10. obn-onderzoek aan laagveenwaterenDovnload 294.17 Kb.
Pagina2/4
Datum22.07.2016
Grootte294.17 Kb.
1   2   3   4
Beltman, B., T.G. Rouwenhorst, M.B. van Kerkhoven, T. van der Krift & J.T.A. Verhoeven, 2000. Internal eutrophication in peat soils through competition between chloride and sulphate with phosphate for binding sites. Biogeochemistry 50: 183-194.


Berendse, F., M. J. M. Oomes, H. J. Altena & W. De Visser, 1994. A comparative study of nitrogen flows in two similar meadows affected by different groundwater levels. Journal of Applied Ecology 31: 40-48.
Berg, M.S. van den, R.W. Doef, F.M. Zant & H. Coops, 1997. Kranswieren: helder water en macrofauna in de Veluwerandmeren. De Levende Natuur 98: 14-24.
Berg, M.S. van den, M. Scheffer, H. Coops & J. Simons, 1998. Minireviews – The role of characean algae in the management of eutrophic shallow lakes. Journal of Phycology 34: 750-756.
Best, E.P.H., D. de Vries & A. Reins, 1984. The macrophytes in the Loosdrecht Lakes: a story of their decline in the course of eutrophication. Verhandlungen der internationale Vereinigung für Limnologie 22: 868-875.
Bijlsma R.G., F. Hustings & C.J. Camphuijzen, in druk. Schaarse en algemene broedvogels van Nederland. Avifauna van Nederland deel 2.
Bink, F.A., 1992. Oecologische atlas van de dagvlinders van Noordwest Europa. Schuyt, Haarlem.
Blindow, I., G. Andersson, A. Hargeby & S. Johansson, 1993. Long term patterns of alternative stable states in two shallow eutrophic lakes. Freshwater Biology 30: 159-167.
Bloemendaal, F.H.J.L. & J.G.M. Roelofs, 1988. Waterverharding. In F.H.J.L. Bloemendaal & J.G.M. Roelofs (Eds.), Waterplanten en waterkwaliteit. Stichting uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht, en Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, pp. 147-158.
Bloemendaal, F.H.J.L., J.G.M. Roelofs & M.J.H. de Lyon, 1988. Saliniteit en chemische typologie. In F.H.J.L. Bloemendaal & J.G.M. Roelofs (Eds.), Waterplanten en waterkwaliteit. Stichting uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht, en Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, pp.79-98.
Bobbink, R. & L.P.M. Lamers, 1999. Effecten van stikstofhoudende luchtverontreiniging op vegetaties – Een overzicht. Technische Commissie Bodem-bescherming, Den Haag.
Bobbink, R., M. Hornung & J.G.M. Roelofs, 1998. The effects of air-borne nitrogen pollutants on species diversity in natural and semi-natural vegetation - A review. Journal of Ecology 86: 717-738.
Boers, P.C.M., 1991. The release of dissolved phosphorus from lake sediments. Thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen.
Boeye, D. & R.F. Verheyen, 1994. The relation between vegetation and soil chemistry gradients in a ground water discharge fen. Journal of Vegetation Science 5: 553-560.
Boo, M. de, P.C.M. Boers, D.T. van der Molen, R.E. Rijsdijk, E.M.G.T. Deckere, 1996. Handleiding bestrijding eutrofiëring. RIZA, Lelystad.
Boosten, A. (Ed.), 1999. Monitoring Herstelplan Naardermeer 1992-1997. Herstel van het Naardermeer door bundeling van krachten. BNL Rapport 99-15. Vereniging Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
Boström, B., M. Jansson & C. Forsberg, 1982. Phosphorus release from lake sediments. Archiv für Hydrobiologie Beiheft Ergebnisse der Limnologie 18: 5-59.
Boxman, A.W. (Ed.), 2000. Referentieproject Koelbroek (OBN). Beschrijving van de uitgangssituatie en de uitvoering van maatregelen op praktijkschaal. Aquatische Oecologie & Milieubeheer, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Boxman, A.W. & A.H.F. Stortelder, 2000. Hoe natter, hoe beter? De invloed van het waterpeil bij maatregelen tegen verdroging in elzenbroekbossen. Vakblad Natuurbeheer 5: 75-77.
Breemen, N. van, J. Mulder & C.T. Driscoll, 1983. Acidification and alkalinization of soils. Plant and Soil 75: 283-308.
Brink, P.J. van den, E. van Donk, R. Gylstra, S.J.H. Crum & T.C.M. Brock, 1995. Effects of chronic low concentrations of the pesticides chlorpyrifos and atrazine in indoor freshwater microcosms. Chemosphere 31: 3181-3200.
Brock, T.C.M., J.J. Boon & B.G.P. Paffen, 1985. The effects of the season and of water chemistry on the decomposition of Nymphaea alba L.; weight loss and pyrolysis mass spectrometry of the particulate matter. Aquatic Botany 22: 197-229.
Broek, T. van den & B. Beltman, 1994. Herstelgerichte maatregelen in een verzuurd trilveen in de Westbroekse Zodden. De Levende Natuur 1: 17-23.
Broek, T. van den & B. Beltman, 1995. Mesotrofe verlandingsvegetaties, nieuwe kansen in het Noorderpark. Landschap, 12(5): 29-38.
Broek, T. van den & B. Beltman, 2001. Natuurontwikkeling in het Noorderpark. 5 jaar monitoring en onderzoek in nieuw gegraven petgaten. Faculteit Biologie, Universiteit Utrecht. In opdracht van DLG, SBB en Natuurmonumenten.
Brönmark, C. & L.A. Hansson, 1998. Biology of habitats: the Biology of Lakes and Ponds. Oxford University Press, Oxford, England.
Brouwer, E., R. Bobbink, J.G.M. Roelofs & G.M. Verheggen, 1996. Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van oppervlaktewateren. Eindrapport monitoringsprogramma tweede fase. Vakgroep Oecologie, Werkgroep Milieubiologie, Katholieke Universiteit Nijmegen. In opdracht van de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Brouwer, E., J. Soontiëns, R. Bobbink & J.G.M. Roelofs, 1999. Sulphate and bicarbonate as key factors in sediment degradation and restoration of Lake Banen. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 9: 121-132.
Bruinsma, J., W. Krause, E. Nat & J. van Raam, 1998. Determinatietabel voor kranswieren in de Benelux. Stichting Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht.
Bruins Sot, E. & Th. Claassen, 1999. Opletten bij de aanleg van helofytenfilters op laagveen. Landinrichting 39: 13-17.
Bureau Terlouw, 1996. Nutriëntenbelasting door vogels in het Nieuwkoopse plassengebied. Bureau Terlouw, Hoogheemraadschap van Rijnland, Ministerie van LNV, Directie Zuidwest, Dordrecht.
Caraco, N.F., J.J. Cole & G.E. Likens, 1989. Evidence for sulphate-controlled phosphorus release from sediments of aquatic systems. Nature 341: 156-158.

Carpenter S.R. (Ed.), 1988.  Complex interactions in lake communities.  Springer-Verlag, New York.
Claassen, T.H.L., 1997. Overzichtsrapport waterkwaliteitsodnerzoek in de Alde Feanen 1987-1997. Waterschap Friesland, Leeuwarden.
Clevering, O. A., 1995. Germination and seedling emergence of Scirpus lacustris L. and Scirpus maritimus L. with special reference to the restoration of wetlands. Aquatic Botany 50: 63-78.
Coops, H., 1992. Historische veranderingen in buitendijkse moerassen in het noordelijke deltabekken. RIZA-rapport 92.030, Lelystad.
Coops, H., 1996. Helophyte zonation: impact of water depth and wave exposure. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Coops, H., 1999. Oeverbescherming door riet. De Levende Natuur 100 : 46-49.
Coops, H. & G. van der Velde, 1995a. Effects of waves on helophyte stands: mechanical characteristics of stems of Phragmites australis and Scirpus lacustris. Aquatic Botany 53: 175-186.
Coops, H. & G. van der Velde, 1995b. Seed dispersal, germination and seedling growth of six helophyte species in relation to water-level zonation. Freshwater Biology 34: 13-20.
Coops, H., N. Geilen & G. van der Velde, 1994. Distribution and growth of the helophyte species Phragmites australis and Scirpus lacustris in water depth gradients in relation to wave exposure. Aquatic Botany 48: 273-284.
Coops, H., F. W.B. van den Brink & G. van der Velde, 1996. Growth and morphological responses of four helophyte species in an experimental water-depth gradient. Aquatic Botany 54: 11-24.
Creemers, R.C.M., 1996. Bedreigde en kwetsbare reptielen en amfibieën in Nederland: basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. Stichting RAVON, Nijmegen.
DeCleer, K., 2000. Voorlopige atlas en ‘rode lijst’ van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera) = Atlas et ‘liste rouge’ des sauterelles, grillons et criquets de Belgique (Insecta, Orthoptera). Sprinkhanenwerkgroep van de Benelux & Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.
Delaunay, G., 1999. Utility of propagule bank introduction as a restoration tool for aquatic vegetation in shallow lakes. Report of the Institut d’Écologie Appliqué, Angers, France, and RIZA, Lelystad.
Denneman, W.D. & P.J.R. de Vries, 1985. Guanotrofie door Aalscholvers, Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw & Nodder), in het Naardermeer. Biologisch Laboratorium, Vrije Universiteit Amsterdam.
Diggelen, R. van, W.J. Molenaar & A.M. Kooijman, 1996. Vegetation succession in a floating mire in relation to management and hydrology. Journal of Vegetation Science 7: 809-820.
Donk, E. van & R.D. Gulati, 1995. Transition of a lake to turbid state six years after biomanipulation: mechanisms and pathways. Water Science and Technology 4: 197-206.
Donk, E. van & A. Otte, 1996. Effects of grazing by fish and waterfowl on the biomass and species composition of submerged macrophytes. Hydrobiologia 340: 285-290.
Donk, E. van & W.J. van de Bund, subm. Impact of submerged macrophytes including charophytes on phyto- and zooplankton communities: allelopathy versus other mechanisms. Aquatic Botany.
Donk, E. van, R.D. Gulati, A. Iedema & J. Meulemans, 1993. Macrophyte-related shifts in the nitrogen and phosphorus contents of the different trophic levels in a biomanipulated shallow lake. Hydrobiologia 1: 19-26.
Donk, E. van, E. de Deckere, J.G.P.K. Breteler & J.T. Meulemans, 1994. Herbivory by waterfowl and fish on macrophytes in a biomanipulated lake: effects on long-term recovery. Verhandlungen / Internationale Verein für theoretische und angewandte Limnologie 25: 2139-2143.
Drost, M.B.P., H.P.J.J. Cuppen, E.J. van Nieukerken & M. Schreijer (Eds.), 1992. De waterkevers van Nederland. Uitgeverij KNNV, Utrecht.
Duren, I.C. van, D. Boeye & A.P. Grootjans, 1997. Nutrient limitations in an extant and drained poor fen: implications for restoration. Plant Ecology 133: 91-100.
DWR, Dienst Waterbeheer en Riolering, 2000. Plan van aanpak Baggeren Breukeleveense Plas. DWR, Hilversum.
Erisman, J.W. & R. Bobbink, 1997. De Ammoniakproblematiek. Landschap 14/2: 87-104.

Ewijk, T. van & U. Glimmerveen, 1996. Bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland: de rode lijst. Schuyt, Haarlem.
Foppen, R., C.J.F. ter Braak, J. Verboom & R. Reijnen, subm. Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus and African rainfall, a population resilience in fragmented marshlands. Ardea.
Fowler, D., J. MacDonald, I. D. Leith, K. J. Hargreaves & R. Martynoga, 1995. The response of peat wetland methane emissions to temperature, water table and sulphate deposition. In G. J. Heij & J. W. Erisman (Eds.), Acid rain research: do we have enough answers? Elsevier Science B.V., Amsterdam, pp. 485-487.1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina