1,1,1-trichloormethaan (chloroform) halogeenalkaanDovnload 192.42 Kb.
Pagina1/3
Datum27.09.2016
Grootte192.42 Kb.
  1   2   3

1,1,1-trichloormethaan (chloroform)

halogeenalkaan

CHCl3

119,4 g/molSchadelijkSchadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor de huid. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door inademing of opname via de mond. .

Draag geschikte handschoenen en beschermende kledij.

ALOCHEMIE

OR: 21

1,1,1-trichloorethaan

halogeenalkaan
133,4 g/molSchadelijk

Milieugevaarlijk
Schadelijk bij inademing. Gevaarlijk voor de ozonlaag.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Fabrikant of leverancier raadplegen voor inlichtingen in verband met terugwinning/recyclage. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

ALOCHEMIE

OR: 22

4-aminobenzeensulfonzuur

divers173,19 g/molirriterendIrriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid vroorzaken bij aanraking met de huid.

Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen.

ALOCHEMIE

OR: 110

aceetamide

divers59,07 g/molSchadelijkCarcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kledij.

ALOCHEMIE

OR: 109

Aceton (propanon)

keton58 g/mol


Licht ontvlambaar

Irriterend
Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvoedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

ALOCHEMIE

OR: 41

acetylchloride

zuurchloride
78,50 g/molLicht ontvlambaar

Corrosief
Licht ontvlambaar. Reageert heftig met water. Veroorzaakt brandwonden.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen)

ALOCHEMIE

OR: 76

6-caprolactam

divers
113,16 g/mol
ALOCHEMIE

OR: 108

benzine

koolwaterstof

BENZINELicht ontvlambaar

Schadelijk
Licht ontvlambaar. Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade vooroorzaken na verslikken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Afval niet in de gootsteen werpen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Bij inslikken het braken niet opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

ALOCHEMIE

OR: 10

benzoëzuur

carbonzuur
122,13 g/molSchadelijkSchadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor de ogen.

Aanraking met de huid vermijden.

ALOCHEMIE

OR: 59

bijenwas

ester

ALOCHEMIE

OR: 80

caffeïne

divers


GiftigGiftig bij inademing, opname door de mond of aanraking met de huid.

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

ALOCHEMIE

OR: 107

calciumcarbide

divers
CaC

52 g/mol


Licht ontvlambaarVormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

Verpakking droog houden. In geval van brand ... gebruiken (nader te omschrijven door de fabrikant; nooit water gebruiken).

ALOCHEMIE

OR: 106

cellulose verdunner (bevat tolueen)

divers
VERDUNNERLicht ontvlambaar

Schadelijk


ALOCHEMIE

OR: 104

cetylalcohol

alcohol
C16H33OH

242,44 g/mol


ALOCHEMIE

OR: 36

chloorbenzeen

aromatische halogeen-KWS
112,6 g/molSchadelijk

Milieugevaarlijk
Ontvlambaar. Schadelijk bij inademing. Giftig voor in et water levende organismen, kan het aquatisch milieunop lange termijn effecten veroorzaken.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

ALOCHEMIE

OR: 23

citroenzuur

carbonzuur
192,13 g/mol
Irriterend voor de ogen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

ALOCHEMIE

OR: 61

cyclohexaan

cycloalkaan


84,0 g/mol

Licht ontvlambaar

Schadelijk

Milieugevaarlijk

Licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval vervoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Bij inslikken het braken niet opwekken; onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

ALOCHEMIE

OR: 12

cyclohexeen

cycloalkeen
82,0 g/molLicht ontvlambaar

Schadelijk
Licht ontvlambaar. Schadelijk bij aanraking met de huid of opname door de mond.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Draag geschikte handschoenen en beschermende kledij.

ALOCHEMIE

OR: 13

cycloocteen

cycloalkeen

110,20 g/molLicht ontvlambaar.

ALOCHEMIE

OR: 14

D(-)-fructose

sacharide


ALOCHEMIE

OR: 91

diethylether

ether
C2H5-O-C2H5

74,1 g/molZeer licht ontvlambaar

Schadelijk
Zeer licht ontvlambaar. Kan ontplofbare peroxiden vormen. Schadelijk bij opname door de mond. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Afval niet in de gootsteen werpen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

ALOCHEMIE


  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina