1Bacheloropleiding Econometrie en Operationele ResearchDovnload 131.3 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte131.3 Kb.

1Bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research

1.1Algemeen
1.1.1Inleiding


De studie Econometrie en Operationele Research is opgezet volgens het bachelor-masterstelsel. Dit stelsel is ingevoerd om de universitaire opleidingen in Europa beter op elkaar af te stemmen en onderling vergelijkbaar te maken. Dit houdt in dat er een driejarige bacheloropleiding Econometrie en Operationele Research wordt aangeboden, gevolgd door een éénjarige masteropleiding. Je krijgt in de bachelor een gedegen theoretische opleiding, maar tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan het toepassen van deze theorie op concrete problemen. Hierbij komen ook academische vaardigheden als rapporteren en presenteren aan de orde.
In deze gids vind je uitgebreide informatie over de bacheloropleiding. Alle zaken die van belang zijn voor je studie zijn hier beschreven. Ook de doorstroom naar de masteropleidingen van de faculteit wordt beschreven. Voor de masterprogramma's zelf verwijzen we naar de studiegids Master Programmes.
Vooral het hoofdstuk Praktische Regels ten aanzien van de studie is belangrijk. Hierin staan als het ware de spelregels bij de studie. Spelregels zijn belangrijk, maar houd er rekening mee dat zij in de tijd veranderen. Aan de informatie in deze studiegids kun je dan ook geen rechten ontlenen. De meest actuele informatie tref je op de facultaire website (www.feweb.vu.nl) aan, op Blackboard en op de mededelingenborden bij het studiesecretariaat. Je krijgt ook wijzigingen en informatie op het e-mailadres dat je van de faculteit krijgt. Raadpleeg dit dus regelmatig!

1.1.2Jaarplanning


De jaarplanning voor het collegejaar 2007-2008 is als volgt:
03.09.07 – 12.10.07 college periode 1

15.10.07 – 19.10.07 colleges eerste jaar; zelfstudie tweede en derde jaar

22.10.07 – 26.10.07 tentamens periode 1
29.10.07 – 07.12.07 college periode 2

10.12.07 – 14.12.07 hertentamens periode 1; colleges eerste jaar, zelfstudie tweede en derde jaar

17.12.07 – 21.12.07 tentamens periode 2
07.01.08 – 01.02.08 practicum I (periode 3)

28.01.08 – 01.02.08 tentamens periode 3


04.02.08 – 14.03.08 colleges periode 4

17.03.08 – 21.03.08 hertentamens periode 3; colleges eerste jaar, zelfstudie tweede en derde jaar

24.03.08 – 28.03.08 tentamens periode 4
31.03.08 – 16.05.08 colleges periode 5

19.05.08 – 23.05.08 hertentamens periode 4; colleges eerste jaar, zelfstudie tweede en derde jaar

26.05.08 – 30.05.08 tentamens periode 5
02.06.08 – 27.06.08 practicum II (periode 6)
30.06.08 – 04.07.08 (her)tentamens periode 5 en 6

18.08.08 – 22.08.08 hertentamens periode 5 en 6


De data voor de hertentamens voor de wiskundevakken worden bepaald door de Faculteit Exacte Wetenschappen.
De volgende dagen zijn college- en tentamenvrij:

24 december 2007 - 4 januari 2008 Kerstvakantie

vrijdag 21 maart Goede Vrijdag

maandag 24 maart Pasen

woensdag 30 april Koninginnedag

donderdag 1 en vrijdag 2 mei Hemelvaart

maandag 5 mei Bevrijdingsdag

maandag 12 mei Pinksteren

7 juli - 29 augustus Zomervakantie

1.2De opleiding
1.2.1Programmabeschrijving


De bacheloropleiding Econometrie en Operationale Research is een driejarige opleiding. Na afronding van deze opleiding kun je een masteropleiding gaan volgen of gaan werken. Een masteropleiding duurt een jaar. Voor sommige studenten is het mogelijk om een tweejarige onderzoeksmaster te volgen. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het internationaal erkende diploma Bachelor of Science in Econometrics and Operations Research.
De opleiding maakt je vertrouwd met theorieën en methoden uit de economie, econometrie, wiskunde en statistiek alsmede met toegepaste informatica en ICT. Bij economie is het accent gelegd op bedrijfseconomische vakken. Bij de informaticacomponent leer je niet alleen met bestaande software pakketten om te gaan, maar krijg je ook een goede basis in programmeervaardigheid.
Naast de theorie wordt veel aandacht besteed aan de toepassing van de theorie op concrete problemen. Belangrijk hierbij zijn de integratievakken in de practicumperioden, waarbij het toepassen van het eerder geleerde op casussen en het presenteren van de resultaten centraal staan. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het presenteren van resultaten aan anderen. Je werkt bij de integratievakken in groepjes van twee of drie studenten.
De opleiding is breed van opzet. Pas in het laatste jaar van de bacheloropleiding vindt een eerste aanzet tot specialisatie plaats. Je kunt je dan specialiseren in een van de twee majors: Bedrijfseconometrie en besliskunde en Algemene en financiële econometrie.

De eerste twee cursusjaren bestaan elk uit zes perioden: vier onderwijsperioden van elk acht weken en twee practicumperioden van elk vier weken. In elke onderwijsperiode komen vier vakken aan de orde. Ook het derde jaar is opgebouwd uit vier onderwijsperioden en twee practicum/integratieperioden. Het derde jaar bevat ruimte voor het kiezen van vakken in een beginnende specialisatie en een daaraan gerelateerde scriptie.


Een onderwijsblok van acht weken kent een studielast van 12 ects. De studielast van een practicumblok van vier weken is 6 ects. Een uitzondering hierop is het derde jaar, waar afhankelijk van de vakken die je kiest een periode soms meer of minder ects kan bedragen. De totale studielast van elk cursusjaar is 60 ects.
Voor excellente studenten biedt de faculteit extra mogelijkheden in de vorm van een honours programma om zich academisch verder te ontwikkelen. Dit programma start in het tweede jaar en omvat 30 studiepunten aan speciaal ontwikkelde, extra, vakken binnen en buiten de faculteit. Sommige vakken volg je samen met honours students van andere faculteiten.

Voor deelname aan het Honours programma geldt een toelatingsprocedure, mede gebaseerd op je resultaten van het eerste jaar. Je kunt je aanmelden tegen het eind van je eerste jaar.


1.2.2De eindtermen


In het bachelorprogramma staan de hiervoor beschreven academische vorming en vaardigheden, de disciplinekennis en de praktijkvaardigheden centraal. Dit leidt tot de volgende eindtermen. Een bachelor in de Econometrie en Operationele Research beschikt over:

 • Een goede kennis en een praktische beheersing van de wiskundige en statistische basismethoden en programmatuur die in de econometrie en operationele research een centrale rol spelen.

 • Een goede basiskennis van met name de bedrijfseconomie.

 • Econometrisch vakmanschap blijkend uit het vermogen om modelmatig te denken en kennis op het gebied van de economie, econometrie en ICT te kunnen integreren bij het oplossen van praktijkproblemen.

 • Een voldoend wetenschappelijk niveau en een voldoend breed pallet aan kennis om de masteropleiding Econometrie en Operationele Research te voltooien, dan wel één van de andere masteropleidingen in het brede vakgebied van de Economie en de Bedrijfswetenschappen.

1.2.3De werkvormen


Voor de wiskunde- en informaticavakken, die door de divisie Wiskunde en Informatica van de Faculteit der Exacte Wetenschappen worden aangeboden, en de economievakken, die door de opleiding Economie en bedrijfseconomie worden verzorgd, worden aldaar gebruikte werkvormen gevolgd. De divisie Wiskunde en Informatica geeft gedurende een onderwijsperiode van acht weken de eerste zeven weken hoor- en werkcollege. De opleiding Economie geeft gedurende een dergelijk onderwijsblok de eerste zes weken college. Beide bieden activerende werkvormen aan, die met uitzondering van de informaticavakken niet verplicht zijn. Zie voor meer informatie de vakbeschrijvingen in deze gids, of de studiegidsen van deze opleidingen op www.studiegidsen.vu.nl.
Voor haar 'eigen' vakken geeft de opleiding Econometrie en Operationele Research in elke acht-weekse onderwijsperiode het eerste jaar de eerste zeven weken college en het tweede en derde jaar de eerste zes weken. Voor deze vakken kan het college bestaan uit een geïntegreerd hoor/werkcollege van 4 uur per week (per vak) of een hoorcollege en een werkcollege van elk 2 uur per week per vak.

Het aantal contacturen in de onderwijsperioden bedraagt 16 tot 18 uur per week. Bij de door de opleiding Econometrie en OR aangeboden vakken worden geen opdrachten/werkstukken verplicht gesteld. Werkstukken worden voor deze vakken beperkt tot de integratievakken die zowel in het eerste als in het tweede jaar in de integratieperioden aan de orde komen.


In de perioden van acht weken zijn de opdrachten voor de econometrie en OR-vakken facultatief. Voldoende gemaakte opdrachten kunnen een bonus van 0,5 tot 1,0 cijferpunt opleveren voor het betreffende vak. De opdrachten en werkstukken in de integratieperioden zijn verplicht.

1.2.4De integratiepractica


Belangrijke elementen van het programma zijn de integratiepractica. Deze vinden plaats in de eerste twee jaar in januari en in juni. In de integratiepractica werk je in groepjes studenten aan een werkstuk. Het doel van de integratiepractica is om je al vroeg in de opleiding bezig te laten zijn met het verwerken en toepassen van de theorie uit de hoorcolleges en je daarbij de benodigde vaardigheden (ICT, presentatie) aan te leren. Ook wordt er op deze wijze aandacht besteed aan de samenhang tussen vakken.
Hieronder vind je een korte beschrijving van de vier integratiepractica. Elk practicum heeft een studielast van 6 ects.
Integratiepracticum I (januari eerste jaar)

Dit integratievak wordt verzorgd vanuit docenten besliskunde met werkstukken op de gebieden van onder meer voorraadbeheer en kansspelen. Voor de werkstukken komt kennis uit de vakken kansrekening, calculus en inleiding besliskunde tezamen. Tevens zal het gebruik van ICT naar voren komen (Excel). Het verplichte 2-punts vak Communication Skills zal voor 1 punt in dit januarideel verwerkt worden (schrijfvaardigheid en mondelinge presentatie).


Integratiepracticum II (juni eerste jaar)

Dit integratievak wordt verzorgd door docenten wiskundige economie, bedrijfseconometrie en econometrie. Het doel is tweeërlei: aan de hand van case-studies enerzijds de eerder behandelde stof toepassen en anderzijds een motivering geven voor te behandelen stof in het tweede jaar. Vanuit de wiskundige economie wordt bijvoorbeeld aan de hand van een marketing campagne een werkstuk geschreven over het modelleren van strategische interactie met behulp van spelbomen en het oplossen daarvan met software. Vanuit de (bedrijfs-)econometrie komt aan de orde een werkstuk met praktische data-analyse (beschrijvende statistiek, hypothese toetsen en lineaire regressie), waarbij ook elementaire computervaardigheden aan bod komen. In de werkstukken is tevens het resterende studiepunt voor Communication Skills verwerkt.


Integratiepracticum III (januari tweede jaar)

Dit integratievak is een voortzetting van Inleiding Bedrijfseconometrie (4 ects) en behelst tevens een afsluitend programmeerwerkstuk voor het vak Inleiding Programmeren (2 ects). In het integratievak komen theorie en toepassingen uit verschillende gebieden tezamen.

Het doel van dit vak is het leren toepassen van enkele technieken en modelle­ringen uit de econometrie en de besliskunde op praktijkpro­blemen.

In een bedrijf kan men kwantitatieve modellen zinvol gebruiken voor verschillende gebieden. Drie van deze toepassingsgebieden, namelijk forecasting, product- en productieplanning, en marktanalyse, zullen tijdens dit vak met name aan de orde komen. Bovenge­noemde onderwerpen zullen steeds aan de hand van casussen worden geïntrodu­ceerd en uitgewerkt. Veel aandacht zal hierbij worden besteed aan de praktische relevantie en aan de praktische beperkingen van de gepresenteerde modellen. De studenten werken de praktijkcasussen uit in groepsverband.


Integratiepracticum IV (juni tweede jaar)

Dit integratievak wordt verzorgd door de werkeenheid econometrie. Het bestaat uit empirische opdrachten en het leren omgaan met econometrische software. Daarnaast maak je een simulatieopdracht over een toepassing van de bootstrapmethode.


1.3Programma eerste jaar

Periode 1

(sept-okt)Basiswiskunde voor econometrie

Calculus 1

Inleiding Operationele Research

Computational Modelling3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 2

(nov-dec)Calculus 2

Inleiding Operationele Research

Kansrekening I

Management Accounting 1.23 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 3:

Integratiepracticum

(januari)


Integratiepracticum I

Presentatievaardigheden
6 ects

Periode 4

(febr-mrt)Inleiding Wiskundige Economie

Kansrekening II

Lineaire Algebra

Macro-economie 1.4 (economie v.d. collectieve sector)3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 5

(apr-mei)Financial Accounting en boekhouden

Inleiding Wiskundige Economie

Kansrekening II

Lineaire Algebra3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 6

Integratiepracticum

(juni)


Integratiepracticum II

Presentatievaardigheden
6 ects

1.3.1Inschrijven economievakken eerste jaar


Voor de drie economievakken in het eerste jaar (Management Accounting 1.2, Macro-economie 1.4 en Financial Accounting en boekhouden 1.5) moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen aan de bijbehorende activerende werkvorm (awv). Dit kun je doen tot ca één week voordat het vak begint. Je schrijft je in via www.feweb.vu.nl/inschrijven. Inschrijven kan dus niet via Blackboard.

1.3.2Extra vak eerste jaar


Degenen die een uitgesproken wiskundige belangstelling hebben en zich willen verdiepen in het theoretisch fundament van het wiskundevak Calculus zouden kunnen overwegen reeds in het eerste jaar het vak Wiskundige Analyse I als extra vak te volgen in periode 5. Dit vak mag later als keuzevak in de keuzeruimte van het bachelorprogramma worden opgevoerd.

1.4Programma tweede jaar

Periode 1

(sept-okt)Analyse I (BWI)

Convexe Analyse en Optimalisering

Inleiding Bedrijfseconometrie

Inleiding Programmeren (practicum en hoorcollege)3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 2

(nov-dec)Algemene Statistiek

Financiering 2.2

Inleiding Programmeren (practicum en hoorcollege)

Marketing 2.23 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 3:

Integratiepracticum

(januari)


Integratiepracticum III

Werkstuk inleiding programmeren
4 ects

2 ects


Periode 4

(febr-mrt)Algemene Statistiek

Inleiding Econometrie

Macro-economie 2.4

Numeriek Programmeren3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 5

(apr-mei)Financiering 2.5

Inleiding Econometrie

Numeriek Programmeren

Simulatie3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


Periode 6

Integratiepracticum

(juni)


Integratiepracticum IV

6 ects1.4.1Inschrijven economievakken tweede jaar


Voor de vier economievakken in het tweede jaar (Financiering 2.2, Marketing 2.2, Macro-economie 2.4 en Financiering 2.5) moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen aan de bijbehorende activerende werkvorm (awv). Dit kun je doen tot ongeveer één week voordat het vak begint. Je schrijft je in via www.feweb.vu.nl/inschrijven. Inschrijven kan dus niet via Blackboard.

1.5Programma derde jaar

Het derde jaar bestaat uit verplichte vakken en keuzevakken. Daarnaast moet je een essay schrijven in januari en een bachelorscriptie schrijven als afronding van je opleiding. De verplichte vakken worden door elke derdejaars student gevolgd. Hierbij worden twee hoofdrichtingen onderscheiden: de major Bedrijfseconometrie en besliskunde en de major Algemene en financiële econometrie.


De keuzevakken kun je kiezen uit een reeks beschikbare keuzevakken bij Economie en bedrijfseconomie of Bedrijfswetenschappen en een reeks keuzevakken bij Wiskunde of Informatica. Ze zijn bedoeld om je opleiding te verbreden. Sommige keuzevakken zijn verplicht als je naar een andere master dan Econometrie en OR wilt doorstromen. Het is dus zaak je goed te oriënteren om een goede aansluiting met de masteropleiding van je keuze te waarborgen.
Het derde jaar is dus sterk verschillend van de eerste twee jaar. Het verschil zit vooral in de mogelijkheid om voor een deel zelf je programma te bepalen en een aantal vakken zelf te kiezen. Je zult dus zorgvuldig moeten plannen. De vakken die je volgt kunnen verder erg verschillen in werkvorm. Sommige werkvormen zijn verplicht, andere niet. Dit hangt af van de aard van het vak.
Voor vakken die je buiten de faculteit wilt volgen, moet je toestemming hebben van de examencommissie. In het derde jaar is het mogelijk een deel van je studie in het buitenland te volgen.
Een aantal derdejaarsvakken wordt in het Engels aangeboden. Dit is deels als voorbereiding op de Engelstalige masteropleidingen, deels om ruimte te bieden aan internationale studenten.
Schematisch ziet het derde jaar er als volgt uit:
Verplichte onderdelen:

 • Econometrie deel I (3 ects)

 • Bedrijfseconometrie deel I (3 ects)

 • Stochastische OR deel I (3 ects)

 • Wiskundige economie deel I (3 ects)

 • Twee van de volgende vier vakken:

- Econometrie deel II (3 ects)

- Bedrijfseconometrie deel II (3 ects)

- Stochastische OR deel II (3 ects)

- Wiskundige economie deel II (3 ects) • Essay (3 ects)

 • Wetenschapsleer en methodologie (3 ects)

 • Bachelorscriptie (9 ects)


Twee vakken uit:

 • Financiële econometrie (3 ects)

 • Strategisch gedrag en industriële organisatie (3 ects)

 • Caput Operations Research (3 ects)


Keuzevakken

Je moet in totaal 18 ects aan keuzevakken besteden. Je kunt de keuzeruimte invullen met bijvoorbeeld drie vakken van 6 ects maar ook andere combinaties zijn mogelijk. Je kunt kiezen uit de lijst beschikbare keuzevakken Economie en bedrijfseconomie/ Bedrijfswetenschappen en Wiskunde / Informatica verderop in deze gids.


1.5.1Jaarindeling derde jaarMajor Bedrijfseconometrie en besliskunde


Periode 1

(sept-okt)Bedrijfseconometrie I

Econometrie I

Keuzeruimte
Aanbevolen keuzevakken:

- Datastructuren practicum (deel 1)*)

- Statistische data-analyse (deel 1)


3 ects

3 ects


6 ects

2,5 ects

3 ects

Periode 2

(nov-dec)Stochastische OR I

Wiskundige economie I

Keuzeruimte
Aanbevolen keuzevakken:

- Datastructuren practicum (deel 2) *)

- Statistische data-analyse (deel 2)


3 ects

3 ects


6 ects

2,5 ects

3 ects

Periode 3

(januari)
Essay

Wetenschapsleer en methodologie3 ects

3 ects


Periode 4

(febr-mrt)Bedrijfseconometrie II

Encyclopedie voor wiskunde/bedrijfswiskunde

Stochastische OR II

Keuzeruimte


Aanbevolen keuzevakken

- Econometrie II

- Wiskundige economie II

- C/C++ *)

- Logistics

3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


3 ects

3 ects

2 ects

6 ects

Periode 5

(apr-mei)Caput Operations Research

Één vak naar keuze uit:

- Financiële econometrie

- Strategisch gedrag en industriële organisatie

Bachelorscriptie (start)

keuzeruimte3 ects
3 ects

3 ects


zie p. 6

3 etcs


Periode 6

(juni)Bachelorscriptie (vervolg periode 5)

9 ects

*) Sterk aanbevolen keuzevak. Naast de hier genoemde keuzevakken kun je ook een ander keuzevak kiezen, zie hiervoor het overzicht in de volgende paragraaf.
Major Algemene en financiële econometrie


Periode 1

(sept-okt)Bedrijfseconometrie I

Econometrie I

Keuzeruimte
Aanbevolen keuzevakken:

- Macro-economie *)

- Marketing

- Toegepaste analyse: Financiële wiskunde (deel 1)


3 ects

3 ects


6 ects

6 ects


6 ects

3 ects


Periode 2

(nov-dec)Stochastische OR I

Wiskundige economie I

Keuzeruimte
Aanbevolen keuzevakken:

- Corporate Finance

- Micro-economie

- Toegepaste analyse: Financiële wiskunde (deel 2)


3 ects

3 ects


6 ects

6 ects


6 ects

3 ects


Periode 3

(januari)
Essay

Wetenschapsleer en methodologie3 ects

3 ects


Periode 4

(febr-mrt)Econometrie II

Encyclopedie voor wiskunde/bedrijfswiskunde

Wiskundige economie II

Keuzeruimte


Aanbevolen keuzevakken

- Bedrijfseconometrie II

- Stochastische OR II

- Investments *)

3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


3 ects

3 ects


6 ects

Periode 5

(apr-mei)Financiële econometrie

Één vak naar keuze uit:

- Strategisch gedrag en industriële organisatie

- Caput Operations Research

Bachelorscriptie (start)

keuzeruimte3 ects
3 ects

3 ects


zie p. 6

3 ects


Periode 6

(juni)Bachelorscriptie (vervolg periode 5)

9 ects

*) Sterk aanbevolen keuzevak. Naast de hier genoemde keuzevakken kun je ook een ander keuzevak kiezen, zie hiervoor het overzicht in de volgende paragraaf.

1.5.2Keuzevakken derde jaar


In onderstaande tabel vind je de keuzevakken die je in je programma kunt opnemen. Voor de volledigheid zijn ook de verplichte vakken opgenomen. Het is ook mogelijk om vakken te kiezen die aangeboden worden door andere faculteiten, of door andere universiteiten. Als je dit wilt, moet je van te voren een verzoek indienen bij de examencommissie van de opleiding. Deze besluit of dit vak mag meetellen als keuzevak in je programma. Het e-mailadres is: examencommissie@feweb.vu.nl. Stuur wel een uitgebreide studiegidsomschrijving mee, inclusief een lijst van de gebruikte literatuur en studielast.
Periode 1 (sept-okt)

Verplicht

Econometrie I (3 ects)

Verplicht

Bedrijfseconometrie I (3 ects)

Keuzevak economie

Financial Accounting (6 ects)

Keuzevak economie

Macro-economie (6 ects)

Keuzevak economie

Management Accounting (6 ects)

Keuzevak economie

Marketing (6 ects)

Keuzevak bws

Advanced Human Resource Management (6 ects)

Keuzevak wisk/inf

Applied Analysis: Financial Mathematics (deel 1, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Asymptotic Statistics (deel 1, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Datastructuren practicum deel 1 (deel 1 en 2 samen 5 ects)1

Keuzevak wisk/inf

Datastructuren theorie deel 1 (deel 1 en 2 samen 4 ects)

Keuzevak wisk/inf

Maat- en integratietheorie (deel 1, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Statistical Data Analysis (deel 1, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Wiskundige analyse II (deel 1, 3 ects)


Periode 2 (nov-dec)

Verplicht

Stochastische OR I (3 ects)

Verplicht

Wiskundige economie I (3 ects)

Keuzevak economie

Corporate Finance (6 ects)

Keuzevak economie

Management en organisatie (6 ects)

Keuzevak economie

Microeconomics (6 ects)

Keuzevak wisk/inf

Asymptotic Statistics (deel 2, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Datastructuren practicum deel 2 (deel 1 en 2 samen 5 ects)

Keuzevak wisk/inf

Datastructuren theorie deel 2 (deel 1 en 2 samen 4 ects)

Keuzevak wisk/inf

Maat- en integratietheorie (deel 2, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Statistical Data Analysis (deel 2, 3 ects loopt t/m januari)

Keuzevak wisk/inf

Applied Analysis: Financial Mathematics (deel 2, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Wiskundige analyse II (deel 2, 2ects)


Periode 3 (januari)

Verplicht

Essay (3 ects)

Verplicht

Wetenschapsleer en methodologie (3 ects)


Periode 4 (febr-mrt)

Verplicht / keuze

Bedrijfseconometrie II (3 ects)

Verplicht

Encyclopedie voor wiskunde/bedrijfswiskunde (3 ects)

Verplicht / keuze

Stochastische OR II (3 ects)

Verplicht / keuze

Econometrie II (3 ects)

Verplicht / keuze

Wiskundige economie II (3 ects)

Keuzevak economie

E-business (6 ects)

Keuzevak economie

Investments (6 ects)

Keuzevak bws

Financial Risk Management (6 ects)

Keuzevak bws

Logistics (6 ects)

Keuzevak wisk/inf

C/C++ (2 ects, in februari)

Keuzevak wisk/inf

Markovketens (deel 1, 3 ects)


Periode 5 (apr-mei)

Verplicht / keuze

Financiële econometrie (3ects)

Verplicht / keuze

Caput Operations Research (3 ects)

Verplicht /keuze

Strategisch gedrag en industriele organisatie

Verplicht

Bachelorscriptie (start)

Keuzevak economie

Financial Statement Analysis (6 ects)

Keuzevak wisk/inf

Complexe functietheorie voor wiskunde (3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Markovketens (deel 2, 3 ects)

Keuzevak wisk/inf

Wiskundige analyse I (3 ects)


Periode 6 (juni)

Verplicht

Bachelorscriptie (9 ects)

1.5.3Inschrijven vakken derde jaar


Voor alle derdejaars vakken uit de studierichtingen Economie en bedrijfseconomie en Bedrijfswetenschappen moet je je van te voren inschrijven om deel te kunnen nemen. Voor vakken uit periode 1 moet je dit doen aan het eind van het tweede jaar. Meer informatie vind je in de vakbeschrijvingen en op www.studiegidsen.vu.nl
Je kunt je inschrijving voor vakken in de overige periodes nog wijzigen of aanpassen tot circa vier weken voor de periode begint. Dan wordt de inschrijving voor die periode definitief gemaakt en kun je de inschrijving voor die periode niet meer wijzigen.
Als je niet bent ingeschreven voor een vak, of een vak wilt veranderen na de sluitingsdatum, kan dat alleen wanneer de capaciteit dat toelaat. Als je niet bent ingeschreven, heb je dus geen garantie dat je het vak alsnog kunt volgen.
Je schrijft je in via www.feweb.vu.nl/inschrijven. Inschrijven kan dus niet via Blackboard.
Belangrijke data:

t/m 30 juni

wijzigen planning periode 1, daarna staat de inschrijving voor periode 1 vast


t/m 30 sept.

wijzigen planning periode 2, daarna staat de inschrijving voor periode 2 vast


t/m 30 nov.

wijzigen planning periode 3, daarna staat de inschrijving voor periode 3 vast


t/m 15 jan. 2007

wijzigen planning periode 4, daarna staat de inschrijving voor periode 4 vast


t/m 28 febr. 2007

wijzigen planning periode 5 en 6, daarna staat de inschrijving voor periode 5 en 6 vast

1.5.4Bachelorscriptie


Binnen de major Bedrijfseconometrie en besliskunde zijn er twee scriptierichtingen: Bedrijfseconometrie en Besliskunde. Bij de major Algemene en financiële econometrie zijn de scriptierichtingen Econometrie en Wiskundige Economie.
Om aan je bachelorscriptie te mogen beginnen moet je aan een aantal voorwaarden voldaan hebben:

 • Je moet in elk geval tenminste 120 ects gehaald hebben

 • Je moet alle verplichte vakken gehaald hebben die horen tot de richting waarin je je scriptie gaat schrijven. Zie de tabel hieronder:
Scriptierichting

Verplichte vakken bij deze richting

Bedrijfseconometrie

Bedrijfseconometrie I en II

Caput Operations Research
Besliskunde (OR)

Stochastische OR I en II

Caput Operations Research
Econometrie (in engere zin)

Econometrie I en II

Financiële econometrie
Wiskundige economie

Wiskundige economie I en II

Strategisch gedrag en industriële organisatieLet op: je kunt niet starten met een masteropleiding zonder voltooide scriptie. Zie ook de paragraaf Voorwaardelijke toelating tot de master verderop in deze gids.


1.5.5Scriptie-eisen


De bedoeling van de scriptie is om voor een concreet probleem de bestaande literatuur zelfstandig te bestuderen en resultaten uit de literatuur op heldere wijze uit te werken en weer te geven. Docenten hebben in het algemeen scriptieonderwerpen voor geïnteresseerde studenten in voorraad. Scriptieonderwerpen kunnen ook aangedragen worden. Inlichtingen over scriptiemogelijkheden zijn te verkrijgen bij de afstudeercoördinator prof.dr.ir. C.A.G.M. van Montfort.

Bij de aanvang van de scriptiewerkzaamheden wordt de student begeleid door de scriptiebegeleider. Vervolgens worden in overleg met de begeleider een scriptievoorstel en een scriptiecommissie samengesteld. De commissie bestaat - in het algemeen - uit twee of drie docenten van de afdeling Econometrie en eventueel een docent van een andere afdeling. Aan het einde wordt de scriptie door de student verdedigd op een scriptiebijeenkomst, waarna de commissie het eindoordeel geeft.


Een paar algemene opmerkingen:

 • Voor je begint is het aan te bevelen eerst contact op te nemen met de toegewezen begeleider. Hij zal je zowel bij de keuze van een onderwerp als bij de nadere uitwerking behulpzaam kunnen zijn

 • Bespreek de tijdsplanning tijdig met de begeleider, zodat diens eventuele afwezigheid kan worden ingepast. Dit geldt zeker voor de zomermaanden, maar kan ook in andere maanden van belang zijn

 • De scriptie dient in haar definitieve vorm in voor de scriptiecommissie voldoende aantal ingeleverd te worden

 • De scriptiecommissie heeft veertien dagen de tijd om de laatste versie van de scriptie te beoordelen.

Het examen kan niet aangevraagd worden voordat de begeleider van oordeel is dat de scriptie van voldoende niveau is.


1.5.6Het schriftelijk vastleggen van de resultaten van de scriptie


Hieronder worden enkele aanwijzingen gegeven ten aanzien van een viertal hoofdpunten die bij het maken van een scriptie van belang zijn:
Probleemstelling

 • Begin met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het onderwerp. Probeer vragen te formuleren die door het onderwerp bij je worden opgeroepen alvorens aan het zoeken te gaan

 • Maak een lijstje met punten die je zeker in je scriptie aan de orde wilt stellen en vul dat steeds aan. Na enige tijd zul je dit lijstje kunnen ordenen, schiften en omzetten in een schema dat als basis voor de scriptie dient.


Samenstelling

 • Kies een titel die de inhoud dekt en maak hem vooral niet te ruim

 • De scriptie zal als regel 20 - 40 pagina's tekst moeten tellen, dat wil zeggen exclusief tabellen, literatuurlijsten en andere bijlagen.

 • Bouw je betoog logisch op. De volgende opbouw is in de meeste gevallen toereikend:

 • een inleiding waarin je het terrein van onderzoek in algemene termen beschrijft en de begrippen, waarmee je gaat werken, definieert; ook kan een overzicht van op hetzelfde terrein gepubliceerd onderzoek gegeven worden

 • een probleemstelling, waarin je uiteenzet welke vragen je gaat behandelen en die het onderwerp van je scriptie begrenst

 • een uiteenzetting, waarin je je eigen betoog geeft, afwijkende opvattingen bespreekt en bewijzen daarvoor aanvoert

 • een samenvatting, waarin je de uitkomsten van je onderzoek in enkele korte punten aangeeft.

 • Het is handig de scriptie te laten beginnen met een zogenaamd 'abstract', waarin in het kort de inhoud van de scriptie omschreven wordt. Door deze korte inhoud kunnen eventuele geïnteresseerden snel zien of de scriptie voor hen relevante zaken bevat

 • Deel je scriptie in overeenkomstig de logische eenheden van het betoog. De hoofdstukken hoeven niet van gelijke lengte te zijn. Verdeel lange hoofdstukken door middel van paragrafen of tussenkopjes

 • Schrijf in overzichtelijke, niet al te ingewikkelde zinnen. Tracht constructiefouten, stijlbloempjes, gemeenplaatsen en barbarismen te vermijden. Gebruik geen vreemde woorden als dat niet nodig is. Beweer niet meer dan je kunt verantwoorden. Spui niet alle gegevens die je verzameld hebt, maar alleen wat belangrijk is en wat je voor je betoog nodig hebt. Gebruik een gelijkmatige stijl, niet afwisselend een ambtelijke, een wetenschappelijke en een populaire.

De complete scriptie omvat: • Titelblad met daarop vermeld: plaats, datum en namen van auteur en leden van de scriptiecommissie

 • Inhoudsopgave

 • Tekst, waarvan de pagina's zijn doorgenummerd

 • Bijlagen

 • Geef bij je scriptie een alfabetisch op auteursnaam geordende en genummerde lijst van geraadpleegde literatuur. Vermeld van ieder werk de volgende gegevens:

 • Voor boeken: auteursnaam (zonder titels), titel, druk, plaats en jaar van uitgave, eventueel opgave van geraadpleegde gedeelten

 • Voor artikelen: auteursnaam (zonder titels), titel van artikel, naam van tijdschrift, jaargangnummer, jaar, eventueel geraadpleegde gedeelten.

 • Vermeld bij verwijzing naar de literatuur slechts de namen van de desbetreffende auteurs (zonder voorletters), met tussen haakjes het bijbehorende nummer in de lijst. Bij een letterlijk citaat kunt u nog de bewuste pagina vermelden. Gebruik geen afkortingen zoals id. en ibid., indien u meermalen naar eenzelfde titel moet verwijzen, maar een hoofdwoord uit de titel.


Typografische verzorging

 • De scriptie wordt met een tekstverwerker getypt op papier van het formaat A4, regelafstand 1,5 en een marge van 4 tot 5 cm. Het papier aan één kant gebruiken.

 • Voor accentuering van belangrijke woorden kun je cursivering of een ander lettertype gebruiken. Maak er echter spaarzaam gebruik van. Accenten zijn als onderscheidingen: hoe meer men er geeft, hoe minder ze opvallen

 • Vermijd afkortingen in de tekst, zoals: nl., bv., n.b., m.b.t. en m.i. Vervang geen woorden uit de tekst door een letter of lettercombinaties, (bijv. M.S. voor 'mathematische statistiek')

 • Ingeburgerde lettercombinaties voor namen van organisaties kun je wel gebruiken, bijvoorbeeld SER, EU, NATO. Gebruik daartussen geen punten. De namen van minder bekende organisaties kun je ook in afkorting gebruiken, mits je ze bij het eerste gebruik in een voetnoot volledig vermeldt

 • Interpunctie is een hulpmiddel voor het lezen. Gebruik het waar nodig om zinnen en zinsdelen te onderscheiden.

1.6Masteropleidingen

In de masteropleiding ga je je verder specialiseren in een bepaalde discipline. De masteropleiding is een wetenschappelijke opleiding, waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van de wetenschap centraal staat. Zo neemt in alle masteropleidingen van onze faculteit het zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt er ook veel met cases gewerkt.


De faculteit zeven masteropleidingen aan. Deze duren één jaar en starten uitsluitend in september. Alle masters zijn Engelstalig.


 • Master of Science in Econometrics and Operations Research

 • Master of Science in Accounting and Control

 • Master of Science in Business Administration

 • Master of Science in Economics

 • Master of Science in Finance

 • Master of Science in Finance, honours track Quantitative Finance

 • Master of Science in Marketing

 • Master of Science in Spatial, Transport and Environmental Economics

 • Master of Philosophy, tweejarige onderzoeksmaster (verzorgd door de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Amsterdam gezamenlijk)

1.6.1Doorstroming bachelor – masteropleidingen


De toelating tot aan masteropleiding is afhankelijk van het keuzetraject dat je in het derde jaar gevolgd hebt. Zie hiervoor het doorstroomschema hieronder.


Bachelor Econometrie & OR
MSc Econometrics & OR

Bachelor Econometrie & OR met
- Kernvak Financial Accounting
- Keuzevak Financial Statement Analysis
- Keuzevak Management AccountingMSc Accounting & Control 1)

Bachelor econometrie & OR met

- Disciplinevak Advanced Human Resource


Management
- Kernvak Management & Organisatie
- Keuzevak E-businessMSc Business Administration

Bachelor Econometrie & OR met
- Kernvak Microeconomie
- Kernvak MacroeconomieMSc Economics

Bachelor Econometrie & OR met

- Kernvak Microeconomics

- werkcollege micro-economie

MSc Spatial, Transport and Environmental Economics

Bachelor Econometrie & OR met
- Kernvak Corporate Finance
- Keuzevak InvestmentsMSc Finance

Bachelor Econometrie & OR met
- Kernvak Corporate Finance (niet verplicht maar
sterk aanbevolen)
- Keuzevak Investments

- Motivatiebrief

- Een selectieinterview behoort tot de
mogelijkheden
MSc Finance, honours track Quantitative Finance

Bachelor Econometrie & OR met
- Kernvak MarketingMSc Marketing

Bachelor Econometrie & OR met

- Belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek


- Goede resultatenMPhil (twee-jarige researchmaster)

1) Studenten die zonder deficiënties willen doorstromen van de MSc Accounting and Control naar de PGO Accountancy dienen de keuzevakken, Boekhouden, Accounting Information Systems en Belastingrecht te volgen. De inhoud van Accounting Information Systems wordt bekend verondersteld bij het keuzevak Control and Audit in de MSc Accounting and Control. De inhoud van de derdejaars keuzevak Corporate Finance 3.2 wordt bekend verondersteld bij het keuzevak Corporate Finance 4.2 (onderdeel van de MSc Accounting and Control, variant Controlling).

1.6.2Voorwaardelijke toelating tot de master


Om door te kunnen stromen naar een van de zeven masteropleidingen van de faculteit moet je beschikken over een bachelordiploma met het juiste vakkenpakket. Deze vakken vind je in het voorgaande doorstroomschema.
Als je nog niet beschikt over een afgeronde bacheloropleiding, kun je in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot de master van je keuze als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden:


 • je hebt jaar een en twee volledig gehaald

 • je hebt alle verplichte onderdelen van jaar drie gehaald

 • je hebt de keuzevakken gehaald die als ingangseis gelden voor de master die je kiest. Zie hiervoor het doorstroomschema

 • je hebt een studieachterstand van maximaal 12 ects in derdejaars keuzevakken

 • je moet de achterstand in keuzevakken binnen een jaar wegwerken.

Als je een grotere studieachterstand hebt dan 12 ects of nog niet de vakken hebt gehaald die verplicht zijn voor de master, mag je nog niet beginnen met de masteropleiding. Je moet dan eerst je achterstand wegwerken.


1.7Post-masteropleidingen

Na afronding van een van de masteropleidingen is het mogelijk deze te vervolgen met een post-masteropleiding. In een post-masteropleiding vindt verdere specialisatie plaats en word je opgeleid voor een bepaald beroep, zoals registeraccountant of controller. De toelating tot een post-masteropleiding is afhankelijk van de gevolgde masteropleiding. Voor verdere informatie verwijzen we naar het hoofdstuk Algemene informatie in deze gids, onze website en de post-masterbrochures van onze faculteit.


Het is voor een selecte groep top-studenten mogelijk om na het behalen van de mastertitel door te stromen naar het PhD-programma van de faculteit. Dit programma wordt afgesloten met een promotie.


1 NB: Datastructuren theorie mag alleen opgenomen worden in combinatie met Datastructuren practicum

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina