1. Fiches databestanden 3 Variabelenfiches 9Dovnload 3.19 Mb.
Pagina1/24
Datum17.08.2016
Grootte3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Versie 28/08/2013
RIZIV


1. Fiches databestanden 3

2. Variabelenfiches 9

Identificatienummer van de sociale zekerheid 9

Begindatum 9

Begin ziekte 11

Beroep 11

Beslissing Geneeskundige Raad voor Invaliditeit 12

Einddatum 13

Gecumuleerde uitkeringen 14

R_Exclus 14

Medische code 15

Statistische aanwijzer 15

Zittingsdatum 17

Sociale staat 17

Uitkeringsdagen 18

Code uitkering 18

Stelsel 19

Bedrag uitkering 20

Aanvangsdatum betalingsperiode 20

Einddatum betalingsperiode 21

Code uittreden 22

Begindatum ziekte 22

Einddatum invaliditeit 23

Kwartaal van indiening 24

3. Codefiches 25

Aanwijz 25

Sociale_staat 122

Gr_ziekt 122

Cumul 132

Gri_cod 132

Uittredingscodes 144

Stelsel 144

Beroep 145

Betalingscode 201R_exclus 214

1. Fiches databestanden


Volgnummer

2006

Naam instelling

RIZIV

Naam databestand

DWH_INAMI_CMI

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 99/99/9999

Coverage/scope

 • De gegevens van het RIZIV hebben betrekking op personen die erkend zijn als invalide door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI). Het gaat hierbij om werknemers, zelfstandigen en gecontroleerde werklozen. Er is geen variabele beschikbaar om de werklozen te identificeren.

 • Tot 2001 was een aanzienlijk deel van de populatie uit het bestand DWH_INAMI_CMI niet geïntegreerd in het DWH AM&SB (geschat op 25% van de populatie) omdat niet voor elke persoon een INSZ nummer werd teruggevonden. Vanaf 2001 kan echter een zeer duidelijke verbetering van de dekkingsgraad worden vastgesteld.

 • Voor de periode 1997-2007 zijn de korte periodes van invaliditeit die volledig binnen één kwartaal vallen en beëindigd zijn voor het einde van dat kwartaal niet opgenomen in het bestand DWH_INAMI_CMI. Pas vanaf 2008 zijn deze gegevens opgenomen in het bestand DWH_INAMI_CMI.

Periodiciteit

 • Het bestand DWH_INAMI_CMI is een jaarbestand. Op basis van de in- een uitschrijvingsdatum worden de gegevens toegewezen aan de kwartalen. De GRI gegevens zijn beschikbaar vanaf 1997.

 • De gegevens van het RIZIV zijn beschikbaar in het DWH AM&SB vanaf 1997. In de nomenclatuur is echter geen positie voorzien t.e.m. 2002 voor deze populatie.

Observatie eenheid

In het bestand DWH_INAMI_CMI is de observatie eenheid een invaliditeitsdossier.

Structuur

 • In de meeste gevallen heeft een individu maar één invaliditeitsdossier (en dus één record) in het bestand DWH_INAMI_CMI. Indien een persoon echter rechten kan openen in twee stelsels, zijn er twee invaliditeitsdossiers en heeft de persoon twee records in het bestand.

 • Uit controles blijkt dat de populatie van het bestand DWH_INAMI_CMI in grote mate overeenkomt met de populatie van het bestand DWH_INAMI_Paiements. Onder andere door de omvorming van het bestand DWH_INAMI_Paiements is deze overlap niet volledig.

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzerkering. Het contact met de burgers verloopt vooral via de mutualiteiten.

 • Arbeidsongeschiktheid bij werknemers (en werklozen) bestaat uit twee tijdvakken, met name het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid en het tijdvak van invaliditeit. Het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid duurt maximum één jaar, eventueel verlengd met de periode van de moedersrust, en begint te lopen op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Gedurende de eerste dagen primaire arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Voor arbeiders is dit gedurende de eerste 14 kalenderdagen, voor bedienden gedurende de eerste 30 kalenderdagen. Nadien ontvangt de rechthebbende een uitkering die een percentage is van het loon en afhankelijk is van de gezinssituatie, ten laste van de verzekeringsinstelling. De primaire arbeidsongeschiktheid eindigt zodra de rechthebbende zijn werk hervat of indien hij niet meer wordt erkend als arbeidsongeschikte door de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling of wanneer hij met vervroegd pensioen gaat of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. Indien hij echter binnen veertien dagen na zijn werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid als ononderbroken beschouwd. Gegevens over de periode van primaire arbeidsongeschiktheid zijn beschikbaar via het NIC. Na een jaar van primaire arbeidsongeschiktheid begint het tijdvak van invaliditeit.

 • In de regeling voor zelfstandigen kunnen drie tijdvakken van arbeidsongeschiktheid onderscheiden worden, namelijk een niet vergoed tijdvak van één maand, een periode primaire arbeidsongeschiktheid en het tijdvak van invaliditeit. Zelfstandigen ontvangen tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid geen uitkering of gewaarborgd loon (tenzij ze hier zelf een specifieke verzekering voor hebben afgesloten). Daarna begint een periode van maximum 11 maanden primaire arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode ontvangt de zelfstandige een forfaitaire uitkering ten laste van de verzekeringsinstelling die afhankelijk is van de gezinssituatie. Deze periode eindigt zodra de rechthebbende zijn werk hervat of niet meer erkend wordt door de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling. Indien hij echter binnen veertien dagen na zijn werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid als ononderbroken beschouwd. Gegevens over de periode van primaire arbeidsongeschiktheid zijn beschikbaar via het NIC. Na elf maanden primaire arbeidsongeschiktheid begint het tijdvak van invaliditeit.

 • De invaliditeit wordt niet onderbroken door een werkhervatting van minder dan drie maanden en evenmin door een periode van zwangerschapsrust. Een invalide mag het werk gedeeltelijk hervatten, na toestemming van de adviserend geneesheer en voor zover hij ten minste 50% arbeidsongeschikt blijft. Er is in de wetgeving niets gespecificeerd over het volume van de toegelaten arbeid en in de RIZIV bestanden is geen informatie beschikbaar over het percentage ongeschiktheid. Ingeval van betaalde arbeid of een zelfstandige activiteit wordt de invaliditeitsuitkering berekend in functie van de inkomsten uit deze arbeid.

Links

 • http://www.inami.fgov.be/

 • http://www.nic-ima.be/

Datum laatste update
Volgnummer

2013

Naam instelling

RIZIV

Naam databestand

DWH_INAMI_Paiements

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 99/99/9999

Coverage/scope

 • De gegevens van het RIZIV hebben betrekking op personen die erkend zijn als invalide door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI). Het gaat hierbij om werknemers, zelfstandigen en gecontroleerde werklozen. Er is geen variabele beschikbaar om de werklozen te identificeren.

 • In het bestand DWH_INAMI_Paiements worden de uitgaven geregistreerd die door de verzekeringsinstellingen worden verricht zonder controle van het RIZIV.

Periodiciteit

 • Het bestand DWH_INAMI_Paiements wordt jaarlijks geleverd aan het DWH AM&SB. Binnen het DWH AM&SB worden de records van dit jaarbestand op basis van de variabelen begin- en einddatum van de betalingsperiode (aanvangsdatum_betalingsperiode, einddatum_betalingsperiode) toegekend aan de kwartalen waarop de betalingen betrekking hebben.

 • Bepaalde records van de bestanden DWH_INAMI_Paiements hebben een referteperiode (periode waarop de betaling betrekking heeft) die ver in het verleden of in de toekomst ligt. Betalingen met een referteperiode vanaf 1997 worden toegewezen aan de betrokken trimestriële bestanden. Betalingen met een referteperiode vóór 1997 worden weggeschreven in een restbestand en worden niet opgenomen in de bestanden per kwartaal. Betalingen waarvan de referteperiode in het verleden ligt, betreffen vooral regularisaties. Betalingen waarvan de referteperiode in de toekomst ligt, wat slechts zelden voorkomt, worden eveneens toegewezen aan de trimestriële bestanden waarop hun referteperiode betrekking heeft.

 • De gegevens van het RIZIV zijn beschikbaar in het DWH AM&SB vanaf 1997. In de nomenclatuur is echter geen positie voorzien t.e.m. 2002 voor deze populatie.

Observatie eenheid

In het bestand DWH_INAMI_Paiements is de observatie eenheid een betaling. Het kan hierbij ook om een negatief bedrag gaan in geval van een regularisatie.

Structuur

Uit controles blijkt dat de populatie van het bestand DWH_INAMI_CMI in grote mate overeenkomt met de populatie van het bestand DWH_INAMI_Paiements. Onder andere door de omvorming van het bestand DWH_INAMI_Paiements is deze overlap niet volledig.

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzerkering. Het contact met de burgers verloopt vooral via de mutualiteiten.

 • Arbeidsongeschiktheid bij werknemers (en werklozen) bestaat uit twee tijdvakken, met name het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid en het tijdvak van invaliditeit. Het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid duurt maximum één jaar, eventueel verlengd met de periode van de moedersrust, en begint te lopen op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Gedurende de eerste dagen primaire arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer een gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. Voor arbeiders is dit gedurende de eerste 14 kalenderdagen, voor bedienden gedurende de eerste 30 kalenderdagen. Nadien ontvangt de rechthebbende een uitkering die een percentage is van het loon en afhankelijk is van de gezinssituatie, ten laste van de verzekeringsinstelling. De primaire arbeidsongeschiktheid eindigt zodra de rechthebbende zijn werk hervat of indien hij niet meer wordt erkend als arbeidsongeschikte door de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling of wanneer hij met vervroegd pensioen gaat of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. Indien hij echter binnen veertien dagen na zijn werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid als ononderbroken beschouwd. Gegevens over de periode van primaire arbeidsongeschiktheid zijn beschikbaar via het NIC. Na een jaar van primaire arbeidsongeschiktheid begint het tijdvak van invaliditeit.

 • In de regeling voor zelfstandigen kunnen drie tijdvakken van arbeidsongeschiktheid onderscheiden worden, namelijk een niet vergoed tijdvak van één maand, een periode primaire arbeidsongeschiktheid en het tijdvak van invaliditeit. Zelfstandigen ontvangen tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid geen uitkering of gewaarborgd loon (tenzij ze hier zelf een specifieke verzekering voor hebben afgesloten). Daarna begint een periode van maximum 11 maanden primaire arbeidsongeschiktheid. Tijdens deze periode ontvangt de zelfstandige een forfaitaire uitkering ten laste van de verzekeringsinstelling die afhankelijk is van de gezinssituatie. Deze periode eindigt zodra de rechthebbende zijn werk hervat of niet meer erkend wordt door de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling. Indien hij echter binnen veertien dagen na zijn werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid als ononderbroken beschouwd. Gegevens over de periode van primaire arbeidsongeschiktheid zijn beschikbaar via het NIC. Na elf maanden primaire arbeidsongeschiktheid begint het tijdvak van invaliditeit.

 • De invaliditeit wordt niet onderbroken door een werkhervatting van minder dan drie maanden en evenmin door een periode van zwangerschapsrust. Een invalide mag het werk gedeeltelijk hervatten, na toestemming van de adviserend geneesheer en voor zover hij ten minste 50% arbeidsongeschikt blijft. Er is in de wetgeving niets gespecificeerd over het volume van de toegelaten arbeid en in de RIZIV bestanden is geen informatie beschikbaar over het percentage ongeschiktheid. Ingeval van betaalde arbeid of een zelfstandige activiteit wordt de invaliditeitsuitkering berekend in functie van de inkomsten uit deze arbeid.

Links

 • http://www.inami.fgov.be/

 • http://www.nic-ima.be/

Datum laatste update

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina