10 jaar Single European Sky: de verhoopte resultaten blijven uitDovnload 14.58 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte14.58 Kb.Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 oktober 201210 jaar Single European Sky: de verhoopte resultaten blijven uit

De Single European Sky (SES), het vlaggenschipproject dat tot doel heeft een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen, de capaciteit te verdrievoudigen en de luchtverkeersleidingskosten te halveren, levert niet de verhoopte resultaten op. Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, heeft vandaag zijn voornemen bekendgemaakt om in het voorjaar van 2013 nieuwe wetgevingsvoorstellen in te dienen om de tenuitvoerlegging van de Single European Sky te versnellen. Hij kondigde ook aan dat hij alle mogelijke handhavingsmaatregelen zal nemen, inclusief inbreukprocedures, indien nodig.

De extra kosten door de inefficiëntie ten gevolge van de versnippering van het Europese luchtruim lopen op tot bijna 5 miljard euro per jaar. Gemiddeld is de afstand van een vlucht 42 kilometer te lang, waardoor de vliegtuigen meer brandstof verbruiken en meer emissies veroorzaken, de gebruikersheffingen stijgen en de vertragingen toenemen. De Verenigde Staten controleren een luchtruim van vergelijkbare omvang, met meer verkeer, tegen bijna de helft van de kosten.

Op de conferentie op hoog niveau "Single European Sky: tijd voor actie", die vandaag plaatsvond in Limassol (Cyprus), verklaarde vicevoorzitter Kallas: "Ik heb altijd gezegd dat de Single European Sky mijn eerste luchtvaartprioriteit is. We mogen het niet laten mislukken. Daarvoor is het te belangrijk. We hinken ver achterop bij onze oorspronkelijke ambities. Na meer dan 10 jaar is de kern van het probleem nog steeds hetzelfde: te weinig capaciteit, wat een negatief effect kan hebben op de veiligheid, tegen een te hoge prijs. Er zijn tekenen van verandering, maar over het algemeen is de vooruitgang te langzaam en te klein. We moeten denken aan andere oplossingen en ze snel toepassen. Er is te veel nationale versnippering. De beloofde verbeteringen hebben zich niet voorgedaan."

2012 is een kritiek jaar voor de Single European Sky omdat vier kernstreefdoelen, waaronder 9 functionele luchtruimblokken (FAB's), tegen december 2012 moeten zijn gerealiseerd. De vicevoorzitter waarschuwde ervoor dat, op basis van de huidige vooruitgang, Europa nog ver verwijderd is van een gemeenschappelijk luchtruim. Zo zei hij bijvoorbeeld dat het niet volstaat FAB's op te richten, maar dat wij "ervoor moeten zorgen dat ze ook een echte toegevoegde waarde hebben. Op dit ogenblik is het duidelijk dat ze weinig of geen bijdrage zullen leveren tot een geïntegreerd en gedefragmenteerd luchtruim". Hij kondigde ook aan dat de Commissie al haar handhavingsbevoegdheid zal aanwenden om de nodige vooruitgang te boeken en indien nodig zelfs inbreukprocedures zal inleiden.

Bovendien zal de Commissie in het voorjaar van 2013 voorstellen doen om het bestaande wetgevingskader voor de Single European Sky te versterken, teneinde de aan de gang zijnde hervormingen te versnellen. De voorstellen zullen maatregelen omvatten ter versterking van:

1. De prestatieregeling. Het bereiken van prestatiedoelstellingen om de capaciteit van het Europees luchtruim te vergroten en de kosten te drukken, vormen de kern van de Single European Sky. Ze zijn van vitaal belang voor het succes van het volledige project.

In juli 2012 heeft de Commissie nationale plannen goedgekeurd om voor de periode 2012-2014 de kosten te beperken en de capaciteit te vergroten. De Commissie is voornemens voor de periode 2015-2019 het ambitieniveau van de prestatiedoelstellingen aanzienlijk op te trekken. Bovendien zullen de SES-voorstellen in 2013 er ook voor zorgen dat de Commissie alle nodige bevoegdheden heeft om lidstaten en FAB's te verplichten de overeengekomen doelstellingen te bereiken. Door de SES-voorstellen zal ook de onafhankelijkheid van het prestatiebeoordelingsorgaan worden versterkt.

2. Negen functionele luchtruimblokken (FAB's) zijn in oprichting. De Commissie zal voorstellen doen om ervoor te zorgen dat deze regionale blokken voor luchtverkeersbeheer ook echte operationele verbeteringen opleveren. Op basis van deze voorstellen zullen strategische en operationele plannen op het niveau van de FAB's worden opgesteld. Het volstaat niet dat FAB's op papier bestaan, ze moeten ook snel echte operationele resultaten opleveren.

3. De netwerkbeheerder voor Europa. De Commissie zal de bevoegdheden van de netwerkbeheerder versterken, zodat hij meer gecentraliseerde pan-Europese functies kan opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot het luchtruimontwerp, inclusief routeplanning. Dit zal helpen om het netwerk zo efficiënt mogelijk te maken.

4. De verdere hervorming van de luchtverkeersleiding. De Commissie zal een sterkere focus op kerntaken voorstellen en de dienstverleners toestaan om randactiviteiten uit te besteden. Zij zal ook een sterkere scheiding tussen de dienstverleners en hun nationale regelgevers voorstellen.

Dit alles is afhankelijk van de succesvolle uitrolfase van het SESAR-programma, de technologische arm van de Single Sky. De Commissie zal eerstdaags haar voorstellen inzake governance- en financieringsregelingen voorleggen aan de Raad en het Parlement.

De Single European Sky is een vlaggenschipinitiatief om de architectuur van de Europese luchtverkeersleiding te hervormen, teneinde tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften op het gebied van capaciteit en veiligheid. Voortbouwend op initiatieven in de late jaren 90 werd in 2004 het pakket Single Sky I (SES I) goedgekeurd, in 2009 gevolgd door het pakket Single Sky II (SES II).

Als het SES volledig ten uitvoer wordt gelegd:  • zal de veiligheid met een factor tien verbeteren

  • zal de capaciteit van het luchtruim verdrievoudigen

  • zullen de kosten van luchtverkeersbeheer met 50 % afnemen

  • zal de impact op het milieu met 10 % afnemen

Wat nu?

De Commissie zal in het voorjaar van 2013 nieuwe SES-voorstellen doen. Deze wetgevingsvoorstellen moeten door de lidstaten en het Parlement worden goedgekeurd alvorens ze van kracht worden.Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2011/11/ses_en.htm

MEMO/12/774; SPEECH/12/711

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Single European Sky: belangrijke feiten en cijfers

Het risico bestaat dat het Europese luchtruim en de Europese luchthavens verzadigd raken. Nu al maken elk jaar bijna 1,4 miljard reizigers gebruik van de meer dan 440 luchthavens in Europa. Elke dag worden ongeveer 27 000 gecontroleerde vluchten uitgevoerd, hetgeen betekent dat jaarlijks 10 miljoen vluchten het Europese luchtruim doorkruisen. 80 % daarvan wordt geëxploiteerd in de EU.

De huidige situatie wordt deskundig afgehandeld door de Europese luchtvervoerssector, maar in normale economische omstandigheden zal het luchtverkeer naar verwachting met 5 % per jaar groeien. Dit betekent dat in 2030 bijna 17 miljoen vluchten boven Europa zullen plaatsvinden, even veel als het aantal inwoners van Peking.

Als wij niets ondernemen, zal dit in chaos uitmonden. Europa zou niet alleen een groot gedeelte van de potentiële vraag moeten weigeren, het zou ook kwetsbaar zijn voor vertragingen en annuleringen op nooit eerder geziene schaal. Zonder een wijziging van het beleid zullen de congestiekosten tegen 2050 met ongeveer 50 % toenemen.

Het centrale probleem is dat Europa's systemen voor luchtverkeersbeheer gefragmenteerd en inefficiënt zijn.

Het EU-luchtruim is nog steeds versnipperd in 27 nationale systemen voor luchtverkeersbeheer. De dienstverlening gebeurt vanuit ongeveer 60 luchtverkeersleidingscentra en het luchtruim is opgedeeld in meer dan 650 sectoren. De structuur van het luchtruim volgt de nationale grenzen, waardoor vluchten vaak geen rechtstreekse routes kunnen nemen. Door de fragmentering van het luchtruim leggen vliegtuigen boven Europa gemiddeld 42 kilometer meer af dan strikt noodzakelijk is, waardoor de vluchttijden, het brandstofverbruik en de CO2-emissies toenemen.

Bovendien zijn de huidige technologieën voor luchtverkeersbeheer, die ontworpen zijn in de jaren 50, voorbijgestreefd.

De inefficiëntie ten gevolge van het versnipperde luchtruim boven Europa leidt tot ongeveer 5 miljard euro extra kosten per jaar, die worden doorberekend aan bedrijven en passagiers. Momenteel vertegenwoordigen de kosten voor luchtverkeersbeheer 6 tot 12 % van de ticketprijs.

Het systeem voor luchtverkeersbeheer in de VS is twee keer zo efficiënt als dat in de EU; het beheert dubbel zoveel vluchten tegen een vergelijkbare prijs, vanuit slechts een derde van het aantal luchtverkeersleidingscentra.

Naar aanleiding van deze uitdagingen werd eind jaren 90 het voorstel voor een Single European Sky gedaan: een eengemaakt Europees luchtruim zonder nationale grenzen, waardoor

a) de veiligheid zal vertienvoudigen

b) de capaciteit van het luchtruim zal verdrievoudigen

c) de kosten van luchtverkeersbeheer met 50 % zullen afnemen

d) de impact op het milieu met 10 % zal afnemenIP/12/1089
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina