12 Gods recht is voldaanDovnload 49.84 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte49.84 Kb.
- 12 -

** Gods recht is voldaan. De dood van Christus was even noodzakelijk voor de voldoening aan het recht als Zijn leven van gehoorzaamheid was geweest voor de vervulling van de wet. Als Borg voor Zijn volk moest Hij Zijn leven opofferen. Als de Borg van het Verbond moest Hij Zich geheel uitleveren aan het Goddelijke recht.

(Octavius Winslow-dagboek voor de avond-5 mei)

***

** Eerst moet de antichrist weg. God heeft beloofd dat er een nationale of algemene bekering der Joden zal wezen, Romeinen 11:25 en 26, vóór het einde der wereld. Dat de koninkrijken der wereld zullen worden onzes Heeren en van Zijn Christus, Openbaring 11:15. Desgelijks dat ook Babylon zal vallen, Openbaring 18:2. Dit zijn de beloften Gods Die niet liegen kan. Die het beloofd heeft is getrouw, Die het ook doen zal, 1 Thess. 5:24. Hoewel deze dingen voor de mensen onmogelijk schijnen, nochtans bij God zijn alle dingen mogelijk, Matth. 19:26. Daarom bewijst de apostel Paulus de toekomende bekering van de Joden door een bewijsreden genomen van de macht Gods. God is machtig ze weder in te enten, Romeinen 11:23. Hetzelfde argument genomen van de macht Gods brengt een andere apostel voort om de val en ondergang van de antichrist te bewijzen. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger; en zij zal met vuur verbrand worden. De reden is: want sterk is de Heere God Die haar oordeelt, Openbaring 18:8. (Ed Calamy [1600-1666] presbyteriaans predikant te Londen – preek over Psalm 119:92)

***

** Een gruwel. Wim Malgo -een Zwitserse Evangelische voorganger, die enkele jaren geleden overleden is-, behandelt in zijn boek Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen o.a. een vraag over Deut. 22:5 als volgt: "In Deuteronomium 22:5 staat met betrekking op de mannenkleding van de vrouw in de Hebreeuwse uitdrukking "toeba", wat "afschuwelijk" betekent. Luther en NBG vertalen met "gruwel". Deze uitdrukking staat meer dan honderd keer in het Oude Testament, en wel met het oog op homoseksualiteit, gebrekkige offerdieren (minachting van de heiligheid van God), voor het geven van geld voor ontucht, het huwen van gescheiden vrouwen, de ontwijding van de tempel, enz. Ik geloof aan de goddelijke inspiratie van de ganse heilige Schrift in de grondtekst. Daarom ben ik er ook van overtuigd, dat hier in Deuteronomium 22:5 niet louter toevallig dezelfde uitdrukking staat als bij de bovenge-noemde zonden. Men andere woorden: Het is de Heere een gruwel, wanneer vrouwen mannenkleding dragen! Moge de Heere genade geven, dat het machtige verlangen doorbreekt, om tegen iedere prijs de Heere welgevallig te zijn."

Deze waarschuwingen ontbreken vrijwel geheel in reformatorisch Nederland. Dit kwaad is al zover doorgedrongen dat het niet meer als kwaad wordt gezien.***

** Het beste komt nog. "Laat ons strijden met Christus in het gebed dat Hij vervulle het woord dat Hij gesproken heeft tot de Vader voor zoveel getuigen. O, mijn geliefden, als u kijkt naar zoveel heidense volken die nog overdekt zijn met onkunde en Egyptische duisternis, die nog niets kennen van des Vaders Naam; ga tot Jezus Christus en zeg: O, Heere U hebt beleden dat U de Naam van Uw Vader zult verklaren aan andere personen en aan andere volken tot aan het einde der wereld. Laat onze harten met vreugde vervuld worden terwijl wij uitzien naar de vervulling van dit werk. O, laat het onze geesten opwekken onder alle ontmoedigende duisternissen en diepe teleurstellingen die op ons rusten vanwege de Kerk, gedenkende in welke gezegende staat en heerlijke toestand zij zal verkeren wanneer Christus de Naam van Zijn Vader zal verklaren aan al de naties onder de hemel, wanneer de Joden bekeerd worden en de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. O, mijne geliefden, wat zal dat een vreugdevolle tijd zijn!" (George Newton 1602-1681-preek over Joh. 17:26)

***

** Spurgeon en feestdagen "Zodra men bewijzen kan, dat de waarneming van het Kerstfeest, van Pinksteren en andere feesten van de Roomse kerk, ingesteld werden door een ordinantie Gods, dan zullen wij ze vieren, maar ook niet eerder. Het is evenzeer onze plicht om de overleveringen van mensen te verwerpen, als het onze plicht is om de instellingen des Heeren waar te nemen. Van alle plechtigheden en kerkregels vragen wij: Is dit een wet van de God Jacobs? En indien het niet duidelijk blijkt dat ze dit zijn, hebben zij geen gezag voor ons, die in de christelijke vrijheid wandelen."
Dit zegt ds. Spurgeon bij zijn commentaar op psalm 81:5. Hiermee was deze begenadigde prediker in de lijn van de puriteinen in Schotland. In ons land vinden we alleen de eenzame strijder ds. Jacobus Koelman die niets van de kerkelijke feestdagen moest hebben. Hij zei het niet alleen, maar bracht het ook in praktijk. Anderen stonden wel op hetzelfde standpunt, maar hielden deze dagen wel. Meen niet dat we door dit te publiceren een feestdagenstorm willen ontketenen! Wel staan we volledig aan de kant van de Hervormers en de Puriteinen, en zo ook aan de kant van Spurgeon. Of we dan altijd met deze dagen opgescheept zullen zijn? Zeker niet. Als de HEERE Zijn kerk gaat vernieuwen, na de bekering van Israël, dan zullen al zulke instellingen verdwijnen als kaf voor de wind!

***

** Zondaren en heiligen. "Gods zondaren zijn werkelijk zondaren, maar alle onbekeerden zijn heiligen; die hebben geen zonden en weten daar ook niets van. Want dat noem ik niet "zonden hebben" wanneer men rustig op zijn zonden kan blijven zitten, zonder dat het geweten bestraft. Gods heiligen zijn werkelijk zondaren, zij belijden het. God heeft echter een honger en dorst naar gerechtigheid in hen gelegd. Zij zullen het einde van de weg, de zaligheid der zielen, verkrijgen." (Dr. Kohlbrugge in preek over Psalm 25:8 en 9)

***

** Hoe kleden we ons? “Onze kleding voor het bezoek aan de kerkdiensten is de zichtbare uitdrukking van de hoogachting, die wij Hem toedragen. In het huis Gods ontmoeten wij de Allerhoogste en de Allerheiligste! Dat is een heilig en plechtig uur. God geve ons genade, innerlijk en uiterlijk waardig voor Hem te treden.” --- “In de kleding? Dat is toch bijzaak. Hoofdzaak is, ben ik er met mijn hart bij. Wacht even! Ik stuur immers niet slechts mijn hart naar de dienst, maar ik kom met mijn hele persoon.”
De bron van deze uitspraken is het blad “Nieuws uit Israël” van mei 1997. Zou deze stem uit de evangelische hoek ook “ons soort mensen” wat te zeggen hebben?! We moeten er maar eens op letten hoe velen van ons met warm weer gekleed zijn. Walgelijk..

***

** De roomse beerput. "Minstens één derde van de priesters in de Verenigde Staten heeft een vaste seksuele relatie met een vrouw of een man. Daarnaast is er zes procent, die seksuele betrekkingen onderhoudt met minderjarigen, vooral met jongeren. Hoogstens twee procent houdt zich gedurende hun hele leven aan hun gelofte om zich verre te houden van ongeoorloofde, intieme handelingen met vrouwen (meisjes) en mannen (jongens)."

Met het boven geciteerde begint een artikel in het blad “In de rechte straat” van oktober 1990. Ze verwijst ervoor naar een artikel van de hand van A..W. Ruigaard Sipe in “A Secret World: sexuality and the Search for Celibacy”. De redacteur van “In de rechte straat” voegt er nog het volgende aan toe: "In mijn tijd werd beweerd dat een van de kenmerken van de ware kerk, nl. de heiligheid, alleen toepasselijk zou zijn op de R-K. Kerk o.a. vanwege het celibaat, het ongehuwde leven van de priesters. Zie hierover “De Katholieke Kerk”, deel II, pag. 999-1027, bijdrage van dr. Balduinus O.F.M. In het licht van de gegevens die in onze tijd steeds meer bekend worden over de clandestiene relaties van priesters, zou het beter zijn het celibaat te zien als een teken van de schijnheiligheid van de R.-K.Kerk. Wat deze ds. Balduinus op pag. 1019-1020 schrijft over “de” pikanten (om aan te tonen dat de protestantse kerken niet het kenmerk van de “heilige” kerk bezitten), is zo vunzig dat ik het hier niet kan neerschrijven."

***

** Juist, dit is Rome! Er is wat commotie ontstaan over de pauselijke kerk onder de afvallige protestanten. Kardinaal Eijk heeft een schot voor de boeg gegeven waardoor de protestanten zich "geschoffeerd" voelen, omdat Rome gewoon "duidelijkheid" heeft verschaft. Dat is toch onze "zusterkerk" niet en onze "geliefde broeder in Christus" (in het Vaticaan) zal de kardinaal toch wel terug fluiten zullen velen verzucht hebben. De voormalige scriba van de PKN, dr. B. Plaisier, heeft merkbaar gezucht. De Nederlandse kardinaal heeft klaar en helder gezegd, dat de vervloekingen, door het Concilie van Trente uitgesproken tegen de afvalligen van het pausdom, nog "onverkort" van kracht zijn.

***

** Die vreselijke paus. "Paus Benedictus XVI was nauw betrokken bij het systematisch verbergen van kindermisbruik door katholieke priesters." Die beschuldiging uitte zondag-avond het BBC-actualiteitenprogramma Panorama. En op 24-2-2013 meldde de Britse The Observer dat de aartsbisschop van Edinburgh vorig jaar The Bigot of the Year Award kreeg van de Britse LHBT-organisatie Stonewall vanwege zijn krasse taalgebruik over homo-seksualiteit en de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Engeland, Wales en Schotland. De betreffende kardinaal O’Brien heeft zijn onmiddellijke aftreden als aartsbisschop bekend gemaakt en zal ook niet deelnemen aan het conclaaf."

De huidige berichten over Rome zijn om misselijk te worden. Keith O'Brien is de hoogste roomse geestelijke in Engeland. In elk geval is bekend dat hij jonge priesters misbruikte. Wat hij krachtig in het openbaar verdedigde deed hij in stilte. "De verborgenheid der ongerechtigheid" ten voeten uit!***

** Moet dat nu steeds? Het is meer dan waarschijnlijk dat zij die deze berichten lezen zich afvragen waarom er nu steeds over het pauselijk Rome moet worden geschreven en dat gebeurt zeker niet in positieve zin. Waarom dit nodig is? Omdat het afvallige protestantisme van onze dagen zo afgrijselijk heult met Rome en ons uitlevert aan de grootste vijand van Christus en Zijn Bruidskerk. Dáárom! Omdat het nog gezien en gehoord zal worden in de toekomst, wie en wat Rome in waarheid is. Dáárom!

***

** Christus verhogen. "Ik hoorde gisteren de goede dominee X. Hij was even voortreffelijk als altijd; maar ik wilde dat hij meer over Christus sprak, en minder over christelijke ervaring. Christus verhogen is de manier om arme zondaren te trekken en om arme heiligen boven hun duisternis, twijfels en onzekerheden uit te tillen. De rijke volheid te zien die er in Jezus is voor de armste, de meest verdorven, de meest hulpeloze die Zijn lieve Naam ooit aanriep, o, dat is Evangelie. Heeft Hij ooit iemand afgewezen die tot Hem kwam? Nee, nooit, en Hij zal het nooit doen." (Mary Winslow in een brief-De hemel geopend-blz. 175)

***

** Ontzettend bedrog. O, wat een ontzettend bedrog is de paapse godsdienst en wat een ontzettende leugen de leer van de kerk van de roomse antichrist. Wat een in beroering zijnde massa van ongerechtigheid wordt gevormd door de menigte die de dupe is van Rome.(Het boven geciteerde is een woord van ds. John Kennedy, Schots predikant die leefde van 1819 –1884)

***

** Hel of graf. In onze Bijbelvertaling wordt heel veel gesproken van “hel”, terwijl hiermee wordt bedoeld het “graf”. In de “kanttekening” vindt u dat er met het gebruikte grondwoord niet de strafplaats “hel” mee wordt bedoeld, maar het graf. Dr. Kohlbrugge merkte al op dat de Statenvertaling dikwijls beter is in de kanttekening dan in de tekst!

***

** Gewenning. "Wij zijn gewend geraakt aan de zonden in de wereld. Wij scheuren onze klederen niet wanneer wij horen van al de godslastering en van de Godloochening in de wereld, van het bloed, de onreinheid, de goddeloosheid, de eden. De zonde is iets gewoons voor ons geworden; niemand is er over aangedaan. "Er is niemand, die zich opmaakt dat hij U aangrijpe", zegt de profeet. Wij spreken over deze zonden zo gewoon als over ons dagelijks voedsel. Dat is niet te zijn onder de kracht van de vreze des Heeren." (John Owen-Jesaja 64:17)

***

** Wandelen en wonen. Het leven van de heiligen in de hemel is slechts de voltooiing en vervulling van het leven dat ze na de wedergeboorte op aarde leiden. Daartussen is geen verschil in soort, maar alleen in mate. Als er hier beneden geen sprake is geweest van wandelen met God zal er daarboven geen sprake zijn van wonen bij God. Als er in de tijd geen ware gemeenschap met Hem is geweest, zal er ook in de eeuwigheid geen gemeenschap met Hem zijn. De dood brengt voor het hart geen wezenlijke verandering teweeg. Het is waar dat de gelovige bij de dood de overblijfselen van de zonde voor eeuwig achter zich laat, want dan wordt geen nieuwe natuur geschonken

. Als hij voor de dood geen haat tegen de zonde en liefde tot het heilige had, zal dat daarna zeker ook niet zo zijn. (A.W. Pink-Geestelijk nut uit het Woord)

***

** Valse profetie. Die met een valse lastbrief komen, geven voor een onmiddellijke opdracht en aanwijzing van God te hebben om als profeten op te treden, door God geïnspireerd te zijn, terwijl zij dit niet zijn. Hun leer kan waar wezen, en toch moeten wij ons voor hen wachten als voor valse profeten. Valse apostelen zijn zij, die voorgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, Openb. 2:2; zodanigen zijn valse profeten. Wacht u voor hen, die voorgeven openbaringen te ontvangen, en laat hen niet toe zonder voldoend bewijs, opdat niet één ongerijmdheid toegelaten zijnde, duizend andere volgen.

(Matthew Henry bij Mattheüs 7:15)

***

** De koning der verschrikking. De dood is niet meer de koning der verschrikking voor degenen die geloven. Doordat Christus in zijn sombere paleis is gegaan, daar een ogenblik heeft gesluimerd en daarna als de Opstanding en het Leven als Overwinnaar terug is gekomen, is het heengaan van de christen geen sterven meer maar een slapen.

***

** De sharia. Dat is de gruwelijke en goddeloze mohammedaanse wetgeving. Een CDA-minister van Justitie zei enkele jaren geleden dat, als de meerderheid van het volk die in wil voeren dat ook gebeurt. Dat is de vloek van de demo(n)cratie. Na protesten verklaarde hij dat nooit te willen! Feit is: als de moslims daartoe de kans kregen, dan voerden ze deze vreselijke wet in; een wet, die zeer discriminerend is voor de vrouwen. Het is wel zeer, zéér ongelukkig dat de minister deze uitspraak gedaan heeft. Het kan alleen maar de ideeën van de moslims versterken. De islam is wezensvreemd aan onze christelijke cultuur. Een oproep: “Weg met de moskeeën”, was meer op z’n plaats geweest!

***

** Islamitische Staat.-1. Het als het ware als een blikseminslag op het wereldtoneel verschijnen van de Islamitische Staat, kortweg IS genoemd, is als een donderslag over de wereld gekomen. Daar heeft het althans alle schijn van. Maar... kan het ook zijn dat deze hele beweging juist heel goed voorbereid is? Laten we niet te snel denken dat dit onmogelijk is. De hele wereldpolitiek is uitermate griezelig en vol leugen en bedrog. Maar hoe het ook zij, de IS is een pure presentatie van de ware islam; het doden van allen die voor haar niet buigen. En passant moorden zij ook alle andere islamieten uit die het met haar niet voor 100% eens zijn..Zij martelen en moorden op een wijze die haast niet te beschrijven is. Zó onvoorstelbaar wreed. Haar doel is het stichten van een Kalifaat, een moslim overheersing die gegrond is op de sharia, de afgrijselijke mohammedaanse wetgeving. Haat streven is de hele wereld tot zo’n kalifaat te maken! Of er ook gevaar voor Europa is? Zij staan vrijwel al aan de grenzen van Europa.

***

** Islamitische Staat-2.   Maar ook het deel van de islam dat zich verzet tegen de IS is levensgevaarlijk voor het Midden Oosten en ook voor heel de wereld. De héle islam is een dodelijke vijand voor de wereld; met name voor de Joden en de christenen. Zeker heeft wijlen ds. A. van der Kooij gelijk, dat “we geslagen worden met een nieuwe vijand, omdat we de strijd tegen Rome verzaakt hebben.” De volgelingen van de profeet en diens valse god Allah, welke in groot aantal in ons land wonen, zijn een dodelijke bedreiging. “Gematigde moslims” zijn er niet, omdat de islam niet gematigd is! Het is te vrezen dat het merendeel van de in ons land wonende moslims de “broederhand” zullen reiken aan hun volksgenoten als het er echt op aan gaat komen. Moeten we het zóver laten komen?

***

** Islamitische Staat-3. Het is angstig/spannend in de wereld. Ook in ons land. Zelfs de overheid begint zich zorgen te maken. De vijand wil hetgeen de Koran leert en eist in praktijk brengen; namelijk de hele wereld veroveren voor Allah en diens valse profeet. Vandaar ook dat over de hele wereld moslims de intentie hebben om mee te strijden vóór en te bouwen áán

het beoogde Kalifaat. Zal de felle strijd om dit wereldwijde Kalifaat op de een of ander wijze ook naar en over ons land komen? Wat gaan de teruggekeerde, meest jonge, fanatieke en niemand ontziende jihadisten doen? Gaan de EU en/of het Vaticaan zich ook bij de oprukkende islam aansluiten? De twee recente terreuraanslagen in Canada bewijzen dat ieder land dat meedoet met the coalition of the willing kan rekenen op aanslagen door ISIS-fanboys. Of het nu radicale islamitische bekeerlingen, teruggekeerde Syrie-terroristen of orthodoxe vrijheids-hatende moslims zijn, op ieder moment kan één van hen -of een groepje tegelijk- aanslagen plegen in Nederland. De terreur komt voort uit hetzelfde gedachtegoed dat leidt tot de Islamitische Staat.***

** Islamitische Staat-4. Denken we er vooral ook steeds aan dat, hoewel de IS de hele wereld wil veroveren, het ten diepste toch gaat om Israël! Dat land moet verdwijnen, haar bevolking uitgeroeid, en het land onderdeel van het duivelse Kalifaat worden. Het is de oude Jodenhaat die we zo goed kennen van de vreselijke antisemiet A. van Agt, eens de leider van ons land! Een echte volgeling van de paus! De Islam gunt Israël geen plaats. Het Pausdom doet dat evenmin. Laten we dat heel goed beseffen! Als het zo uit komt zal Rome óók en wéér

de Joden afslachten, zoals ze dat -aan het einde van de Tweede Wereldoorlog- deed op de Balkan met de genocide op Serven en anderen, die niet rooms wilden worden. Denk aan de afgrijselijke moorden die daar gepleegd zijn onder leiding van Franciscaner! Met... het stilzwijgen van de oorlogspaus Pius XII. Van de ellende in de wereld krijgen vooral Amerika en Israël de schuld. Israël krijgt nu weer de schuld voor het wangedrag van totaal ontspoorde Palestijnen, die willekeurig gaan inrijden en insteken op Israëli's, tot in synagogen toe. Niemand onder de Mohammedanen (ook van Agt niet)  die zich voor dit barbaars gedrag schaamt. En dan maar weer gaan janken bij de VN als Israël noodzakelijke veiligheids- maatregelen gaat nemen. Maar... alle kwaad dat de islamvijand Israël zal aandoen, alle misdaden die ze plegen, zal worden vergolden door de God van Israël.***

** Genadeverbond. "(...)Dat Manasse in de kerker het aangezicht van de HEERE, zijn God, met ernst zocht en tot Hem smeekte, dat had hij toch niet geleerd uit zijn afgodendienst; neen, dat had hij bij zijn vader in de dienst des HEERE geleerd. Weliswaar had hij er toen niet ernstig acht geslagen, integendeel.hij had zich in zijn goddeloosheid afgekeerd van de God van zijn vader. Maar nu gaf de HEERE hem, dat het vroeger geleerde hem ter harte ging; de HEERE gaf hem te verstaan, dat de God zijner vaderen, die hij verworpen had, nochtans zijn God was, in wiens genadeverbond hij was opgenomen.(...)"

(Dr. H.F. Kohlbrugge over 2 Kron. 33:12)

***

** De heerlijke kerkstaat. En evenwel meen ik het zo, dat de staat der kerk ook in dit deel volmaakter en wenselijker zijn kan, dan wij tot nog toe gezien hebben. En dus verwacht ik, na de volkomen vernietiging van de antichrist, de laatste en volkomendste vervulling van deze profetie; wanneer de kerk, onder waarlijk vrome en waarlijk godvrezende overheden en verstandige herders en leraars, nadat de heidenen in haar gemeenschap zullen zijn aangeno-men en de Joden tot God bekeerd zijn, bestraald zal worden met een groot licht van de Geest der kennis, wijsheid en heiligheid en wanneer de gerechtigheid en de vrede zich in haar allerbeste en aangenaamste gedaante op aarde vertonen en elkander kussen zullen,

(Professor C. Vitringa-commentaar Jesaja)

***

** Kerstfeest. Dit feest werd pas voor het eerst gevierd in het jaar 336. Uit de derde eeuw is bekend dat Clemens van Alexandrië de geboortedatum van Christus op 20 mei stelde. Die datum komt veel beter overeen met de gegevens uit Lukas 2, dan de datum 25 december. In dat hoofdstuk wordt over herders gesproken die met hun kudde in het veld waren. Maar dat zouden ze veel te koud gevonden hebben! Omdat de schapen in dat gebied buiten zijn van begin april tot eind november kan de Heere Jezus, als we daar op letten, niet eind december zijn geboren. Geen "feest" is er zo verwereldlijkt dan het Kerstfeest. Deze "feestdag" is trouwens ten diepste van Rome afkomstig! Vandaar dat groten in Gods Koninkrijk als Johannes Calvijn er zo op tegen waren deze dagen te onderhouden. Denk ook aan onze Jacobus Koelman en de Schotten. Er zal heel veel veranderen als Israël tot bekering komt!

***

** De derde maal! Het tragische einde van Europa (slag om Tours 732), slag om Wenen (1529), vandaag de derde aanval van de Islam (op christelijk Europa). De derde aanval. Al meer dan 13 eeuwen is de islam in oorlog met het “christelijke” Europa. ‘Met de kruisvaarders’ zeggen Moslims dan. Twee grote aanvallen heeft Europa op het nippertje overleefd. Momenteel maken we de derde, de meest succesrijke (voor de islam!) mee. De eerste aanval begon ruim 13 eeuwen geleden. Na de dood van Mohammed in 632 lieten zijn opvolgers er geen gras over groeien. Waarover? Over de opdracht de wereld te onderwerpen aan de islam. De opvolger van Mohammed, begon een jihad in alle richtingen van het kompas.(...)" Het bovenstaande schrijft de bekende Jan van Barneveld op zijn website.

Of het de derde keer lukken zal? Wie weet het? Deze schrikkelijke vijand zal niet verslagen worden door de VS en Europa. Zoals u weet heb ik al meerdere malen gewezen op Zacharia 12:6. Zal Israël gebruikt worden om de kop van de islam in het Midden-Oosten te vernietigen? Zou het kunnen zijn dat het Rusland van Poetin eveneens gebuikt zal worden om de islam een geweldige klap te geven? Ook dat weten we niet, maar het is m.i. zeker niet ondenkbaar én onmogelijk!***

. ** Wat brengt de toekomst?-1. Dat is geen onbelangrijke vraag, vooral in een wereld vol geweld en verschrikking. We hebben gewezen op het enorme gevaar van de islam. We wijzen op Rusland en Oekraïne. Maar we wijzen ook op de VS en de EU. Wat voeren ze in hun schild? Zij hebben Poetin getart door de NAVO maar op te laten schuiven naar het Oosten. Rusland als grote mogendheid kan niet alles accepteren van het Westen. Is Rusland dan geen gevaar? In elk geval wel als we de Russische beer blijven tarten en treiteren. En dat gebeurt.

We gaan er niet uitvoerig op in. Maar zeker is wel dat de toestand in Europa steeds ernstiger wordt. Is het gevaar van Rusland groter dan van de Islamitische Staat? Als we onder de knoet van de islam komen worden we zeker uitgeroeid; mogelijk door onthoofding!***

** Wat brengt de toekomst?-2. Er zijn er meerderen die dat weten. Althans, dat zeggen ze. In Nederland is een vrouw die zegt een profetische bediening te hebben. In een maandelijkse brief wijst ze daar van tijd op tijd op. Ze heeft al meerdere malen een datum voor een grote watersnood over Nederland aangekondigd. In haar laatste brief heeft ze weer een datum voor 2015 vermeld! Er is een evangelist die gaat in hetzelfde spoor. Toch kunnen we al zulke voorspellingen opbergen in de map "mollen en vledermuizen". Kan er dan geen watersnood in Nederland komen? Wis en zeker. Er gaan steeds meer stemmen op dat onze dijken erg verzwakt zijn. Ook de vernuftige waterkeringen staan ter discussie. En als je maar lang genoeg blijft roepen dat er een watersnood komt krijg je een keer gelijk.

***

** Wat brengt de toekomst?-3. Wat gaat er in Nederland gebeuren? "Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen". We herinneren ons een magistrale tijdrede van de bekende professor G. Wisse, onder de titel "de weg terug tot God eer het wereldonweder losbarst". Dit naar aanleiding van Jeremia 13:16. Wisse en anderen hebben indringend gewaarschuwd. Nederland heeft niet geluisterd. De goddeloosheid is ten top gestegen. De zonde van Sodom is niet alleen getolereerd - ze wordt gepropagandeerd. De moordpartij (abortus) gaat onverminderd voort. Het is één grote zonde uitbraak. Alle dijken van fatsoen, eerbaarheid, gezag, enzovoort, zijn doorgebroken en dreigen geheel weg te slaan. Wat te denken van de kerk, de Gemeente Gods? Zij is voor een heel groot deel aan de wereld gelijk. De verroom-sing ervan -openlijk en subtiel- is veel en veel erger dan we vermoeden. Zelfs in kringen, waar voorheen het pausdom openlijk de antichrist werd genoemd, spreekt men nu van de “roomse zusterkerk” en is de paus een “geliefde broeder in Christus”. En als men zulke uitspraken nog niet (openlijk) bezigt gaat men doorgaans heel vriendschappelijk met deze aartsvijandin van Christus en Zijn Bruidskerk om en durft men als het ware geen "kwaad woord" meer ván en óver de "de hoer van Babel" te zeggen/schrijven. Uitzonderingen zijn er, Gode zij dank, ook nog, hoewel ze steeds zeldzamer worden. De afval van de diverse "kerken" in ons land is vreselijk en lijkt niet meer tegen te houden,.

***

** Wat brengt de toekomst?-4. De situatie in het Midden-Oosten is extreem complex, de politieke toestand in het hele gebied zeer instabiel. Turkije krijgt heimwee naar het Ottomaanse Rijk en laat IS begaan. Dit land is uiterst onbetrouwbaar! De Koerden zien kans om hun gebied uit te breiden. Het gevaar loert van een langdurig en uitzichtloos conflict, met een groeiend en nu al haast onbeheersbaar vluchtelingenprobleem; een probleem met loodzware financiële lasten. Moeten we doorgaan deze mensen toe te laten in ons over-bevolkte land? Humanitaire gronden? Ze zijn zeker aan te voeren, maar hoewel extremisten (waaronder aanhangers van IS) komen mee met deze stroom? Ze zijn even zoveel tijdbom-men in ons land! PVV-leider Geert Wilders heeft altijd gepleit voor dichte grenzen. Noem het grenscontrole. 40.000 nieuwe asielzoekers (die komen er aan!) is volstrekt onacceptabel. Nu zien we hoe nodig grenscontrole is, maar we hebben ons opgehangen aan de wetten van de Europese Unie. Het wordt onze ondergang als er geen koerswijziging komt.

***

** Wat brengt de toekomst?-5. Er is een uitdrukking "Als het de kerk goed gaat dan gaat het de wereld ook goed." Het gaat mét en ín de wereld allerverschrikkelijkst slecht. Voorbeelden zijn gegeven en ze zijn met gemak uit te breiden. Moeten we concluderen dat het met de "kerk" niet goed gaat? Wat vindt U? Naar onze mening gaat het met de kerk in ons land heel, héél slecht. Gods Gemeente is in groot verval, een verval wat niet meer te keren lijkt. Och ja, we hebben nog welvaart en voorspoed. Terwijl vele landen en volken zwaar moeten lijden gaat het ons nog "voor de wind'". Maar wat zegt. Justus Vermeer in een oefening over Job 34:29? Het volgende: "Het is ook een bewijs dat God Zijn aangezicht verbergt wanneer God aan een volk of een mens voorspoed geeft, maar in Zijn toorn. Er is geen zwaarder straf over een schuldig volk of mens dan dat hij ongestraft voortleeft, want dit wordt misbruikt tot eigen verderf, daardoor geraakt men in de waan dat de schuld zo groot niet is. Dit kan de maat van de ongerechtigheid vol maken. Dit is een woord van God. Het kan ons allen duidelijk zijn wat onze staat en kerk te verwachten heeft. Onze welvaart zal straks echt blijken een hellevaart te zijn." Of onze vaderen nog enige verwachting hebben gehad voor ons land? Dat moeten we nog eens bezien DV.

***

** De biddende paus. Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul in de Blauwe Moskee tijdens het gebed tot Allah zijn hoofd gebogen richting Mekka. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan was dit "een gezamenlijk moment van stille aanbidding van God." De paus bevestigde daarmee de verdenkingen van critici dat hij gelooft dat christenen en moslims één en dezelfde Heere hebben. Er is een paus geweest die zei er geen bezwaar tegen te maken een verbond met de duivel te maken als dat voor zijn kerk nuttig zou zijn. Het zal voor de paus (het pausdom) ook geen enkel probleem zijn een verbond aan te gaan met de islam. Dienaangaande kunnen we nog het een en ander verwachten. In één van zijn brochures wijst prof. G. Wisse erop dat Hellenbroek heeft gezegd dat Rome aan het einde der tijden nog een vreselijke rol zal spelen op het wereldtoneel.

***

** Het Evangelie -Voor wie? “Hoor dan dit ene woord en laten uw oren tuiten op het horen van uw schuld. Uw zonde wordt verzwaard door uw weigering, boven de zonde van de duivelen, die nooit zondigden tegen een Middelaar in hun eigen natuur. Zij hebben nooit versmaad of geweigerd, omdat hun nooit voorwaarden van genade werden aangeboden, zoals aan u. Ik twijfel niet of de duivels zelf die u nu verzoeken het aanbod te verwerpen, zullen u tot in alle eeuwigheid uw dwaasheid verwijten dat gij deze grote zaligheid verworpen hebt, welke in deze uitnemende weg tot u gebracht is, zelfs tot uw eigen deur.”

(Dit zegt J. Flavel in een preek over Johannes 1:14)

***

** Hoop voor de wereld. De Geloofsbelijdenis van de Independenten, de 'Decla­ra­tie van Savoy', van 1658, geeft dit kort weer in het hoofdstuk van de Kerk."Wij verwachten dat in de later dagen als de Anti­chr­ist ten onder is ge­bracht, de Joden geroepen, en de tegenstanders van het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon gebroken zijn, de Kerk van Christus uitgebreid zal worden en gesticht door een vrije en overvloedige mededeling van licht en genade, zich verheugen zal in een meerdere rust, een vrediger en heerlijker staat in deze wereld dan zij ooit genoten heeft."

De grote meerderheid van de rechtzinnige theologen uit ons land, Schotland, Engeland en anderen, hebben alle verwachting gehad voor Gods Gemeente en zo ook voor de wereld. Zij hebben een grote bloeitijd voor de kerk verwacht, na de bekering van de Joden en de vernietiging van de antichrist. Het doemdenken van de huidige theologie is volkomen misplaatst..Het is buitengewoon triest dat deze toekomstige regering van de grote Zoon uit het Huis van David over de gehele wereld weggedrukt is en wordt. Heel erg triest dat -terwijl er geen enkel uitzicht meer lijkt te zijn- dít geweldige uitzicht aan ons christenvolk wordt onthouden. Het is ongetwijfeld een grote zonde, een zeer zondig tekortdoen aan de luisterrijke majesteit die de Vader Zijn Zoon bereid heeft. Het is de leer der vaderen. Wat veel meer is: het is de leer van de Heilige Schrift. Laten we eens schrikken van hetgeen we lezen in Openbaring 22:18 en 19! (12-'14)******

Geachte lezers van “Kort Opgemerkt”,

 

Dat u al een lange tijd niets van mij hebt gehoord hebt zal u niet ontgaan zijn. Dat dit een oorzaak heeft zal duidelijk zijn. Sommigen zijn hiervan op de hoogte; het merendeel van u echter niet. Het is hoog tijd dat ik u allen van het een en ander op de hoogte breng. Ik ervaar het als bepaald niet beleefd als ik u niets meer zou laten horen. Zoals het merendeel van u wel bekend is heb ik al de hoge leeftijd van 85 jaar bereikt. Op zich al een leeftijd om het heel kalm aan te doen. Dat is echter niet mijn aard en ook nooit geweest, maar hier is toch plots een streep doorgehaald. Dit jaar ben ik tweemaal opgenomen geweest in het ziekenhuis. De eerste maal een astma cardiale (hartfalen) en de tweede maal een hartinfarct met een dubbele longontsteking. Beide keren is het levensbedreigend geweest en het is een wonder dat ik er door gekomen ben. In die periode heb ik ook door een val een rugwervel gebroken hetgeen enorme pijn veroorzaakte welke bestreden is met morfine. De toestand is nu stabiel, maar het blijft gevaarlijk. Verder daar niet over, dan alleen nog dat ik wel erg verzwakt ben en alles heel kalm aan moet doen. 

U zult begrijpen dat er heel wat gebeurd is en dat dit ook merkbaar is. De ene dag is wat beter dan  de andere dag, maar doorgaans word ik gewaar dat ik een flinke klap heb gekregen. Toch tracht ik altijd nog iets te doen. Niettemin is er grote reden tot dankbaarheid dat ik nog gespaard ben voor m’n geliefde (flinke) vrouw, de kinderen en de kleinkinderen. In het ziekenhuis heb ik me wel verwonderd over de goedheid Gods dat wij het in dit land -ondanks de goddeloosheid welke die van Sodom en Gomorra te boven gaat- het nog zo goed hebben. Honderdduizenden vluchtelingen in deze wereld lijden honger en velen liggen -zonder medische verzorging- te creperen en te sterven. En wij? Een riant ziekenhuisbed, keuze uit diverse menu’s, die heel goed smaken. De hele dag komt de kar met allerlei soorten drinken. Verplegend personeel dat geweldig is. Medische verzorging op een hoog niveau. En noem verder maar op. 

 

U zult begrijpen dat ik met m’n 85 jaar al snel te veel doe. Meerdere dagen kan ik weinig of niets doen, andere dagen valt het soms mee. De cardioloog noemde de toestand van m’n hart (ik vroeg er hem naar) “Tamelijk redelijk.” Ik besef dat er opnieuw iets kan gebeuren met het hart en dat het dan minder goed kan aflopen. Uiteraard worden de medicijnen gegeven met de intentie om dat te voorkomen. Ach, ook mijn leven is in Gods hand – Hij heeft me al zoveel jaren gegeven! Morfinepleisters zijn niet meer nodig; we zijn het af gaan bouwen en de pijn bleef weg. De arts noemde dit geweldig, daar men er doorgaans toch pijn aan overhoudt en pijnstillers moet blijven gebruiken. Daarin hebben we ook Gods goede hand mogen opmerken. Och of nu ál wat in mij is Hem prees! 

Op m’n computer stond nog een al lang begonnen “Kort Opgemerkt” van enkele bladzijden.  Deze aflevering 12 heb ik toch in de loop van de laatste maanden kunnen completeren. Bijgesloten ziet (leest) u het resultaat. Of het een vervolg krijgt is nog onzeker. Dat moeten we afwachten; we weten niet of de HEERE dat nog geeft.


Rest mij nog u allen een rijk gezegend 2015 toe te wensen. Dat het U allen naar lichaam en ziel wel mag gaan.

 
Langs deze weg groet ik u allen hartelijk;de Heere en Zijn genade bevolen,

C.J. Buys
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina