13 Overtuiging van zondeDovnload 53.29 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte53.29 Kb.- 13 -

** Overtuiging van zonde. Wanneer een mens overtuigd wordt van zonde, bevindt Hij, dat de wet van God heilig is en dat de vloeken van de wet op hem zijn. Hij bevindt dat al zijn eigen inspanningen om zijn toestand te verbeteren, tekort zijn; dat zijn beste werken en hijzelf een gruwel zijn in Gods ogen; en dat Christus moet intreden als Borg, om aan de eisen van de wet te voldoen of anders zal het zwaard van Gods gerechtigheid hem in stukken houwen en hem eeuwig doen lijden de onbeschrijfelijke pijnen van de tweede dood. (Ds. Donald MacDonald-144)

***

** Erger dan duivels. De hiervoor in dit nummer geciteerde ds.Donald MacDonald, noemde de onbekeerde professoren in de theologie van zijn dagen erger dan duivels.

***

** Niet te geloven! Onder dit kopje schreven we in maart 2009: "Er zijn 41.500 kinderen die in Turkije en Marokko verblijven, waarvoor de ouders dubbele kinderbijslag ontvangen. Uit een steekproef bleek dat 54% van de Marokkaanse gezinnen en 31% van de Turkse gezinnen fraudeert. De (moslim)ouders van die kinderen wonen in ons land. Deze kinderen wonen bij familie en krijgen onderwijs op moslimscholen. Op ca. 18-jarige leeftijd komen ze veelal weer naar Nederland. Dan moeten ze “integreren” en noem maar op. Kost ons handenvol belastinggeld. Veel van die jongelui zijn waarschijnlijk fanatieke moslims. Deze vijanden krijgen wij in onze samenleving. Veel Nederlandse ouderen in verpleegtehuizen krijgen onvoldoende zorg; er is niet genoeg geld! Zijn we eigenlijk nog wel normaal in Nederland?" En dat is nu nog niet veranderd! Wel is de regering momenteel opnieuw aan het "proberen" om deze wantoestanden deels te veranderen. Maar... de bewindsvoerders in Marokko protesteren en het valt nog te bezien of er iets zal veranderen.

***

** Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde-1. De eenvoudige John Bunyan is met bijzonder licht uit de Hemel bedeeld geweest. Vanwege zijn trouw aan de kroonrechten van Christus moest hij delen in de grote haat van het christendom van zijn dagen. Tijdens zijn twaalfjarige gevangenistijd verbleven er ook vele andere vervolgden om der gerechtigheid wil in de kerkers van de antichrist. Soms was de gevangenis overvol. Onder zulke om­standigheden sprak Bunyan één zijner beste leerredenen uit, die later in het licht verscheen onder de titel van "De Heilige Stad" of "Het Nieuwe Jeruzalem." De HEERE heeft hem bijzonder onderwijs gegeven over de laatste stand van Gods Kerk op aarde – de Kerk in het millennium!

***

** Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde-2. Bunyan zegt: "Op zekere dag der week was ik met mijn broeders in ons gewoon vertrek samen en verwachtten zij, dat ik, als naar gewoonte, iets uit het Woord zou spreken ter wederzijdse opbeuring. Het was mijn beurt om te spreken, maar ik ge­voelde mij zo ledig, zo geesteloos en zo dor, dat ik mij niet in staat rekende om ook maar vijf woorden van waarheid, leven en ervaring tot hen te richten. Eindelijk sloeg ik mijn oog op deze profetie, en na een ogenblik overpeinzen, ont­dekte ik iets van die jaspis, in welke glans de Heilige Stad blonk. Wijl ik dus een flauwe lichtstraal had opgevangen en begeerde verder in te zien, zond ik zuchtende mijn bede om een zegen tot de Heere Jezus op. Hij verhoorde mij ogenblik­kelijk en hielp mij mijn broederen het brood voorzetten, zodat zij allen aten en verzadigd werden. En zie, terwijl ik het brood uitdeelde, vermenigvuldigde het onder mijn hand, en de brokken, die er na ons maal nog overschoten, heb ik ver­zameld en ik bied ze u in deze mand aan. Ik zette mij namelijk tot een nauwkeurig onderzoek, onder veel gebed, nu eens voortgaande, dan weder ophoudende, en vervolgens weer voortgaande, en zo kwam ik eindelijk klaar."

***

** Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde-3. Bunyan zegt: “Het woord "hemel" heeft in de Schrift verschillende be­tekenissen; het wordt óf in stoffelijke óf in figuurlijke zin ge­bruikt. Hier is het klaarblijkelijk in figuurlijke zin genomen, gelijk in de Openbaring meest het geval is. Dat de hemel hier niet in stoffelijke zin moet verstaan worden, als de hemel waar Christus is, blijkt daaruit, dat het nederdalen der stad niet is de komst der verheerlijkte heiligen met hun Heere, want na het nederdalen, zelfs na het bouwen der stad, zullen er nog zondaars tot God bekeerd worden, terwijl bij de komst des Heeren Jezus met Zijn heiligen, de deur gesloten zal zijn, namelijk de deur der genade voor alle ongelovigen.

Verder brengt Bunyan zeer vele bewijzen bij, dat we hier niet te denken hebben aan de eigenlijke hemel, maar dat hier de kerk wordt getekend in het millennium. De uitleggers over de laatste twee hoofdstukken van de Openbaring zijn hier verdeeld. W. à Brakel is van mening dat deze hoofdstukken zien op de eeuwigheid. C. Vitringa staat aan de kant van Bunyan. Wat zullen wij ervan zeggen? Alleen dit, dat Bunyan een schitterend werk heeft geschreven. Het mocht eens gelezen worden "onder ons" in de plaats van allerlei godsdienstige prullaria.***

** Uw koninkrijk kome. Zo is het ook onze plicht te bidden: Uw Koninkrijk kome: dat sluit in: Laat Uw kerk blinken in licht en heiligheid, breid ze uit tot allerlei volkeren, verlos ze uit al haar verdrukkingen en benauwdheden. Roei de antichrist uit en alle vijanden van de kerk, bekeer de Joden, laat de beloofde heerlijke staat van de kerk komen. (W. à Brakel)

***

** Waarom moeten we bidden? "Reeds sinds jaren is mijn verwachting en ver-langend uitzien geweest naar Israëls bekering tot zegen en leven voor de kerk, volgens Romeinen 11. - Vraag: Bidden zij ook dat de HEERE de onvervulde beloften mag volbrengen? Antw.: Ja, om de val van Babel, de bekering der Joden, de komst van het duizendjarig rijk, de toebrenging van zijn uitverkorenen en hun eeuwige zegepraal, Matth. 25:34." (Ds. E. Fransen-‘De verheerlijkte Immanuel’ in verkl. Zondag 19)

***

** Een betrouwbare stem! Als de Joden zullen bekeerd zijn, dan zullen ze het land Kanaän weer in bezit krijgen en bewonen. Daarom belooft God zo dikwijls dat Hij ze van alle kanten vergaderen zal en weer in hun land brengen, Hosea 1:10; Jeremia 50:4 en 5; Jesaja 2:2 en 3 en allerduidelijkst Jesaja 11: 11-13, vergeleken met Jesaja 65:17-22 en Openbaring 7:4 en 14:1. “En Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid”, Ezechiël 37:25b. Hierdoor wordt dan aangetoond dat Christus niet alleen een geestelijk Koning zal zijn over de bekeerde Joden, gelijk Hij dat is over alle gelovigen van het Oude en Nieuwe Testament uit Joden en heidenen, in hemel en op aarde, in de tijd en de eeuwigheid; maar hier wordt óók beloofd dat Christus op een bijzondere wijze de Koning der Joden zijn zal, ja op zodanige wijze als tot nog toe nooit geweest was. En wel op een zichtbare en politieke manier. Want Hij moest op de troon van Zijn vader David zitten. Daartoe behoort Christus’ belofte aan Zijn apostelen, Lukas 22:29. En wanneer zal dat geschieden? Wanneer de wedergeboorte aan de Joden zal gegeven worden, als “de tijd der wederoprichting aller dingen zal zijn.”
Dit zegt William Greenhill in zijn verklaring van Ezechiël. Greenhill werd geboren in 1591 en overleed in 1671. Zijn verklaring van de profeet Ezechiël is beroemd. Hij droeg dit imposante werk op aan prinses Elisabeth, tweede dochter van Karel I. In 1645 verscheen het eerste deel van dit werk en in 1662 het laatste. Het werk dat in het Engels in 5 delen verscheen, werd ook in het Nederlands vertaald. Greenhill is een tijd hofprediker geweest. Greenhill was ook lid van de Westminsterse vergadering van 1643. Hij was een groot, maar bovenal een godzalig geleerde.

***

** Woorden van Rutherford. "Wij hebben nooit gehoord dat iemand die op de Heere wachtte niet ten laatste kon zeggen: 'Deze ellendige riep en de Heere hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.'" -- "Zalig zijn zij, zalig zijn ze, die geloven wanneer zij niets zien dan onwaarschijnlijkheden; die, al zouden ze sterven, toch zullen hopen en wachten op het heil des Heere." -- "Alles waarop gij rust buiten God of naast Hem dat is kwaad. Het schepsel als schepsel is goed; maar het schepsel als een afgod en god is kwaad." -- "Dit is altijd een kenmerk van een bekeerde zondaar, wanneer hij daar gebracht wordt, dat hij gering van zichzelf denkt."

***

** Geen vriend van het Pausdom. "Een groot gedeelte van deze psalm is ons voor de geest gekomen, toen wij de afgoderij van Rome aanschouwden en gedachten aan de bloedige vervolging der heiligen. O Heere, hoe lang zal het duren, eer Gij U zult troosten van deze wederpartijders, deze lasterende priesters en de Babylonische hoer in de poel des verderfs zult slingeren? Moge Uw gemeente nooit aflaten van bij U te pleiten totdat het oordeel volvoerd zal zijn en de Heere op de antichrist zal gewroken wezen."

We kunnen deze woorden van Spurgeon vinden aan het einde van zijn commentaar op psalm 74:23. De schrijver bezocht Rome in november en december 1871, toen dit gedeelte der "Psalmen Davids" door hem behandeld werd.

***

** Niet doorvloeien! Wij allen, die het profetische woord liefhebben, willen elkander gedurig waarschuwen en herinneren, om bij het onderzoek van de dingen die wij hopende en verwachtende zijn, niet te vergeten wat wij reeds bezitten, opdat ons de profetie niet tot liefhebberij en streling der zinnen worde. Zij mag in ons hart geen grotere plaats innemen dan de overige waarheden der Heilige Schrift. Het blijve voor ons een keurspreek: "dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen, en ons onderwijst, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus", Titus 2:11-13. (Da Costa-'Israël en de volkeren')

***

** Spreken naar het hart van het Pausdom. Op "Twitter" lazen we het volgende bericht van dominee A.Th. van Olst, Chr.Ger.predikant te Utrecht-West::"WELKOM! VANAVOND! KERSTNACHTDIENST 24 december. MATTHEUSDKERK. KLAS-SIEK EN MULTICULTUREEL!"(kapitaal van ds. Van Olst) Op een andere plaats wordt vermeld dat koffie met lekkers, en warme chocolademelk met glüwein niet ontbreken. Of er ook een stalletje is met een kindje om te wiegen wordt niet vermeld. Dat houdt Utrecht mogelijk nog te goed voor volgende jaren? WIE ZOU NIET WENEN?

***

** Om uit het hoofd te leren. Er is geen onderwerp dat door onbekeerden minder begrepen wordt dan de onvoorwaardelijke aanbieding van Christus. -- Dit is wel de hoofdzonde van Schotland, versmading van Christus en verwerping van een om niet aangeboden Zaligmaker. -- Christus biedt zichzelf aan als de Zaligmaker van het ganse mensdom. Dit is de meest ontdekkende waarheid van de ganse Schrift.
(R.M. MacCheyne)

***

** U bent de antichrist. "U bent de antichrist, de vijand van Christus", deze woor-den klonken in 1988 in het Europese Parlement! Ja, dit riep de bekende strijdbare Noordierse predikant Ian Paisley de toenmalige paus Johannes Paulus toe die het Europese Parlement toesprak. Met grof geweld is deze moedige predikant toen verwijderd. De afgevaardigde van de SGP hield zich gedeisd. Dat deze krachtige taal klonk in een vergadering waar onze nationale grondslag wordt verloochend; waar de grondslag gelegd is voor een Verenigd Europa onder de paus en welk "Europa" door een waar protestant nooit erkend zal worden, was de redactie van het Reformatorisch Dagblad in het verkeerde keelgat geschoten. In diverse toonaarden verweet zij ds. Ian Paisley dat hij in verzet kwam tegen een wettige overheid!

***


** Vernieuwing of vernieling?-1 Onze christenheid wordt geteisterd door een veelvoud aan nieuwe vertalingen van Gods Woord. En wat als een herziening wordt gepresenteerd zoals de Herziene Staten Vertaling blijkt voor een deel ook een nieuwe vertaling te zijn. Een bekwaam persoon als de heer L.M. Scholten heeft dat zeer gedegen aangetoond met het kritisch toetsen van deze vertaling met de grondtekst. Meerderen hebben op de kwalijke kant van deze "herziening" gewezen. We noemen nu alleen nog dominee K. Hoefnagel van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In een brochure van zijn hand heeft hij dat duidelijk aangetoond. Niet een vertaling is met die der Staten te vergelijken. Het is binnenkort zo dat elke "kerk", en van zo'n kerk weer meerdere demonaties, een ándere vertaling hebben. De grenzeloze verwarring wordt steeds groter en ingewikkelder. Er is nu een Bijbel verschenen in "gewone" taal, de BGT! Van dit ellendige product schijnen al 50.000 exemplaren hun "weg" gevonden te hebben.

***

** Vernieuwing of vernieling?-2. Het blad "Amen" (Evangelisch!) van november 2015 heeft een groot artikel aan de BGT gewijd onder de titel Verder van huis dan ooit!, en ... het heeft er gehakt van gemaakt. Er blijft echt geen spaan van over en dat vanwege meerdere bezwaren tegen dit wanproduct.

We citeren: "Het NBG schermt met de betrouwbaarheid van de vertaling. Maar laat dát nou juist het grote manco zijn van de Bijbel in Gewone Taal (BGT)! In het voorwoord van de BGT lezen we: “Het Nederlands Bijbelgenootschap draagt zorg voor betrouw-bare vertalingen van de Bijbel. Ook de Bijbel in Gewone Taal is een betrouwbare vertaling van de oorspronkelijke teksten. Tegelijk is het de duidelijkste vertaling die in het Nederlands beschikbaar is.”(...)Dat boezemt de argeloze lezer vertrouwen in, maar eigenlijk mag je de BGT, de deskundigheid van die vertalers ten spijt, niet eens een vertaling noemen. Het is hooguit een parafrase, d.i. een stijlfiguur waarbij een bestaande tekst door middel van een andere tekst wordt naverteld. En dat navertellen is dan ook nog veelvuldig gekleurd door de visie van de vertalers.(...)


(...)Bovendien is hun ‘vertaling’ dikwijls inconsequent, onlogisch en willekeurig. In gewone taal en op z’n Hollands gezegd: ze hebben er compleet een potje van gemaakt. En dan zeg ik het nog aardig!(...)Een ding is duidelijk de BGT heeft vrijwel niets te maken met een vertaling, waar de NGB voortdurend mee schermt. Als vertaling volstrekt onbetrouwbaar, zegt "Amen".
We hebben nog lang niet alles geciteerd. Het blad Amen schrijft ook nog: "De koning, beschermheer van het Bijbelgenootschap, kreeg het eerste exemplaar van de BGT aangeboden en feliciteerde het NBG met de nieuwe bijbel. Tuurlijk, waarom ook niet? Weet de koning veel. Hij heeft zijn ‘opleiding’ genoten bij hofpredikant Ds. Carel ter Linden en die gelooft sowieso niets (meer) van God en Zijn Woord."

Tot zover "Amen". Het blad snijdt aan wat Reformatorische Nederland blijkbaar niet meer durft te zeggen/schrijven. Koning Willem Alexander is godsdienstig gevormd door een godloochenaar - een atheïst.***

** Vernieuwing of vernieling?-3. In het liberale magazine Elsevier 23 oktober 2014 (de digitale editie) staat een merkvaardig artikel met titel: Stop toch eens met die Bijbelnieuwlichterij.
We citeren het volgende: "Misschien komt het vreemd over dat een verstokt atheïst zoals ondergetekende hier zo'n sterke mening over heeft, maar dit moet me even van het hart. Want ik geloof dan wel niet in God, maar dat wil niet zeggen dat ik een grote aversie heb tegen de Bijbel. Integendeel, het is en blijft het best gelezen boek uit de geschiedenis en heeft een ontegenzeggelijk grote invloed gehad op de Westerse cultuur in ons denken, in onze kunst en zelfs in onze taal. Het Nederlands - en zeker onze collectie spreekwoorden en rijke scala aan figuurlijk spraakgebruik - had er significant anders uitgezien als de Lage Landen nooit gekerstend zouden zijn geweest. Veel van deze religieuze en quasi-religieuze ontwikkelingen die de geschiedenis van Nederland bepaald hebben zijn gebeurd aan de hand van één Bijbel: de zogeheten Statenvertaling. Het is voor onze contreien verreweg de meest invloedrijke en gezaghebbende versie van Gods woord geweest. Dat is dus iets om te koesteren en te bewaren. De Statenvertaling weggooien staat dus gelijk aan het onherstelbaar beschadigen van de verbinding van het hedendaagse Nederland met diens roemruchte geschiedenis. Maar anno 2014 is er een generatie new age-christenen opgestaan die kennelijk maar al te graag de eigen glorie wegpoetst. Zie hier het nieuwe postmoderne ‘genderideetje’: de Mannenbijbel en de Vrouwenbijbel.".
Deze bezwaren worden geuit door een atheïst, wiens bezwaar o.a. is: "(...)De Statenvertaling weggooien staat dus gelijk aan het onherstelbaar beschadigen van de verbinding met het hedendaags Nederlands, met diens roemruchte geschiedenis.(...)." Het artikel eindigt als volgt: "Tel deze nieuwe genderbijbel op bij de Bijbel in Jip en Janneke-taal die onlangs uitkwam en je snapt: het culturele verval is ingezet. En dat valt vies tegen. "Het is een bijbel die aansluit bij de leefwereld van mannen en vrouwen" is alles wat uitgever Klaas van der Kamp erover kwijt wil. Want uitgerekend de religieuze krachten die eeuwenlang zo ongelofelijk vormend zijn geweest voor Nederland lopen nu juist voorop in de afbraaktaptoe. Bizar dit allemaal. Moet ik als atheïst nu degene zijn die voor de onverminkte Statenvertaling in de bres springt?"
Wat een beschamend woord is dit voor al degenen "onder ons" die er hun werk van gemaakt schijnen te hebben de Statenbijbel uit te bannen!

***

** De SGP steeds meer afvallig. In Bewaar het Pand van 6 jan. 2015 schrijft ds. P. Roos een artikel Normen en waarden. Daarin lezen we o.a.: "Op afstand hebben we kunnen horen dat SGP-bestuurders meewerken aan een bepaalde vorm van openstelling van winkels (n.l. op zondag-CJB). Het is de bekende redenering: op die manier, door een beperkte openstelling, voorkomen we erger en kunnen we blijven regeren. Dat laatste achten veel bestuurders bijna heilig: neem verantwoordelijkheid. Dat is heel veel meer dan alleen maar een getuigenpartij te zijn. En dat laatste betwijfel ik zeer. U kunt bij voorbeeld in 2014 enkele uren redden, waarop winkels langer dicht blijven, maar over een luttel jaartje kan het zijn dat alle hekken van de dam vliegen. En dan hebt u wel meegewerkt aan nog meer werelds beleid." Tot zover ds. Roos, emeritus predikant van de Chr.Ger. Kerken. De SGP gaat steeds neer "water in de wijn" doen van haar beginsel programma, en dat alles vanwege haar gedoogsteun aan een Kabinet dat gruwelijke dingen heeft ingevoerd, zoals de massamoord op ongeboren kinderen.

***

** Onze psalmen. In het Reformatorisch Dagblad van 4 december 2014 kunnen we lezen van een vernieuwing waarvan te vrezen is dat het enkel vernieling zal blijken te zijn. Wat bedoelen we? Er heeft zich weer een nieuwe psalmdichter gepresenteerd. In het RD van 4-12-'14 kunnen we daarvan lezen in een artikel "De psalmen in een nieuw taalkleed". De Christelijke Gereformeerde predikant ds. S.P. Roosendaal te Nieuwe Pekela is voorzitter geworden van de stichting Dicht bij de Bijbel, die onder andere het project van De Nieuwe Psalmberijming ondersteunt. Als we tegenwoordige termen als "Dicht bij de Bijbel" lezen geeft dat meteen al veel te denken. Men wil dicht bij de Bijbel blijven. Een geweldig streven, niet waar? Is het de bedoeling van ds. Roosendaal dat straks d\oor hem en zijn geestverwanten in de christelijke gereformeerde kerken een nieuwe psalmberijming eigenmachtig gebruikt gaat worden? Is ook in deze kerk de verwarring al niet groot genoeg? We hopen nog eens door te geven hoe dominee Hendrik de Cock van Ulrum de toenmalige voorstanders van een nieuwe Bijbelvertaling openlijk durfde te weerstaan en daardoor nog meer de haat van de "godsdienst" over zich haalde dan er al was. Een man als ds. Hendrik de Cock zou nu door de meeste predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken niet meer geduld worden.

***

** Moordend Nederland. Jonge leventjes worden uit elkaar getrokken door nazi abortusartsen. Wie legt daar nog de vinger bij in Nederland? Wie durft de moordenaars aan te wijzen? Wie van de zogenaamde christelijke partijen? Enkele jaren geleden (2011) pleitte de SGP, naar aanleiding van de betwiste uitspraken van Wilders tijdens de algemene beschouwingen op fatsoen en hoffelijkheid als het gaat om de wijze van debatteren in de Tweede Kamer. Maar welk fatsoen en welke hoffelijkheid heeft Nederland, de regering, de Eerste en Tweede Kamer, het vorstenhuis (koningin Beatrix heeft deze goddeloze wet ondertekend, en het refodom maar afgoderij plegen met het vorstenhuis!), en de zogenaamde "christelijke politiek'? Als de abortuspraktijk zo doorgaat zijn er in 2040 al bijna 2 miljoen doden te betreuren vanwege abortus. Al dat bloed roept tot God om wraak! De oordelen van God hangen laag, waar wordt het nog opgemerkt? Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in de ogen van de Heere God! Vernedert u onder de krachtige hand Gods, net als Manasse, die zijn zonen door het vuur deed gaan in het dal van de zoon van Hinnom. Bekeert u, land en volk, kerk en staat! Bekeert u vorstenhuis! Wie weet God mocht Zich wenden en ons genadig zijn.

***

** Oorlog met de islam-1. Het is oorlog in Europa - Er is oorlog in Nederland. Zijn wij die oorlog begonnen? Neen! Wij hebben in Europa en in Nederland de moslims die hier zijn komen wonen vertroeteld en in de watten gelegd. En wat is het resultaat? De door ons gekoesterde vreemdelingen lijken onze ondergang te gaan worden. De toene-mende moslimterreur dreigt Nederland, en heel Europa, in de chaos te storten. Want de afgelopen 40 jaar is Europa reeds in hoge mate instabiel gemaakt door o.a. de agressieve islam. Zeker niet alleen door de moslims, maar ze zijn een opvallende destabiliserende factor. In plaats dat het Christelijke Europa de mohammedaanse afgoderij had verboden, zoals het 1e gebod van God verlangt, heeft men het alle ruimte gegeven. Hun afgods-tempels, waarvan de steeds hogere minaretten, uitdagend de God der goden tarten, vergiftigen ons landschap steeds meer.

***

** Oorlog met de islam-2. De recente gebeurtenissen in Frankrijk en België hebben ons kunnen leren dat de islam een onvoorstelbaar gevaar is voor ons allemaal. En het is te vrezen dat dit nog allemaal maar het begin is van de botsing met de islam. We spreken nu over gematigde en radicale moslims. Gematigde moslims bestaan eigenlijk niet, omdat de islam niet gematigd is. De islam is een zeer agressieve "religie" die op de wereld verovering uit en haar wet -de sharia- waar zij heerst wil en zál invoeren. Dat we in zekere zin kunnen spreken van "stille" islamieten, die in ons land wonen, het goed hebben en het graag zo houden valt niet te ontkennen, maar... als de wáre islamieten meer en meer in de melk krijgen te brokkelen zullen zij zeker hun partij kiezen. Al was het maar uit lijfsbehoud! Gematigde moslims bestaan echt niet. Hooguit kun je ze ontrouwe moslims noemen, omdat ze niet doen waar de Koran opdracht toe geeft. De radicale islam voert haar strijd door aanslagen en deze zullen in hevigheid toenemen en vele slachtoffers gaan veroorzaken. Het is een bang scenario, maar het is wel de realiteit. We willen hier onder nog bezien hoe ook het Reformatorisch Dagblad het heeft aangedurfd het immense gevaar van de islam te bagatelliseren.

***

** Oorlog met de islam-3. Het ergste is dat het huidige gewelddadig anti-semitisme gevoed wordt door moslims die in het tolerante Westen zijn komen leven en hun cultuur komen opdringen en bovendien de cultuur van hun gastheren verfoeien..Ik weet niet wat de Koran zegt over misbruik van gastvrijheid of het inwonen bij ongelovigen. Feit is dat we met open ogen het paard van Troye hebben binnengehaald. De Franse schrijver en politieke journalist Éric Zemmour verklaarde tegen BFM-TV: "Er zijn nu plaatsen in Frankrijk, vooral in de voorsteden, waar het geen Frankrijk meer is. Salafistische islamisten islamiseren sommige buurten en voorsteden. In deze wijken is het niet langer Frankrijk, maar een islamitische republiek." In een ander interview zegt Zemmour, wiens laatste boek ‘De Franse Zelfmoord’ heet, dat zijn land door het multiculturalisme en de heersende politieke correctheid wordt verwoest. Politicus Frank Guiot schreef dat delen van Evry, een wijk in het zuiden van Parijs in no-go zones zijn veranderd waar de politie niet meer kan komen uit angst om te worden aangevallen. Volgens Guiot probeert de politiek de "sociale vrede" te bewaren door de politieagenten te verbieden hun wapens te gebruiken als ze worden aangevallen.
Het zou kunnen zijn dat daar nu drastisch verandering in gaat komen nu Frankrijk zijn leger als het ware in staat van oorlog heeft gebracht en ook de politie van zwaardere wapens is voorzien. Het zal verder moeten gaan blijken hoe dit alles zich zal ontwikkelen.

***

** Propaganda voor de islam in het RD-1. "Hij is de man die de Gereformeerde Kerken leidde in het ontwikkelen van een visie op de islam. Dat betekende onder meer rehabilitatie van de islamitische profeet Mohammed", zo begint een artikel in het RD van 16 jan.jl. over het werk van ds. J. Slomp die zegt blij te zijn met al de waarheid in de Koran. Het staat er echt en het is verbijsterend. En verder in het artikel wordt die verbijstering bevestigd als we lezen dat ds. Slomp Mohammed ziet als een profeet. Hij motiveert die gedachte omdat er anders vandaag niet 1 miljard moslims geweest zouden zijn. Wat een onvoorstelbaar stom argument! Want dan is de paus is elk geval ook een echte profeet daar hij wereldwijd ca. l,2 miljard volgelingen heeft! Ds. Slomp gaat er aan voorbij dat Mohammed de profeet is van Allah, en Allah is een afgod. "Want al de goden der volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt" zegt psalm 96:5! En alle profeten die deze HEERE niet dienen en vrezen zijn valse profeten. "Door Mohammed hebben mensen God gevonden" vertelt ds. Slomp ons. Maar door de valse leer van Mohammed zijn honderden bij honderden miljoenen mensen voor eeuwig verloren gegaan. De islam zegt dat een mens eeuwig zalig kan worden buiten het werk van de Heere Jezus Christus; het kenmerk van alle valse godsdiensten.

***

** Propaganda voor de islam in het RD-2. .Wat bezielt het RD door zulke interviews te plaatsen zonder enig aanvullend commentaar; een commentaar dat in dit geval zeer noodzakelijk was. In Bewaar het Pand heeft ds. P. Roos enige tijd geleden er zijn verontwaardiging al over uitgesproken dat meerdere interviews in het Reformatorisch Dagblad weinig of geen zin hebben, ja geweerd dienen te worden. Hij doelde op vraaggesprekken met hen die niets moeten hebben van onze religie -ja zelfs atheïsten- die dan eigenlijk altijd het laatste woord hebben. Het RD zou haar ruimte beter kunnen opvullen door onze vaderen aan het woord te laten over Israël en het komende Vrederijk van de Messias. Dáár hebben onze mensen wat aan. Maar nu ter zake. Wat is de waarde van het verhaal in het RD? Zoals het artikel ons meedeelt staat het huis van ds. Slomp vol met boeken etc. over de islam. Die hebben hem kennelijk vergiftigd. Ds. Slomp is een zoon van de bekende verzetsheld dominee Frits Slomp - beter bekend als Frits de Zwever. Dr. Slomp heeft veel onder moslims gewerkt, o.a. als zendingspredikant in Pakistan. Helaas is de man volledig ontspoord. Hij is blij met alle waarheid die hij in de Koran aantreft. "En er staat veel waarheid in", zegt hij. Of hij de Koran in het Arabisch leest komt niet in beeld. De bekende arabist Hans Jansen zegt dat men de Koran in het Arabisch moet kunnen lezen daar in vertalingen veel mis is gegaan en de scherpe kantjes grotendeels zijn weggelaten.

***

** Propaganda voor de islam in het RD-3. Op dut misleidende artikel in het RD had het "ingezonden stukken" moeten regenen. Het ontbreken ervan mag ook wel ontzettend genoemd worden. Op de vraag van Jacob Hoekman "Is de islamitische heilsweg dus een prima alternatief?" is het antwoord van ds.Slomp: "Dat laat ik aan God over. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat Gods barmhartigheid groter is dan onze dogmatische bekrom-penheid." Daar had Hoekman zeker verder op in moeten gaan. Want wat ds. Slomp hier poneert is zuivere ketterij. Alsof niet meer zou gelden dat een ieder die de Heere Jezus Christus niet liefheeft een vervloeking is. "God zal heus wel voor de moslims zorgen die Hem zoeken", zegt ds. Slomp nog. Maar het geldt voor de Jood, voor de moslim én voor de meest strenge refo-kerkganger, dat hij of zij die niet in Christus is voor eeuwig verloren is. Heeft ds. Slomp deze waarheid in de Bijbel niet kunnen vinden? God is barmhartig en dat stemmen we ds. Slomp toe. Maar God is alléén barmhartig in Christus. Buiten Christus is God een verterend vuur. Dat is ds. Slomp bij al zijn boeken en geschriften over de islam vergeten. Hopelijk toch niet tot zijn eigen eeuwig verderf. Reformatorisch Dagblad: Wees toch voorzichtig met hetgeen u publiceert. Dit interview had u nooit, nóóit mogen plaatsen.

***


** Nog enkele waarschuwingen:

1. 'Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg.' (Volkskrant, 8 augustus 2007)

2. De islam is wel degelijk een grote bedreiging voor West-Europa. Dat ontkennen is als ontkennen dat water nat is.

3. Imam Choudary zegt dat islam "onderwerping" betekent. Onderwerping aan een figuur die handelsposten liet overvallen, hele stammen liet uitroeien, vrouwen en kinderen als buit in bezit nam, tegenstanders en critici liet liquideren. De islam is geen religie van vrede, tenzij je bedoelt: de vrede zoals de islam die zich voorstelt volgens de wetten van de sharia.

4. Koran, sura 47.4: "Wanneer gij een ontmoeting met ongelovigen hebt, houwt in op hun nekken en richt een bloedbad aan."

5. "Het minachtend wegschuiven van de PVV laat onverlet dat in bijna alle gebieden waar de islamieten in de meerderheid zijn, andersdenkenden zonder meer worden ver-moord. Denken dat dit in Nederland wel zal meevallen, is een grote misvatting. Zodra het islamisme in Nederland de meeste macht heeft, zal het met de tolerantie helemaal gedaan zijn." ('ingezonden' in "Elsevier")
Laten we deze ernstige waarschuwingen ook ernstig nemen, want we hebben vijanden binnengehaald die ons dreigen te vernietigen. De komende jaren zullen dit bevestigen. Tenzij de Heere dit grote kwaad nog afwendt.

***
** Het gaat om Israel-1. De laatste ontwikkelingen rond Iran duiden erop dat Israël in toenemende mate alleen komt te staan waar het gaat om het daadwerkelijk stoppen van het Iraanse nucleaire programma. Naar buiten toe werd daarna de schijn opgehouden dat de VS en Israël op één lijn zitten waar het gaat om het (tijdig) stoppen van het Iraanse nucleaire programma. Wie echter goed kijkt naar wat er de laatste maand in Israël werd gezegd door politici en commentatoren weet echter beter. Uit recente publicaties blijkt dat het uur U voor een Israëlische actie tegen Iran inderdaad naderbij komt. Zo was er het bericht dat diplomaten en atoomexperts nu tot de conclusie zijn gekomen dat Iran binnen enkele weken zogenaamde ‘break out’ capaciteit zou bereiken. Dat wil zeggen dat Iran genoeg uranium 20% heeft om binnen korte tijd de brandstof door te verrijken tot 90%. Dit is het materiaal dat nodig is voor een atoombom. Wanneer de fabriek in Arak operationeel wordt, zal een militaire actie tegen Iraans nucleaire programma vrijwel onmogelijk worden. Het bombarderen van de reactor in Arak zal namelijk een nucleaire ramp tot gevolg hebben die in omvang groter is dan die in Tsjernobyl in 1986.

***

** Het gaat om Israel-2. Dood, verderf, chaos en anarchie zijn maar gebrekkige omschrijvingen van de rampen die in Syrië en vele andere gebieden in het Midden Oosten zich voltrekken. Een ieder die nog maar enigermate betrokken is bij de apocalyptische dagen die wij beleven, kan er meer dan genoeg over lezen. Wat enkele jaren als een "Arabische lente" begon is een Siberische Arabische winter geworden. Het hele Midden Oosten -en betrek er maar een groot deel van Afrika bij- is een geweldige vuurhaard, een vuurhaard die door niemand te blussen is. Wat ook beraadslaagd wordt in het Witte Huis en welk "huizen" nog meer, het is alles ten dode gedoemd. Want het gaat alles buiten de HEERE en Zijn Profetisch Woord om. De wereld zal geen vrede meer kennen alvorens de Christus Gods Zijn voetstappen zal zetten op de Olijfberg. En dit verneemt u in de "kerken"? Neen, zij lijken helaas nog blinder te zijn dan de blinde wereld. Alsof er niet elk ogenblik een nieuwe wereldoorlog uit kan breken - Refo-Nederland zwelgt in weelde en welvaart en doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Dat de oordelen Gods over onze wereld als het ware tast- en voelbaar zijn wordt niet opgemerkt, daar men leeft als in de dagen van Noach en Lot. Er is stem noch opmerken. Maar er kon wel eens een tijd aanbreken dat de Almachtige op een vreselijke wijze zal blazen in al onze weelde en welvaart. De voortekenen ervan zijn er genoeg, maar ook die worden niet opgemerkt. Het is zeer te vrezen dat deze verschrikkingen zullen losbarsten en komen als "een dief in de nacht".

***

** Het gaat om Israel-3. De dagen komen. "Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd! Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarheen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb." Het boven geciteerde kunt u lezen in Jeremia 16, de verzen 14 en 15. Aan de hand van het onfeilbare Woord van God kunnen en moeten we vaststellen én geloven dat aan het volk Israël een land is beloofd door de God van dit volk. We lezen dit op vele plaatsen in de Heilige Schrift. We geven hier boven het bewijs uit de profeet Jeremia.
Laten we dus allereerst vaststellen dat dit (beloofde) land een omvang heeft vele malen groter dan waar nu de Joden en de zogeheten Palestijnen wonen. Als bewijs hiervoor zijn er talrijke beloften aan te halen van de belovende God en deze beloften zullen tot de laatste tittel en jota vervuld worden.

***

** Het gaat om Israel-4. Ja, het gaat alles om Israël in de wereld. De HEERE lijkt alles en een ieder dáárvoor wel te verblinden. De Schrift spreekt op vele plaatsen van "de grote Dag des Heeren" welke de bekering van Israël zal voorafgaan. Dat impliceert gerichten over de hele wereld die haar weerga niet kennen. We moeten maar niet denken dat alleen het Midden Oosten door deze gerichten getroffen zal worden. De Heere zal het Europa. dat steeds meer de Joden gaat vervolgen niet sparen. En Hij heeft vele pijlen op Zijn boog. Economische ontreddering, pestilentie, niet in te denken natuurrampen zoals watervloeden, en laten we het oorlogsvuur ook niet uitsluiten. Hoe ontwikkelt zich de situatie in Oekraïne en hoelang zal Rusland het verdragen door Amerika en het Westen getart te worden? Het is zeer te vrezen dat als God Israël tot bekering gaat brengen de hele wereld sidderen en beven zal voor het spreken Gods.

***

** Het gaat om Israel-5. Wat zijn er weinigen in ons vaderland die hart hebben voor Gods Koninkrijk. Weinigen zijn er die niet een groot deel van de Heilige Schrift door ongeloof verwerpen. Wat zijn er weinigen die met een brandend verlangen uitzien naar de tijd waarvan ds. Th. van der Groe in een biddagpreek over Romeinen 11:26 zegt:
“Want, indien der Joden verwerping, de verzoening der wereld geweest is, wat zal dan hun aanneming anders wezen, dan het leven uit de doden? Gelijk de apostel het alzo beschrijft in vers 13. Dit zal dan het grootste werk Zijn en de heerlijkste verlossing der kerk, die nog ooit op deze wereld gezien is; dan zal Christus zijn genade en heerlijkheid in zijn Kerk laten schijnen, veel meer dan ooit tevoren; Joden en heidenen zullen dan te samen onder zijn rijksscepter buigen en zijn Koninkrijk zal dan in een zodanige, gezegende, voorspoedige en geestelijke staat zijn, als het voorheen op deze aarde nog nimmer gezien is; en zo zullen al die uitnemende godspraken der profeten, die van de laatste staat der kerk handelen, nu gelijkelijk, in haar volkomenste kracht vervuld worden."
Wij hebben de echte profeten verworpen, door wie de HEERE ons voorheen heeft laten waarschuwen; tot in de kringen toe, waar men er op pocht dat Van der Groe "de laatste ziener" is! En juist in die kringen -die zeggen de "oude waarheid" lief te hebben- gelooft men het allerminst van datgene wat dominee Van der Groe ons profetisch heeft nagelaten. Juist daar heerst een richterlijke verblinding voor het Profetisch Woord. Een zeer, zéér zwaar oordeel dat de Koning der Kerk op ons christendom heeft gelegd.

(2/15)

******
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina