1. Opening en vaststelling agenda De vergadering is geopend. Notulen vorige vergadering: 24-01-2013Dovnload 14.43 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte14.43 Kb.
Notulen Medezeggenschapsraad 21 maart 2013.

Aanwezig: Erik Smit, Ineke Dicker, Alice van Oudheusden, Sandra Kramp en Wil van Overloop.

Afwezig: Joost Veldt, Don de Groot
1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering is geopend.2. Notulen vorige vergadering: 24-01-2013

De notulen zijn goed gekeurd op 2 kleine dingen na:

- het schoonmaak was teruggebracht naar 2 ½ uur per dag i.p.v. 2 uur per dag

- type fout

Sandra zorgt ervoor dat deze 2 punten zullen worden aangepast.
3. Actiepunten, mededelingen en ingekomen stukken

A. Actiepunten

- Joost neemt contact op met Gerard m.b.t. vast stellen ouderbijdrage; actiepunt blijft

staan.

- GMR bijeenkomst: Ineke is geweest- Joost en Eduard hebben contact gehad over GMR

- Formele vaststelling financiën via een brief: actiepunt blijft staan

- Aanpassen notulen en doorsturen naar Wil is gebeurd

- Draaiboek Thema avond is doorgestuurd naar iedereen.B. Ingekomen stukken

- Het blad “School”.

- Concept zorgplan van WSNS 3504.

- Nieuwsbrief over Passend Onderwijs.

- HVO folders: alle kinderen die willen zijn al aangemeld.

C. Mededelingen:

- geen
4. Nieuwbouw stand van zaken (informatief)

- we lopen nu 1 week achter (4 weken mag)

- gespreksonderwerpen zijn: keuken, kleurnuances, zonwering

- de gesprekken over speelplaats zijn volop in de gang, de plannen worden steeds concreter

- de subsidie voor het kunstwerk is afgewezen, er is besloten om geen nieuwe subsidie aan

te vragen (ivm vertraging en bijna geen kans op toewijzing).

- kunstwerk komt op de grond te staan en zal kleiner zijn: er wordt voor gezorgd dat er wel

een glijbaan komt, het heeft tot gevolg dat de containers in de sleuf bij de fietsen komen

te staan.

- fietsen zullen hoog en laag komen te staan

- we zijn heel erg enthousiast geworden voor nieuwe schoolplein na de bevlogen

beschrijving van Wil
5. Thema avond 13-03-2013 (evaluatie/vervolgactie)

- Evaluatie: de ouders hebben via de formulieren een gemiddelde van 4.3 gegeven.

- Reacties zijn: professioneel, stickers met namen positief en de lijsten met indeling

workshops werkten ook goed, leuke opening.

- Anders kan: de volgende keer ook evalueren hoe ouders de hele gewaardeerd zouden

hebben.


- Fijn was dat ouders bij de opening zaten op een stoel i.p.v. staan (zoals we heel even

hebben overwogen)

- Joyce van Rodenburg van de workshop “Verkeer” moet weer de school in. Wij zullen voor

het verkeersproject dus iemand anders krijgen.

- De workshop: Initiatief en ouderbetrokkenheid had een kleine opkomst, doch met een

grote betrokkenheid. Deze workshop vraagt wel om een voortgang. Dit onderwerp raakt

o.a. de schoolorganisatie. Hierdoor zal dit onderwerp eerst in het management besproken

worden. Daarna komt het terug in de MR.

- De MR zal aan de ouders een korte terugkoppeling van de Thema avond geven.

Punten zijn: de opkomst, de betrokkenheid, goede waardering en de

leuke opening.

6. Zichtbaarheid MR op de website (gedaan en vervolg)

- Alle acties zijn ondernomen, de mail werkt, brievenbus hangt en we staan op de website

foto.
7. Rapport CSG schoonmaak (informatief)

- De CSG controleert de laag frequente bezigheden. Bij deze controle blijkt dat de

schoonmaak het goed doet.
8. RI&E rapport + plan van aanpak (informatief en actie?)

- Er is een rapport gemaakt met 19 aanbevelingen. De 19 aandachtspunten zijn verwerkt in

een plan van aanpak gemaakt.

- Het plan van aanpak ziet er goed uit en we hebben het goedgekeurd.

- We gaan wel uitzoeken welke rechten we op dit onderdeel hebben (instemmingsrecht, adviesrecht)
9. GMR bijeenkomst 05-02-2013 (informatief)

- Ineke is naar deze bijeenkomst (op het HCO) geweest. Het was een leuke, professionele

avond. Er werd gebruik gemaakt van leuke, interactieve werkvormen en het was

inhoudelijk sterk. Ineke heeft goede gesprekken gevoerd en in de toekomst komt er een

avond met als onderwerp financiën. We worden over deze avond geïnformeerd.
10. Deelname Eduard Mulder aan GMR (tk)

- Eduard zit nu in de GMR.


11. Aanbiedings- en Reactiebrief MR format (ter info & besluit)

- Na de scholing hebben we besloten om daar waar het nodig is de MR wat formeler te

maken. Ineke heeft een opzetje gemaakt voor de aanbiedings- en reactiebrief.

- Met elkaar hebben we gediscussieerd of het nodig is om het op deze wijze te doen. Het is

bureaucratisch en geeft extra werk.

- Besloten is om alleen bij de punten, die onder het instemmingsrecht vallen, de

formulieren te gebruiken om de extra werklast niet te hoog te maken.
12. WVTTK

- Tot nu toe is er nog niet veel tijd en ruimte binnen de vergadering geweest ommet elkaar te praten over o.a. de cursus, statuten en scholing.

Actiepunten

  1. Notulen aanpassen 24-01-2013 Sandra

  2. Contact opnemen met Gerard Joost z.s.m

  3. Brief goedkeuring begroting Joost z.s.m

  4. Terugkoppeling Thema avond naar ouders Ineke

  5. Initiatief en ouderbetrokkenheid op agenda Ineke na management vergadering

  6. Scholing implementeren in vergaderingen ieder na/tijdens vergadering


Besluit

2013-03-21 gebruik maken van aanbiedings- en reactiebrief bij instemmingsrechtDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina