1. Orgelspel: Tijdens het orgelspel komen de kinderen de kerk binnenDovnload 14.86 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte14.86 Kb.


Gods belofte vervuld1. Orgelspel: Tijdens het orgelspel komen de kinderen de kerk binnen.

1.Samenzang: Psalm 98 vers 1 en 2

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,


Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!
2. Opening
3. Kinderen zingen:

In het begin lag de aarde verloren,


In het begin in de duisternis;
od sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't Licht dat vandaag onze dag nog is.
In het begin riep God mensen tot leven,
In het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
Wat was God blij dat de wereld bestond.

4. Declamatie

De mensen deden God verdriet,
Ze luisterden naar Zijn opdracht niet.
Toen kwam op de aarde verdriet en pijn,
En konden de mensen Gods kinderen niet meer zijn.

5. Schriftlezing: Genesis 3 vers 15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw,en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

6. Declamatie

Daarom heeft God toen de Verlosser beloofd.
De Redder van mensen voor wie Hem gelooft.
Hij droeg de straf voor groot en klein.
Nu kunnen mensen Gods kind'ren weer zijn.

7. Samenzang: tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden.

Reeds in overoude tijden
Sprak het woord der profetie,
Van het rijsje, dat zou komen
Uit de tronk van Isaï,
Van het licht, dat zou verrijzen
In der zonde donk're nacht,
Van de ruste, die zou komen,
Waar de moede ziel naar smacht.
Abram zag die dag van verre,
Door 't geloof, en was verblijd,
Jakob wachtte op zijn sterfbed,
Van de Silo zaligheid;
Mozes sprak van de Messias
Als de Leraar en Profeet,
Die Zijn volk zal onderwijzen,
Als 't in Zijne wegen treedt.

8. Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1-5


Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht
zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des
doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor
uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst,
gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt.
Want het juk van hun last, en de stok hunner schouders,
en de staf desgenen, die hen dreef, hebt Gij verbroken,
gelijk ten dage der Midianieten;
Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrandwerden, tot een voedsel des vuurs.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid,Vredevorst.

9. Kinderen zingen:

O kom, o kom, Immanuël!


Naar U ziet uit Uw Israël.
Verduisterd is ons hart door angst;
De nacht der wereld is op 't bangst.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!
O kom, Verlosser, Vaders Zoon!
Zoals de zon, zo is Uw troon.
Wij lijden hier zo grote nood,
Wees Gij voor ons het Levend Brood!
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

10. Declamatie.


God heeft ons een verlosser beloofd, maar is die ook gekomen?

11. Kinderen zingen:

Alzo lief had God de wereld,
Alzo lief had God de wereld,
De wereld, de wereld,
God had de wereld lief

Dat Hij aan ons heeft gegeven,


Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Gegeven, gegeven,
Zijn eniggeboren Zoon.

Opdat een ieder die gelooft,


Opdat een ieder die gelooft,
Een ieder, een ieder,
Het eeuwige leven heeft.

12. Kerstvertelling: GODS BELOFTE VERVULD.....

13. Collecte gevolgd door samenzang :

Heft aan, heft aan een luide zang,Dat al wat leeft het hore!


Laat blij het lied door groot en klein
Op deze dag gezongen zijn:
Dat Jezus is geboren.
Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon;
Een houten krib, ziedaar Zijn troon,
Een stal, ziedaar Zijn woning!

Heft aan, het hart vol dank en lof,


Laat aard' en hemel 't horen!
Heft aan, roept uit tot God die leeft,
Die aard' en hemel blijdschap geeft;
Want Jezus is geboren!

14. Declamatie Lukas 2 vers 8, 9 en 10

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over de kudde.
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

En de engel zeide tot hen:"Vreest niet, want ziet, ik verkonidig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal."

15. Kinderen zingen:

Herders op de velden hoorden een nieuw lied,


Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden daar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrieleis.

16. Schriftlezing: Lucas 2 vers 16 en 17

En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het indeken liggende in de kribbe. En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

17. Wisselzang:Psalm 136 vers 1,3,5, 22,23 en 26

Allen:
Looft den Heer want Hij is goed
Looft Hem met een blij gemoed.
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Alle kinderen:


Looft der heren Opperheer;
Buigt u need'rig voor Hem neer
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Alle vrouwen/meisjes:


Looft Gods wijsheid; door Zijn woord
Bracht Hij al de heem'len voort
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Het zondagsschoolteam:


Looft Hem, nu die erfenis
Naar zijn Woord bevestigd is.
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Alle kinderen:


Die in onze lagen stand,
Ons genadig bood de hand;
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Allen:
Geeft de God des hemels eer;


Lof zij aller scheps'len HEER,
Want Zijn gunst alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

18. Muzikaal Intermezzo

19. Vrije vertelling
20. Samenzang: De lofzang van Maria vers 1 en 7

Mijn ziel verheft Gods eer;


Mijn geest mag blij den Heer'
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij, ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen.

21. Declamatie

Wij hoorden op dit Kerstfeest
Van 't Kind, klein en teer,
En blij maakt ons Jezus' woord:
"Zie, Ik kom spoedig weer!"

Wees dus niet bang, God is getrouw


U bent Hem zoveel waard.>
Hij heeft gezegd: "Ik ben met u
Tot aan het einde der aard!"

22. Sluiting

23. Samenzang (staande):

Eer zij God in onze dagen,


Eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
Roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader


En die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen


Alle schuld tot elke prijs,
Geef in onze levensdagen
Pais en vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina