1. ProjectgegevensDovnload 28.67 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte28.67 Kb.

BIZ Kempen

Projectplan actie DZK

1.Projectgegevens


Thema: Sensibilisering algemene bevolking inzake “gemakkelijke kredieten” en schuldoverlast in provincie Antwerpen.

Stuurgroep: Vlaams Centrum Schuldenlast & projectregio's schuldpreventie (provincie Antwerpen)

Sponsor: Platform Dag Zonder Krediet (& CAW's)

Projectverantwoordelijke(n): Kevin Verborgt, Lies Uytterhoeven, Stéphanie Niesink & Griet Legrand

Periode van het project: 29 november tot en met 1 december
2.Voorbereiding

2.1.Initiatieffase


Meer en meer mensen gaan “gemakkelijke kredieten” aan en komen zo in schuldoverlast. Het is een groot maatschappelijk gegeven geworden, dat er een stijging is van mensen in schuldoverlast. Opmerkelijk is dat het niet enkel meer de typische risicogroepen zijn die hiermee te maken krijgen. Steeds meer middenklassers krijgen ook te maken met schuldoverlast.

We merken dat mensen met hun inkomen niet meer vanzelfsprekend rondkomen. Er zijn bepaalde vaardigheden en preventieve reflexen nodig om niet met schuldoverlast te maken te krijgen. Het aangaan van een krediet is één van de zaken waarbij zulke preventieve reflexen voor nodig is. Mensen moeten zich bewust zijn van het gevaar wanneer ze een krediet aangaan.

Via de Dag Zonder Krediet willen we de algemene bevolking hier bewust van maken en de nodige preventieve reflexen meegeven. Via het Vlaams Centrum Schuldenlast is de vraag gekomen om acties te organiseren in onze regio. Hiervoor slaan we de handen in elkaar met regio Antwerpen en Mechelen om zo als provincie een duidelijk signaal te geven.

3.Subjectieve analyse


Het platform Dag Zonder Krediet is sinds een 10 jaar actief omtrent dit thema in België. Elk jaar werd er zo een actie gedaan. De grote kracht is dat er een groot draagvlak is op nationaal niveau met heel wat middenveldorganisaties, waaronder:

 • Equipes Populaires

 • Vlaams Centrum Schuldenlast

 • Steunpunt van de schuldbemiddelars van het BHG

 • Vlaams Netwerk tegen Armoede

 • Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

 • Femma

 • Verbruikersateljee

 • OIVO-CRIOC

 • ACV-CSC

 • ABVV-FGTB

 • Groupe Action Surendettement

 • Centre de référence de Liege, Namur & Hainaut

 • Actions sociales du Brabant wallon

 • Réseau wallon de lutte contre la pauvreté

 • Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté

 • Réseau Financement Alternatif

 • Jeunesse ouvrière chrétienne

In onze eigen regio kunnen we ons regionaal netwerk inzetten als grote kracht. Zo zijn er samenwerkingen met Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen, KWB, ACV/ACW, BudgetInZicht, … . Samen zullen we de actie uitvoeren en verzorgen.

Samen willen we onrechtsituaties aanklagen en tegelijk elke burger informeren en sensibiliseren. We geloven dat dit nodig is om burgers te wapenen tegen schuldoverlast en “gemakkelijke kredieten”.

Zo'n actie wordt als nodig ervaren, omdat we het gevoel hebben dat we voor veel uitdagingen komen te staan met de stijgende schuldoverlast.

3.1.Objectieve analyse


Er is al heel wat onderzoek gebeurt omtrent dit thema. Veel onderzoek is afkomstig van het Vlaams Centrum Schuldenlast en de Nationale Bank van België.

Deze onderzoeken kan je opvragen bij de des betreffende organisaties/instellingen.

Daarnaast hebben wij als BudgetInZicht Kempen ervaring met dergelijke acties. Eerder in 2013 deden we een soortgelijke actie met mensen in armoede en cliënten. Op een dag over schulden die we voor hen organiseerden, konden deelnemers aan een wedstrijd deelnemen. Ze konden tot duizend euro winnen. Het addertje onder het gras waren ook hier de wedstrijdvoorwaarden. Wie kans wilde blijven maken op de 1000 euro moest tot 1100 euro neerleggen. Natuurlijk was deze wedstrijd fictief en kon iedereen met een opgelucht hart naar huis. 90 personen van de 125 trapten in onze val. Dit komt neer op een goede 70% die in de val is getrapt. Op het einde van de dag kreeg iedereen een bijhorende uitleg met als doel de mensen bewust te maken van de gevaren.
Met deze achtergrond willen we degenen die vatbaar zijn voor zulke vallen beschermen door hun via ervaringsgericht leren bewust te worden van de gevaren. Het doel is om deze mensen te wapenen hiertegen.

4.Positieanalyse


Er zijn heel wat betrokkenen in deze actie. Ik zal alle betrokken partijen benoemen per niveau. Van nationaal tot lokaal.

4.1.Nationaal niveau


Beginnen wil ik bij het Platform Dag Zonder Krediet. Deze partijen heb ik al eens opgesomd bij de subjectieve analyse. Zij zijn de dragers van het gehele initiatief. Ze schrijven de visie en doelstellingen uit. Daarnaast doen zij ook de beleidsaanbevelingen. Vanuit deze partijen kunnen allerlei initiatieven genomen worden om acties te organiseren. Zo zal er een grote nationale actie georganiseerd worden.

4.2.Vlaams niveau


Op Vlaams niveau zetelen heel wat partijen samen in het Platform DZK. Voor ons is de belangrijkste partner het Vlaams Centrum Schuldenlast. Zij hebben ons (Regionaal Samenwerkingsverband Schuldpreventie) aangesproken om regionaal de acties te creëren en te verzorgen.

Via het Vlaams Centrum Schuldenlast hebben ook wij inspraak gekregen in de hele sensibiliseringscampagne. Ook zullen zij ons ondersteunen in de mate van het mogelijke in onze acties.


4.3.Provinciaal niveau


De welzijnsregio's Antwerpen, De Kempen en Mechelen zullen de handen in elkaar slaan tijdens de Dag Zonder Krediet. Samen zullen we dezelfde actie doen. We ondersteunen elkaar in het opzetten van de actie en in de mate van het mogelijke ook in de uitvoering. We willen hiermee als provincie uitpakken.

4.4.Lokaal niveau


Iedere welzijnsregio is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn actie. In onze welzijnsregio zullen we samenwerken met 2 verenigingen waar armen het woord nemen (De Fakkel en Ons Huis), KWB Zuiderkempen, ACW en ACV. Samen zorgen we voor de uitvoering van de actie respectievelijk in Herentals en Mol, telkens op de Zondagsmarkt van 1 december.

Daarnaast houden we ook rekening met mogelijke andere partners, zoals ABVV, … .

BudgetInZicht Kempen zal dit geheel coördineren en is verantwoordelijk voor de perscontacten.

5.Planning


Kijk hiervoor in het draaiboek.

6.Doelgroep


We zien twee verschillende focussen op de doelgroep. Enerzijds willen we de burger bereiken met onze sensibiliseringsactie. We kunnen deze doelgroep ook benoemen als de algemene bevolking. We willen vooral mensen bereiken die kwetsbaar zijn om ooit in schuldoverlast terecht kunnen komen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen in schuldoverlast terecht kan komen, willen we ook deze personen bereiken. Uit onderzoek en ervaring zien we steeds meer mensen met een hoger inkomen en hoger opgeleid zijn die met schuldoverlast te maken krijgen.
Daarnaast hebben willen we deze actie een groter draagvlak geven door ook meer middenklassers te betrekken. We willen dit doen door middenveldorganisaties als KWB, ACV, ACW, … te betrekken.

Anderzijds zijn we vertrokken met het idee om mensen in armoede mee de actie te laten ervaren. Dit door zelf deel te nemen. We willen hiermee ook hen laten inzien dat iedereen te maken kan krijgen met schuldoverlast. Iedereen maakt al eens fouten. Zo willen we dit stigma wat doorbreken. Hen benoemen we wel als meest kwetsbaar om met schuldoverlast te maken te krijgen. Dit doordat het maken van een “fout” meer gevolgen heeft op hun inkomen dan bij middenklassers.

Door de beide doelgroepen te betrekken in onze actie komen zij tot een participatiegraad van co-productie op de particpatieladder (model van Sherry Arnstein).

7.Visie


Iedere burger weet dat zich veilig bewegen in onze consumptiemaatschappij een heuse opdracht is. Je wordt op elke uithoek aangespoord om iets te kopen. Wanneer dit niet mogelijk is, prijzen ze je een krediet aan.

Met onze sensibiliseringsactie willen we mensen bewust maken van de gevaren van onze consumptiemaatschappij. We willen dit doen door middel van enkele duidelijke tips enerzijds. Anderzijds willen we via ervaringsgericht leren mensen laten ervaren hoe snel je je in de luren kan laten leggen. We geloven dat mensen zo het best tot inzicht komen.Iedereen kan overigens met schuldoverlast te maken krijgen. Daarom voeren we samen actie. We zien onze actie aanvullend aan de beleidsaanbevelingen die het Platform DZK zal meedelen aan de nationale pers. Zo willen we de “gemakkelijke” kredieten en de stijgende schuldoverlast aanklagen.

8.Doelstellingen

8.1.Strategische doelstelling 1


Op onze actie in het kader van Dag Zonder Krediet willen we volgende zaken signaleren aan het beleid:

 • “Gemakkelijke” kredieten,

 • Stijgende schuldoverlast,

 • Wanpraktijken via sociale media.

8.1.1Operationele doelstelling 1


De projectcoördinator bereidt zich voor om signalen op een constructieve manier aan te klagen via perscontacten.

 • De projectcoördinator krijgt voeding via experten, vb. stafmedewerker communicatie over hoe omgaan met de pers en welke boodschap gegeven wordt.

 • Er wordt een persbericht opgesteld.

 • Er wordt een persbericht verzonden, 1 week voor de actie.

 • Er wordt een tweede persbericht verzonden, op 28 of 29 november.

 • Op de actie zelf zal de projectcoördinator de pers te woord staan.

8.1.2Operationele doelstelling 2


De projectcoördinator zal ondersteunende organisaties meenemen in het verhaal van BudgetInZicht Kempen en de DZK.

 • Nieuwe contacten (KWB, ACV, ACW, …) worden ingebed in de visie en missie van BudgetInZicht Kempen.

 • Bij het netwerk van BudgetInZicht wordt bekeken hoe we elkaar kunnen versterken.

8.2.Strategische doelstelling 2


BudgetInZicht zal op de Dag Zonder Krediet gedragsverandering bij de burger (in de rol/hoedanigheid van consument) teweeg brengen.

8.2.1Operationele doelstelling 3


De projectcoördinator zal een ervaringsgerichte “sensibiliseringsval” opzetten voor de burger tijdens onze actie.

 • Dit zal gebeuren door middel van een wedstrijd met zeer nadelige wedstrijdvoorwaarden voor de deelnemer.

 • Alle vergunningen en toelatingen worden in orde gebracht.

 • Partners worden gezocht ter ondersteuning en uitvoering.

 • Partners worden voorbereid op de actie.

8.2.2Operationele doelstelling 4


De ondersteunende en uitvoerende partners informeren de burger over het doel van onze actie.

 • De projectcoördinator zal de partners (achter de stand) voorbereiden op hun taak.

 • De projectcoördinator zal het materiaal (folder en bic-flyer) tot bij de partners brengen.

 • De deelnemers van de wedstrijd en de bezoekers van onze stand worden geïnformeerd en krijgen info (folder en bic-flyer) mee.

  • Ook zullen de deelnemers een symbolische chocoladecent meekrijgen. (Geld dient om te consumeren)

8.2.3Operationele doelstelling 5


De ondersteunende en uitvoerende partners staan open om dialoog en interactie op gang te brengen met de bezoekers van de stand.

 • De partners worden aangemoedigd om dialoog op gang te brengen met de bezoekers van de stand.

  • Eventueel kunnen nieuwe signalen of ideeën verzameld worden?

9.Middelen


 • Partners zoeken

 • Promotiemateriaal DZK

  • Gratis (voor de regio's) te verkrijgen van het VCS

 • Materiaal voor de stand

  • Tafel

  • Tafellaken

  • Tent

  • Wedstrijdformulieren

  • Folders en Bic-flyers

  • Posters

  • T-shirts

  • Box om wedstrijdformulieren te verzamelen

  • Chocoladecenten

 • Beperkte middelen om actie te voeden:

  • Aankoop chocoladecenten

  • Printen wedstrijdformulieren

  • Personeelskost projectcoördinator

10.Evaluatie en communicatie
Budgetinzicht Kempen | Stationstraat 82 | 2300 Turnhout

www.biz-kempen.be


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina