellingen voor gezondheidszorg

  • Beperking aanbod

 • Geen expliciete bepaling over vrije keuze in deontologische code

 • Wel algemeen principe van respect voor autonomie van patiënt in 1.1.2.3.


1.5.3)Recht op informatie (artikel 7)


 • Verschil tussen ‘diagnose-informatie’ en ‘toestemmingsinformatie’

 • Diagnose-informatie omvat in beginsel alle informatie, dus ook omtrent infauste (= moeilijke en negatieve diagnose) prognose

 • Criterium: informatie die nodig is

  • om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand

  • Èn haar vermoedelijke evolutie


1.5.3.1)Vorm van de diagnose-informatie


 • In beginsel mondeling

 • In ‘duidelijke’ taal

 • Aangepast tijdens parlementair debat

  • In ontwerp stond ‘begrijpelijke’ taal

  • Eerbiediging van taalwetgeving en (verplicht) gebruik van tolk zijn verlaten

 • Patiënt kan vragen om schriftelijke bevestiging van de informatie


1.5.3.2)Informatieverstrekking aan vertrouwenspersoon  probleem in de praktijk


 • Invoering van de figuur van de aangewezen vertrouwenspersoon

 • Verschillend van de ‘door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger’

 • Vertrouwenspersoon neemt kennis van informatie

  • Naast en samen met de patiënt

  • Of los van de patiënt (=nieuw!)

 • Keuze van vertrouwenspersoon is in beginsel vrij

  • Familie

  • Vriend

  • Andere beroepsbeoefenaar

 • Aanwijzing van vertrouwenspersoon moet schriftelijk bevestigd worden door patiënt

 • Communicatie met vertrouwenspersoon te noteren in dossier


1.5.3.3)Recht om niet te weten


 • Bij uitdrukkelijk verzoek krijgt patiënt geen diagnose-informatie

 • Uitzondering

  • Het niet meedelen veroorzaakt ‘klaarblijkelijk ernstig nadeel’ voor

   • De patiënt vb. pathologie vastgesteld waar er goede therapeutische perspectieven voor bestaan

   • Of voor derden vb. ziekte van Huntington

  • Consultatie van collega en (eventuele) vertrouwenspersoon noodzakelijk


1.5.3.4)Therapeutische exceptie


 • (Tijdelijk) onthouden van informatie mag

  • Indien meedelen ‘klaarblijkelijk ernstig nadeel’ voor de patiënt zou meebrengen

  • Na raadpleging van collega

 • Motivering moet vermeld worden in medisch dossier

 • Informatie van (eventuele) vertrouwenspersoon is nodig


1.5.4)Recht op toestemming (artikel 8)


 • Duidelijke wettelijke bekrachtiging van informed consent-beginsel

 • Toestemming is

  • Uitdrukkelijk (niet hetzelfde als schriftelijk !)

  • Tenzij de beoefenaar uit het gedrag van de patiënt ‘redelijkerwijze zijn toestemming kan afleiden’

 • Discussie over bewijslast en ‘consent forms’ niet beslecht

 • Toestemming mag schriftelijk vastgelegd worden

  • Op verzoek van patiënt of beroepsbeoefenaar

  • Èn met instemming van beroepsbeoefenaar of patiënt

 • Noodzaak van instemming van andere partij zou proliferatie van toestemmingsformulieren moeten indijken


1.5.4.1)Inhoud van de behandelingsinformatie


 • Informatie over

  • Doel

  • Aard

  • Graad van urgentie

  • Duur

  • Alternatieven

  • Financiële gevolgen van de behandeling

 • In verband met risico’s en tegenaanwijzingen: bekrachtiging van de theorie van de ‘relevante risico’s’  “de voor de patiënt relevante tegenaanwijzingen, nevenwerkingen en risico’s”

  • Moeilijke discussie  alles er in steken? Vb. zaken die zelden voorkomen?

  • De reden, ernst, persoonlijkheid & aard van de ingreep verschilt vb. persoon van 23 met infertiliteit of persoon van 50 met 2 kinderen

 • Criterium van ‘redelijk voorzienbaar’ karakter van de risico’s blijft onaangetast

 • Behandelingsinformatie moet ‘voorafgaandelijk en tijdig’ verstrekt worden

 • Vorm is identiek als voor diagnose-informatie


1.5.4.2)Uitdrukkelijke erkenning van behandelingsweigering


 • Patiënt mag behandeling weigeren of toestemming intrekken

 • Behandelingsweigering wordt schriftelijk vastgelegd

  • Op verzoek patiënt

  • Of zorgverstrekker vb. als de ψ patiënt agressief is om de aansprakelijkheid-sprocedures goed door te komen ;)

 • Nieuw is erkenning van juridische waarde van behandelingsbeschikking of levenstestament (verschillend van wilsverklaring in euthanasiewet !)

  • Handelingsbekwame volwassenen leggen vast welke behandeling ze nog willen als ze geen wilsbeschikking meer hebben vb. wens om niet gereanimeerd te worden

 • Indien patiënt op bewust en bekwaam moment schriftelijk gemeld heeft dat ‘welomschreven tussenkomst’ geweigerd wordt, moet weigering geëerbiedigd worden

 • Scherpe discussie in parlement over gevolgen van behandelingsweigering en band met art. 422 bis Sw.


1.5.4.3)Informed consent in deontologische code voor psychologen


 • Plicht tot beschrijving van onderzoeken (1.3.1.)

  • Psycholoog geeft aan cliënt of proefpersoon “begrijpelijke en waarheidsgetrouwe beschrijving van zijn optreden”

  • Als cliënt erom vraagt: informatie over resultaten van onderzoeken “en dit op een zodanige wijze dat hij er baat bij vindt”

  • Psycholoog antwoordt tevens op vragen over bestemming van informatie

 • Geen behandeling, begeleiding of onderzoek tegen de wil van de patiënt (1.3.2.)

 • Indien de relatie opgelegd wordt door een derde’

  • Informatie aan cliënt over alle mogelijke gevolgen

  • Informatie aan derde en cliënt ‘over modaliteiten en plichten waaraan hij zich moet houden’ (1.3.3.)

 • Psycholoog ‘moet eerlijk zijn wat betreft de financiële implicaties van zijn beroepsactiviteiten’ (4.2.5.)


1.5.5)Dossierplicht (artikel 9)


 • Patiënt heeft recht op dossier

 • Voorheen geen algemeen geregelde dossierplicht, maar disparate bepalingen

 • Algemene dossierplicht lost onduidelijkheid over inhoud en structuur van dossier niet op

  • Voor artsen geregeld in afzonderlijke KB’s

  • Voor verpleegkundigen partieel geregeld in ziekenhuiswet

 • Patiënt kan vragen dat stukken aan dossier worden toegevoegd


1.5.5.1)Inzage in dossier


 • Recht op inzage

 • Principieel rechtstreeks recht op inzage

  • Patiënt kan dossier zelf inzien

  • Kan zich laten bijstaan door vertrouwenspersoon

  • Kan inzagerecht zelfs delegeren aan vertrouwenspersoon

 • Verzoek tot inzage moet

  • In beginsel ‘onverwijld’

  • Ten laatste ‘binnen vijftien dagen’ ingewilligd worden

 • Te frequent herhaalde aanvragen moeten niet meteen ingewilligd worden

  • Volgens MvT: slechts binnen ‘redelijke termijn’ na vorige aanvraag


1.5.5.2)Uitzonderingsregime voor delen van medisch dossier


 • Uitzonderingsregime

  • Voor persoonlijke notities

  • Gegevens betreffende derden

  • Motivering voor therapeutische exceptie

 • Persoonlijke notities en gegevens betreffende derden zijn in beginsel uitgesloten van inzage

 • Persoonlijke notities mogen wel ingezien worden door andere beroepsbeoefenaar (die dan rapporteert aan patiënt)

 • Persoonlijke notities zeer restrictief omschreven in Mvt

  • Onderdelen van dossier die ‘afzonderlijk worden opgeborgen’

  • Die niet toegankelijk zijn voor anderen (zelfs niet leden van dezelfde zorgverleningsequipe)

 • Betwisting over onrechtstreekse inzage

  • Mag beroepsbeoefenaar behoren tot andere beroepscategorie ?

  • Inzage medisch dossier door logopedist of apothekersassistent ?

  • Art. 2, 3° versus art. 4 van de wet


1.5.5.3)Recht op afschrift van medisch dossier


 • Patiënt heeft recht op afschrift van dossier

 • Afschrift’ is fotokopie, e-mail, floppy, transcriptie…

 • Afschrift is uitgesloten voor

  • Persoonlijke notities

  • Gegevens betreffende derden

 • Om verder gebruik te beperken, moet elk afschrift vermelden: ‘strikt persoonlijk en vertrouwelijk’

 • Aflevering van afschrift kan geweigerd worden

  • Bij duidelijke aanwijzingen

  • Dat patiënt onder druk wordt gezet om afschrift aan derden mee te delen


1.5.5.4)Post mortem-inzage


 • Onrechtstreekse bevestiging van beroepsgeheim post mortem

 • Erfgenamen kunnen inzage vragen


1.5.5.5)Dossier in deontologische code voor psychologen


 • Onderscheid ‘aantekeningen’ en ‘dossiers’

  • ‘aantekeningen’ zijn werkinstrument ‘met het oog op de samenstelling van een dossier’

  • Volgens toelichting zijn aantekeningen ‘persoonlijk en volledig vertrouwelijk. Zij kunnen alleen door psycholoog zelf geraadpleegd worden’

 • Dossierplicht (6.1.)

 • Psycholoog kan op vraag van collega en met instemming van cliënt ‘alle nuttige en noodzakelijke informatie’ meedelen ‘om ondernomen actie verder te zetten (6.4. – geen echte overdracht van het dossier !)

 • ‘Psycholoog heeft de plicht om op vraag van de cliënt deze in te lichten aangaande de resultaten van de onderzoeken op een manier die hem kan helpen’ (6.5. – geen echte inzage in het dossier)

 • Cliënt kan vragen om vernietiging van gegevens (6.7.)

 • Psycholoog moet dossier niet langer houden dan nodig voor “navorsing, onderzoek, begeleiding of behandeling” (6.8. – juridisch betwistbaar)

 • Bij vrees voor deontologische problemen of schending beroepsgeheim: plicht tot vernietiging (6.9)


1.5.6)Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

1.5.6.1)Vertegenwoordiging van de minderjarige patiënt (artikel 12)


 • Geen keuze voor ‘medische meerderjarigheid’

 • Bevestiging van actueel stelsel van minderjarigen ‘met oordeelsvermogen’

 • In beginsel: vertegenwoordiging door ouders

 • Steeds noodzaak om minderjarige te betrekken bij besluitvorming (rekening houdend leeftijd en maturiteit)

 • Mogelijkheid tot zelfstandige uitoefening van rechten van zodra minderjarige patiënt tot ‘redelijke waardering van zijn belangen’ in staat is

 • Capaciteit tot ‘redelijke waardering’ wordt casuïstisch beoordeeld, rekening houdend met leeftijd, intellectuele en emotionele maturiteit & aard ingreep

 • Aanvaarding van zelfstandig beslissingsrecht houdt eigen recht op privé-leven van minderjarige in (met principieel volledige eerbiediging van beroepsgeheim)


1.5.6.2)Vertegenwoordiging van feitelijk onbekwame patiënten


 • Wet is meest innoverend voor vertegenwoordiging van feitelijke onbekwame patiënten

 • Geeft wettelijke basis aan ‘surrogate decisionmaking’ door aangewezen vertegenwoordiger of familieledenAanduiding vertegenwoordiger

 • De ‘door de patiënt benoemde vertegenwoordiger’ kan (al) zijn rechten uitoefenen op ogenblik dat patiënt daartoe niet meer in staat is

 • Aanwijzing geschiedt met bijzonder gedateerd mandaat

  • Ondertekend door patiënt

  • Èn vertegenwoordiger

 • Door beiden herroepbaarBij gebrek aan (beschikbare) vertegenwoordiger

 • Wettelijke basis voor vertegenwoordiging door familieleden

 • Met cascadesysteem en oplossing voor intra-familiale conflicten

 • Eerst: samenwonende echtgenoot of samenwonende partner

 • Dan familieleden, in volgorde:

  • Een meerderjarig kind

  • Een ouder

  • Een meerderjarige broer of zus

 • Indien geen familieleden aanwezig of beschikbaar: beslissing door arts, na multidisciplinair overleg

 • Beslissing door arts tevens bij intra-familiale conflicten

 • Verplichting om rekening te houden met gradueel verminderde bekwaamheidUitzonderingen op rechten van vertegenwoordigers

 • Aan vertegenwoordiger kan inzage en afschrift van dossier geweigerd worden indien dit nodig is voor bescherming van privé-leven van patiënt

 • Inzage kan nog door arts aangeduid door vertegenwoordiger

 • Arts mag afwijken van beslissingen van vertegenwoordigers

  • In belang van patiënt

  • Om ernstige bedreiging van het leven of ernstige aantasting van de gezondheid af te wenden

  • Na multidisciplinair overleg

  • Mits motivering in dossier


1.5.7)Klachtrecht (artikel 11)


 • Mogelijkheid om klacht in te dienen bij ombudsfunctie zonder sanctionerende bevoegdheden

 • Verplichte ombudsfunctie in elk ziekenhuis (KB van 8 juli 2003)

 • Ombudsfunctie

  • moet bemiddelen bij klachten

  • moet patiënt inlichten over procedurewegen indien bemiddeling niet lukt

 • Hybried stelsel voor ‘Federale commissie rechten van de patiënt’ (geregeld bij KB 1 april 2003)

  • rechtstreekse toegang voor klachten over ambulante zorgen

  • klachten betreffende andere ombudsfuncties

  • algemene evaluatie- en adviesfunctie

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina