1. Dit formulier wordt ingevuld in sollicitatie stageDovnload 41.27 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte41.27 Kb.SOLLICITATIEFORMULIER

1. Dit formulier wordt ingevuld in sollicitatie stage (vraag 2 kunt u overslaan)

verband met: anders, nl.


2. Voor welke functie heeft u

belangstelling?


Reageert u op een advertentie? ja neen
Zo ja, welke?
Indien u niet reageert op een

advertentie, hoe is dan het

contact tot stand gekomen

3. Persoonlijke gegevens

Naam
Voornamen (voluit)
Roepnaam man vrouw
Geboortedatum en -plaats te
Nationaliteit
Adres
Postcode en woonplaats
Correspondentieadres

Rijbewijs nr en welke heeft u


Telefoonnummer
E-mail adres
ICE naam
ICE e-mail
ICE telefoonnummer
(ICE = In Case of Emergency)


4. Vermeld hieronder opleidingen in chronologische volgorde; geef aan of en zo ja, wanneer u het diploma heeft behaald,

dan wel verwacht te behalen (denk aan ADR, BHV, EHBO, Heftruck certificaat)


Opleiding/cursus Instelling Van/tot Diploma Datum examen

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee


5. Werkervaring Werkgever Functie Van/tot
Vermeld hiernaast in chronolo-

gische volgorde vroegere werk-

gevers (ook indien u als stagiair

werkzaam was).

De huidige werkgever vermeldt u

bij vraag 6.

Indien u dit formulier invult in verband met stage, kunt u de volgende vragen overslaan en verder gaan met vraag 8.


6. Huidige werkgever
Adres
Functie
Sinds
Loonschaal
Opzegtermijn

7. Nevenfuncties

Vervult u nevenfuncties en/of ja neen

deelbetrekkingen?

Zo ja, welke?


Vraag 8 alleen beantwoorden indien u dit formulier invult i.v.m. stage.


8. Stage

Opleiding/studierichting


Stageperiode
Naam en adres van de school

Naam stagebegeleider van de school

Heeft u een OV-studentenkaart? ja neen

9. De volgende gegevens zijn nodig voor administratieve doeleinden bij of na indiensttreding en spelen geen rol in de sollicitatieprocedure.
Wij verzoeken u deze gegevens altijd in te vullen aangezien dit formulier slechts eenmaal wordt verstrekt.

Burgerlijke staat + ingangsdatum ongehuwd/samenwonend/gehuwd/duurzaam gescheiden (*),

Naam, voorletters en roepnaam

echtgeno(o)t(e) c.q. partner

Geboortedatum en geslacht

echtgeno(o)t(e) c.q. partner

Naam, voorletters ,1e voornaam,

geboortedatum en geslacht

kind(eren)


Op welke rekening en bij welke

bank wilt u uw salaris ontvangen?

BSN/sofi-nummer

Bent u bij uw huidige werkgever ja neen

verzekerd bij pensioenfonds TKP ?

Wilt u dat de loonheffings- ja, vanaf neen, vanaf

korting1 toepast?

Bij welke ziektekostenverzekeraar

bent u aangesloten?

Voor gehuwde vrouwen: onder

welke naam wilt u corresponden-

tie ontvangen? naam echtgenoot / eigen naam (*)


(*) (doorhalen wat niet van toepassing is)


10. Om een verblijfsvergunning als kennismigrant te kunnen aanvragen wordt burgers van een aantal met name genoemde landen om een verklaring gevraagd.

(N.B.: Dit wordt niet gevraagd van burgers uit landen in de Europese Unie of, Australië, Canada, IJsland, Japan, Liechtenstein, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, USA en Zwitserland).


Als u niet de nationaliteit bezit van één van de hierboven genoemde landen, verklaart u met het tekenen van dit formulier dat u:

Aldus naar waarheid ingevuld: te: datum:Handtekening:1 De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast.Bij een fulltime dienstverband kunt u in ieder geval kiezen voor het toepassen van de loonheffingskorting. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie welke van invloed zijn op de loonheffingskorting moet u schriftelijk aan ons doorgeven. Raadpleeg bij twijfel uw personeelsfunctionaris.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina