1. Portfolio van de leerlingDovnload 251.27 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte251.27 Kb.
1. Portfolio van de leerling
Handleiding voor de leerling

Dit is het doorstroomportfolio van de leerling.

Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Vraag je decaan / mentor om het begeleidingsdeel van de school in te vullen.

Vul dit formulier in door aan te kruisen wat van toepassing is. Waar mogelijk kun je een toelichting geven.
Let op!

Voor de aanmelding bij een vervolgopleiding moeten de volgende documenten gezamenlijk worden opgestuurd


 • het portfolio van de leerling

 • het begeleidingsdeel van de school

 • het aanmeldformulier van de vervolgopleiding

 • een kopie van het identiteitsbewijs


Inhoud van dit formulier A. Gegevens leerling


B. Gegevens ouder/verzorger

C. Thuissituatie

D. Ontwikkelingsvoorwaarden

E. Jouw toekomstige beroep

F. Interesses

G. Activiteiten

1. Stages

2. Bijbanen en/of vrijwilligerswerk

H. Opleidingsoverzicht

I. Beroepskeuzeproces

1. Testen

2. Gewenste opleiding

3. Verzamelde informatie mbo-opleidingen en beroepen

4. Kiezen en thuis

5. Kiezen en lichamelijke eisen aan mijn toekomstige beroep

J. Toevoegingen doorstroomportfolio


Dit is het portfolio van:


Voornaam:

     

Achternaam

     

Naam huidige school:

     

Leerling-nummer:

     

Klas:

     

 1. Portfolio van de leerlingA. Gegevens leerling

Burgerservicenummer:

     

(Zie identiteitskaart of paspoort) Indien geen identiteitsbewijs, dan het nummer van het W-document

Achternaam: (zonder ‘van/de/der’)

     

Voornamen voluit:

     

Voorletters:

     

Tussenvoegsels:

(‘van/de/der’)

     

Roepnaam:

     

Straat en huisnummer:

     

Postcode:

     

Woonplaats:

     

Land:

     

Tel.nr.:

     

Mobiel tel.nr.:

     

Faxnummer:

     

E-mailadres:

     

Website-adres:

(van jou persoonlijk)

     

Geslacht:

 Man Vrouw

Geboortedatum:

     

Geboorteplaats:

     

Land van herkomst:

(indien niet uit Nederland)

     

Nationaliteit:

     

Burgerlijke staat:

 Alleenstaand Samenwonend Getrouwd

A. Gegevens ouder of verzorger

Achternaam ouder:

(zonder ‘van/de/der’)

     

Tussenvoegsels naam ouder : (‘van/de/der’)

     

1. Portfolio van de leerling
Voornaam ouder voluit:

     

Straat en huisnummer ouder:

     

Geslacht ouder:

 Man Vrouw

Postcode ouder:

     

Woonplaats ouder:

     

Land ouder:

     

Tel.nr. ouder:

     

Tel.nr. werk ouder:

     

Mobiel tel.nr. ouder

     

E-mailadres ouder

     B. Ontwikkelingsvoorwaarden

Ontwikkelingsvoorwaarden zijn vormen van begeleiding of hulpmiddelen die helpen om beter te kunnen leren.
Denk je dat je extra begeleiding of (hulp)middelen nodig hebt?

(bijv. vanwege door dyslexie, lichamelijke klachten, handicap enz.)
     

Zo ja, geef duidelijk aan wat voor extra begeleiding of (hulp)middelen je nodig hebt
     

Wat zijn je voorkeurtalen bij lezen, schrijven en spreken? (meerdere talen mogelijk)

Lezen

     

Schrijven

     

Spreken

     

Op welke manier word je het liefste beoordeeld?
 mondeling schriftelijk door iets te doen

Met welke vakken heb je moeite:

     


Wat vind je er zo moeilijk aan:

     


In welke vakken ben je het beste:

     


Waar ben je in dat vak dan goed in:

     

1. Portfolio van de leerling
Hoe zijn jouw resultaten op school:

 goed voldoende of onvoldoende

Wat is de reden voor deze resultaten?

     


C. Jouw toekomstige beroep

Welk beroep wil jij later uitoefenen:

     

Wat ga jij daar voor doen:

     

Wanneer wil jij dit bereiken:

     


Wat houdt het beroep in:

     


Noem drie eigenschappen van jezelf die passen bij dit beroep:

     

D. Interesses

Wat doe jij in je vrije tijd? Wat zijn jouw hobby’s, beoefen je een sport?Jouw vrije tijd is de tijd waarin je niet op school bent of aan het werk bent.


Wat doe jij in je vrije tijd:

     

Hoeveel uur per week besteed jij hieraan:

     

Wanneer ben je met die activiteit(en) gestart:

     

Doe je die activiteiten nog steeds, of wanneer ben je ermee gestopt:

     

Ik ben bij deze activiteit vooral goed in:

     

Wat hebben de activiteiten, die je in jouw vrije tijd doet, te maken met de vervolgopleiding die jij kiest:


     

Kun je resultaten laten zien van jouw vrijetijdsbesteding? Zo ja, voeg het toe in jouw doorstroomportfolio.Bijvoorbeeld: foto's, een verslag van een activiteit, een link naar een website of een scan van diploma's, certificaten, oorkondes e.d.
     

1. Portfolio van de leerling
E. Activiteiten

Heb je ooit stage gelopen, gewerkt, een bijbaantje gehad of vrijwilligerswerk gedaan?

Vul dan hieronder de juiste informatie hierover in.

E. Stages

Beschrijf van de stage(s):
Naam stagebedrijf/organisatie:

     

Wat voor stage heb je gedaan: (snuffelstage, beroepsstage, maatschappelijke stage)
     

Hoeveel dagen heb jij in totaal stage gelopen:

     

In welk(e) leerja(a)r(en):

     

Hoe staat het er nu voor met de stage:

 De stage is behaald.

 Ik loop er nog steeds stage.

 De stage is niet voldoende afgerond.

Welke beoordeling heb je gekregen: (bijvoorbeeld een cijfer, een goed of een voldoende)

 Cijfer, namelijk een:      

 Goed

 Voldoende

 Onvoldoende

Wil je dat de vervolgopleiding contact opneemt met jouw stagebedrijf? Zo ja, vul dan hieronder de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van jouw stagebegeleider in.


Mijn stagebegeleider van het bedrijf vindt dat ik:

     Naam stagebegeleider:

     

Tel. nr. stagebegeleider:

     

E-mailadres stagebegeleider:

     

Wat heb je tijdens jouw stage geleerd:
     

Wat heb je op je stage gemaakt aan opdrachten en verslagen:
     

Wat is de relatie tussen jouw stage-ervaringen en de vervolgopleiding die je nu kiest:
     

1. Portfolio van de leerling
E. Bijbanen en/of vrijwilligerswerk
Beschrijf van de bijba(a)n(en) en/of vrijwilligerswerk:

Wat voor werk heb je gedaan:

     

Naam bedrijf:

     

Hoeveel uur per week doe jij dit werk:

     

Wanneer ben je met dit werk gestart:

     

Doe je dit werk nog steeds, of wanneer ben je ermee gestopt:

     

Mijn werkgever/leidinggevende vindt dat ik:

     


Wil je dat de vervolgopleiding contact opneemt met jouw werkgever? Zo ja, vul dan hieronder de naam, het telefoonnummer en e-mailadres van jouw leidinggevende in.

Naam leidinggevende:

     

Tel.nr leidinggevende:

     

E-mailadres leidinggevende:

     

Waarom heb je voor dit werk gekozen:
     

Wat heb je tijdens dit werk geleerd:
     

Wat is de relatie tussen jouw werkervaringen en de vervolgopleiding die je nu kiest:
     

1. Portfolio van de leerling

F. Opleidingsoverzicht

Ik deed/ik doe

(huidige of laatst gevolgde opleiding) VMBO

 MBO

 HAVO

 VWO

 Iets anders, namelijk:       (Vul soort opleiding in)

Ik begon in het voortgezet onderwijs in jaar: (bijvoorbeeld: 2005)

     

Ik heb dit gedaan t/m het: (bijvoorbeeld: 3e jaar)

     

Ik ging/ga weg in het jaar: (bijvoorbeeld: 2009)

     


Ik doe/deed de richting

Leerweg:

 Assistentenopleiding

 Basisberoepsgerichte leerweg + leerwerktraject

 Basisberoepsgerichte leerweg

 Kaderberoepsgerichte leerweg

 Gemengde leerweg

 Theoretische leerweg

Sector:


 Economie

 Landbouw

 Techniek

 Zorg en Welzijn

Beroepsgericht programma: (bijvoorbeeld: Metaaltechniek of Handel & administratie)

     

Naam huidige school:

     

Straat en huisnummer huidige school:

     

Plaats huidige school:

     G. Beroepskeuzeproces

G.1. Testen

Heb je in de afgelopen periode een studie- en beroepskeuzetest gedaan?
 Nee Ja, namelijk:      

Ik heb die test gedaan in: (bijvoorbeeld in het jaar 2008)

     

1. Portfolio van de leerling
Ik vind het goed dat de uitkomsten van deze test beschikbaar worden gesteld aan de opleiding waarvoor ik mij aanmeld:
 Nee Ja

G.2. Gewenste opleiding

Naam van de opleiding:

     

Instroom in leerjaar: (bijvoorbeeld leerjaar 1)

     

Niveau

 1. Assistentenopleiding

 2. Basisberoepsopleiding

 3. Vakopleiding

 4. Middenkaderopleiding of specialistenopleiding

Leerweg

 BOL (leren en stage)

 BBL (werken en leren)

Toelichting BOL

 Voltijd

 Deeltijd

Toelichting BBL

 Ik heb werk

 Ik heb geen werk

G.3. Verzamelde informatie mbo opleidingen en beroepen

Ik ben meer te weten gekomen over mijn vervolgopleiding door: (Kruis aan wat van toepassing is)
 Voorlichtingsbijeenkomst op de mbo scholen Meeloopdagen op het mbo
 Voorlichtingsbijeenkomst op school
 Een gesprek met de decaan
 Een gesprek met een docent
 Folders
 Beurzen
 Een gesprek met oud-leerlingen
 Een gesprek met klasgenoten
 Een gesprek met mijn ouder(s)
 Gesprek met buren, familieleden of kennissen van thuis
 Mijn bijbaan/vrijwilligerswerk

1. Portfolio van de leerling Mijn stage
 Mijn hobby Internet

Ik ben het meeste te weten gekomen over mijn vervolgopleiding/toekomstige beroep door:


     
G.4. Thuissituatie

Ik woon bij:

 Beide ouders

 Moeder

 Vader

 Zelfstandig

 Verzorger(s)

 Anders, namelijk      

De taal die ik thuis spreek is:

     

Ik heb een rustige plek om te studeren:


 Ja

 Nee

Ik studeer meestal: (meerdere antwoorden mogelijk)

 Op school

 Thuis in de woonkamer

 Thuis op mijn kamer

 Bij een vriend of vriendin

 Anders, namelijk:      


G.5. Kiezen en thuis

Zijn jouw ouders het eens met de door jou gekozen vervolgopleiding:

     

Waarom wel of niet:

     


De volgende ervaringen thuis hebben mij geholpen om mijn toekomstige mbo-opleiding en toekomstige beroep te kiezen:

     

1. Portfolio van de leerling
G.6. Kiezen en lichamelijke eisen aan mijn toekomstige beroep

Het beroep dat ik kies stelt speciale eisen aan mijn lichaam.

 Nee

 Ja, namelijk:      
H. Toevoegingen doorstroomportfolio*

Welke documenten heb je in jouw digitale portofolio opgeslagen?
 Werkstukken
 Sectorwerkstuk
 Grote Praktische Opdracht
 LDC Lijst
 (Power Point) Presentaties
 Stageverslagen
 Stagebeoordeling van docent
 Stagebeoordeling van begeleider
 Foto’s
 Filmpjes
 Scans van diploma’s
 Scans van certificaten
 Scan van functioneringsformulier bijbaan
 Scan van functioneringsformulier werk
 Foto’s van prijzen gewonnen bij hobby’s/sporten
 Overige toevoegingen, namelijk:
     

* Wanneer je dit doorstroomportfolio-formulier op papier naar de vervolgopleiding stuurt hoef je geen bijlagen of toevoegingen op papier mee te sturen.2. Begeleidingsdeel van de school


Handleiding voor de decaan/mentorDit is het begeleidingsdeel van de school. Dit document dient te worden ingevuld door een begeleider (mentor, decaan en/of LOB-docent) van de betreffende leerling van de toeleverende onderwijsinstelling. Ook dient dit document ondertekend te zijn door deze begeleider, ouders/verzorgers van de leerling en de leerling zelf.
Dit document moet samen met het portfolio van de leerling naar de school van aanmelding worden gestuurd. De leerling is er verantwoordelijk voor dat alle documenten naar de school van aanmelding worden gestuurd.
U kunt dit formulier invullen door aan te kruisen wat van toepassing is. Waar mogelijk, kunt u een toelichting geven.


Voornaam:


     

Achternaam:


     

Burgerservicenummer:

     

Naam huidige school:


     

Huidige klas:


     
Leerling meldt zich aan bij:

(1 mogelijkheid aankruisen)

 Summa College (voorheen ROC Eindhoven)

 ROC Ter AA

 Helicon Opleidingen

 SintLucas

 De Rooi Pannen

 Anders namelijk:      

Naam van de school waar de leerling zich aanmeldt:

(bijvoorbeeld Summa Business)
     

Naam van de opleiding waar de leerling zich aanmeldt:

(bijvoorbeeld Verkoopmedewerker)
     
 BOL BBL
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4


2. Begeleidingsdeel van de school

Begeleiding

 LWOO/zorgbudget geïndiceerd
 Indicatie LWOO/Zorgbudget nog relevant voor het mbo
 Beschikking Praktijkonderwijs
 LGF
 Dyslexieverklaring
 Dyscalculieverklaring
 Handelingsplan
 Specifieke begeleiding door de school
 Externe hulpverlening
 Persoonsgebonden budget (PGB)
 Zorg in het mbo voortzetten
 Leerwerktraject gevolgd

Contact gewenst m.b.t. specifieke begeleiding door de school


 Contact gewenst m.b.t. leerbelemmeringen
 Contact gewenst m.b.t. huidig verzuim
 Contact gewenst m.b.t. reden overstap
 Contact gewenst m.b.t. persoonlijke situatie
 Zorgaspecten

Toelichting/advies mentor/begeleider

Leerling extra begeleiden bij:

     Leerling is goed in:

     Leerling moet werken aan:


      1. Begeleidingsdeel van de schoolLeerling uitnodigen voor:


 Individueel gesprek of

 Groepsgesprek

Factoren die naar uw mening van invloed kunnen zijn bij het opleiden van de leerling:

(denk aan sociaal functioneren, zelfstandigheid, concentratievermogen, verantwoordelijkheidsbesef, doorzettingsvermogen, gezondheid, dyslexie, faalangst etc.).
     Is er aanleiding om telefonisch contact op te nemen?
     

Zijn er zorgaspecten? Geef dan hieronder de gediagnosticeerde problemen aan:

 ADHD (Attention deficit and hyperactivity disorder)
 ADD (Attention deficit disorder)
 Aa (Autistisch spectrum stoornis, o.a. PDD-NOS, Asperger)
 G (Syndroom van Gilles de la tourette)
 P (Pestervaringen)
 T (Problematische thuissituatie)
 E (Emotioneel zeer kwetsbaar)
 Ps (Psychiatrische problematiek)
 F (Faalangstproblemen, sociaal, emotioneel, didactisch)
 NLD (Non Verbal Learning disability)

 Mo (Motorische problemen)

 Anders namelijk:
     


2. Begeleidingsdeel van de schoolZijn er aandachtspunten van sociaal-emotionele aard of didactische aard?

A. Aandachtspunten van sociaal-emotionele aard
 Sociaal-emotionele ontwikkeling.

(negatief zelfbeeld, gesloten, overactief, is afwachtend/passief)
 Het gedrag richting medeleerlingen.

(uitdagend, negatief dominant, egocentrisch, teruggetrokken, vaak slachtoffer, zelfbeheersing)
 Het gedrag richting leerkracht.

(uitdagend, brutaal, snel verongelijkt, teruggetrokken, accepteren van leiding, te vaak bescherming van leerkracht nodig)


Toelichting bij A

     B. Aandachtspunten van didactische aard
 Vakspecifieke aspecten.

(inzicht is te gering, heeft problemen met taalvaardigheid m.b.t. vak, met ruimtelijk inzicht, abstractievermogen is gering, problemen met leesvaardigheid, spreekvaardigheid, rekenvaardigheid, grote stofeenheden)
 Werkhouding/aanpak in de klas.

(zwakke concentratie, korte spanningsboog, tempo laag, vaak hulp van leerkracht nodig, te vaak bevestiging nodig, moeite met aanbrengen van structuur, luisterhouding, motivatie om zich te houden aan werkregels, geeft snel op / doorzettingsvermogen, bang om te vertrouwen op eigen capaciteiten, werkt onnauwkeurig en slordig)
 Huiswerk

(maakwerk, zelfstandig plannen, leerwerk, maakwerk is slordig, vergeet spullen)


Toelichting bij B

     2. Begeleidingsdeel van de school

Inschatting


Hoe is uw inschatting van de leerling, in relatie tot zijn/haar gewenste opleiding en niveau?
Goed

Voldoende

Twijfelachtig

Onvoldoende

Capaciteiten

Motivatie

Geschiktheid

Beroepsbeeld

Ondertekening School


Dit begeleidingsdeel van de school is ingevuld door:

Naam:

     

Functie:

     

Telefoonnummer:

     

Bereikbaar op dag/tijdstip:

     

Emailadres:

     

Plaats:

     

Datum:

     

Schoolstempel

Handtekening

2. Begeleidingsdeel van de school
Ondertekening ouders/verzorgers

Bij dit begeleidingsdeel van de school hoort het doorstroomportfolio van de leerling. Met de ondertekening van dit document verklaart u akkoord te zijn met, of kennisgenomen te hebben van de gegevens die beide documenten bevatten.


Ingevuld door:

     

Telefoonnummer:

     

Plaats:

     

Datum:

     

Handtekening indien akkoord met inhoud

Handtekening indien kennisgenomen van inhoud

Ondertekening leerling

Bij dit begeleidingsdeel van de school hoort jouw doorstroomportfolio. Met ondertekening verklaar jij akkoord te zijn met de gegevens die beide documenten bevatten.


Ingevuld door:

     

Telefoonnummer:

     

Plaats:

     

Datum:

     

Handtekening indien akkoord met inhoud

Handtekening indien kennisgenomen van inhoud

Bijlage: Kopie Identiteitsbewijs leerling!

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina