10. obn-onderzoek aan laagveenwaterenDovnload 294.17 Kb.
Pagina3/4
Datum22.07.2016
Grootte294.17 Kb.
1   2   3   4

Frazier, S. 1999. Ramsar sites overview. Wetlands International + 1999 Edition of the directory of wetlands of international importance.Gittenberger, E., A.W. Janssen, W.J. Kuijper, J.G.J.Kuiper, T. Meijer, G. van der Velde & J.N. de Vries, 1998. De Nederlandse zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. – Nederlandse Fauna 2. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & EIS-Nederland, Leiden.
Gliwicz, Z.M., 1990. Why do cladocerans fail to control algal blooms? Hydrobiologia 200/201: 83-97.

Graaf, M.C.C. de, P.J.M. Verbeek, M.J.R. Cals & J.G.M. Roelofs, 1994. Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring van matig mineraalrijke heide en schraallanden. Katholieke Universiteit Nijmegen, Vakgroep Oecologie, Werkgroep Milieubiologie.

Graaf, M.C.C. de, R. Bobbink, P.J.M. Verbeek & J.G.M. Roelofs, 1997. Aluminium toxicity and tolerance in three heathland species. Water, Air and Soil Pollution 98: 229-239.
Graaf, M.C.C. de, R. Bobbink, J.G.M. Roelofs & P.J.M. Verbeek, 1998. Differential effects of ammonium and nitrate on three heathland species. Plant Ecology 135: 185-196.
Graveland, J.J., 1996. Watervogel en zangvogel: de achteruitgang van de Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus in Nederland. Limosa 69: 85-96.
Graveland, J., 1999. Waterriet, moerasvogels en peildynamiek. De Levende Natuur 100: 50-53.
Graveland, J. & H. Coops, 1997. Verdwijnen van rietgordels in Nederland. Oorzaken, gevolgen en strategie voor herstel. Landschap 14: 67-86.
Graveland, J. & S.H. Hosper, 1999. Een dynamisch waterpeil voor rietkragen in meren moerassen. De Levende Natuur 100: 71-74.
Grimm, M.P., 1994. The characteristics of the optimum habitat of northern pike (Esox lucius L.). Part II: The characteristics of an optimal habitat for northern pike. In I. Cowx (Ed.), Rehabilitation of freshwater fisheries. Blackwell Scientific Publications Ltd, Oxford, pp. 235-243.
Grimm, M.P. & J.J.G.M. Backx, 1994. Mass removal of fish from Lake Wolderwijd (2700 ha), The Netherlands. Part 1: Planning and strategy of a large scale biomanipulation project. In I.G. Cowx (Ed.), Rehabilitation of freshwater fisheries. Fishing News Books, Hull, pp. 390-400.
Grimm, M.P. & M. Klinge, 1996. Pike and some aspects of its dependence on vegetation. In J.F. Craig (Ed.), Pike, biology and exploitation. Chapman & Hall, London, pp. 125-156.
Groot, de T., 1999. De libellen van vijf laagveenmoerassen. De Levende Natuur 100: 112-117.
Grootjans, A. & R. van Diggelen, 1995. Assessing the restoration prospects of degraded fens. In B.D. Wheeler, S.C. Shaw, W.J. Fojt & R.A. Robertson (Eds), Restoration of temperate wetlands. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, pp. 73-90.
Grootjans, A.P., P.C. Schipper & H.J. van der Windt, 1986. Influence of drainage on N-mineralisation and vegetation response in wet meadows II. Cirsio-Molinietum stands. Acta Oecolica / Oecologia Plantarum 7: 3-14.
Gulati, R.D., 1983. Zooplankton and its grazing as indicators of trophic status in Dutch lakes. Environmental Monitoring and Assessment 3: 343-354.
Hammen, H. van der, 1992. De macrofauna van Noord-Holland. Provincie Noord-Holland: Dienst Ruimte en Groen.
Held, A.J. den, M. Schmitz & G. van Wirdum, 1992. Types of terrestrializing fen vegetation in the Netherlands. In: J.T.A. Verhoeven (Ed.), Fens and bogs in the Netherlands: vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 237-321
Held, J.J. den, 1999. Laagveen in stilstand of ontwikkeling? Natuurdoelen voor het Strategisch Groenproject De Venen. Landschap 16/4: 255-268.
Hendrikx, J.A., 1998. De ontginning van Nederland - Het ontstaan van de agrarische cultuurlandschappen in Nederland. Matrijs, Utrecht.
Hensens, G., 2000. Leren in Laagveen. Nulsituatie visstand in Terra Nova. Rapport Wittveen+Bos.
Hesen, P.L.G.M. & A.J.M. Jansen, 1999. Verkenningsstudie laagveenwateren. Opmaat voor een nieuw deskundigenteam voor het Overlevingsplan Bos en Natuur. KIWA, Nieuwegein.
Hessels, E., 1995. Ontwikkeling van historische referentiebeelden voor enkele Nederlandse meren: Naardermeer, Loosdrechtse plassen, Reeuwijkse plassen en Oude Venen. Verslag Landbouwuniversiteit Wageningen, RIZA, Lelystad.
Higler, L.W.G., 1977. Macrofauna-cenoses on Stratiotes plants in Dutch broads. Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum. Verhandeling 11, tevens proefschrift, Universiteit van Amsterdam.
Higler, L.W.G. & P.F.M. Verdonschot, 1989. Macroinvertebrates in the Demmerik ditches (The Netherlands): the role of environmental structure. Hydrobiolical Bulletin 23: 143-150.
Higler, L.W.G. & S. Semmekrot, 1999. Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren. Werkdocument 1999/05. DLO natuurplanbureau-onderzoek. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Higler, L.W.G., 2000. Natuurlijke levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren deel 7, laagveenwateren. Achtergronddocument bij het ‘Handboek Natuurdoeltypen in Nederland’. Concept. ALTERRA, Wageningen. In opdracht van Expertisecentrum LNV.
Hofstra, J., 2000. Projectinformatie Herstelplan Loosdrechtse Plassen. DWR, Hilversum.
Hollander, H. & P. van der Reest, 1994. Rode lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland (basisdocument). Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, Utrecht.
Holtland, J. & A.-J. Rossenaar, 1998. Resultaten van 7 jaar effectgerichte maatregelen en ervaringen van beheerders. In: R. Bobbink, J.G.M. Roelofs & H.B.M. Tomassen (Eds.), Effectgerichte maatregelen en behoud biodiversiteit in Nederland. Verslag van een symposium georganiseerd door de Afdeling Aquatische Oecologie en Milieubiologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen, het IKC-Natuurbeheer en de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 14 november 1996. KUN, Nijmegen, pp. 3-28.
Hom, C.C., 1996. Bedreigde en kwetsbare reptielen en amfibieën in Nederland. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Hosper, S.H. (Ed.), 1993. Integraal waterbeheer. 2. Natuurontwikkeling in de grote wateren van Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichting, ’s-Gravenhage.
Hosper, S.H., 1997. Clearing lakes. An ecosystem approach to the restoration and management of shallow lakes in the Netherlands. Proefschrift, Landbouwuniversiteit Wageningen.
Hosper, S.H., M.-L. Meijer & P.A. Walker (Eds.), 1992. Handleiding actief biologisch beheer - Beoordeling van de mogelijkheden van visstandbeheer bij het herstel van meren en plassen. RIZA & OVB, Lelystad, Nieuwegein.
Hut, R.M.G. van der, 1992. Biologie en bescherming van de Lepelaar Platalea leucorodia. Aanzet tot beschermingsplan. Technisch rapport Vogelbescherming 6, Zeist.
Ingram, H.A.P., 1983. Hydrology. In: A.J.P. Gore (Ed.), Mires: swamp, bog, fen and moor. Ecosystems of the world, vol 4A. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp. 67-158.
IUCN (World Conservation Union), 2000. 2000 IUCN Red List of threatened species, http://www.redlist.org.
Jalink, M.H. & M.K. Nooren, 1996. Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen. Deel 3 uit de serie ‘Indicatorsoorten’. Staatsbosbeheer, Driebergen.
Jansen, A.J.M. & J.G.M. Roelofs, 1996. Restoration of Cirsio-Molinietum wet meadows by sod cutting. Ecological Engineering 7: 279-298.
Jansen, A.J.M. & P.C. Schipper, 1997. Van calciumarme en –rijke en van lokale en regionale systemen. De Levende Natuur 98: 300-303.
Jansen, A.J.M., P.C. Schipper & S. van Opstal, 1997. Het herstel van natte schraallanden. De Levende Natuur 98: 242-245.
Janssen, I., 1999. Effecten van sulfide op twee zoetwater wetland-soorten. Verslag Aquatische Oecologie & Milieubiologie, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Jasser, I., 1995. The influence of macrophytes on a phytoplankton community in experimental conditions. Hydrobiologia 306: 21-32.
Jeppesen, E., J.P. Jensen, P. Kristensen, M. Søndergaard, E. Mortensen, O. Sortkjaer & O.K. Olrik, 1990. Fish manipulation as a lake restoration tool in shallow, eutrophic, temperate lakes 2: threshold levels, long-term stability and conclusions. Hydrobiologia 200/201: 219-227.
Jeppesen, E., P.J. Jensen, M. Søndergaard & T.L. Lauridsen, 1999. Trophic dynamics in turbid and clearwater lakes with special emphasis on the role of zooplankton for water clarity. Hydrobiologia 408/409: 217-231.
Kemmers, R.H. 1996. Humusprofielen en bodemprocessen: beoordeling van mogelijkheden voor wateraanvoer. Landschap 13/3: 157-168.
Kennison, G.C.B., D.S. Dunsford & J. Schutten, 1998. Stable or changing lakes? A classification of aquatic macrophyte assemblages from a eutrophic shallow lake system in the United Kingdom. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 8: 669-684.
Keulen, M. van, 1997. Effecten van hoogwaterzone bij Giethoorn. Vereniging Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
Klein, M., I. Horlings & G. van Ommering (Eds.), 2000. Handleiding subsidie effectgerichte maatregelen 2001. Overlevingsplan Bos en Natuur, regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen. Concept. Expertisecentrum LNV, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Wageningen.
Kleukers, R.M.J.C. & E.J. van Nieukerken, 1997. De sprinkhanen en krekels van Nederland. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
Klinge, M., 1995. Eindrapport integrale eutrofiëringsbestrijding in Noordwest-Overijssel. Actief biologisch beheer in het Duinigermeer. Witteveen + Bos, Zuiveringschap West-Overijssel, Deventer.
Klinge, M., 1998. Evaluatie Actief Biologisch Beheersprojecten. Notitie met betrekking tot de manipulatie van de visstand. Witteveen+Bos, Deventer.
Klinge, M., 1999a. Duurzaam waterbeheer: vergroting van de veerkracht van de Friese boezem door een natuurlijker peilbeheer. Rapport Witteveen + Bos, Deventer.
Klinge, M., 1999b. Inventarisatie van de visstand in het beheersgebied van Waterschap Groot Salland. Rapport Witteveen+Bos.
Klinge, M., 2000. Ecologisch herstel Zuidlaardermeer. Resultaten met het grote compartiment en evaluatie ten behoeve van het toekomstig beheer. Rapport Witteveen + Bos.
Klinge, M., M.P. Grimm & S.H. Hosper, 1995. Eutrophication and ecological rehabilitation of Dutch lakes: presentation of a new conceptual framework. Water Science and Technology 31: 207-218.
Koch, M.S., I.A. Mendelssohn & K.L. McKee, 1990. Mechanism for the sulfide-induced growth limitation in wetland macrophytes. Limnology and Oceanography 35: 399-408.
Koeman, H. & J.J.T.W.A. Strik (Eds.), 1975. Sublethal effects of toxic chemicals on aquatic animals. Elsevier Science Publications Co., New York.
Koerselman, W. & J.T.A. Verhoeven, 1992. Nutrient dynamics in mires of various trophic status: nutrient inputs and outputs and the internal nutrient cycle. In J.T.A. Verhoeven (Ed.), Fens and bogs in the Netherlands: Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 397-432.
Koerselman, W. & J. Verhoeven, 1993. Eutrofiëring van laagvenen: interne of externe oorzaken? Landschap 10: 31-44.
Koerselman, W. & J.T.A. Verhoeven, 1995. Eutrophication of fen ecosystems: external and internal nutrient sources and restoration strategies. In B.D. Wheeler, S.C. Shaw, W.J. Fojt & R.A. Robertson (Eds), Restoration of temperate wetlands. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, pp. 91-112.
Koerselman, W., B. Beltman & J.T.A. Verhoeven, 1988. Nutrient budgets for small mesotrophic fens surrounded by heavily fertilized grasslands. Ecological Bulletin 39: 151-153.
Koerselman, W., H. de Caluwe & W.M. Kieskamp, 1989. Denitrification and dinitrogen fixation in two quaking fens in the Vechtplassen area, the Netherlands. Biogeochemistry 8: 153-165.
Koerselman, W., S.A. Bakker & M. Blom, 1990. Nitrogen, phosphorus and potassium budgets for two small fens surrounded by heavily fertilized pastures. Journal of Ecology 78: 428-442.
Kok, C.J. & B.J. van de Laar, 1991. Influence of pH and buffering capacity on the decomposition of Nymphaea alba L. detritus in laboratory experiments: apossible explanation for the inhibition of decomposition at low alkalinity. Verhandlungen / internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 24: 2689-2692.
Kölle, W., O. Strebel & J. Böttcher, 1985. Formation of sulfate by microbial denitrification in reducing aquifer. Water Supply 3: 35-40.
Kooijman., A.M., 1993. Changes in the bryophyte layer of rich fens as controlled by acidification and eutrophication Proefschrift, Universiteit Utrecht.
Kooijman, A.M. & C. Bakker, C., 1995. Species replacement in the bryophyte layer in mires: the role of water type, nutrient supply and interspecific interactions. Journal of Ecology 83: 1-8.
Koops, J.G., O. Oenema & M.L. van Beusichem, 1996. Denitrification in the top and sub soil of grassland on peat soils. Plant and Soil 184: 1-10.
Krause, W., 1997. Charales (Charophyceae). Süßwasserflora von Mitteleuropa, 18. Gustav Fischer Verlag, Jena.
Lamers, L.P.M., 2001. Tackling some biogeochemical problems in peatlands. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Lamers, L.P.M., A.J.P. Smolders, E. Brouwer & J.G.M. Roelofs, 1996. Sulfaatverrijkt water als inlaatwater? De rol van waterkwaliteit bij maatregelen tegen verdroging. Landschap 13/3: 169-180.
Lamers, L.P.M., M.C.C. de Graaf, R. Bobbink & J.G.M. Roelofs, 1997. Verzuring en eutrofiëring van blauwgraslanden. De Levende Natuur 98: 246-252.
Lamers, L.P.M., S.M.E. van Roozendaal & J.G.M. Roelofs, 1998a. Acidification of freshwater wetlands: combined effects of non- airborne sulfur pollution and desiccation. Water, Air and Soil Pollution 105: 95-106.
Lamers, L.P.M., H.B.M. Tomassen & J.G.M. Roelofs, 1998b. Sulfate-induced eutrophication and phytotoxicity in freshwater wetlands. Environmental Science and Technology 32: 199-205.
Lamers, L.P.M., A.J.P. Smolders & J.G.M. Roelofs, 1999a. Hoe gevoelig is natte natuur voor grondwaterverontreiniging? – Op zoek naar sturende processen en factoren. Landschap 16/3: 15-25.
Lamers, L.P.M., C. Farhoush, J.M.M. van Groenendael & J.G.M. Roelofs, 1999b. Calcareous groundwater raises bogs; the concept of ombrotrophy revisited. Journal of Ecology: 87: 639-648.
Lamers, L.P.M., A.J.P. Smolders & J.G.M. Roelofs, 2001a. The restoration of fens in the Netherlands. In: P.H. Nienhuis & R. Gulati (Eds.), Ecological restoration of aquatic ecosystems in the Netherlands. Chapter 8. Kluwer, Amsterdam.
Lamers, L.P.M., G.E. ten Dolle, S.Y.G. van den Berg, S.P.J. van Delft & J.G.M. Roelofs, subm. a. Differential responses of freshwater wetland soils to sulphate pollution.
Lamers, L.P.M., S.-J. Falla, E. Samborska, I.A.R. van Dulken, G. van Hengstum & J.G.M. Roelofs, subm. b. Factors controlling the extent of eutrophication and toxicity in sulphate-polluted freshwater marshes.
Lamers, L.P.M., I. Janssen, M.E.W. van der Welle, A.j.p. Smolders & J.G.M. Roelofs, in prep. Subterranean blues: differential responses of freshwater wetland plants to sulfide.
Leentvaar, P. & M.F. Mörzer Bruijns, 1962. De verontreiniging van de Loosdrechtse Plassen en haar gevolgen. De Levende Natuur 65: 42-48.
Lenssen J.P.M., F.B.J. Menting, W.H. van der Putten & C.W.P.M Blom, 2000. Variation in species composition and species richness within Phragmitis australis dominated riparian zones. Plant Ecology 147: 137-146.
Liere, L. van & A. Walsby, 1982. Interactions of cyanobacteria with light. In N. Carr, B. Whitton, H. Baker, H. Beevers & F. Whatley (Eds.), The Biology of Cyanobacteria. University of California Press, Berkeley, pp. 9-45.
Lina, P.H.C. & G. van Ommering, 1994. Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Linacre, E.T., 1976. Swamps. In : J.L. Monteith (Ed.), Vegetation and atmosphere, Vol. 2: Case studies. Academic Press, London, pp. 329-347.
Lovley, D. R. & M. J. Klug, 1983. Sulphate reducers can outcompete methanogens at freshwater sulfate concentrations. Applied and Environmental Microbiology 45: 187-192.
Lucassen, E.C.H.E.T., A.J.P. Smolders & J.G.M. Roelofs, 2000. Increased groundwater levels cause iron toxicity in Glyceria fluitans (L.). Aquatic Botany 66: 321-328.
Lucassen, E., A. Smolders & J. Roelofs, 2001. De effecten van verhoogde sulfaatgehalten op met grondwater gevoede ecosystemen. H2O 25/26: 22-25.
Lucassen, E.C.H.E.T., A.J.P. Smolders, A.L. van der Salm & J.G.M. Roelofs, 2004. High groundwater nitrate concentrations inhibit eutrophication of sulphate-rich freshwater wetlands. Biogeochemistry 67: 249-267.
Lyon, M.J.H. de & J.G.M. Roelofs, 1986. Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteldheid. Deel 1 en 2. Laboratorium voor Aquatische Oecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
Laurén-Määttä, C., J. Hietala & M. Walls, 1997. Responses of Daphnia pulex populations to toxic cyanobacteria. Freshwater Biology 37: 635-647.

McKinley, V.L. & J.R. Vestal, 1982. Effects of acid on plant litter decomposition in an arctic lake. Applied and Environmental Microbiology 43: 1188-1195.
McQueen, D.J., J.R. Post & E.L. Mills, 1986. Trophic relationships in freshwater pelagic ecosystems. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 43:­ 1571 1581.
Meijden, R. van der, 2000. Bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland: basirapport met voorstel voor de Rode Lijst. Gorteria 26 (4). Nationaal Herbarium, Leiden.
Meijer, M.-L. & I. de Boois, 1998. Actief biologisch beheer in Nederland. Evaluatie projecten 1987-1996. RIZA, Lelystad.
Meijer, M.-L., I. de Boois, M. Scheffer, R. Portielje & H. Hosper, 1999. Biomanipulation in shallow lakes in The Netherlands: an evaluation of 18 case studies. Hydrobiologia 408/409: 13-30.
Meijer, M.-L., R. Portielje, R. Noordhuis, W. Joosse, M. van den Berg, B. Ibelings, E. Lammens, H. Coops & D. van der Molen, 1999b. Stabiliteit van de Veluwerandmeren. RIZA, Lelystad.
Meuleman, A.F.M. & J.T.A. Verhoeven, 1999. De zuiveringsfunctie van moerassen. Landschap 16: 77-87.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1990. Natuurbeleidsplan. Ministerie van LNV, Den Haag.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2000. Beschermingsplan moerasvogels 2000-2004. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Moss, B., 1998a. Ecology of freshwaters. Third edition. Blackwell Science, Oxford.
Moss, B., 1998b. Shallow lakes, biomanipulation and eutrophication. Scope Newsletter 29.
Mur L.R., 1980. De rol van milieufactoren bij de verspreiding van fytoplankton. In H. Veldkamp (Ed.), Oecologie van micro-oganismen. Pudoc, Wageningen, pp. 34-49.
Nat, E., 1994. Het verspreidingsbeeld van Kranswieren in Nederland in samenhang met waterkwaliteitsfactoren. Gorteria 20, Floron-katern 9: 67-68.
Nes, E.H. van, M. Scheffer, M.S. van den Berg & H. Coops, subm. Dominance of submerged macrophytes in eutrophic shallow lakes – when should we expect it to be an alternative stable state? Aquatic Botany.
Nie, H.W. de, 1997. Bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen in Nederland: voorstel voor een rode lijst. Stichting Atlas verspreiding Nederlandse Zoetwatervissen, Nieuwegein.
Nie, H. de, 1998. De zoetwatervissen genoemd in de Habitatrichtlijn. DLN 99: 218-219.
Nie, H.W. de & G. van Ommering, 1998. Bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen in Nederland: toelichting op de Rode lijst. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Niemeijer, I., J.M. Reitsema & P.W. van Horssen, 2000. Jonge verlandingsstadia in Nederland. Inventarisatie en opzetten databases: riet en krabbenscheer. Bureau Waardenburg bv, Culemborg.
Nijkamp, H. & J.C.J. van Wetten, 1996. Wise use of wetlands in The Netherlands, with an example of wise use in the Ramsar site the Weerribben. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, AIDEnvironment, Amsterdam.
Olsen, S., 1950a. Aquatic plants and hydrospheric factors. I. Aquatic plants in SW-Jutland, Denmark. Svensk Botanisk Tidskrift 44: 1-34.
Olsen, S., 1950b. Aquatic plants and hydrospheric factors. II. The hydrospheric types. Svensk Botanisk Tidskrift 44: 332-373.
Ommering, G. van, 1995. Bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland: toelichting op de Rode Lijst. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Oomes, M. J. M., P. J. Kuikman & F. H. H. Jacobs, 1997. Nitrogen availability and uptake by grassland in mesocosms at two water levels and two water qualities. Plant and Soil 192: 249-259.
Oostermeijer, J.G.B., 1996. Actieplan Grote vuurvlinder, maatregelen voor behoud en uitbreiding. Rapport Nr. VS 96.27. De Vlinderstichting, Wageningen.
Osieck, E.R. & F. Hustings, 1994. Rode Lijst van bedreigde soorten en blauwe lijst van belangrijke soorten in Nederland. Techn. Rapport 12. Vogelbescherming Nederland, Zeist.
Osieck, E.R., F. Hustings & J.E. Winkelman, 1994. Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland; waaraan toegevoegd: lijst van internationaal belangrijke soorten in Nederland. Vogelbescherming Nederland, Zeist.
Ostendorp, W., 1989. ‘Die-back’ of reeds in Europe – a critical review of literature. Aquatic Botany 35: 5-26.
Ozimek, T., R.D. Gulati & E. van Donk, 1990. Can macrophytes be useful in biomanipulation of lakes? The Lake Zwemlust example. Hydrobio­logia 200/201: 399-407.
Painter, D., 1999. Macroinvertebrate distributions and the conservation value of aquatic Coleoptera, Mollusca and Odonata in the ditches of traditionally managed and grazing fen at Wicken Fen, UK. Journal of Applied Ecology 36: 33-48.
Pegtel, D., 1983. Ecological aspects of a nutrient-deficient wet grassland (Cirsio-Molinietum). Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie: 217-228.
Persson, L., G. Andersson, S.F. Hamrin & L. Johansson, 1988. Predator regulation and primary production along the produc­tivity gradient of temperate lake ecosystems. In: S.R. Carpenter (Ed). Complex interactions in lake communities, Springer Verlag New York Inc., pp. 45 65.
Poels, R.L.H., P. Schmidt, J. van den Burg, R.H. Kemmers & H.A. Verhoef, 2000. Pre-advies natte bossen. Verdroging, verzuring en eutrofiëring van natte bossen in Nederland: effecten en herstelmaatregelen. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Polak, B., 1929. Een onderzoek naar de botanische samenstelling van het Hollandsche veen. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Pons, L.J., 1992. Holocene peat formation in the lower parts of the Netherlands. In J.T.A. Verhoeven (Ed.), Fens and bogs in the Netherlands: Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 7-79.
Portielje, R. & D.T. van der Molen, 1997. Trendanalyse eutrofiëringstoestand van de Nederlandse meren en plassen: deelrapport I voor de Vierde Eutrofiëringsenquête. RIZA rapport 97.060. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS, RIZA- Lelystad .
Portielje, R. & D.T. van der Molen, 1998. Relaties tussen eutrofiëringsvariabelen en systeemkenmerken van de Nederlandse meren en plassen: deelrapport II voor de Vierde Eutrofiëringsenquète. RIZA rapport 98.007. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS, RIZA, Lelystad.
Poschlod, P., 1995. Diaspore rain and diaspore bank in raised bogs and implications for the restoration of peat-mined sites. In B.D. Wheeler, S.C. Shaw, W.J. Fojt & R.A. Robertson (Eds), Restoration of temperate wetlands. John Wiley & Sons Ltd, Chichester: 471-494.
Putten, W.H. van der, 1997. Die-back of Phragmites australis in European wetlands: an overview of the European Research Programme on Reed dia-back and progression (1993-1994). Aquat. Bot. 59: 263-275.
Quak, J., 1994. Classificatie en typering van de visstand in het stromend water. In A.J.P. Raat (Ed.), Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland. Rapport Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB).
Rienks, F., 2000. ‘Veen is een tijdbom’- Als waterkwaliteit verandert, komt overdosis fosfaat vrij. Bionieuws 11: 4.
Roelofs, J.G.M., 1991. Inlet of alkaline water into peaty lowlands: effects on water quality and on Stratiotes aloides L. stands. Aquatic Botany 39: 267-293.
Roelofs, J.G.M., 1993. De fragiele balans tussen verzuring en verbasing in blauwgraslanden. In E.J. Weeda (Ed.), Blauwgraslanden in Twente; schatkamers van het natuurbehoud. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV nr. 209, Utrecht, pp. 32-38.
Roelofs, J.G.M. & F.H.J.L. Bloemendaal, 1988. Trofie. In F.H.J.L. Bloemendaal & J.G.M. Roelofs (Eds.), Waterplanten en waterkwaliteit. Stichting uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht, en Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, Katholieke Universiteit Nijmegen, pp. 113-126.
Roelofs, J.G.M. & A. Smolders, 1993. Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat van Rijnwater. De Levende Natuur 94: 78-82.
Roos, C., M. Klinge, J. Heringa, D.A. de Vries & R. Torenbeek, 1995. Upscaling biomanipulation in 600 ha Lake Zuidlaardermeer. Water Science and Technolology 31: 235-238.
Rossenaar, A.-J. & R. van ’t Veer, 1998. Mogelijkheden voor de Zilveren maan in het Ilperveld en Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Rapportnr. VS98.28. De Vlinderstichting, Wageningen.
Ruiters, P.S., R. Noordhuis & M.S. van de Berg, 1994. Kranswieren verklaren aantalsfluctuaties van Krooneenden Netta rufina in Nederland. Limosa 67: 147-158.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1995. De vegetatie van Nederland. Deel 2. Plantengemeenschappen van wateren, moerassen en natte heiden. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder & E.J. Weeda, 1996. De vegetatie van Nederland. Deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
Schaminée, J.H.J., E.J. Weeda & V. Westhoff, 1998. De vegetatie van Nederland. Deel 4. Plantengemeenschappen van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
Scheffer, M., 1998. Ecology of shallow lakes. Chapman & Hall, London. Zie ook:
Scheffer, M. 1999a. Searching explanations of nature in the mirror world of math. Conservation Ecology 3: 11; http://www.consecol.org/Journal/vol3/iss2/art11/.
Scheffer, M., 1999b. The effect of aquatic vegetation on turbidity; how important are the filter feeders? Hydrobiologia 408/409: 307-316.
Scheffer, F. & P. Schachtschabel, 1992. Lehrbuch der Bodenkunde. Enke, Stuttgart.
Scheffer, M. & S. Rinaldi, 1997. On the dominance of filamentous cyanobacteria in shallow, turbid lakes. Ecology 78: 272-282.
Scheffer, M., S.H. Hosper, M.-L. Meijer, B. Moss & E. Jeppesen, 1993. Alternative equilibria in shallow lakes. TREE 8: 275-278.
Scheffer, M., M. van den Berg, A. Breukelaar, C. Breukers, H. Coops, R. Doef & M.-L. Meijer, 1994. Vegetated areas with clear water in turbid shallow lakes. Aquatic Botany 49: 193-196.
Scheffer, M., S. Rinaldi & Y.A. Kuznetsov, 2000. Effect of fish on plankton dynamics: a theoretical analysis. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 6: 1208-1219.
Scheffer-Ligtermoet, 1998. Hollands Ankeveense Plas. In I. de Boois, T. Slingerland & M.-L. Meijer (Eds.), Actief biologisch beheer in Nederland, projecten van 1987 tot en met 1996. Nota PEHM 98-01, RIZA nota 97.084.
Schekkerman, H., C. Klok, B. Voslamber, C. van Turnhout, F. Willems & B.S. Ebbing, 2001. Broedende Grauwe Ganzen in het noordelijk Deltagebied. Een modelmatige benadering van de aantalontwikkeling bij verschillende beheersscenario’s. Alterra/SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Schorr, M., 1990. Grundlagen zu einem Artenhilfsprogramm Libellen der Bundesrepublik Deutschland. Ursus Scientific Publishers, Bilthoven.
Schouwenaars, J.M., 2000. Hydrologie en waterbeheer in laagveengebieden. Lezing tijdens Seminar over Natuurontwikkeling in laagveenmoerassen (In de ogen van de otter), Earnewâld, 18 oktober 2000.
Schouwenaars, J.M., H. Esselink, L.P.M. Lamers & P.C. van der Molen, 1997. Hoogveenherstel in Nederland; bestaande kennis en benodigd onderzoek. OBN-Preadvies Hoogvenen. Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Bargerveen, Katholieke Universiteit Nijmegen en GroenHolland.
Schultz, E. (1992). Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen. Proefschrift, TU Delft.
Schutten, J. & A.J.Davy (2000) Predicting the hydraulic forces on submerged macrophytes from current velocity, biomass and morphology. Oecologia 123: 445-452.
Shapiro, J., V. Lamarra & M. Lynch, 1975. Biomanipulation: an ecosystem approach to lake restoration. In: P.L. Brezonik & J.L. Fox (Eds.), Water quality management through biological control. University of Florida, Gainesville, 85-96.
Siebel, H.N., A. Aptroot & G.M. Dirkse, 1992. Rode lijst van in Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen. Gorteria 18 (1). Rijksherbarium, Leiden.
Sierdsema, H., 1995.. Broedvogels en beheer; het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van bos- en natuurterreinen. SOVON-rapport 1995/04, Staatsbosbeheerrapport 1995-1, Arnhem.
Smolders, A.J.P., 1995. Mechanisms involved in the decline of aquatic macrophytes; in particular of Stratiotes aloides. Proefschrift, Katholieke Universiteit Nijmegen.
Smolders, A & J.G.M. Roelofs, 1993. Sulphate mediated iron limitation and eutrophication in aquatic ecosystems. Aquatic Botany 46: 247-253.
Smolders, A.J.P. & J.G.M. Roelofs, 1995. Internal eutrophication, iron limitation and sulphide accumulation due to the inlet of river Rhine water in peaty shallow waters in the Netherlands. Archiv für Hydrobiologie 133: 349-365.
Smolders, A.J.P. & J.G.M. Roelofs, 1996. The roles of internal iron hydroxide precipitation, sulphide toxicity and oxidizing ability in the survival of Stratiotes aloides roots at different iron concentrations in sediment pore water. New Phytologist 133(2): 253-260.
Smolders, A.J.P., R.C. Nijboer & J.G.M. Roelofs, 1995. Prevention of sulphide accumulation and phosphate mobilization by the addition of iron(II) chloride to a reduced sediment: an enclosure experiment. Freshwater Biology 34(3): 559-568.
Sollie, S., 2000. De potentiële functie van natte ecologische verbindingszones bij de verspreiding van planten tussen deelpopulaties. Het Knopbies-verbond als voorbeeld. Literatuurscriptie Leerstoelgroep Landschapsoecologie, Universiteit van Utrecht.
Sommer, U., Z.M. Gliwicz, W. Lampert & A. Duncan, 1986. The PEG-model of seasonal succession of planctonic events in fresh water. Archiv für Hydrobiologie 106: 433-471.
SON, Stichting Otterstation Nederland, 1998. Onderzoeksrapport herintroductie otter. SON, Leeuwarden.
Spiegel, A. van der & J. Walder, 1993. Oriëntatiecursus visstandbeheer. Rapport Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB).
Spieksma, J.F.M., 1995. Literatuurverkenning naar de verdamping van natuurterreinen in Nederland. Rapport Vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Spieksma, J.F.M., A.J. Dolman & J.M. Schouwenaars, 1996. De parametriesatie van de verdamping in natuurterreinen in hydrologische modellen. NOV rapport 4-2, Vakgroep Fysische Geografie RUG, Staring Centrum (SC-DLO), RIZA.
Sternberg, K., 2000. Aeshna viridis. In: K. Sternberg & R. Buchwald, 2000. Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2. Ulmer, Stuttgart.
Stortelder, A.H.F., J.H.J. Schaminée & P.W.F.M. Hommel, 1999. De vegetatie van Nederland. Deel 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala, Leiden.
Stumm, W. & J.J. Morgan, 1981. Aquatic chemistry, an introduction emphasizing chemical equilibria in natural waters. John Wiley & Sons, New York, 2nd edition.
Stuyfzand, P.J., 1993. Hydrochemistry and hydrology of the coastal dune area of the Western Netherlands. Proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam, KIWA, Nieuwegein.
Thannhauser-Douwma, M., 1998. Ontwikkelingen in de Rottige Meente en de Brandemeer – Waterkwaliteitsonderzoek en beheersmaatregelen. Laboratorium Waterschap Friesland.
Turnhout, C. van & W. Hagemeijer, 1999. Marshland birds in the Netherlands: causes of long-term population trends in 1965-1995. Vogelwelt 120 Supplement: 185-191.
Turnhout, C. van & W. Hagemeijer, in druk. Long-term population developments in typical marshland bird species in the Netherlands. Ardea.
Veeningen, R., 2000. Het rietveld Nannewijd: 4 jaar ervaringen. Samenvattend document. Wetterskip Fryslân, Leeuwarden.
Veer, R. van ’t & Th.G. Giesen, 1997. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerreservaat De Reef 1996. Rapport Giesen & Geurts, Ulft.
Veer, R. van ‘t , B. van Geel, J.P. Pals & D. van Smeerdijk, 2000. Fossiele plantengemeenschappen als referentiekader voor moderne moerasontwikkeling. In J. Schaminée & R. van ’t Veer (Eds), 100 jaar op de knieën. De geschiedenis van de plantensociologie in Nederland, pp. 174-189. Opulus Press, Noordwolde.
Ven, G.P. van de (Ed.), 1994. Man-made lowlands. History of water management and land reclamation in the Netherlands. Matrijs, Utrecht.
Vereniging Natuurmonumenten, 1998. Omkijken naar laagveen. Resultaten van beheer & wensen voor de toekomst van de laagvenen van Natuurmonumenten. Vereniging Natuurmonumenten, ’s-Graveland.
Verhoeven, J.T.A. & R. Bobbink, 2001. Plant diversity of fen landscapes in The Netherlands. The role of water chemistry, succession and management. Aquatic Botany, in press.
Verhoeven, J.T.A., A.M. Kooijman & G. van Wirdum, 1988. Mineralization of N and P along a trophic gradient in a freshwater mire. Biogeochemistry 6: 31-43.
Verhoeven, J.T.A., E. Maltby & M.B. Schmitz, 1990. Nitrogen and phosphorus mineralization in fens and bogs. Journal of Ecology 78: 713-726.
Verhoeven, J.T.A., M.J. Wassen, A.F.M. Meuleman & W. Koerselman, 1994. Op zoek naar de botteneck: N- en P-beperking in venen en duinvalleien. Landschap 11: 25-40.
Verhoeven, J.T.A., W. Koerselman & A.F.M. Meuleman, 1996. Nitrogen- or phosphorus-limited growth in herbaceous, wet vegetation: relations with atmospheric inputs and management regimes. TREE 11: 494-497.
Vermeer, J.G., 1986. The effect of nutrient addition and lowering of the water table on the shoot biomass and species composition of a wet grassland community (Cirsio-Molinietum). Acta Oecologica/Oecologia Plantarum 7: 145-155.
Vermeer, J.G. & J.H.J. Joosten, 1992. Conservation and management of bog and fen reserves in the Netherlands. In J.T.A. Verhoeven (Ed.), Fens and bogs in the Netherlands: Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 433-478.
Verschoor, A., 1997. Oligotrofiëring ten behoeve van ecologisch herstel van Nederlandse meren en plassen. Witteveen + Bos, Deventer.
Walsby A.E., 1987. Mechanisms of buoyancy regulation by planktonic cyanobacteria with gas vesicles. In P. Fay P. & C. van Baalen C. (Eds.), The cyanobacteria. Elsevier, Amsterdam, pp. 377-392.
Wassen, M.J., H.G.M. Olde Venterink & E.O.A.M. De Swart, 1996. Nutrient concentrations in mire vegetation as a measure of nutrient limitations in mire ecosystems. Journal of Vegetation Science 6: 5-16.

Wasscher, M., G.O. Keijl & G. van Ommering, 1998. Bedreigde en kwetsbare libellen in Nederland: een toelichting op de rode lijst. IKC-Natuurbeheer, Wageningen.Weeda, E.J., R. van der Meijden & P.A. Bakker, 1990. Floron Rode Lijst 1990. Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten (Pteridophyta en Spermatophyta) over de periode 1.1.1980-1.1.1990. Gorteria 16: 2-26.
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo, 1970. Wilde planten: flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 1: Algemene inleiding, duinen, zilte gronden. Natuurmonumenten, ’s-Gravenland.
Westhoff, V., P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen & E.E. van der Voo, 1971. Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden Deel 2. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Amsterdam.
Wheeler, B.D. & S.C. Shaw, 1995. Restoration of damaged peatlands, with particular reference to lowland raised bogs affected by peat extraction. HMSO, London.
Wetzel, R.G., 1975. Limnology. Saunders, Philadelphia.
Wheeler, B.D. & M.C.F. Proctor, 2000. Ecological gradients, subdivisions and terminology of north-west European mires. Journal of Ecology 88: 187-203.0
Wiegers, J., 1992. Carr vegetation: plant communities and succession of the dominant tree species. In J.T.A. Verhoeven (Ed.), Fens and bogs in the Netherlands: vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 361-396.
Wienk, L.D., J.T.A. Verhoeven, H. Coops & R. Portielje, 2000. Peilbeheer en nutriënten. Literatuurstudie naar de effecten van peildynamiek op de nutriëntenhuishouding van watersystemen. RIZA en Universiteit Utrecht, Lelystad.
Winden, J. van der, W. Hagemeijer & R. Terlouw, 1996. Heeft de Zwarte Stern Chlidonias niger een toekomst als broedvogel in Nederland? Limosa 69: 149-164.
Wirdum, G. van, 1991. Vegetation and hydrology of floating rich-fens. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.
Wirdum, G. van, 1993. Basenverzadiging in soortenrijke trilvenen. In: M. Cals, M. de Graaf & J. Roelofs (Eds.), Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiëring in natuurterreinen. Proceedings van een symposium georganiseerd door de Vakgroep Oecologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de directie N.B.L.F. van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, pp. 97-126.
Wirdum, G. van, A.J. den Held & M. Schmitz, 1992. Terrestrializing fen vegetation in former turbaries in the Netherlands. In: J.T.A. Verhoeven (Ed.), Fens and bogs in the Netherlands: vegetation, history, nutrient dynamics and conservation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 323-360.
Wynhoff, I. & C.A.M. van Swaay, 1995. Bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland: basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst. De Vlinderstichting, Wageningen.
Zevenboom, W., 1982. Nutriëntopname en groeisnelheid-beperkende factoren van cyanobacteriën. Vakblad voor Biologen 62: 308-314.
Zevenboom, W., A. bij de Vaate, A. & L.R. Mur, 1982. Assessment of growth rate-limiting factors of Oscillatoria agardhii in the hypertrophic Dutch Lake Wolderwijd, 1978, by the use of physiological indicators. Limnology and Oceanography 27: 39-52.
Zinderen Bakker, E.M. van, 1947. De West-Nederlandsche veenplassen. Een geologische, historische en biologische landschapsbeschrijving van het water- en moerasland. C.V. Allert De Lange, Amsterdam.
Bijlagen    1. Adressen Deskundigenteam Laagveenwateren


Harry Hosper (voorzitter) RIZA, Afdeling Ecologie, Posbus 17,

(h.hosper@riza.rws.minvenw.nl) 8200 AA LELYSTAD
Marieken Fellinger (secretaris) Expertisecentrum-Natuurbeheer, Postbus 23,

(m.fellinger@eclnv.agro.nl) 6700 AA WAGENINGEN
Annemiek Boosten Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,

(a.boosten@natuurmonumenten.nl) Noordeinde 60, 1243 JJ ‘s-GRAVELAND
Hugo Coops Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer

(h.coops@riza.rws.minvenw.nl) en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Postbus 17,

8200 AA LELYSTAD


Ellen van Donk Nederlands Instituut voor Oecologisch

(vandonk@cl.nioo.knaw.nl) Onderzoek (NIOO), Centrum voor Limnologie,

Postbus 1299, 3600 BG MAARSEN


Hans Esselink Stichting Bargerveen / Katholieke Universiteit

(esselink@sci.kun.nl) Nijmegen (KUN), Vakgroep Milieukunde,

Postbus 9010, 6500 GL NIJMEGEN
Jaap Hofstra Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR),

(jaap.hofstra@dwr.nl) Postbus 1061, 1200 BB HILVERSUMAndré Jansen KIWA Onderzoek & Advies,

(jansen@kiwaoa.nl) Postbus 1072, 3430 BB NIEUWEGEIN


Marcel Klinge Witteveen + Bos, Postbus 233,

(m.klinge@witbo.nl) 7400 AE DEVENTER


Jan Roelofs Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN),

(j.roelofs@sci.kun.nl) Afdeling Aquatische Oecologie & Milieubiologie,

Toernooiveld 1, 6525 ED NIJMEGEN
Jos Schouwenaars Wetterskip Boarn en Klif, Postbus 56,

(j.schouwenaars@boarnenklif.nl) 8500 AB JOURE


Nicko Straathof Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,

(n.straathof@natuurmonumenten.nl) Noordeinde 60, 1243 JJ ’s-GRAVELAND


Bert Takman Staatsbosbeheer

(B.Takman@sbb.agro.nl) p/a Schoolstraat 4, 9441 PE ORVELTE


Ron van ’t Veer Stichting Noord-Hollands Landschap,

(nhlplan@tref.nl) Postbus 257, 1900 AG CASTRICUM


Jos Verhoeven Universiteit Utrecht (UU), Landschapsecologie,

(j.t.a.verhoeven@bio.uu.nl) Postbus 80084, 3508 TC UTRECHT

Leon Lamers Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)

(leon.lamers@sci.kun.nl) Afdeling Aquatische Oecologie & Milieubiologie, Toernooiveld 1, 6525 ED NIJMEGEN2. Workshop beheerders ten behoeve van dit preadvies
Gehouden op 20 oktober in de Poort van Kleef. Aanwezig waren: Ron van ’t Veer, Annemiek Boosten, Marcel Klinge, Geert Kooijman (SBB), Leon Lamers. Roelof Veeningen (Wetterskip Fryslân) stuurde zijn commentaar schriftelijk, aangezien hij verhinderd was.
3. Indicator- en doelsoorten van laagveenwateren
De lijst die hier vermeld staat is ontleend aan Higler (2000). Indicatorsoorten [L indicare = aanwijzen] zijn karakteristiek voor het betreffende type laagveenwater (zie tabel 1) en geven daarmee een sterke indicatie om welk milieutype het gaat. Doelsoorten zijn geformuleerd binnen het natuurbeleid. Deze term geeft aan dat, voor zover mogelijk, gerichte maatregelen zullen worden genomen om de stand van deze soorten te beschermen en zo mogelijk te herstellen.


Zure oligotrofe laagveenslootjes


Indicatorsoorten

Mossen: Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans), veenmossen (Sphagnum spp.)

Macrofauna: Hydroporus umbrosus, Hydroporus erythrocephalus, Hydroporus tristis, Hydroporus pubescens, Berosus luridus, Helophorus tuberculatus, Leptophlebia vespertina, Paraleptophlebia submarginata, Oligotricha striata, Holocentropus dubius, Sigara scotti, Sigara nigrolineata, Argyroneta aquatica, Cordulia aenea, Vejdovskyella comata, Ablabesmyia phatta, Procladius sp., Telmatopelopia nemorum, Polypedilum uncinatum, Phalacrocera replicata.
Doelsoorten

Macrofauna: Limnephilus binotatus.

Oligo- tot mesotrofe laagveensloten1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina