124. De Ark des Verbonds Aron haB’rit tyrbh9]vra paginaDovnload 57.52 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte57.52 Kb.

124. De Ark des Verbonds - Aron haB’rit - tyrbh9]vra - pagina


124. Bijbelstudie over

DE ARK DES VERBONDS - ARON HAB’RIT

tyrbh9]vra


Deel 7: De schuilplaats

In deel 6 van deze studiereeks kwamen wij op grond van het tweede boek van de Makkabeeën tot de conclusie dat de Ark des Verbonds zich ergens diep in de grotten onder de berg Nebo in Jordanië moet bevinden, want daar lazen wij het volgende: “Zoals hierboven is beschreven, namen de ballingen vuur mee. Volgens de annalen was het de profeet Yir’m’yahu [Jeremia] die hun dat opdroeg. Daar staat ook dat hij hun de wet van Moshe [Mozes] meegaf en hun voorhield dat ze de geboden van de Eeuwige niet mochten vergeten en zich niet tot andere gedachten moesten laten verleiden door de fraai opgetuigde gouden en zilveren beelden die ze te zien zouden krijgen. Met deze en andere waarschuwingen riep hij hen op de Tora niet uit hun hart te bannen. In datzelfde geschrift is te lezen hoe de profeet na een g’ddelijke ingeving opdracht gaf om de tent en de Ark achter hem aan te dragen en hoe hij de berg op ging waar Moshe G’ds land had zien liggen. Daar aangekomen ontdekte hij een grot. Hij liet de tent, de Ark en het reukofferaltaar naar binnen brengen en sloot de toegang af. Enkelen van hen die hem hadden vergezeld, gingen later terug om de weg met tekens te markeren, maar ze konden de grot niet meer vinden. Toen Yir’m’yahu [Jeremia] dit te horen kreeg, zei hij verwijtend: Die plek zal onbekend blijven totdat G’d Zijn volk weer samenbrengt en Zich erover ontfermt. Dan zal de Eeuwige deze voorwerpen weer tevoorschijn brengen, en Zijn majesteit zal verschijnen in de wolk die ook zichtbaar was in de tijd van Moshe, en ook later, toen Sh’lomo [Salomo] bad dat de Eeuwige de tempel op grootse wijze in bezit zou nemen.” (b ,ybkm Makabim bet [2 Makkabeeën] 2:1-8). Deze tekst zegt dus over de profeet Yir’m’yahu [Jeremia], dat hij na een g’dsspraak ontvangen te hebben beval, dat de tabernakel en de Ark met hem mee moesten gaan naar de berg die Moshe [Mozes] bestegen had en vanwaar hij het erfdeel van G’d had aanschouwd. Dat is dus de berg Nebo in Jordanië, volgens rbdmb B’mid’bar [Numeri] 32:3 en 38 en i>vhy Y’hoshua [Jozua] 13:20 in het stamgebied van R’uven [Ruben]. Toen Jeremia daar kwam ontdekte hij een grotwoning. De tabernakel, de Ark des Verbonds en het reukofferaltaar bracht hij daar naar binnen en versperde de toegang. Toen enige van zijn metgezellen later daarheen gingen om de weg door herkenningstekens aan te geven, konden zij de plaats niet meer vinden. Zodra Yir’m’yahu dit bemerkte, berispte hij hen met de woorden: “Deze plaats zal onbekend zijn totdat G’d Zijn volk weer bijeenvergadert en barmhartigheid geschiedt. Dan zal de Eeuwige deze dingen weer aan het licht brengen en de heerlijkheid van de Eeuwige zal verschijnen en ook de wolk, zoals hij zichtbaar was ten tijde van Moshe, en toen Sh’lomo bad dat de plaats bijzonder geheiligd zou worden.” Yir’m’yahu [Jeremia] had als profeet namens de Eeuwige de verwoesting van Jeruzalem voorspeld. Natuurlijk heeft hij met deze voorkennis al van tevoren samen met enkele priesters de Ark in veiligheid gebracht. De TeNaCH geeft aan dat de Babylonische soldaten de hogepriester S’raya [Seraja], de tweede priester Tzefan’yahu [Sefanja] en de dorpelwachters in eerste instantie slechts gevangen genomen en pas een tijd later ter dood gebracht hadden (b ,yklm Melachim bet [2 Koningen] 25:18-21). Daarom lijkt het mij zeer aannemelijk dat zij van hen te weten wilden komen waar de schuilplaats van de Ark des Verbonds was, maar dat deze g’dvrezende priesters en Levieten hun geheim tot in de dood bewaard hadden. De profeet Yir’m’yahu [Jeremia] heeft immers tegen hen gezegd dat deze plek onbekend moet blijven totdat G’d Zijn volk weer bijeenvergadert en Zich erover ontfermt. Tot die tijd zal de Ark onder de berg Nebo verborgen blijven. Toch wat bedoelde Yir’m’yahu [Jeremia] precies met de profetie: ‘totdat de Eeuwige Zijn volk verzamelt en hem Zijn genade toont’? Had hij het over de terugkeer van de tien verloren stammen uit de verstrooiing of bedoelde hij misschien de wegname en het bijeenbrengen van G’ds uitverkorenen in een veilige schuilplaats voordat de grote verdrukking begint? Ik ben er van overtuigd dat de profeet inderdaad dat laatste bedoelde en wel met het oog op de bekende eindtijdprofetie: En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door G’d bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. - En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 12:6 en 14). Deze plaats in de woestijn moet volgens mij de berg Nebo zijn en ik zal u straks uitleggen waarom ik dat denk. Maar wie is die vrouw? De meeste bijbeluitleggers zijn het met elkaar eens dat daar het volk Israël mee bedoeld is en daarom kan ik de profetie van Jeremia, dat de Eeuwige de Ark des Verbonds in de schuilplaats onder de berg Nebo verborgen houdt totdat Hij Zijn volk bijeenbrengt en Zich erover ontfermt, toepassen op de wegname van de vrouw die vóór de grote verdrukking naar een schuilplaats in de woestijn gebracht zal worden en daarom kan het volgens mij niet anders zijn dan dat dit de zelfde schuilplaats moet zijn waarin zich ook de Ark bevind. Het lijkt mij niet logisch dat er twee schuilplaatsen zouden zijn. Bovendien staat er in vers 6 nog een belangrijke aanwijzing die deze gevolgtrekking bevestigt: En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door G’d bereid.” Dat is namelijk precies wat Yeshua bedoelde toen Hij gezegd heeft: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg.” (]nxvy Yochanan [Johannes] 14:2-4). De schuilplaats wordt in vers 6 van de Openbaring dus genoemd: “Een plaats door G’d bereid” en Yeshua heeft gezegd dat Hij heen zou gaan om een plaats voor ons te bereiden. Ten eerste zegt dit iets over de identiteit van Yeshua, namelijk dat Hij G’d zelf is, en ten tweede zegt dit iets over de locatie van onze schuilplaats, namelijk in de woestijn en niet in de hemel zoals velen denken, en ten derde over de wijze hoe wij daar zullen komen. Yeshua heeft namelijk beloofd dat Hij ons zelf zal komen ophalen en ons daar naartoe zou brengen. Het ‘vluchten naar’ geeft aan, dat wij op onze beurt de bereidheid moeten tonen om daar naartoe te willen gaan. Yeshua komt alleen degenen halen die dat ook zelf willen en daar ook klaar voor zijn. Begrijpt u wat ik daarmee wil zeggen? Dit is heel belangrijk! Eigenlijk is dit het belangrijkste onderdeel van de hele studie: Wilt u zelf wel naar de schuilplaats? En bent u daar echt klaar voor en kunt u aan alle voorwaarden voldoen? Als dat nog niet het geval is raad ik u dringend aan deze studie in zijn geheel aandachtig te volgen en niet slechts oppervlakkig door te nemen. Wat u met deze informatie die ik u zal aanreiken gaat doen kan essentieel zijn voor uw eigen toekomst! Over uw eeuwige behoudenis behoeft u zich weliswaar geen zorgen te maken als u Yeshua heeft aangenomen als uw Heer en Verlosser, maar of u de Grote Verdrukking wel of niet moet ondergaan hangt af van meerdere factoren. Daar zal ik het straks nog over hebben, maar eerst wil ik aan degenen die hier nog niet mee bekend zijn in het kort vertellen wat de Grote Verdrukking precies inhoudt.
Het teken van het beest
In Mattheüs 24:21 lezen wij evenals in Daniël 12:1 en Openbaring 7:14, dat er in de laatste 3 ½ jaar van de huidige mensheidsgeschiedenis een grote verdrukking zal komen zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Precies 3 ½ jaar eerder, aan het begin van de laatste zeven jaar, zal een wereldleider aan de macht komen, die zich eerst zal voordoen als de grote redder in de nood, die de oplossing van alle economische, financiële en politieke problemen schijnt te brengen, maar in het midden van de jaarweek zoals de profeet Daniël deze periode van zeven jaar noemt, zijn ware aard zal laten zien en zich als dictator zal openbaren die de hele wereld in zijn greep zal houden. Hij zal iedereen voortdurend in de gaten laten houden. Alles wat men doet, alles wat men zegt of schrijft zal aan hem bekend zijn. Niets blijft hem in zijn machtsgebied verborgen. Niemand ontsnapt aan zijn controle. Via uw smartphone, tablet of navigatiesysteem weet hij precies waar u op dit moment bent en via het in- en uitchecken weet hij precies waar u naartoe gaat. Iedereen is makkelijk te traceren. Nu al zien wij dit om ons heen in rap tempo die kant opgaan. Denk maar aan de onthullingen van de laatste maanden. Wereldwijd worden dagelijks ontelbare telefoongesprekken afgetapt, e-mails onderschept, internetactiviteiten geregistreerd, geldtransacties in de gaten gehouden en zelfs alle reisgegevens van iedereen opgeslagen. Ook hier in Nederland! En wat dacht u van de iris-scans, de DNA-banken en de vingerafdrukken die u moet geven bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart? Er bestaat helemaal geen privacy meer! Alles en iedereen wordt zogenaamd voor je eigen veiligheid met bewakingscamera’s in de gaten gehouden. Big brother! De beelden worden vervolgens niet gewist, maar opgeslagen. Zelfs de keuze van de films en televisieprogramma’s die men kijkt, de muziek die men beluistert, het koopgedrag, de medische dossiers alsook de politieke voorkeur en religieuze gezindheid van iedere wereldburger worden zeer gedetailleerd opgeslagen in het oneindige geheugen van een supercomputer. Wat wordt daarmee gedaan? Wel, al deze gegevens zullen de komende wereldheerser, die in de Bijbel de Antichrist genoemd wordt, ter beschikking staan om de totale controle uit te oefenen over de gehele mensheid! Enkele decennia geleden kon men nog geen pasklaar antwoord geven op de vraag hoe één enkele persoon het voor elkaar kan krijgen om de hele wereldbevolking te kunnen overheersen, maar nu moet het inmiddels wel voor iedereen duidelijk zijn: door middel van de automatisering! Alles is straks digitaal! Voor het openbaar vervoer heeft men een ov-chipkaart nodig. Betalen doet men met de creditcard, de pinpas of zelfs met de smartphone. Alle boodschappen worden op de klantenkaart geregistreerd. Elk kopietje dat men maakt staat in het geheugen van de scanner of kopieerapparaat opgeslagen. Voor alle contacten met bedrijven, instellingen en organisaties heeft men tegenwoordig een inlogcode nodig. Ook de belastingaangifte en zelfs de loonstrook zijn al digitaal. Alle overheids- en uitkeringsinstanties zijn slechts per digi-D te bereiken. Je kan zelfs in de bibliotheek geen boek meer lenen zonder pasje en zonder eerst in te loggen. Voor alles moet je een wachtwoord of een pincode hebben. Ook op de werkvloer wordt iedereen scherp in de gaten gehouden. Ook hier moet men in- en uitchecken. Het toegangspasje registreert precies hoe laat men binnenkomt en hoe laat men weer weg gaat. Ook de consumpties uit de automaat en de snacks in de kantine worden met het pasje betaald en vervolgens in het geheugen opgeslagen. Elke handeling die de werknemer verricht wordt digitaal geregistreerd. In veel bedrijven wordt zelfs precies bijgehouden hoe vaak en hoe lang iemand naar de wc gaat. Welk een enorme impact deze totale digitalisering op de samenleving heeft wordt pas goed duidelijk bij een stroomstoring. Dan werkt opeens niets meer want alles, zelfs de warmwatervoorziening, is tegenwoordig digitaal en dus geheel afhankelijk van de computer en dus van het internet. Zelfs het opnemen van contant geld is niet meer mogelijk zonder dat er een computer aan te pas komt, of het nu bij het loket is of bij de pinautomaat. Alles is volledig afhankelijk van de drie lettertjes www, het wereldwijde web waarin iedereen verstrikt is geraakt. Ook u en ik zitten gevangen in dit web. Zelfs als u helemaal geen computer in huis hebt, dan nog bent u van computers afhankelijk omdat tegenwoordig alles al digitaal is. Bijna alle huishoudelijke apparatuur is digitaal tot de weegschaal aan toe. Zonder www kunt u niets meer kopen of verkopen, en dat is precies zoals het in de Bijbel staat! Bijna 2000 jaar geleden werd dit al door de profeet Yochanan [Johannes] voorspeld: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen of de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig!” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 13:16-18). Het getal van het beest, de antichrist, is dus 666. In het Hebreeuwse alfabet heeft elke letter een cijferwaarde. De zesde letter is de v vav die daarom dus ook de cijferwaarde 6 heeft. De vav staat gelijk aan de w en derhalve is vav-vav-vav ofwel www hetzelfde als 666. Maar dat is nog niet alles: het getal van het beest, 666, vinden wij namelijk ook terug in de streepjescode! Dit merkteken, de Universal Product Code (UPC) die in 1973 in Amerika werd ontwikkeld, is sinds de jaren ’90 van de 20ste eeuw wereldwijd onontbeerlijk voor iedereen die iets wil kopen of verkopen. Tot op heden is vrijwel elk product met deze UPC streepjescode gemerkt. Zelfs de bijbels hebben tegenwoordig een streepjescode op de achterzijde. Iedere UPC streepjescode bestaat uit een combinatie van zwarte en witte strepen in verschillende breedtes met elk een bepaalde getalswaarde. Zo heeft het cijfer 2 heeft bijvoorbeeld twee dikke strepen || terwijl het cijfer 6 als combinatie twee smalle streepjes || heeft. Alle cijferwaardes van een bepaald product staan onderaan de streepjes vermeld, behalve bij de twee dunne streepjes aan het begin, het midden en het eind van de UPC bar code die bovendien langer zijn dan de andere streepjes. Wat is de reden daarvan? Wel, om de streepjescode überhaupt te kunnen lezen, moet de scanner eerst een vooraf gedefinieerde minimale breedte van de strepen lezen en daarvoor dienen dus de streepjes aan de linkerkant, in het exacte midden en aan de rechterkant. Deze controlestreepjes || worden officieel ‘guard bars’ (bewakingsstreepjes) genoemd en zijn goed te herkennen omdat ze langer zijn dan de andere streepjes. Toch juist omdat ze langer zijn dan de rest staat hun cijferwaarde 6 er niet onderaan vermeld. Deze drie verlengde streepcombinaties vormen dus samen het verborgen getal van het beest 666. Als u het niet gelooft, kijk dan maar zelf naar de streepjescode op de achterkant van de nieuwe bijbelvertaling! Ziet u wat ik bedoel? Toch daar blijft het niet bij. Het gaat verder. Door een nieuw betaalsysteem zal de Antichrist waarschijnlijk de mondiale economie zogenaamd van het instorten redden, maar op een manier waarbij kopen en verkopen de totale onderwerping aan hem vereist. Ik neem aan dat dit nieuwe betaalsysteem werkt door middel van een microchip die dan bij iedereen wordt geïmplanteerd op de rechterhand of het voorhoofd. Of ik het hierbij aan het rechte eind heb zal moeten blijken, maar alles wijst er wel op dat de Antichrist handig gebruik zal maken van het wereldwijde web en de modernste technologie om de mensheid die daarin verstrikt is geraakt, in de wurggreep te houden en uiteindelijk te verslinden. Er is slechts één mogelijk om hieruit te ontsnappen: de wegname! Het is mijn hartenwens om met deze bijbelstudie iedereen op te roepen om deze kans met beide handen te grijpen, want voor degenen die om welke reden ook deze evacuatie naar de veilige schuilplaats missen zal straks letterlijk de hel losbreken! De tijd van de Grote Verdrukking zal ieder voorstellingsvermogen te boven gaan!
De grote verdrukking
Over de gelovigen die de wegname gemist hebben en in de Grote Verdrukking terecht komen heeft Yeshua gezegd: Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns naams wil.” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 24:9). Yochanan [Johannes] schrijft hierover het volgende: “En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van G’d bewaren en het getuigenis van Jezus hebben; en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van g’dslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en g’dslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen G’d, om Zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 12:17-18 en 13:1-8). Voorstanders van de opnameleer zijn van mening dat alle wedergeboren christenen van tevoren van de aarde worden weggerukt en in de hemel worden opgenomen en dat alleen de lauwe christenen en de Joden zullen achterblijven. Yeshua en Yochanan zeggen iets anders. Een lauwe christen wordt niet vervolgd om Zijns naams wil en een lauwe christen heeft niet het getuigenis van Jezus! Deze twee kenmerken zijn juist van toepassing op wedergeboren christenen! Toch om welke reden zouden zij achter moeten blijven? Daar kom ik straks op terug. In bovenstaande teksten lezen we in elk geval duidelijk, dat niet alleen het volk Israël door de Grote Verdrukking heen moet en door alle volken der aarde zal worden aangevallen, maar dat uiteindelijk álle gelovigen zwaar vervolgd zullen worden. Joden en gelovigen uit de volken zitten dus wat dat betreft in hetzelfde schuitje, en dat is ook logisch omdat we hier op de eerste plaats te maken hebben met een geestelijke strijd, die zowel in de hemelse gewesten alsook op aarde uitgevochten wordt. Deze strijd begon al in Genesis en daar komt pas in Openbaring een einde aan! Hoe deze strijd voor óns afloopt hangt er van af, of wij een levende relatie met Yeshua hebben en vol verwachting naar Zijn spoedige komst uitkijken, maar ook welke houding wij aannemen ten opzichte van de Tora, ten opzichte van de staat Israël en ten opzichte van het Joodse volk. Ik wil u nogmaals erop wijzen dat wij niet vrij zijn van de Wet zoals ons wordt wijsgemaakt en dat Yeshua niet los verkrijgbaar is! Men kan niet in de G’d van Israël geloven en ook geen ware volgeling van de Joodse Messias zijn als men G’ds geboden negeert en onverschillig of zelfs afwijzend staat tegenover Zijn volk Israël. Als u denkt dat men u met rust zal laten als u zich óók tegen Israël keert samen met de grote massa, of als u zich in deze zaak neutraal opstelt, dan houdt u zichzelf voor de gek! Het volk Israël is sinds mensen heugen het mikpunt van haat, spot, hoon, afwijzing, vernedering en agressie juist omdat het G’ds volk is, Zijn uitverkoren volk! En als de Gemeente, die uit de gelovigen van alle volken samengesteld is, zich er eveneens op beroept het volk van G’d te zijn, dan zal ook zij dezelfde lijdensweg moeten gaan en ook ernstig rekening moeten houden met een grote vervolging, waarvan de Romeinse keizers Nero en Calligula destijds slechts een klein voorproefje hebben gegeven, maar die in de ,ymyh tyrxa Acharit haYamim [de laatste dagen] een ongekend hoogtepunt zal bereiken in wreedheid! Matthéüs 24, Marcus 13 en Openbaring 13 laten er geen twijfel over dat in de jaren van ongekende verdrukking die voorafgaan aan de terugkeer van Yeshua, niet alleen Joden, maar óók christenen vervolgt en vermoord zullen worden omwille van hun geloof. Openbaringen 20:4 spreekt over deze gelovigen: “En ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van G’d, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden...” Christenen die weliswaar ‘de Here Jezus’ in hun hart hebben, maar denken vrij te zijn van de wet en de vervangingsleer aanhangen of een onverschillige houding tegenover Israël op na houden, zullen zeker behouden worden, maar als door vuur heen, want zij hebben geen ticket voor de vlucht en zullen achter blijven! Omdat het nooit de bedoeling van Yeshua was om een nieuwe religie naast het Jodendom en dus los van Israël te stichten, zal het ook volstrekt onmogelijk zijn dat de evacuatie van de Gemeente buiten Israël om plaats zou vinden! Nu wordt ook Romeinen 11:25 een stuk duidelijker: “Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden.” Zodra de laatste gelovige uit de heidenen, die aan de voorwaarden voldoet, de schuilplaats binnengaat, zal de verharding over het deel van Israël, dat achterblijft, worden weggenomen. Omdat de vrouw nu buiten het gezichtsveld van de slang is, zal de satan zijn woede afreageren “op de overigen van haar zaad, die de geboden van G’d bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.” (Openbaring 12:17). Hierbij moeten wij dan denken aan twee groepen van gelovigen die achtergebleven zijn, namelijk de joden, die de geboden van G’d bewaren, en de christenen, die het getuigenis van Jezus hebben. Toch niet alleen de gelovigen zullen vervolgd worden, maar ook de ongelovigen die hen helpen. Bij het oordeel van de Zoon des mensen over de bokken en de schapen in Mattheüs 25:31-46 zegt Yeshua: “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” De mensen zullen dus worden geoordeeld naar hun houding tegenover de Joden, Zijn broeders naar het vlees, maar ook tegenover de christenen, Zijn broeders naar de Geest. Deze tekst spreekt over de arme en vervolgde kinderen van G’d in de tijd van de grote verdrukking, die voortdurend moeten vluchten, schuilen en onderduiken. Daarom zal het dan ook werkelijk levensgevaarlijk zijn de voortvluchtige gelovigen te helpen omdat dit zal worden gezien als hulp aan de vijand en met de dood zal worden gestraft, evenals in de Shoa [Holocaust] tijdens de Tweede Wereldoorlog! Dit bleef slechts beperkt tot Europa, maar de antichrist zal gedurende 3 ½ jaar wereldwijd een ongekend wreed schrikbewind uitoefenen over alles wat leeft! Dit wil toch niemand meemaken? Dat hoeft ook niet, want nu is het nog tijd om daaraan te ontsnappen. Nu is er nog een mogelijkheid om naar een veilige schuilplaats gebracht te worden, maar u moet dat zelf ook willen en ervoor zorgen dat u aan de voorwaarden voldoet om ervoor in aanmerking te komen. Heeft het uw belangstelling? Lees dan verder.
De wegname
De voorwaarden om deel te mogen hebben aan de evacuatie vinden wij in talrijke teksten terug, waarvan ik enkele wil citeren: “Te dien tijde zal Micha’el [Michaël] opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden!” (laynd Dani’el [Daniël] 12:1). Daniël was een Israëliet en als de aartsengel Micha’el tegen hem zegt: “uw volk”, dan bedoelt Hij uiteraard het volk Israël, althans het gelovige deel daarvan. Micha’el heeft een speciale betrekking tot Israël, en hij is het, die in Openbaring 12 de strijd met de duivel aanbindt en hem ter aarde werpt! De vrouw, die vervolgd wordt en zich gedurende 1260 dagen, dat is 3½ jaar ofwel een tijd, tijden en een halve tijd in de woestijn zal verbergen, kan derhalve alleen maar het gelovige deel van Israël zijn: allen die in het boek des levens geschreven staan. Zij worden door de Eeuwige zelf op arendsvleugelen in veiligheid gebracht. En hoe zit het dan met de gelovigen uit de volken? Horen zij er dan niet bij? Jazeker! Maar uitsluitend die gelovigen uit de volken, die als “wilde loten geënt zijn op de edele olijfboom Israël” (zie Romeinen 11), de Tora in acht nemen en de Joodse identiteit van de Gemeente en haar Verlosser erkennen! Wij hebben gelezen, dat er in de eindtijd twee groepen mensen zullen zijn: zij die het teken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand zullen hebben en zij die het zegel van G’d op hun voorhoofd hebben. Als ik dit zo lees, dan komt meteen de volgende tekst in mijn gedachten, die wij elke Shabat lezen en ook op het schriftrolletje in de Mezuza staat: “Hoor, Israël: de Eeuwige is onze G’d; de Eeuwige is één! Gij zult de Eeuwige, uw G’d, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten” (,yrbd Devarim [Deuteronomium] 6:4-9). Gelovige Joden brengen dit gebod al eeuwenlang letterlijk tot uitvoering. Niet allen met het bevestigen van de Mezuza aan de deurposten, maar als orthodoxe Joden hun gebeden uitspreken, hebben ze ook een vierkant doosje met hetzelfde schriftrolletje op hun voorhoofd. Waarom op het voorhoofd? Wat zit achter het voorhoofd? Juist, het verstand! Het zegel van de levende G’d is dus de Tora, die in het verstand geprent moet zijn. Het uiterlijke teken van het verbond tussen de Eeuwige en Zijn volk is de Shabat, want er staat geschreven: “De kinderen van Israël moeten de Shabat houden door de Shabat te vieren tot in de verste geslachten als een eeuwig verbond. Tussen Mij en de kinderen van Israël is het voor eeuwig een teken dat de Eeuwige in zes dagen hemel en aarde gemaakt heeft, maar op de zevende dag ophield en herademde.” (tvm> Sh’mot [Exodus] 31:16-17). Ook staat er geschreven: “Ook gaf Ik hun Mijn Shabatot [sabbatten] als een teken tussen Mij en hen, opdat zij zouden weten, dat Ik, de Eeuwige, hen heilig!” (laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 20:12) en: “Ik ben de Eeuwige, uw G’d, wandelt naar Mijn inzettingen en onderhoudt naarstig Mijn verordeningen. Heiligt Mijn Shabatot [sabbatten], dan zullen deze een teken zijn tussen Mij en u opdat gij weet, dat Ik, de Eeuwige, uw G’d ben!” (laqzxy Yechez’q’el [Ezechiël] 20:19-20). Heiligt u de Shabat? Zo niet, dan zou ik u van harte willen aanbevelen om daar zo gauw mogelijk serieus mee te beginnen opdat u weet dat de Eeuwige daadwerkelijk ook uw G’d is! Als u aan al deze voorwaarden voldoet, naar Zijn inzettingen wandelt en Zijn verordeningen naarstig onderhoudt, als u Yeshua heeft aangenomen als Heer en Verlosser en vol verlangen uitziet naar Zijn komst om u op te halen, dan mag u er zeker van zijn dat u erbij mag horen, want dat heeft Hij beloofd: Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 3:10-11). Het door Yeshua twee keer gebruikte werkwoord ‘bewaren’ beschrijft enerzijds de houding van de gelovigen, zij die Zijn bevel om te volharden hebben bewaard en anderzijds Zijn reactie daarop, dat Hij hen zal bewaren. Hij bedoelt dit in de zin van beschermen en niet in de zin van verwijderen. Yeshua noemt de Grote Verdrukking hier ‘ure der verzoeking’. Het Griekse woord  peirasmou kan echter beter vertaald worden met ‘beproeving’. Maar Hij zegt hier niet dat de gelovigen bewaard worden voor de beproeving, maar voor het uur van de beproeving. Dat betekent namelijk dat zij niet in dat uur komen! Letterlijk staat er in de grondtekst dan ook niet “voor”, maar “uit de ure der beproeving”. Het voorzetsel  ek duidt in het Grieks een beweging van binnen naar buiten aan, maar heeft in dit verband de betekenis van “buiten blijven”. Het is dus eigenlijk zo gek nog niet dat bij veel gelovigen hierdoor de vraag oprijst, of de Gemeente van Yeshua gedurende de tijd van de Grote Verdrukking, wanneer de mensheid haar meest duistere periode beleeft, überhaupt nog hier zal zijn. Toch wordt er volgens mij te snel uit deze tekst geconcludeerd dat wij helemaal uit deze wereld weggerukt zullen worden en in de hemel zullen zijn wanneer de ure der beproeving komt. Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat de gelovigen volgens Openbaring 12:6 en 14 niet in de hemel opgenomen, maar naar een aardse schuilplaats in de woestijn gebracht worden. Er is hier dus geen sprake van een opname in de hemel, maar van een wegname naar de woestijn. De wegname en de opname worden vaak met elkaar verward, maar daar ga ik in een andere studie nader op in. De schuilplaats in de woestijn moet zich hier op aarde bevinden, want in de hemel is er geen woestijn. Ook het hoogpriesterlijke gebed, waarin Yeshua met het oog op de Grote Verdrukking nadrukkelijk tot Zijn Vader bad: “Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.” (]nxvy Yochanan [Johannes] 17:15). Het gaat dus om het bewaren, het in veiligheid brengen van de uitverkorenen, niet om een wegnemen van deze aarde. Nee, Yeshua bad Zijn Vader expliciet om Zijn discipelen niet uit de wereld weg te halen, maar om hen te beschermen terwijl zij hier op aarde blijven. Ook de vermelding in Openbaring 12:14, dat de Vrouw, de edele olijfboom met al haar natuurlijke en geënte takken buiten het gezicht van de slang gebracht zal worden naar haar plaats waar zij onderhouden wordt wil zeggen dat het hier om een plaats op aarde moet gaan, want als zij in de hemel zou worden opgenomen, dan zou deze vermelding geen zin gehad hebben. In de verzen 8 en 9 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij immers, dat de slang, de satan, daarvoor al uit die hemel is verwijderd. Ook moet ik denken aan Openbaring 13:6, waarin de antichrist zijn machteloze woede uit: “En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen G’d, om Zijn naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen.” - De uitdrukking “tent”, in het Hebreeuws ]k>m Mishkan, hetgeen ook “tabernakel” betekent, duidt op het wonen van G’d temidden van Zijn volk op aarde. Het is een afzondering van een gebied waar de vijand niet kan doordringen, want het is de overschaduwing van de Eeuwige over het geheiligde en uitverkorene deel van de gelovigen op aarde, waarover Hij Zijn tent gespannen heeft! Het feit, dat het beest “de tent”, dus de schuilplaats van de Gemeente en “de hemelbewoners”, dat zijn de engelen en de zielen van de ontslapen gelovigen apart noemt bij zijn lastering, geeft aan dat de tent zich hier op de aarde zal bevinden en niet in de hemel en dat het juist deze tent op aarde is, die de antichrist tot razernij en g’dslastering brengt: 1260 verschrikkelijke dagen lang! Zoals de Israëlieten in Egypte veilig in hun huizen bleven terwijl de engel des doods aan hun deuren voorbij ging om de Egyptenaren te slaan, zo zullen ook de gelovigen uit Israël en uit de volken veilig in de schuilplaats verblijven terwijl buiten letterlijk de hel losbreekt tijdens de Grote Verdrukking. Laten wij derhalve gehoor geven aan de dringende oproep van de Eeuwige: "Kom, Mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is, want zie, de Eeuwige verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken!” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 26:20). Waar is die schuilplaats? Waar zijn die binnenkamers?
De berg Nebo
In Zijn rede over de laatste dingen zegt Yeshua: “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 24:15-16). Naar welke bergen moeten de Judeeërs vluchten? Niet naar de bergen in de directe omgeving, want ze moeten juist weg uit Judea. Welke kant moeten ze dus op? Juist, naar het oosten toe, naar de woestijn! Daarom lezen wij ook in Openbaring 12:6, dat de vrouw naar de woestijn vlucht. Welke bergen liggen ten oosten van Jeruzalem in de woestijn? Dat zijn de bergtoppen het Avarim-gebergte, dat aan de overkant van de Jordaan bij Yericho begint en ten oosten van de Dode Zee naar het zuiden toe doorloopt tot in de Arabische woestijn. Het noordelijke deel van de Avarim-keten, waarin ook de berg Nebo is gelegen, wordt Pis’ga ofwel in het Arabisch Fasga genoemd. In het Hebreeuws betekent hgcp Pis’ga gewoon ‘hoge plaats’ zoals een bergtop of klif. Bij de vertaling van de TeNaCH verloor dit woord echter zijn originele betekenis en wordt o.a. in het verhaal van Balaq en Bil’am in rbdmb B’mid’bar [Numeri] 23:14 als eigennaam gebruikt. Een van de toppen van de Pis’ga is de 817 meter hoge berg Nebo, in het Hebreeuws vbn rh Har Nevo en in het Arabisch Jabal Nibū genaamd. In ,yrnd D’varim [Deuteronomium] 32:49 zegt de Eeuwige tegen Moshe [Mozes]: “Ga het Avarim-gebergte in en beklim de Nevo, die in Moav ligt, tegenover Yericho. Daar kun je uitkijken over K’na’an, het land dat Ik de Israëlieten in bezit ga geven.” In hoofdstuk 34:1 lezen wij vervolgens: “Toen verliet Moshe de vlakte van Moav en hij beklom de Nevo, een van de toppen van de Pis’ga, tegenover Yericho. Daar liet de Eeuwige hem het hele land zien.” We gaan nu weer terug naar b ,ybkm Makabim bet [2 Makkabeeën] 2:4-5, waarin de locatie van de schuilplaats van de Ark bekend wordt gemaakt: “In datzelfde geschrift is te lezen hoe de profeet na een g’ddelijke ingeving opdracht gaf om de tent en de Ark achter hem aan te dragen en hoe hij de berg op ging waar Moshe G’ds land had zien liggen. Daar aangekomen ontdekte hij een grot. Hij liet de tent, de Ark en het reukofferaltaar naar binnen brengen en sloot de toegang af.” Deze toegang is nog steeds afgesloten en daarom bevindt de Ark des Verbonds zich tot op heden nog steeds in dezelfde schuilplaats onder de berg Nebo in het overjordaanse stamgebied van R’uven [Ruben] en het ligt voor de hand dat dit dezelfde schuilplaats moet zijn, waar straks ook de gelovigen naartoe worden gebracht voordat de grote verdrukking begint, want waar de Ark is daar is ook de Eeuwige. De Ark is immers G’ds troon! Ik ga er dus van uit dat er diep in de berg Nebo niet alleen die éne grot is, maar waarschijnlijk zelfs een heel uitgebreid grottenstelsel waarin wel duizenden een veilige toevlucht kunnen vinden. Yeshua heeft dit immers bevestigd toen Hij zei: “In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen.” (]nxvy Yochanan [Johannes] 14:2). Deze grotwoningen zijn dus de binnenkamers uit vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 26:20. En wat is het huis van Zijn Vader? Velen menen dat Yeshua Zijn discipelen hier vertelde dat daar de hemel mee bedoeld zou zijn, die door Sh’lomo immers in a ,yklm Melachim alef [1 Koningen] 8:39 “de vaste plaats Uwer woning” wordt genoemd. Als we echter de termen ‘huis van de Eeuwige’ of ‘huis G’ds’ in de TeNaCH opzoeken, dan zien we dat daar altijd de tempel mee bedoeld wordt en op de eerste plaats dus het heilige der heiligen waar de Ark van de Eeuwige stond, die op de cherubs troont. Het huis Zijns Vaders is dus de ruimte waarin Zijn troon, de Ark des Verbonds zich bevindt: diep in de berg Nebo! En dan het woord ‘woningen’. In sommige vertalingen staat ‘kamers’, maar als we naar de Griekse grondtekst kijken, dan vinden we daar geen van beide. Het hier gebruikte woord  monai kan het beste vertaald worden met ‘verblijfplaats’, hetgeen betekent dat daar geen permanente woning mee bedoeld wordt, maar een tijdelijke inwoning, een logeeradres. Dit wordt is namelijk afgeleid van een werkwoord dat gebruikt wordt voor ‘verblijven’ of ‘logeren’. Dat wil dus zeggen dat men deze ruimte na een bepaalde tijd weer zal verlaten. Om precies te zijn na 3 ½ jaar! Dat klopt dus precies! Verder heeft Yeshua in vers 3 gezegd: “want Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Dit komt letterlijk overeen met vers 6 van Openbaring 12, waarin staat dat de vrouw zal vluchten naar de plaats die de Eeuwige voor haar bereid heeft. Wie heeft voor haar deze plaats bereid? De Eeuwige! En wie is heengegaan om een plaats voor Zijn discipelen te bereiden? Yeshua! Dus wie is Yeshua? De Eeuwige! Schitterend om opnieuw een bewijs voor Zijn ware identiteit gevonden te hebben! Oké, we gaan verder. Yeshua zei: “En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Hijzelf zal ons komen ophalen! Dat betekent dus dat we niet naar Jordanië hoeven te vliegen om naar de berg Nebo te vluchten. Dat zou trouwens ook niets uithalen, want zoals gezegd is de toegang afgesloten en niemand weet waar de toegang tot de schuilplaats precies is. We kunnen dus niet uit eigen kracht daar naartoe gaan, maar moeten geduldig wachten totdat Hij ons komt ophalen. Dat doet mij meteen denken aan de Midrash over de wijze en de dwaze maagden in vhyttm Matityahu [Matthéüs] 25:1-13. In vers 13 staat de oproep: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur!” Eigenlijk had daar ook nog bij kunnen staan: “noch de juiste locatie!” Als de maagden namelijk hadden geweten waar de bruiloftszaal was, dan hoefden ze niet op de Bruidegom te wachten, maar hadden alvast daar naartoe kunnen gaan. Maar dat was dus juist niet de bedoeling! De Bruidegom zelf bepaald namelijk wie Hij meeneemt en wie niet. Daarom heeft Hij in vhyttm Matityahu [Matthéüs] 24:40-41 nadrukkelijk gezegd: “Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de één zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de ander achtergelaten!” (NBV). Het is dus absoluut niet vanzelfsprekend dat een ieder die mee wil ook daadwerkelijk mee mag! We moeten dus op Zijn goedbedoeld advies waakzaam blijven. Ons geloofsleven en ons vurig verlangen om bij Hem te zijn mogen dus niet verslappen! Onze lampen moeten dus brandende blijven zodat wij in het licht zijn, want als de lampen gedoofd zijn zoals bij de dwaze maagden, dan raken we de weg kwijt! Daarom zei Yeshua: “Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn!” (]nxvy Yochanan [Johannes] 12:35-36). We weten weliswaar niet de dag noch het uur, en we weten ook niet waar de schuilplaats precies is, maar we weten wel de weg waarop we die schuilplaats kunnen bereiken, want dat heeft Yeshua in hoofdstuk 14 vers 4 nadrukkelijk gezegd. Daarom is het onbegrijpelijk dat Tomas desondanks gezegd heeft: “Heer, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?” Ondanks de vele aanwijzingen die de Bijbel ons wat dat betreft geeft zitten tot op heden nog velen met dezelfde vraag terwijl het eigenlijk zo simpel is, want Yeshua gaf in vers 6 zelf het antwoord: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij!” Met andere woorden: er is geen andere weg om het huis van Zijn Vader te kunnen bereiken dan uitsluitend via Yeshua! Daarom snap ik gewoon niet waarom zich juist nu in de Messiaanse beweging ook hier in Nederland zo veel mensen van Yeshua afkeren en de orthodoxe kant op gaan. Ze beseffen echt niet waar ze mee bezig zijn! Maar dat moeten ze dan maar zelf weten, want het is hun eigen keuze. Ikzelf en mijn gezin kiezen ervoor om bij Yeshua te schuilen, om daar te mogen zijn waar Hij is. En dat is volgens mij bij de troon van Zijn Vader, diep onder de berg Nebo!
Beschermd en onderhouden
U zult wel denken dat het in een ondergronds grottenstelsel donker en koud zal zijn, maar dat is niet van toepassing op onze schuilplaats als wij ervan uitgaan dat Yeshua daar aanwezig is. Elektrisch licht zullen wij daar niet nodig hebben, want Yeshua is immers het Licht der Wereld (]nxvy Yochanan [Johannes] 8:12). Ook een centrale verwarming hebben we niet nodig, want Yeshua is de Zon der Gerechtigheid (ykalm Mal’achi [Maleachi] 4:2). Zelfs over het voedsel hoeven wij ons geen zorgen te maken, want in ]vyzx Chizayon [Openbaring] 12:6 en 14 lezen wij, dat de vrouw gedurende die 3 ½ jaar onderhouden zal worden. In de Statenvertaling staat geheel in overeenstemming met de Griekse grondtekst (  opou trefetai) letterlijk: “alwaar zij gevoed wordt.” Dit doet ons denken aan Eliyahu haNavi, de profeet Elia, die destijds eveneens 3 ½ jaar (Lc 4:25 en Jac 5:17) op dezelfde wonderbaarlijke wijze door de Eeuwige werd beschermd en van voedsel werd voorzien toen hij zich moest verbergen om aan de vervolging door koning Achav te ontkomen. Ook deze schuilplaats bevond zich in het huidige Jordanië. In a ,yklm Melachim alef [1 Koningen] 17:2-6 lezen wij hierover het volgende: “De Eeuwige richtte Zich tot Eliyahu met de woorden: Ga weg van hier! Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Eliyahu deed wat de Eeuwige hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in de wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar ’s ochtends en ’s avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier.” (uit de Tanach in de nieuwe vertaling). Het dal van de beek Kerit bevindt zich ten oosten van de Jordaan en wordt in het Arabisch Wādī al-Yābis genoemd. Daar, net over de grens van Israël in het noordwesten van Jordanië, bevond zich de veilige schuilplaats van de profeet en iets meer zuidelijk daarvan, diep in de Jabal Nibū, de berg Nebo, bevindt zich de schuilplaats van de Ark des Verbonds, waarop de Eeuwige troont boven de cherubs. Evenals Eliyahu zullen ook wij in deze schuilplaats 3 ½ jaar lang beschermd worden tegen onze vervolgers en elke dag van voedsel worden voorzien.
Op arendsvleugelen
Ook hoeven wij ons - zoals al eerder gezegd - niet druk te maken over de wijze hoe we daar moeten komen. Yeshua heeft ons beloofd dat Hij ons zal komen ophalen en de manier waarop dat zal plaats vinden laten we geheel aan hem over. Misschien gebeurt het wel op dezelfde manier zoals dat ook met Filippus gedaan werd (tvlipm Mif’alot [Handelingen] 8:39-40). Het ene moment bevond hij zich nog bij de Ethiopische kamerling op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, en het andere moment bleek hij opeens kilometers verderop in Ashdod te zijn. Zomaar, binnen een fractie van een seconde. Zo zou dat ook met ons kunnen gebeuren. Zeker als we ervan uitgaan dat de wegname vanuit alle uithoeken van de aardbol op hetzelfde moment zal plaats vinden en wij dus vanuit alle vier windrichtingen in de schuilplaats bij elkaar vergaderd zullen worden. In Openbaring 12:14 staat, dat aan de vrouw de twee vleugels van de grote arend worden gegeven die haar in staat zullen stellen aan de woede van de antichrist te ontkomen en te vliegen naar een veilige plaats en in vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 40:31 lezen we: “Maar wie de Eeuwige verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden!” Ook in de Tora zijn de arendsvleugelen een beeld van de bovennatuurlijke evacuatie van G’ds kinderen onder G’ds bescherming naar een veilige oord in de woestijn. Zo zegt de Eeuwige zelf in tvm> Sh’mot [Exodus] 19:4 over de uittocht van Zijn volk Israël uit Egypte: “Gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb.” De vleugels van de arend brengen tevens G’ds zorg voor Zijn volk tot uitdrukking zoals in ,yrbd D’varim [Deuteronomium] 32:10-11 duidelijk naar voren komt: “Want voor de Eeuwige gold dat volk als het Zijne, Ya’aqov [Jakob] was het deel dat Hij Zichzelf toemat. Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als Zijn oogappel. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Eeuwige Zijn volk geleid, Hij alleen: geen andere god stond hem bij.” (NBV). Zo is de wegname van Israël uit Egypte door de kracht van de arendsvleugels een voorafschaduwing van onze wegname bij het begin van de Grote Verdrukking naar de schuilplaats in de woestijn. Uit alle in deze bijbelstudie geciteerde Schriftplaatsen valt duidelijk te concluderen, dat Yeshua de gelovigen uit Israël alsook de gelovigen uit de volken zal evacueren, alvorens de antichrist zijn schrikbewind over de aarde zal uitoefenen en de Eeuwige terzelfder tijd Zijn volle toorn over de wereld zal uitstorten.
Wat kunnen wij doen?
Wij zullen ons in deze tijd 3 ½ jaar van de Grote Verdrukking dan ook geborgen weten, zoals destijds het volk Israël in die noodlottige nacht, toen de Engel des doods door Egypte ging. Wat kunnen wij doen om erbij te mogen horen? Aan welke voorwaarden moeten wij voldoen om in de schuilplaats te komen en aan de vervolging en de dood te ontkomen? Yeshua heeft gezegd: “Indien gij het leven binnen wilt gaan, onderhoud de geboden!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 19:17). Pas daarna, in vers 21, voegde Hij daar nog aan toe: “Volg Mij!” In die volgorde dus: G’ds geboden onderhouden en Hem volgen. Het is dus niet de bedoeling Hem te volgen en “Here! Here!” te zeggen zonder de geboden van Zijn Vader te onderhouden. Daarover was Yeshua heel duidelijk toen Hij zei: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam boze geesten uitgedreven en in Uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!” (vhyttm Matityahu [Matthéüs] 7:21-23). Had Hij het hier tegen ongelovigen? Neen! Hij zegt dit tegen gelovigen, want deze mensen zeggen immers: “Here, Here!” Zij hebben in de naam van Jezus geprofeteerd en in de naam van Jezus demonen uitgedreven en in de naam van Jezus vele wonderen gedaan. Zij geloven dus in Hem, want anders zouden zij al deze dingen niet in Zijn naam gedaan hebben. Dat ze daarbij de verkeerde naam hanteren is echter niet de reden waarom Yeshua tegen hen zegt: “Ik ken u niet!” Wat is dan wel de reden voor Zijn afwijzing? Omdat zij de wil van Zijn Vader niet doen en Zijn geboden niet onderhouden vanwege hun verkeerde gedachte dat de Wet afgeschaft is! Laat u dus door niemand het geloof in Yeshua en het naleven van de Tora ontnemen, maar blijf daarin volharden totdat Hij u komt halen! “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen!” (Lucas 21:36). U begrijpt dus, dat het in deze bijbelstudie niet zo zeer om de geografische locatie van de schuilplaats, de berg Nebo ging, want die is voor ons niet relevant omdat we die sowieso niet op een natuurlijke wijze kunnen bereiken, maar dat het hier ging om de schuilplaats zelf. En dat is de Eeuwige! Hij is onze schuilplaats! Bij Hem en in Hem kunnen wij schuilen. Hij alleen is onze toevluchtsoord zoals ook de psalmist geschreven heeft: “Op G’d rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in G’d! Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor Zijn aangezicht; G’d is ons een schuilplaats.” (,ylht Tehilim [Psalmen] 62:8-9) en: “Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Eeuwige: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn G’d, op wie ik vertrouw.” (,ylht Tehilim [Psalmen] 91:1-2). Amen!

Werner StauderDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina