1 Margien Oosterhuis ook genaamdDovnload 401.74 Kb.
Pagina3/6
Datum25.08.2016
Grootte401.74 Kb.
1   2   3   4   5   6

-- XI --

(stamgrootouders)


1536 Reinoldus Nannonius Weemhof ook genaamd Nannomis, Predikant, geboren te Winschoten in het jaar 1612, wonende te Winschoten, Lutjegast, Midwolda, overleden te Midwolda op 26 maart 1676, 64 jaar oud.

1. Album Academiae Groningae, 1630, 5 febr. Reinold Weemhof, Phil.

2. Predikant te Lutjegast 16 september 1635 - 1649, te Midwolda 1649 tot aan zijn dood op 26 maart 1676.

3. Op 23 juni 1647 behandelt de Classis Oldambt de beroepsbrieven d.d. 4 juni 1647 uitgebracht op Reinoldus Weemhoff en Joannes Takens als predikanten te Midwolda. Joannes Takens wordt dan beroepen maar vertrekt bij de scheiding tussen Midwolda en Nieuwolda naar de laatst genoemde plaats.

4. Eind 1647 is er verzet tegen de beroeping van Reinoldus Weemhoff.

5. Op 31 augustus 1647 dient voor de classis (kerkvergadering) Oldambt een geschil over het beroepen van Reinoldus Weemhof tot predikant te Midwolda; Haico Eggerici zou bij die stemming twaalf stemmen meer hebben gekregen; Reinoldus Weemhof kwam echter te Midwolda als Predikant. (R.A.G. Arch. classis Oldambt, handelingen.)( zie: de Nederlandsche Leeuw 1984 jaargang 104 kolom 139.)

6. 15 juli 1625: scheiding (boedelscheiding) tussen Nanno Reintz en Grete ener- en Gerdt Geerdts Weemhof voormond en Haycko Gerardi vreemde voogd over de kinderen van Nanno Reyntz en zijn overleden vrouw Grete. Bepaald wordt o.m. dat de reeds aan de studie van de zoon Reint bestede kosten bij deling tussen de kinderen zullen worden verrekend.

7. Uit 'BOERDERIJEN IN HET OLDAMBT' Ds. Reinoldus Weemhof, is geboren rond 1610 te Winschoten. Ned. Herv. Predikant te Lutjegast 1625 en in Midwolda 1648. Reinoldus en Annetje(of Annetien) pachten 18-6-1666 van de gecommiteerden de pastorie- en vicarielanden van Midwolda, gelegen ter weerszijden van de Hilligenlaene. Hij koopt in 1668 een huis bij de "Meulenbarch" afkomstig van Autie Sebes en Elske. Vanaf 1676 gebruikt hij ook het naastgelegen land van zijn schoonouders.

Reinoldus is eerder getrouwd te Groningen in het jaar 1635 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Annetien Eeckenhorst (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Groningen rond 1609 (?), dochter van Jan Eeckenhorst en Anneke van Kets.Reinoldus is getrouwd te Nieuw Beerta, getrouwd op 16 mei 1669 voor de kerk, op 57-jarige leeftijd (2) met

1537 Foske Ailts ook genaamd Fosseta Aijolts (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Nieuw Beerta rond 1636, overleden in juni 1709, ongeveer 73 jaar oud.

1. Rekening Kloostergoederen. Volgens Provinciale Resolutie van 4 maart 1654 kreeg een predikants weduwe f 125,- per jaar, zo lang zij in leven bleef en niet hertrouwde.

2. Rekening over het jaar 1709: Fosseta Reynoldi Weemhoffs weduwe in Midwolde - op 30 juni 1709 één kwartaal betaald; Alsoo deselve komt dit te cesseren".

Foske is eerder ondertrouwd op 7 mei 1656 en getrouwd op 25 mei 1656 voor de kerk, op ongeveer 20-jarige leeftijd met Ubeco Ouwes (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1620 (?), wonende te Blijham, overleden te Midwolda op 25 mei 1666, ongeveer 46 jaar oud, zoon van Uwo Rinnolts (Volmacht van het Zijlvest van het Woldoldambt en Kerkvoogd Te Meeden) en Wendele Hayckens. Ubeco is eerder getrouwd op 7 mei 1656 voor de kerk, op ongeveer 36-jarige leeftijd met N.N..Ds. Reinoldus Weemhof, predikant te Midwolda, verklaart op 7 juli 1670 namens dat zij van "de E. Sterenborgh" 1400 gl. ontvangen had en van anderen 982 gl. Volgens legaat van wijlen Eggerick Sterenborch ontvangt de Diaconie te Midwolda van het totale bedrag 2.383 gl. een bedrag van 200 gl. en de zoon van Jan Epkes 100 gl. en het beloofde geschenk.

Uit dit huwelijk:- Annetien Weemhof ook genaamd Anna, geboren te Midwolda, gedoopt aldaar op 11 maart 1670, overleden rond 1740, ongeveer 70 jaar oud.

1. De vader, Pastor, schrijft zelf in het doopboek van Midwolda: "1670, den 11 martii: Annetien ende Ubeko Ouwes mijnes Reinoldi Weemhovii en de Foske Aijolts twielingen". Deze kinderen kregen dus de namen van zijn eerste vrouw en van de eerste man van Foske.

2. 22 april 1711: Erfscheiding tussen Anna Weemhof en Luppo Eggerigs echtlieden, Upko Weemhof en Johan Piccardt over de nalatenschap van hun ouders.

Annetien is getrouwd op 13 maart 1693 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Nantko Waldrix (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Beerta rond 1665, zoon van Waldrik Nantkes en Trijntien Heeres.Grafzerken te Beerta:

Zijn van de - grootouders - van deze Nantko Waldrix.

ANNO 1623, DEN 13 JUI, IS DEN ERB WOLGELERTEN UND MANHAFTEN WALDRIK NANTKES, HOPMAN IN BERTHA, DESE WERELT OVERLEDEN, VERWAGTENDE MIT ALLE GELOVIGEN EIN FROLICKE UPERSTANDINGE TEN EEUWIGE LEVENE DORCH CHRISTUM, DEN SALICHMAKER ALLER WERELT.

Niet meer aanwezig. vermeld in GDH nr. 841.

ANNO 1623, DEN 26 MAY, IS HEHR UND DOGETSA, TIAE FRERICKS GEWESENE HUISVROUW VAN WALDRICK NANTKES, DESE WERELT OVERLEDEN, WIENS SIELE GODT GENADIGH SY, VERWACTET MIT ALLEN GELOVIGEN EIN FROLICKE UPSTANDINGE AM JUNGSTEN DAGE TEN EUWIGEN LEVENDE DORCH CHRISTUM.

Familiewapen: Twee tegen elkaar klimmende halve leeuwen. Helmteken: een met twee pijlen naar boven en beneden schuinkruislings dooorstoken hart.

Vermeld in: GDW Nr. 840.

13 maart 1693: huwelijkse voorwaarden van Annetien Weemhof met Nantko Waldrix; aanwezig zijn: Foske Ayolts, weduwe Weemhof, moeder, Mr. Upko Weemhof, broer en de advocaat Dr. Frederick Krijthe als neef (wier weduwe hertrouwde met Ubeko Ouwes Weemhof). (R.A.G. V bb.)

- Ubeko Ouwes Weemhof ook genaamd Upko, geboren te Midwolda, gedoopt aldaar op 11 maart 1670, zie 768.

- Gretien Weemhof ook genaamd Magareta, geboren rond 1672, overleden te Warffum op 20 december 1710, begraven in de Kerk te Warffum, ongeveer 38 jaar oud.

Grafzerk in kerk te Warffum:

1710, DEN 26 DECEMBER, STIERF DE

E. MARGARETA WEEMHOF, VROUW VAN D'

EERW. J. PICCARDT, OUT 38 JAREN.

1737, DEN 14 DECEMBR. STIERF DE

EERW. PASTOOR JOHAN PICCARDT, OUT

67 JAREN EN LEGT HYR NEVENS BEGRAVEN.

Familiewapen:

De velden blauw gearceerd: Rechts: Op een terras een afgesneden adelaarspoot,(Piccardt). Links: Drie leliën.

HY, DIE ACHT JAREN GARRELSWEER

EN DRIE EN DARTIG DE GEMEENTE

VAN WARFFUM STIGTE DOOR ZYN LEER

EN FLONKERDE ALS EEN HEL GESTEENTE

RUST NU VAN 'T ONDERMAANSCH GEWOEL

DE DOOD VERRASCHTE HEM SEER SCHIGTIG

AN TAFEL ZITTENDE OP EEN STOEL

DE NAGEBLEVENE GAF DIENSTPLIGTIG

'T LYK NAEST ZYN EGA ZAGTE RUST

DAERNA EENE ZALIGE OPSTANDINGH

IN ZOETE KALMTE AAN 'S HEMELS KUST

VERWAGT EEN VREUGDEVOLLE LANDINGH.

Vermeld in: GDW nr. 3955 en 3956.

Gretien is getrouwd te Warffum op 15 augustus 1706 voor de kerk, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Johannes Piccardt (34 jaar oud), Predikant, geboren te Niekerk op 1 oktober 1671, overleden te Warffum op 14 december 1737, begraven in de Kerk te Warffum, 66 jaar oud, zoon van Johan Piccardt (Predikant) en Elsjen Johannesdr Westerwolt.1. Album studiosorum Academiae Groningae, 1697, 14 oct. Johannes Piccardt, Omlandus Theologie Nihil in honorem ampl. D. pro-patrui, Academia curatoris.

2. Predikant te Garsthuizen en van 1705 tot aan zijn dood in 1737 te Warffum.

3. Op het graf van Johannes is afgebeeld een familiewapen: op een veld een afgesneden adelaarspoot.

4. Op zijn graf staat te lezen: Hy, die acht jaren Garrelsweer en drie en dartig jaren de gemeente van Warffum stigte door zyn leer en flonkerde als een hel gesteente rust nu van't ondermaansch gewoel. De dood verraschte hem seer schictig, an tafel zittende op een stoel. De nageblevene gaf dienstpligtig 't lijk naest zyn ega zagte rust, daerna eene zalige opstandingh, in zoete kalmte aan 's hemels kust, verwagt een vreugde volle landingh.

Volgens gegevens, van de Mormonen, zou Gretien (Margaretha) getrouwd zijn op 24 juli 1706 te Groningen in de Hervormde Kerk.

1538 Johannes van Oostbroeck ook genaamd JOHAN, Predikant te Eexta, geboren te Eexta op 21 januari 1635, overleden aldaar op 15 juli 1696, begraven in de Kruiskerk te Eexta, 61 jaar oud.

1. Johannes van Oostbroeck, Oldamptinus, studeerde aan de Academiae Groningae Theologie en Philosofie, datum 17 augustus 1655.

2. Grafzerk te Eexta:

IOHANNES VAN OOSTBROECK, EXTA-OLDAMPTINUS, NATUS 21 IANUARI 1635 AB AMPLISSIMO SENARU GRONINGANO 1663 AD S.S. MINSTERIUM ECCLESIA HARKSTEDANA LEGITIMA VOCATIONE DONATUS INDEQUE AB ECCLESIA AEXTANA ET UNNANIMI COLLATORUM CONSENSU EVOCATUS PRAEDECESSORE PATRE DOMINO FREDERICO AB OOSTBROECK 13 IANUARII 1671 IN LOOCUM ANTECESSORIS DOMINI HERM. KUNNINGH SURROGATUS OBIIT I JUII 1696, ANNO AETATIS SUAE 62.

Familiewapen:

Rechts: een rechterschuinbalk, beladen met een roos, een lelie schuinlinks en een roos, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen.

Links: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten. Dit familiewapen beeld uit: het terras met de boom, staat voor grondbezit. De klimmende herten, staat voor jachtrecht.

N.B. Sedert 1970 niet meer aanwezig.

3. Dit laatste wapen staat ook afgebeeld op een gevelsteen welke door Ajolt Weemhof en Grietje Hemmes de Jonge ís geplaatst in de topgevel van hun boerderij aan de Oosterweg te Scheemda. Sedert eind november 1998 in bezit van Tjabering en Marga Stek-Oosterhuis, komende uit het bezit van Aijolt Weemhoff te Nieuwe Pekela. Deze gevelsteen is in gebruik bij hen als tafel.

Vermeld in: GDW nr. 1122.

4. Van de hand van Johannes is is nog een notitie bewaard gebleven over de beruchte Sint Maartensvloed in de nacht van 12 op 13 november 1686, waarbij tijdens een zware storm een groot deel van de provincie onder water liep. Bij die verschrikkelijke stormramp kwamen in Groningen 1585 mensen om het leven, waaronder 164 in Nieuwolda en en 223 in Termunten! Ook rond Scheemda en Eexta stonden landerijen blank. Het bewoonde deel werd door zijn hoge ligging echter niet door het zeewater bedreigd en we horen dan ook niets over slachtoffers. Niettemin waren er delen, zoals het buurtschap Oudedijksterweg, die vanuit het dorp onbereikbaar waren.

5. In verhandeling, van 3 december 1686, over een bespreking tussen de Predikant en de Ouderlingen staat te lezen: Aengaende de maninge aan Claes Hermans Huysvrouwe, staet diezelde noch te doen, also wegens d' opstroominge, der soute wateren, de visitatie aldaer niet heeft konnen geschieden". Deze vrouw heeft al een aantal keren de viering van het avondmaal verzuimd, zo staat te lezen in het verslag van September 1686, Johannes kon toen haar niet bezoek omdat hij ziek was geweest. Op 9 maart 1786 kon Johannes de kerkeraad eindelijk meedelen dat hij bij de betrokkene was geweest. Echter, hij vond de deur gesloten en kon haar dus niet over haer slappigheit en haar versuim van het avondmaal onderhouden. De vierde poging in de zomer 1687 had succes, zodat hij op 2 september 1687 kon melden dat zij op de vermaning van haar predikant de kerckgangh verbetert heeft .... Hij besloot de laatste zin echter met de woorden, en is intusschen overleden!

Johannes is getrouwd te Groningen op 3 juli 1663 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met

1539 Albertina Mesterinck (28 jaar oud), geboren te Groningen op 14 november 1634, overleden te Eexta op 6 juli 1689, begraven in de Kruiskerk te Eexta.

Grafzerk te Eexta:

ANNO 1689, DEN 16 JULY, STERF INT

55 JAAT HARES OUDERDOMS DE EER EN

DEUGTRYCKE VROUWE VROUW ALBERTINA

MESTERINCK, GEBOREN IN GRON. DEN

14 NOV. 1634, VEEL WAARDE EN SEER

BEMINDE ECHTGENOOTE VAN DE W.W.

JOHAN VAN OOSTBROECK, PASTOR IN AEXTA,

NADATS SY 26 JAREN MIN 3 DAGEN MAT

HAER MAN IN EHESTANDT GELEEFT EN XI

KINDEREN GETEELT HADDE, T.W. 7 SONEN

EN 4 DOCHTERS, WAER NOCH OP HAER STERFDAG

4 SOONS EN 2 DOCHTERS IN LEVEN WAREN.

Familiewapen:

Rechts: Een rechterschuinbalk, beladen met een roos, een lelie schuinlinks en een roos, de rechterschuinbalk vergezeld van twee rozen. Links: Op een terras een boom en daartegen klimmend twee naar elkaar toe gewende herten.

Myn geest singt vrolik Godes lof,

Ten hemel hoogh verheven

Myn vleesch beneden in het stof,

sal sekerlyk herleven., 54 jaar oud.

Uit dit huwelijk:


- Catharina van Oostbroeck, geboren te Harkstede rond 1677, zie 769.

- Henricus van Oostbroeck, geboren op 15 juni 1680.

- Engelia van Oostbroeck, geboren op 2 december 1682.

- Albertus van Oostbroeck, geboren op 19 april 1685.

- Gerardus van Oostbroeck, Predikant, overleden te 't Zandt op 8 oktober 1721.

Gerardus is getrouwd te Groningen op 5 maart 1699 voor de kerk met Magdalena Catharina Kemmerer, gedoopt te Groningen.- Johannes van Oostbroeck, Predikant, geboren te Harkstede, overleden te Zuidlaren op 8 mei 1713.

Johannes is getrouwd te Groningen op 29 augustus 1695 voor de kerk met Catharina Abbringh (25 jaar oud), gedoopt te Groningen op 28 januari 1670, overleden aldaar in juli 1755, 85 jaar oud, dochter van Johannes Abbringh Abbringh (Predikant) en Aefien Haickens.- Siwerdina van Oostbroeck, geboren te Harkstede, overleden te Groningen op 24 februari 1742.

Siwerdina is getrouwd te Winschoten op 9 november 1685 voor de kerk met Gerardus Meijer (ongeveer 30 jaar oud), Predikant, geboren te ter Apel rond 1655, overleden te Beerta op 31 maart 1718, ongeveer 63 jaar oud, zoon van Johannes Meijer en Sara Everts Mullinga.1. Gerardus wordt vermeld als student Theologie te Groningen (Westerwoldanus).

2. Hij was Predikant te Termunten volgens een geschrift van 31 juli 1681 en te Beerta 11 november 1683.

1. Huwelijkscontract tussen Eerw. godf. en welgel. Ds. Gerardus Meijer, Pastor in de Beerta ten eender en de eer en deughdent-rijcken Jff. Siwerdina van Oostbroeck ten anderen zijden.

Aan bruidegoms zijde: Evert Meijer als broeder, Ube Herens en Captain R. Dillingha als swagers, Hemannus Meijer, predicant te Scheemda en Herbert Meijer als half broers neffens de heer D. Conradus, Gedeputeerde des landschaps Drenthe als oom.

Aan de bruids zijde Johannes van Oostbroeck en vrouw Albertina Mesterinck als Vader en Moeder, Mevrouw Houdina a Freden, weduwe ten Berge als oude Moeij, de eer en deughtsame Siwerdina van Oostbroeck, weduwe van Pastor de Muinck als Moeije en de solliciteur Hero Boijen van Oostbroeck mitsgader de solliciteur Jan Boelens Smeeck als ooms.

2. Gerardus Meijer, Pastor in de Beerta en Siwerdina van Oostbroeck sijn huisvrouw erven van haar ouders Johannes van Oostbroeck, gewesen predikant in de Eexta en Albertina Mesterinck gewesen echtelieden 1000 gulden ten laste der provincie staende, mede 1500 gulden staende tot laste der kerckengoederen tot Winschoot, met noch 500 gulden haer in contanten getelt, een verzegeling over Eppo Claessen tot Westerlee van 690 gulden en een stuck land a 12 deimt gelegen in Eexterhamrijck, soo Meerten Fockens meijerwijse gebruikt. (Bron: RAG, Vz8 14 april 1697).

1540 Jan Alders.

Jan was gehuwd met

1541 Tyacke Bonnes.

Uit dit huwelijk:- Menso Jans, afkomstig uit Scheemda, geboren rond 1675, zie 770.

1542 Menso Udes, landbouwer, ouderling en zijlvest, geboren rond 1625, overleden te Eexta, begraven aldaar op 14 juni 1697, ongeveer 72 jaar oud.

Menso is eerder getrouwd op 20 maart 1651 voor de kerk, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Elsien Oomkes (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1625, overleden rond 1667, ongeveer 42 jaar oud, dochter van Oomke Bennens en Anneke Swartte.Menso is getrouwd te Eexta op 1 november 1685 voor de kerk, op ongeveer 60-jarige leeftijd (2) met

1543 Ika Matthia.

Uit dit huwelijk:- Anneke Udens, zie 771.

1696 Otto Reinders, geboren te Groningen (?) rond 1605.

Otto is getrouwd op 21 december 1628 voor de kerk, op ongeveer 23-jarige leeftijd met

1697 Annetje Lubberts Birza (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Groningen (?) rond 1595.

Het huis bij de Akerk met de brouwerij, dat in 1623 in het bezit kwam van de Birza's en dat in 1641 door Otto Reinders gekocht wordt en die daar sindsdien in woonde werd bij de dood in 1682 door zijn kinderen geërfd, die het in 1694 verkochten aan Jan Woldering. (R.A.G. III x 72, pag 150 1682.)

Uit dit huwelijk:- Reinder Ottens Birza, geboren voor 1640, zie 848.

- Lubbert Ottens Reinders, luitenant,, geboren rond 1641, overleden voor 25 juni 1690, hoogstens 49 jaar oud.

Lid van het Brouwersgilde te Groningen 1659.

- Annetien Ottens Reinders, gedoopt te Groningen op 5 september 1643.

- Geertruid Ottens Reinders, gedoopt op 10 januari 1647.

Geertruid is ondertrouwd te Groningen op 1 augustus 1691 voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (1) met Michael Borgesius (49 jaar oud), Predikant, gedoopt te Groningen op 27 maart 1642, overleden te 't Zandt op 25 oktober 1692, 50 jaar oud, zoon van Joachimus Borgesius (1708) en Geertruit Houbing (1709).

Michael was weduwnaar van Bregtha van Royen, gedoopt te Groningen op 12 september 1647, overleden voor 1681, hoogstens 34 jaar oud, dochter van Gisbert van Royen en Annetie Jacobs. Michael is eerder ondertrouwd te Appingedam op 16 januari 1681 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd met Alegonda Sasmeshuizen (35 jaar oud), geboren te Appingedam in het jaar 1646, overleden te 't Zandt op 20 augustus 1685, 39 jaar oud.

Geertruid was gehuwd (2) met Jacob Landt, zoon van Ebbing Lant en Anna.- Ernst Ottens Galema, Solliciteur, gedoopt te Groningen op 10 januari 1649, overleden voor 1694, hoogstens 45 jaar oud.

Ernst was gehuwd met Laurelia Houttuin, dochter van Lambert Houttuin.- Jantien Reinders, gedoopt te Groningen op 5 oktober 1651.

1698 Wolter Lieftinck, Schoolmeester, tabakshandelaar, geboren tussen 1613 en 1617, gedoopt te Arnhem (?), overleden tussen 4 april 1678 en 17 mei 1679, 61 jaar tot 66 jaar oud.

1. Wolter is de stichter van de Groningese tak van de familie Lieftinck

2. Op een request van Wouter Lieftinck van 27 mei 1634 namen de schepenen van Harderwijk hem aan tot Fransche Maistresse (schoolmeester), terwijl hij beloofde "den tydt van ses jaaren vast te staen, ende niet te vertrecken".

3. Op zijn request van 13 februari 1635 werd door de Schepenen vastgesteld, "dat van nu voortaen die weeskinderen by nymandt anders als bij hem, synde ordinaris stadsschoolmeester sullen mogen ter schole gaen".

4. Den 5en april 1639 zegde hij zijn dienst op, verzoekende tegen eerstkomende Odulphi (12 Juni) onslagen te mogen zijn, hetwelk hem door de Schepenen werd vergund. (De reden van onslag aanvrage staat niet vermeld).

5. In hetzelfde jaar wordt hij als burger ingeschreven te Leeuwarden onder de naam; Wolter Lieftinck van Arnhem. Het schoolmeestersambt heeft hij dan de rug toegekeerd wij vinden hem in een acte van 7 november 1646 terug als Koopman in taback! Hij tekende op die datum een schuldbekentenis ten behoeve van Isaac Michels voor geleverde goederen ten bedrage van f 873,--.

6. Slechts kort heeft hij in Leeuwarden gewoond, want in 1651 werd hij als "cremer" (koopman) kleinburger in Groningen. Hij handelde ook hier in taback, hij was pachter van de tabaksaccijns in de jaren 1658, 1659,1660, 1661 en 1662. Zijn zoon Thomas was ook in die tijd tabakpachter in Groningen.

7. Den 19en januari 1655 huurden Wolter en Maria een huis te Groningen, genaamd: "de Dobben", op de hoek van de Bruggestraat voor 6 jaren. Acht jaren later, op 1 mei 1663 verhuisden zij naar een huis tegenover het A kerkhof, dat zij volgens contract zes jaren zouden bewonen voor 270 Carolus guldens, 's jaars en waarbij overeengekomen werd, dat de verhuurder het houtwerk in de middenkamer zou wegnemen, behalve de deur en er in laten leggen een nieuwe vloer van "groene en geluwe Estrick", voorts werd de huurder toegestaan, om op eigen kosten op 't "Bliekveld", achter het huis, een tabaksschuur te laten maken. Het schijnt dat het Wolter zakelijk voor de wind is gegaan want in hetzelfde jaar heeft hij dit huis gekocht.

Wolter is ondertrouwd te Amersfoort op 18 maart 1637 en getrouwd aldaar op 10 april 1637 voor de kerk, op 20- tot 24-jarige leeftijd met

1699 Maria Airs, Jong Dochter van Amersfoort ook genaamd Aijers, Eijers.

Uit dit huwelijk:- Brechtgen Lieftinck, gedoopt te Harderwijk op 21 januari 1638, overleden na 1699, minstens 61 jaar oud. In 1699 is dit kind nog in leven te Groningen.

- Isaac Lieftinck, gedoopt te Harderwijk op 30 juni 1639, jong overleden.

- Thomas Lieftinck, geboren rond 1641, zie 852.

- Abraham Lieftinck, gedoopt te Leeuwarden op 22 januari 1643.

- Jacobus Lieftinck, gedoopt te Leeuwarden op 5 januari 1645.

- Anna Sophia Lieftinck, geboren te Leeuwarden op 24 januari 1647, zie 849.

1704 =1698 (Wolter Lieftinck)

1705 =1699 (Maria Airs, Jong Dochter van Amersfoort)

1706 Gerryt Blencke.

Gerryt was gehuwd met

1707 Elisabeth La Haye.

In 1694 bepalen Gerryt en Elisabeth dat hun dochter Aeltjen een lijfrente zal ontvangen 35 jaar lang ten bedrage van F. 50,-- 's jaars.(Statenarch. S.102.1694, fol,-147).

Uit dit huwelijk:- Aeltjen Blencke ook genaamd Aletta, gedoopt te Groningen op 26 april 1659, zie 853.

1708 Joachimus Borgesius, Predikant te Westerwijwerd en Rector Latijnse school te Groningen, geboren te Harburg D. op 23 februari 1585, overleden te Groningen na 1663, minstens 78 jaar oud.

Joachimus is getrouwd in het jaar 1616 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met

1709 Geertruit Houbing (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1590, overleden na 12 augustus 1667, minstens 77 jaar oud.

Uit dit huwelijk:- Johannes Borgesius, Med. Doctor en Hoogleraar wiskunde Univ. Groninge, geboren te Westerwijtwerd op 13 juni 1618, overleden te Groningen op 22 november 1652, 34 jaar oud.

Johannes is getrouwd op 9 januari 1646 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Catharina Nijenborch, overleden voor 30 mei 1670, dochter van Daniel Nijenborch en Grietien Jansen Mabe.- Henricus Borgesius, Brouwer en solliciteur, geboren te Groningen op 18 juli 1622, overleden op 21 november 1670, 48 jaar oud.

Henricus is getrouwd in het jaar 1646 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met Woltertien Cruiscamp (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1625, overleden na 3 juli 1678, minstens 53 jaar oud, dochter van Harmen Hendricx en Maria Wolters.- Joachimus Borgesius, geboren te Groningen op 9 april 1625, zie 854.

- Catharina Borgesius, geboren te Groningen op 28 september 1627, overleden na 1662, minstens 35 jaar oud.

Catharina is getrouwd te Groningen op 6 december 1646 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Wilhelmus Kerius, Sub-conrector Latijnse school te Groningen.- Goethardus Borgesius, Secretaris van de Ambtman van het Gorecht, geboren te Groningen op 6 september 1631, overleden aldaar op 25 april 1687, 55 jaar oud.

- Antonius Borgesius, Predikant te Bellingwolde, geboren te Groningen op 24 november 1635, overleden te Bellingwolde op 1 december 1691, 56 jaar oud.

Antonius is getrouwd te Finsterwolde op 12 augustus 1667 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Veenhusen (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1640, overleden voor 9 mei 1676, hoogstens 36 jaar oud, dochter van Hindrick Veenhusen en Elisabeth Wubbena.- Phillipus Borgesius, Solliciteur te Workum, geboren te Groningen op 12 oktober 1638, overleden na 12 augustus 1667, minstens 28 jaar oud.

- Jacobus Borgesius, geboren te Groningen op 27 maart 1642, gedoopt aldaar op 27 maart 1642, zie 853.

- Michael Borgesius, gedoopt te Groningen op 27 maart 1642, zie 1697.

- Anna Borgesius, gedoopt te Groningen op 9 juni 1644, overleden aldaar op 4 november 1666, 22 jaar oud.1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina