11 Een verstandig mensDovnload 41.11 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte41.11 Kb.- 11 -
** Een verstandig mens. "Een verstandig mens kan somtijds verwonderd en verbaasd staan als hij ziet dat het mensdom zo gerust is, terwijl de oordelen hen van alle kanten omringen en bedreigen. Indien het Woord van God waar is, en er zijn zichtbare tekenen van de toorn en het ongenoegen Gods, hoe kunnen dan mensen zo onbezorgd en gerust leven. Dit komt voort uit een rechtvaardig oordeel onder de oordelen, daar God vanwege hun hardheid heeft gezegd: Sluit de ogen van dit volk, opdat het niet zie. Satan heeft hier zijn hand in. Hij is een zeer geslepen opmerker en bemerkt dadelijk dat er oordelen naderen. Hij is een mensenmoorder van den beginne en vermaakt zich in niets dan bloed en onheil. Het zou hem spijten indien een dreigend oordeel van een volk werd afgewend. Wanneer hij verdiende oordelen ziet naderen, weet hij dat hij slechts één ding heeft te doen, opdat het oordeel niet wordt afgekeerd. Hij weet dat hij niets anders heeft te doen dan een volk gerust en zorgeloos te maken."

Het voorgaande zegt Dr. John Owen in een verhandeling over 2 Petrus 3:11. Wat Dr. Owen ons nagelaten heeft in de prekenbundel Dreigende oordelen en zware tijden, kon voor onze dagen geschreven zijn. Onverschilligheid en zorgeloosheid kenmerken onze gehele maatschap-pij. Het oordeel der verharding ligt zwaar op ons gehele volk en er zijn weinigen die er enige indrukken van hebben. Dat op het oordeel der verharding het oordeel der verwoesting volgt, wordt al helemaal niet meer geloofd.

***

** Geloof. Wilt u alle geboden vervullen, van kwade begeerten en zonden vrij zijn, zoals de wet van ons eist? Zie hier is het: het geloof in Christus, in Wie alle genade, gerechtigheid, vrede en vrijheid aan u beloofd wordt. Gelooft u, dan hebt u - gelooft u niet, dan hebt u niet! (M. Luther)

***

** Duidelijk. Het schijnt duidelijk te zijn, dat de tijd zal aanbreken, wanneer er niet één natie in de wereld zal zijn overgebleven, die niet de ware godsdienst omhelsd zal hebben. (Jonathan Edwards “The works”)

***

** De tijd na val antichrist. En evenwel meen ik het zo, dat de staat der kerk ook in dit deel volmaakter en wenselijker zijn kan, dan wij tot nog toe gezien hebben. En dus verwacht ik, na de volkomen vernietiging van de antichrist, de laatste en volkomendste vervulling van deze profetie; wanneer de kerk, onder waarlijk vrome en waarlijk godvrezende overheden en verstandige herders en leraars, nadat de heidenen in haar gemeenschap zullen zijn aangenomen en de Joden tot God bekeerd zijn, bestraald zal worden met een groot licht van de Geest der kennis, wijsheid en heiligheid en wanneer de gerechtigheid en de vrede zich in haar allerbeste en aangenaamste gedaante op aarde vertonen en elkander kussen zullen. (Professor C. Vitringa-commentaar Jesaja 11:9)

***

** Hoop voor Israël. Noach had in zijn profetie door Gods Geest er reeds van gesproken en tot Abraham had de God des Verbonds Zelf gezegd: "En in uw zaad zullen gezegend worden alle volkeren der aarde." Hoe onmogelijk het soms voor ons ook schijnt, maar het is zeker en gewis, dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat wij in waarheid tot God mochten roepen, opdat God Zijn beloften mocht vervullen en de volheid der heidenen zal ingaan. Daarenboven voor onszelf en voor elkaar mochten we leren smeken: "God zij ons genadig."(...) Zeker, het is naar Gods onfeilbaar Woord, dat God in het laatste der dagen het Jodendom nog bezoeken zal. Hun aanneming zal zijn als een leven uit de doden. Desniettegenstaande is het Jodendom een ernstig voorbeeld voor ons.
(Ds. Lamain over Ps. 67:2)

***

** Onvoorstelbare zegeningen. "Ik denk dat we niet voldoende gewicht hechten aan de herstelling van de Joden. Wij denken er te gering van. Maar dit is zeker, als er iets beloofd is in de Bijbel, dan is het dit." - "De dag zal nog komen dat de Joden, die de eerste apostelen tot de heidenen waren en de eerste zendelingen tot ons, die toen verre waren, opnieuw binnen gebracht zullen worden. Tot op dat ogenblik kan de heerlijkheid van de kerk nooit haar volheid bereiken. Onvoorstelbare zegeningen voor de wereld zijn ten nauwste verbonden met het herstel van Israël; hun inzameling zal zijn als een leven uit de doden."

Het boven geciteerde is van C.H. Spurgeon, vol. I, pag. 214, en vol. XVII, pag. 703/704. Te vinden op blz. 145 van P. den Butter, Volk tussen eeuwigheid en eenzaamheid.

***

** Philpot en het Vrederijk. In de preken van ds. Philpot komen we regelmatig zijn visie tegen op de “toekomende dingen”. Daar gaat hij soms wat uitvoerig op in, maar doorgaans noemt hij in het kort de l e t t e r l ij k e betekenis ervan, maar hij vindt het raadzamer om het geestelijk element zijn hoorders uiteen te zetten. En dat is alleszins te begrijpen, daar in het die dagen nog zo “ver” verwijderd was van de vervulling ervan. Nu we er zo dicht erbij zijn gekomen dat al deze profetieën vervuld worden -ja voor onze ogen in vervulling gaan- moest de eigenlijke betekenis van de profetieën luid verkondigd worden. Maar hoe luider men pocht de “oude waarheid” te brengen, in die mate ook doet men er het (ver)zwijgen van de geroemde oude waarheid aan toe. Men bestrijdt het veeleer. En van de “geestelijke” betekenis wordt dikwijls ook maar “een potje gemaakt”…

***

** Over de antichrist. Toen Johannes Paulus II in 1985 Nederland bezocht, schreef De Wachter Sions, het kerkelijk weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland: „Het is niet te veel gezegd, dat we de paus van Rome, in de lijn van onze gereformeerde vaderen, de antichrist noemen.” Daarmee sloot de auteur zich aan bij wat het blad eerder had geschreven: „In alle opzichten draagt de paus de kenmerken van de antichrist” (citaat uit 1959), en: „De paus van Rome, die zichzelf in de plaats van Christus heeft opgeworpen en alzo de antichrist is” (citaat uit 1960). Fijn -dat te midden van alle afval- deze geluiden ook nog gehoord worden!

***

** Dezelfde weg. Wie Israël vrede belooft, terwijl het in de zonde blijft, profeteert vals in de naam van God; hij spreekt het geheel van de Schriften tegen. Een kerk of organisatie die Israël -of welk ander volk ook- niet waarschuwt voor de dreigende toorn verricht niet het werk der profeten, hoe vaak de profetieën ook worden aangehaald, met hoeveel nadruk ook verzekerd wordt dat ze de toekomst kennen. "Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader", 1 Joh. 2:23. Het is onze o p d r a c h t deze boodschap de Joden te verkondigen, en aan ieder ander, niemand uitgezonderd. De Joden van nu zijn godsdienstig gezien niet verder dan die in de tijd van Jezus' rondwandeling. En van deze laatsten zegt het Nieuwe Testament duidelijk dat "geen onderscheid is tussen Jood en niet-Jood", Romeinen 2: 9-11. Buiten een oprecht beroep op de naam van Jezus is er geen behoud.

(Ds. Baroech Maoz in Vervolg en vernieuwing)

***

** Help, de polen smelten. Al Gore, Oscar- en Nobelprijswinnaar, de bekende klimaatgoeroe, voorspelde decennia jaren geleden, dat het ijs van de Noord- en Zuidpool in rap tempo aan het smelten was. Dit zal vreselijke gevolgen hebben voor de wereld. Met name landen die beneden de zeespiegel liggen (ons land!) zullen de meest draconische maatregelen moeten nemen, om niet door de snel stijgende zeespiegels overstroomd en weggespoeld zullen worden. Hele volksstammen trapten in de nonsens van deze man. Wat is de echte waarheid? Het ijs van de Noordpool is nog nooit zo dik geweest! Een schip dat die vaarroute wilde proberen is volkomen vastgevroren en kon geen kant meer uit. Een zware ijsbreker die het schip wilde "ontzetten" vroor zelf ook vast. De bemanningen van het vastgevroren schip zijn met een helikopter gered! De laatste maanden waren de temperaturen in grote delen van de USA en Canada extreem laag en gaf het barre winterweer veel ongemak. Enkele jaren geleden bracht Al Gore een bezoek aan Groningen, waar hij een lezing hield over de klimaatverandering. De klimaatfantast wil met zijn bezoeken aan verschillende landen de gevolgen die de opwarming voor de aarde heeft benadrukken. De "deskundige" deed toen ook Edinburgh aan. Hij waarschuwde ook daar voor de gevolgen die de opwarming van de aarde heeft voor de klimaatverandering. Volgens de klimaatgoeroe is er "overweldigend bewijs" dat global warming verantwoordelijk is voor de toename van onder andere bosbranden, overstromingen en droogtes. We moeten ons maar niet in de war laten brengen door allerlei charlatans uit de wereld en de kerk, die maar niet ophouden hun dwaasheden rond te bazuinen.

***

** Ook dit is Obama. In het RD van 28-2-'14 staat een artikel "Obama noemt abortus werk van God". We lezen o.a. dat president Barack Obama een bijeenkomst bezocht van voorstanders van abortus. Obama heeft daar de voorstanders ervoor geprezen dat, "ze bezig zijn in dienst van God." Al eerder verbond Obama God aan de praktijk van abortus op een bijeenkomst van "familyplanners" en sprak daar de hoop uit 'dat God het werk van de pro abortus beweging zal zegenen.' U zult kunnen begrijpen wat Amerika en wij allen van zo'n man hebben te verwachten. Niets, helemaal niets.

***

** Als het er op aankomt. “Elk toetse zich voor de Heere, welke moed hij hebben zou, indien hij eerlang geroepen werd om de heilige waarheid te belijden voor gemijterde hoofden en tot de laatste adem te verdedigen, zelfs op het schavot.”

(Groen van Prinsterer)

***

** Verdeeldheid. "Verdeeldheid is satans buskruit om de godsdienst in brand te steken. Een scheur in Gods Kerk maken is erger dan de afgoden offeren."

(Thomas Watson-Al de werken-Uit: RD-ZoGezgd 26/6/'10)

***

** Het spreken van God. Het is altijd een hachelijke zaak om van een bepaalde gebeurtenis te spreken als een oordeel van God. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Van de "profeet" Alexander Peden is het overbekend, dat als hij het oordeel Gods aankondigde over een openlijke en brute vijand van God en Zijn werk, dit oordeel ook werkelijk kwam. Van Huntington wordt gezegd dat het nog nooit iemand goed is gegaan die hem -maar voornamelijk zijn God- lasterde. Van opmerkelijk gevallen is wel een boekje verschenen "De naakte boog Gods". In 2002 kreeg de toenmalige minister van Volksgezondheid, Els Borst, (velen hebben hier ook aan gewerkt!) haar zin dat de euthanasiewet werd aangenomen. En hierdoor is de mogelijkheid geschapen om "op verzoek" gedood te worden. In een interview met de pers zei ze ervan "Het is geschied". Uiteraard een godslasterlijke uitspraak, die ze na veel protest heeft teruggenomen. Dat dit een "gelegenheidsexcuus" is geweest mag duidelijk zijn. Els Borst, nog een gezonde en krachtige vrouw, werd op 10 febr. 2014 dood in haar garage gevonden. Haar lichaam vertoonde diverse ernstige verwondingen. Justitie zoekt nog steeds naar de dader van dit misdrijf. Deze ex-minister, die er zo op gebrand was dat een mens "uit het leven mag stappen als hij dat zelf wil" is zelf op gewelddadige wijze het leven ontnomen. Ze was er nog niet "aan toe", maar "Gewis, daar is een God Die leeft en op deez' aarde vonnis geeft." Zeer triest is dat een predikant die dit spreken Gods heeft opgemerkt en dat ook heeft uitgesproken door diverse van zijn collega's is afgebrand. Eén liet weten dat hij de "rillingen kreeg" van hetgeen bedoelde predikant er over schreef in zijn kerkblad. U vindt het toch niet vreemd dat wij de rillingen kregen van de totale onkunde van de rillende predikant?

***

** Abortusmoord. Om niet te vergeten: In 1981 werd de wet op abortus aangenomen. Met deze wet werd de jacht geopend op ongeboren mensen. Er worden in Nederland per jaar meer dan 30.000 (dertigduizend) moorden gepleegd op ongeboren kinderen De schatting is dat er tot heden al een miljoen mensjes in Nederland vermoord zijn. De toenmalige koningin Beatrix heeft met haar handtekening het fiat gegeven aan deze genocide. Ook de huidige koning Willem-Alexander heeft geen afstand genomen van deze massamoord. Net zo min als van de euthanasie moordwet. Aks we nu bedenken dat velen menen (o.a. prof. W.H. Velema), dat de ongeboren mens bij de conceptie al een ziel heeft, dan is er weinig verbeelding voor nodig om te geloven, dat de "moordenaars" Gods oordeel niet zullen ontlopen. Zou het te gewaagd zijn te veronderstellen, dat alle ongeboren kinderen die vermoord worden, eeuwig gelukkig zijn?

***

** Verwachting. “Reeds sinds jaren is mijn verwachting en verlangend uitzien geweest naar Israël bekering tot zegen en leven voor de kerk – “O vrienden, laat ons aandachtig horen, dat de Zone Gods voorzegt, dat vóór Zijn komst tot Zijn Kerk een middernachtelijke duisternis zal voorafgaan; n.l. van verregaande onkunde in de geestelijke geheimen van Gods Woord en een diepe slaap van zorgeloze gerustheid.”
(Ds. E. Fransen-“Verheeerlijkte Imanuel”)

***

** Het zal je "zuster(kerk)" maar zijn! Volgens de commissie voor de Rechten van het Kind heeft de Rooms-Katholieke Kerk stelselmatig verzwegen dat er tienduizenden kinderen zijn misbruikt door priesters en hierover moet eindelijk volledige openheid komen. Maar de doofpot is nog lang niet vol..... (Elsevier - 15 februari 2014)

***

** Is het gevaarlijk? Het is toch écht gevaarlijk voor je gezondheid om veel mobiel te bellen. Wie zijn gsm jarenlang minstens een uur per dag gebruikt, loopt een grotere kans op tumoren in het hoofd. Dat zeggen twee Zweedse onderzoekers op basis van een nieuwe studie. De professoren Lennart Hardell en Kjell Hansson Mild baseren hun waarschuwing op elf onderzoeken die in verschillende landen werden gedaan naar de gevolgen van langdurige mobiele telefonie. Daaruit blijkt dat mensen die hun gsm al langer dan tien jaar gebruiken 30 procent meer risico lopen op een kwaadaardig glioma, een agressieve hersentumor. Die tumor wordt vaak ontdekt aan de kant waar zij hun telefoon tegen het oor houden. Daarnaast lopen gsm-gebruikers 20 procent meer kans op een akoestisch neuroma, een goedaardige tumor op de oorzenuw die kan leiden tot doofheid. De Zweedse wetenschappers concluderen dan ook: “De bestaande onderzoe-ken naar het gebruik van mobiele telefoons over een periode van minstens tien jaar laten een consistent patroon zien van verhoogde risico’s op een akoestisch neuroma en glioma. Een grotere kans op andere vormen van hersentumoren kan niet worden uitgesloten, Hardell en Hansson Mild vinden daarom dat mensen het gebruik van hun mobieltje zoveel mogelijk moeten beperken en dat kinderen de gsm überhaupt niet mogen gebruiken.

***

** Het perverse Vaticaan. Het Vaticaan is zwaar bekritiseerd op een zitting van een VN-commissie in Genève over de manier waarop de Rooms-katholieke Kerk op het kindermisbruikschandaal heeft gereageerd. Een commissielid beschuldigde het Vaticaan ervan dat de kerk pedofiele priesters heeft beschermd ten koste van de slachtoffers. De deskundige op het gebied van de mensenrechten van de commissie, Sara Oviedo, zei dat het Vaticaan priesters liever overplaatste dan contact met de politie te zoeken. Ze vroeg waarom de kerk veel zaken heeft verdonkeremaand. Wie zou niet uitzien naar de dag dat de HEERE, naar Zijn belofte, het hele pausdom zal vernietigen? In elk geval niet degenen die Rome een zusterkerk noemen en de paus een "geliefde broeder in Christus"!

***

** Een dag van vreugde. De bekende John Welch, die leefde van 1570 tot 1622, een zeer vermaard en godzalig leraar die veel voor het Evangelie geleden heeft, drukte zich in een preek over Openbaring 20:11 aldus uit:

O Rome, gij zult worden geoordeeld en gij zult verbrand worden in een oven van vuur, en een molensteen zal aan uw hals gebonden worden, en gij zult geworpen worden in het midden van de zee. Daar zult gij vallen, en uw val zal maken dat hemel en aarde, en alle engelen en heiligen zich verblijden over uw val. God zal in de harten der koningen geven, dat zij het zullen doen. Wij weten niet hoedanig deze koningen zullen zijn.”***

** Een stem uit de afscheiding. "Deze heerlijke kerkstaat is mogelijk hetzelfde met het duizendjarig rijk, waarvan wij lezen in Openbaring 20." Dit zegt een Christelijke Gereformeerde dominee! U gelooft het niet? Nu ja, het is geen predikant van de 21ste, noch van de 20e eeuw. Maar wel een dominee uit de 19e eeuw! Het is een woord van de bekende christelijke gereformeerde predikant Gezelle Meerburg! U kunt er veel meer van lezen in zijn verklaring van de Heidelbergse Catechismus, deel 2, vanaf blz. 437.

***

** Criminelen. Nee, dat zijn zeker niet alleen degenen die bijvoorbeeld in het Amsterdamse misdaad circuit opereren en in vele gevallen elkaar vermoorden, naar dat het ze uitkomt. Het zijn echt niet alleen het soort criminelen dat in spijkerpakken en in het leer hun misdadige gang gaan. Ach nee, de ergste criminelen zijn ongetwijfeld te vinden met dure kostuums en in maatschappelijke posities die hen al een zeer ruim bestaan opleveren. Het is niet eens meer een publiek geheim dat de recente crisis waardoor de wereld getroffen wordt voor een groot deel bij de banken vandaan komt. Daar kunnen we niet uitgebreid op ingaan. Dat is specialistenwerk! De Nederlandse banken gaan zeker niet vrijuit. Nu is ook de Rabobank in de vuurlinie komen te liggen. In "Elsevier" van 1 februari 2014 staat eer artikel met opschrift "Rabobank voldoet aan alle kenmerken criminele organisatie". Ook deze bank heeft enorm gesjoemeld en er is heel veel geld de mist ingegaan. De bekende advocaat Gerard Sprong wil vervolging van de Rabobank. Of het zal gebeuren? Er gebeuren ook op het politieke vlak dingen die de vraag doen opdringen, "Wordt Nederland ook een zogeheten bananenrepubliek?"

***

** Kardinaal W.J. Eijk-1. Deze "uitnemende" dienaar van de paus heeft gesproken. Hij heeft publiekelijk uitgesproken dat de leeruitspraken van Trente volkomen juist zijn. Het RD van 16/1 laat ons weten dat de kardinaal zich zo uitdrukte: "de leer en vervloekingen van Trente blijven onverkort van kracht". Hoe onthutsend deze uitspraak ook is; de kardinaal heeft er beslist niet omheen gedraaid en dat valt in hem te prijzen. Prof. A. Baars zegt in het RD van 25-01-'14, dat de uitspraken van Trente, 'wie leert dat ... is vervloekt', een overtuigd protestant mens de rillingen over de rug doen lopen! U weet wel dat op het concilie van Trente (1545-15630) de leer van de Reformatie -de leer van Gods Woord- vervloekt is. En deze uitspraken heeft Rome nooit terug genomen. Van Eijk heeft de protestanten daar nog maar eens op gewezen. Rome is toch veranderd? Dat is van geen kant waar. Waarom niet? Omdat de officiële leer van de roomse kerk, vanwege de waarde die aan de Traditie wordt toegekend, onveranderlijk is, én omdat het pausdom de 'verborgenheid der ongerechtigheid' is!

***

** Kardinaal W.J. Eijk-2. Van de "eerlijke" uitspraken van kardinaal Eijk is met name dr. Plaisier van de PKN erg geschrokken. Als een haas heeft hij kardinaal Eijk gevraagd om een gesprek, om met hem van gedachten te wisselen over zijn uitspraken. Hoe dat gesprek afgelopen is? De kardinaal zei "nee". Plaisier betreurt dit heel erg. Zal er nog een knieval komen van Plaisier richting Eijk? Hij zou er de kardinaal op kunnen wijzen dat zijn kerk het pausdom toch maar een "zusterkerk" noemt en dat de roomse hoofdman in het Vaticaan toch door hem en de zijnen betiteld wordt als "een geliefde broeder in Christus". "Neen" zei de kardinaal, "jullie moeten nu maar eens opnieuw weten dat er maar één kerk is". Dat heeft hij zo niet gezegd, maar dat is wat hij bedoelt! De kardinaal wilde nog eens heel duidelijk zeggen waar Rome wérkelijk staat. Van dat standpunt gaan we nooit af en praten er over is zinloos. Nogmaals: toch wel "eerlijk" van de kardinaal!

***

** Kardinaal W.J. Eijk-3. Hoe heel erg afvallig dr. Plaisier en de zijnen openbaar komen mag nog uit het volgende blijken:
"Het decreet (officiële document) van het tweede Vaticaans concilie over de rooms-katholieke deelneming aan de oecumenische beweging biedt duidelijkheid over de positie van de Rooms-katholieke kerk. In dit document uit 1964 staat helder verwoord dat vanuit de Rooms-katholieke Kerk bezien de leer vaststaat. Van daaruit streeft de Rooms-katholieke kerk naar eenheid binnen haar eigen muren, met de paus als het hoofd van de kerk. Willem andere kerken één worden met de Rooms-katholieke kerk,.dan moeten zij worden ingelijfd. Dat de uitspraken van Eijk niet vreemd zijn, blijkt ten slotte ook uit het simpele feit dat er nooit één uitspraak van het concilie van Trente is herroepen."
Dit heb ik geciteerd uit een artikel "Ophef over uitspraken van kardinaal" (RD 24-01-'14), van de hand van de directeur van stichting In de Rechte Straat. Moeten we op de huidige afval nog verder ingaan? We weten dat de lieveling van de afvallige protestan-ten, priester A. Bodar, een graag geziene gast is op hun bijeenkomsten. Ook bisschop De Korte is er welkom. Zo sprak hij b.v. ook voor studenten van de TUA. Al deze afvalligen moesten maar eens studie maken van het werk van John Bunyan De val van de antichrist en het doden der getuigen, en er vooral op letten dat hij van mening is dat het pausdom mét de afvallige protestanten zal worden vernietigd.

***

** Een échte getuige van God! "Een groot gedeelte van deze psalm is ons voor de geest gekomen, toen wij de afgoderij van Rome aanschouwden en gedachten aan haar bloedige vervolging der heiligen. O Heere, hoe lang zal het duren eer Gij U zult troosten van deze wederpartijders, deze lasterende priesters, en de Babylonische hoer in de poel des verderfs zult slingeren? Moge uw gemeente nooit aflaten om bij U te pleiten totdat het oordeel volvoerd zal zijn en de Heere op de antichrist zal gewroken wezen."
Het voorgaande zegt de erudiete dominee C.H. Spurgeon aan het einde van zijn commentaar op psalm 74. Laten wij toch liever luisteren naar échte protestanten in plaats van ons oor te lenen aan de grote menige van renegaten die ons omringen.

***

** Hoé gereformeerd?-1. De Staatkundig Gereformeerde Partij is bedoeld om een duidelijk Bijbels geluid te geven in de Tweede Kamer van de Staten Generaal. En dan denken we ook bijzonder aan het (onverkorte) artikel 36 van de Nederlandse Geloofs-belijdenis. Of het volgende daarmee in overeenstemming is mag u zelf beoordelen:
Ons land wordt van lieverlee een politieke puinhoop door allerlei langdurige moeiten in het parlement. We hebben nu een regering die een coalitie is van de Partij van de Arbeid (dus de rode socialisten) en de VVD, die het liberale volksdeel vertegenwoordigen. Dit is eigenlijk een combinatie die niet kan werken, maar door van beide kanten de beginselen met veel water aan te lengen is het uit te houden. Het probleem is echter dat deze partijen maar een zeer kleine meerderheid hebben. In de Eerste Kamer is er op deze wijze geen meerderheid om de besluiten "er door" te krijgen, daar anders de voor-gestelde besluiten van de Tweede Kamer niet uitgevoerd kunnen worden.

***

** Hoé gereformeerd?-2. Om uit de narigheid te komen is de regering op zoek gegaan naar zogeheten "gedoog" partners en daarvoor moesten partijen uit de oppositie gepolsd worden. Als eerste kwam in aanmerking D66, een zeer liberale partij die uitgesproken anti-christelijk is. Haar leider, Alexander Pechtold, zal geen rust kennen alvorens de christenen volledig de mond zijn gesnoerd en... nog liever, dat ze van het toneel verdwenen zijn. Pechtold zei "ja". Daarna kwam de CU (Christen Unie) in beeld en diens voorman A. Slob zei eveneens "ja". Ook de driehoofdige SGP werd gevraagd en Kees van der Staaij zei ook maar "ja". Besluiten die nu aan de Eerste Kamer worden voorgelegd kunnen uitgevoerd worden. Deze drie partijen steunen met hun gedoog-deelname alle besluiten van de regering. Dat zullen ze wel niet zeggen, maar door hun medewerking zijn ze mede verantwoordelijk. Als grootste van de drie aan de regering deelnemende partijen heeft Pechtold het voortouw. Het legt hem geen windeieren. Bij de recente verkiezing voor gemeenteraden heeft zijn partij ongekende winst geboekt! O ja, de SGP maakte ook nog wat winst. Mogen we dit als een zegen van God zien? Maar déze "zegen" kon wel eens een vloek blijken te zijn..

***

** Hoé gereformeerd?-3. De Staatkundig Gereformeerde Partij steunt een regering, een kabinet dat wel het meest linkse kabinet van na de oorlog genoemd wordt. Indirect steunt ze nu ook de gruwelijke abortus en de euthanasie. Zij steunt een regering die er geen enkel bezwaar tegen heeft dat er overal in het land van die vreselijke moskeeën gebouwd worden met die grote minaretten en hier en daar al de propagandastem van de islam op vrijdagavond. Dit zal alleen maar erger worden. Ons land wordt vergiftigd met deze volkomen valse godsdienst, die er bovendien op uit is heel de wereld aan zich te onderwerpen of uit te roeien; met name Joden en christenen. Dit zijn feiten die niet weersproken kunnen worden. Artikel 36 van onze Belijdenis wordt volkomen gene-geerd. En indirect is het ook de schuld van de SGP dat het mogelijk is dat een vreselijke partij als D66 zo groot aan het worden is. Wijzen we ten slotte nog op het gewijzigde standpunt van de SGP wat de (politieke) positie van de vrouw betreft. In Vlissingen kan nu een vrouw, Lilian Janse, wethouder worden in de stad aan de Schelde. Begint vanuit Vlissingen de victorie? Het standpunt van de predikanten Kersten en Zandt is volkomen aan de kant gezet. Er zou eindeloos over geschreven kunnen worden. In elk geval is het in- en intriest wat de SGP aan het doen is. Hebben de "ouden" zich dan zó erg vergist? Zegen voor de SGP? Wat denkt u?

***

** De wereldsituatie-1. De algehele situatie in de wereld is zeer beangstigend. Daar behoeven we geen doekjes om te winden. Naar mijn mening is die situatie veel en véél ernstiger dan gedacht wordt. We kunnen hier maar aanstippen. Naar men zegt is de Russische beer uit z'n hok en hij gromt. Rusland heeft De Krim ingelijfd. Er wordt nu moord en brand geschreeuwd, maar er is veel meer aan de hand. Het Westen heeft ook heel veel boter op het hoofd. Oekraïne met Kiev hoort ten diepste bij de ziel van de oude Sovjetunie. Met het poneren van deze stelling wil ik niet goedkeuren wat op De Krim is gebeurd en ook niet als Rusland zomaar Oekraïne zal bezetten. Maar laten we allereerst en allermeest vaststellen dat de HEERE regeert en dat Hij werkt aan Zijn vastgemaakt bestek met Israël en de gehele wereld en -naar ik meen- vooral ook met Europa. Putin laat zich door het Westen zeker niet terugdringen in zijn "hok". Men legt nu Rusland allerlei sancties op; sancties waarmee we onszelf ook nog economisch zullen treffen. Hoe we ook de recente situatie inschatten, het lijkt zeker niet denkbeeldig dat Rusland ook de Oekraïne niet ongemoeid zal laten. En hoe meer men Putin en Rusland zal isoleren en zelfs tarten, in die mate wordt die kans groter. Velen menen ook dat Rusland dan verder zal gaan en ook de Baltische Staten opnieuw zal inlijven. Estland, Let en Litouwen zijn lid van de Europese Unie en hebben in geval van oorlog recht op militaire hulp van de NAVO. Dus ook van Nederland, dat lid van deze organi-satie is. Of dit dan ook écht zal gebeuren moeten we afwachten. En of daardoor de VS een derde wereldoorlog op gang zal brengen weten we ook niet.

***

** De wereldsituatie-2. We laten de Russische beer nu verder los; noch wij, noch de Europese Unie, noch Amerika zullen hem terug kunnen krijgen in zijn hok. Of Rusland nog gebruikt zal worden om het goddeloze West-Europa te tuchtigen -Nederland voorop- is niet uit te sluiten. Hoe hoogst ernstig de situatie in Europa ook is, het belangrijkste staat te gebeuren in het Midden-Oosten. Daar wordt de wereldgeschie-denis beslist en dáár zal de laatste, de gelukkigste periode van de (wereld)geschiedenis beginnen! Al ontkennen vrijwel alle "theologen" dit; ze zullen de voortgang van het Koninkrijk Gods, dat na de bekering van Israël wereldwijd gestalte zal krijgen, niet kunnen tegenhouden! Laten we vooral Israël en de omliggende landen in de gaten houden. Al die landen haten Israël met een dodelijke haat. Ze wachten hun kans af. Maar we kunnen er zeker van zijn dat Israël op alles is voorbereid en dat het eventueel zelf tot de aanval zal overgaan. Iran met z'n komende kernbom zal er denkelijk kennis mee maken. Maar het is te verwachten dat het hele Midden-Oosten een enorme esca-latie van geweld te wachten heeft. Dat in zo'n enorme regionale oorlog ook Europa de gevolgen zal ondervinden -denk aan de energie en de daaruit voortvloeiende econo-mische malaise- is meer zeker dan te veronderstellen.
Hoe het ook zij: de hele wereld zal zich tegen Israël stellen. Hoe het in details zal gaan? Dat weet niemand. Maar het Profetisch Woord geeft meer dan genoeg licht om de hoofdlijnen ervan te zien en.... te geloven. Wat is het hard en hard nodig het gebed voor Israël te vermenigvuldigen. Is het ook uw dagelijks gebed?

*******

(3-'14)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina