1Inleiding 1Een nieuwe tijd breekt aanDovnload 85.71 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte85.71 Kb.

WIJSBEGEERTE: H3IJSBEGEERTE: H1: Het subject in het centrum: de moderne tijd

1Inleiding

1.1Een nieuwe tijd breekt aan

1.1.1De geboorte van een nieuwe tijd


Vanaf 16de Eeuw: transformatie in Westerse cultuur (nieuw klimaat):

 • Kunst, religie

 • Economie, politiek DE HELE CULTUUR

 • Filosofie, wetenschappen

 filosofie: speelt in op verandering, loopt er soms op vooruit! • Verandering: zichtbaar in

  • Schepping (Michelangelo): mens even dominante positie als God!

  • Robinson Crusoe (Daniel Defoe): nieuw bestaan opbouwen op onbewoond eiland  leefbare wereld scheppen

 Aandacht op de mens  ONTDEKKING VAN HET SUBJECT • Bewust handelend ‘ik’

  • Centraal in de wereld

  • Objecten krijgen zin en betekenis van daaruit

 ‘nieuwe tijd’: 16de Eeuw – 19de Eeuw • Geen uitvinding van historici!

 • Filosofie en wetenschappers hebben moderniteit zelf aangekondigd

  • Middeleeuwse denktrant afgedaan

  • Opkomst nieuwe wetenschap

 nieuwe wetenschap: andere verklaring voor wereld en dingen • Filosofie heridentificeren in confrontatie met moderne natuurwetenschap

  • Zaken niet te eenvoudig voorstellen

 • Nieuwe wetenschap is filosofie?

  • Newton: ‘moderne filosofie (gebaseerd op wiskundige principes)

 • Vanaf 18de eeuw: duidelijk dat doelstellingen filosofie ≠ doelstellingen wetenschap

 • Succes moderne wetenschap: ‘nadelig’ voor filosofie

  • Comte: elke filosofie die geen resultaten van wetenschap synthetiseert is overbodig!

1.1.2Renaissance en humanisme


 1ste fase: renaissance en humanisme

 • Erasmus, Morus, Vives, Lipsius

  • Willen loskomen van scholastieke middeleeuwse denkwijze

  • Aansluiting bij de Oudheid

   • Kritische edities van oude teksten

 • Luther, Calvijn

  • Godsdienstige vernieuwingbewegingen

  • Kritiek op structuur, praktijk en instellingen kerk (Reformatie)

  • Geloof van individu = beslissende factor, relatie God – individu centraal

 Vanaf 17de Eeuw: belang voor filosofische uitwerking van rol van subject • Nieuwe impuls aan filosofie door ontdekkingen:

  • Plaats voor god, individu en kosmos is filosofie

  • Synthese op basis van menselijke rede (aandacht voor mens en zijn kunnen)

  • Mens blijft ingeschakeld in groter geheel

1.1.3Verlichting


 Vanaf 18de Eeuw: klemtoon op mens als subject neemt toe

 grote verschillen in Europa: • FR: politieke en maatschappelijke dimensie

 • GER: culturele en filosofische dimensie (Aufklärung)

 gelijkenissen: • Kritisch karakter:

  • Al wat rationele toets niet doorstaat wordt betwijfeld

  • Wat niet redelijk te verantwoorden is: VERWERPEN

  • Redelijk denken:

   • Wiskunde

   • Natuurwetenschappen

 • Emancipatorische tendens:

  • Vrijheid van denken

   • Leidt tot vooruitgang

   • Vooruitgangsgedachte

  • Theoretisch en praktisch

  • Autonomie individu

   • Moreel vlak

   • Politiek vlak

   • Economisch vlak

  • Losmaken uit tradities, verplichtingen en conventies

   • Lusrukken religieuze en morele motieven

   • Nuttigheid en efficiëntie primeren

 • Egoïsme

  • Ten dienste van geluk, ontplooiing van de menselijke vrijheid

  • Ontwikkeling eigen talenten

  • Formulering van mensenrechten

  • Werkelijk = redelijk

   • Basis voor optimisme van die tijd

bekendst en invloedrijkst in FR • Diderot

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

 • D’Alembert
 • Franse Revolutie (1789)

 Vanaf midden 18de Eeuw: tegenbeweging  Romantiek • GER: Hamann, Herder

 • Aandacht voor gevoel

 • Klemtoon op eigen geschiedenis en cultuur

1.2Een nieuw type van weten


 Wat is er nu zo nieuw aan?

 • Differentiatie van het weten

 • Bijzondere rol van subject

1.2.1Succes van de wetenschap


 premoderne weten

 • Verschillende vormen van weten hiërarchisch geordend

  • Hoogste vorm van weten bevat waarheid van alle vormen van denken (ME: christendom)

  • Laagste vorm ondergeschikt (ME: alles ondergeschikt aan christendom)

 Vanaf 16de Eeuw: VERANDERING • Nieuwe soort weten door nieuwe methodologie van nieuwe wetenschappen (experiment, bewijsvoering, empirische toetsing)

 • Aanvankelijk: binnen filosofie

 • Eind 18de eeuw: loskoppeling wetenschap en filosofie (naast elkaar)

 Belangrijke factor voor afsplitsing: succes natuurwetenschappen • Verklaart natuur

 • Mens in staat om grotere domeinen van omgeving te manipuleren en beheersen

 • Zintuiglijke waarnemingen

 • KENNIS op gelijke voet met ‘op natuurwetenschappelijke wijze verkregen kennis’

  • Al bij aanvang moderniteit (Descartes)

 • Andere kennis in diskrediet (vb. filosofie)

  • Filosofie bepaald door verhouding met natuurwetenschappen

  • HERPOSITIONERING

 zintuiglijke werkelijkheid ondergeschikt aan wetenschappelijk kennen • Descartes: wetenschappelijke moraal

 • Hobbes: leviathan

1.2.2De dragende rol van het subject


 basis van alle kennis: SUBJECT

 • Menselijke geest = oorsprong en fundament van het weten

 • In alle verhoudingen tot werkelijkheid!

 oorsprong en fundament van kennis: kennis zelf voortbrengen, produceren • Subject = actief in kenproces

 • Kant: sleutel om kennis te begrijpen

 Kant’s copernicaanse revolutie: • Mogelijkheidsvoorwaarden van objectiviteit niet aan kant van object

 • Wel: kant van SUBJECT

  • Schept objecten van kennis uit ongeordende zintuiglijke waarnemingen  kenbare wereld

 ineenschuiven ‘kennis’ en ‘maken’ • Subject actief in proces van kennis

 • Kloof tussen subject en object van kennis:

  • Subject actief

  • Object passief

 • Subject (drager van intelligentie) bekleedt object (ongeordende, passieve materie) met zijn redelijkheid

  • Object maakbaar

  • Subject geeft ze vorm en structuur

 positie subject: • Niet zomaar een gegeven

 • Opgave die subject moet vervullen om werkelijk subject te zijn

 • KANT: verlichting = aandurven om zelf te denken

  • Verbinding met ontvoogding: toename zelf denken = afname van geloof in wat gezegd wordt = bevrijding van bevoogding

2Het rationalisme: René Descartes

2.1Op zoek naar een nieuw en zeker uitgangspunt


 Nieuwe wetenschap: beslissende wending

 • Ook kansen voor filosofie

 • Filosofie zelfde weg inslaan?


 Descartes: radicale aanpak

 • Leverde baanbrekend werk in moderne wetenschap

  • Bewondert zekerheid en helderheid van wiskunde

  • Denkt dat filosofie hier inspiratie uit kan putten

 • Wil filosofie aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen

  • Traditionele filosofie kan weten van nieuwe wetenschappen niet verklaren

 • Wil zekerheid in filosofie

  • Komt van mathematisch karakter van wetenschap

   • Constructieve methode

   • Inzichten, stellingen (synthese, analyse)

  • Mathematische methode toepassen op kennis van werkelijkheid = MATHESIS UNIVERSALIS

 veronderstellingen: • Methode bruikbaar voor kennis van werkelijkheid

 • Onbetwijfelbaar evident uitgangspunt

  • Geen veronderstellingen!

  • Bruikbaar als fundament voor ALLE WETEN

 • 1ste zekerheid nodig om zekerheden te kunnen afleiden

  • Om die te vinden: methodische twijfel


 Cartesiaanse twijfel = methodisch

 • Doelbewust gekozen techniek

 • Gericht op ontdekken van zekerheden (tegen twijfels bestand)

 • Theoretische twijfel (niet reëel)

 • Alles wat voor twijfel vatbaar is OPZIJZETTEN

  • Resultaat: veel zekerheden zijn slechts schijn (niet bestand tegen twijfel)

 schijnbare zekerheden: • Vroegere inzichten van filosofen en wetenschappers

 • Zintuiglijke waarnemingen

  • Argument van de illusie:

   • Bedriegen ons soms (stok in water gebroken)

  • Argument van de droom:

   • Soms denk je waar te nemen maar is het een droom ( ≠ echt!)

   • Geen zekerheid dat we niet permanent in droomwereld zitten

 • Wiskundige zekerheid

  • Afhankelijk van werking van onze geest

  • Kwade geest! (misleidt ons)

2.2Zekerheid van het cogito


 1ste zekerheid: vloeit voort uit het feit dat ik twijfel

 • Niet twijfelen over activiteit van twijfelen als ik twijfel!


 ‘denken’ volgens Descartes in ‘Over de Methode’ = dubbelzinnig

 • Reeks mentale activiteiten

 • Besef van activiteiten die aan elke twijfel ontsnappen

  • Denken dat je denkt

  • Denken dat je voelt

 onderscheid maken tussen die twee soorten ‘penser’
 Wat is precieze aard van ‘ik’?

 • Ik bestaat in denkactiviteit en geheeld op zichzelf

  • Denkend ding, substantie

  • Geen relatie tot iets buiten zichzelf

  • Bewust van zijn denkactiviteit


 1ste zekerheid = BESTAAN VAN DENKACTIVITEIT (=evidentie)

 • Inhoud geen belang

 • ‘je pense donc je suis’

2.3Van het cogito naar de wereld


 zoektocht naar nieuwe zekerheden met zelfde graad van stelligheid

 • Methodische twijfel ≠ eindpunt

= middel om nieuwe zekerheden te ontwikkelen
 Hoe nieuwe zekerheden vinden?

 • Kenmerken eerste zekerheid:

  • Klaar: uit zichzelf inzichtelijk en intrinsiek helder

  • Welonderscheiden: scherp afgelijnd van andere ideeën

= ZEKER

= vertrekpunt + criterium van zekerheid
 Binnen cogito: allerlei ideeën of bewustzijnsinhouden aanwezig

 • Klaar en welonderscheiden

  • Ingeboren ideeën

  • Vindt cogito in zichzelf

   • Geen kopie van externe wereld

   • Vooraf gegeven uitrusting van cogito zelf

 • Duister en verward

  • Zintuigen

 kunnen aantonen dat er zich buiten cogito een wereld bevindt • In cogito: ook zintuiglijke voorstellingen

  • Leveren kennis over buitenwereld

  • Zo bestaan van een wereld besluiten

  • WERELD = AFGELEIDE ZEKERHEID

 zintuiglijke voorstellingen: • Idee van lichamelijkheid in zich

 • Komen en gaan (onafhankelijk van bewustzijn)

 • Duister en verward

 NIET RECHTSREEKS DOOR MIJN BEWUSTZIJN VEROORZAAKT

  • Niets bestaat zonder oorzaak DUS: Zintuiglijke voorstellingen veroorzaakt door buitenwereld

 geen volwaardig bewijs: • Drang om oorzaak aan buitenwereld toe te schrijven

 • Kloof tussen ik en wereld overbruggen  Descartes doet beroep op GOD


 2de zekerheid bestaan van God: klaar en welonderscheiden

 • Idee van volmaaktheid, samen met bewustzijn van eigen onvolmaaktheid

 • Omdat we over het idee beschikken, MOET het bestaan

 Redenering Descartes: al wat is heeft een oorzaak (Even rijk als het gevolg) • Wat is oorzaak van idee van volmaaktheid in menselijke geest?

  • Idee niet door menselijke geest ontworpen

  • Veroorzaakt door iets buiten bewustzijn

  • Oorzaak:

   • Minstens even groot als gevolg

   • Groter kan oorzaak niet zijn, gevolg is al oneindig

  • OORZAAK = ONEINDIGHEID

= GOD
 1ste Godsbewijs steunt op afleiding van oorzaak uit gevolg

 • Resultaat: 2de zekerheid = GOD

 • God bestaat naast en buiten cogito

 • God bezit alle kenmerken van volmaaktheid (onder andere waarachtigheid)

 • God = onmogelijk bedrieger

  • Twijfel aan mathematische kennis opgeheven

 2de godsbewijs:

mathematische ideeën: betrekking op wezen (essentie), niet op hun bestaan (existentie)


 • Driehoeken bestaan niet noodzakelijk

 • ALS ze bestaan, zullen ze 3 hoeken van 180° hebben

 • Uitzondering: de mathematische ingeboren klare en welonderscheiden idee van absolute volmaaktheid

  • Bestaan = volmaakter dan ‘niet-bestaan’ en ‘noodzakelijk bestaan’ en ‘contingent bestaan’

  • Absolute volmaaktheid die niet noodzakelijk bestaat ≠ absolute volmaaktheid

  • Noodzakelijk bestaan!

 • Logische orde (denkorde)  ontologische orde (zijnsorde)


 ‘duistere en verwarde’ voorstellingen?

 • Niet door cogito veroorzaakt

 • Niet door god veroorzaakt (hypothese van bedrieger)

  • Almachtig: voorstelling in mijn geest veroorzaken

  • Voorstellingen dan door god (onwaar) of door ding in werkelijkheid (waar)?

   • Om waar te zijn: oorzaak nodig van zelfde aard

   • Mijn idee van tafel is veroorzaakt door tafel in werkelijkheid

   • Tafel veroorzaakt door god: god bedrieger  onmogelijk!

 ook argument van de droom weerlegd

 + 3de zekerheid: bestaan van een afzonderlijke stoffelijke wereld

 • Optica leert ons brekingseffect in water

 • Argument van illusie weerlegd2.4Slotbeschouwing


 Descartes: poging om hele werkelijkheid te herconstrueren vanuit cogito

 • Brug tussen ik en wereld = mediaat realisme

  • Realisme: wereld onafhankelijk van subject ( idealisme)

  • Mediaat: kennis van buitenwereld wordt bemiddeld via bevestiging van bestaan van God ( is niet even direct als kennis van het eigen ‘ik’)

radicale vraag naar beginpunt van zekerheid en waarheid: PROBLEMATISCH (inhoud & methode) • Moeilijkheden zichtbaar bij nader onderzoek van 1ste zekerheid! (invloeden)

1ste moeilijkheid: hij noemt ‘ik denk’ een substantie (def.:bestaat op zichzelf, niets nodig om te bestaan, behalve schepping van god) • Invloed van Scholastiek

 • deel van ons natuurlijk verstaan van wereld: bestaat uit autonome dingen

 2de moeilijkheid: noemt cogito denkend ding • stapje te ver!!  subject = substantie betekent:

  • ‘ik’ is autonoom en identiek door verschillende denkactiviteiten  NIET BEWEZEN!

 • wel goed: als er gedacht wordt moet er ook een subject zijn van dat denken

 3de moeilijkheid: ‘ik’ is niet alleen substantie, het is substantie die essentieel denkend is • volgt niet uit eerste zekerheid

 • hoe weet Descartes dit?

 • Invloed van zijn intellectualisme: hij denkt in welbepaalde richting

 4de moeilijkheid: ik denkende substantie  lichaam van andere orde • Dualisme: geestelijk  lichamelijk

 • Lichaam = uitgebreidheid

 veronderstellingen bij interpretatie van Descartes van cogito: • Cogito is substantie, in essentie denken

  • Dualisme lichaam – geest

 NIET EVIDENT OM ABSOLUTE ZEKERHEID TE VINDEN ALS UITGANGSPUNT VIA METHODISCHE TWIJFEL

 Descartes merkt eigen veronderstellingen niet op door methode


 belangrijkste kritiek: van fenomenologische kant:

 • Cogito als denkende substantie: Descartes sluit binnen 1ste zekerheid elke mogelijkheid uit om relatie te zien met object

 • Wordt in hedendaagse fenomenologie GESLOTEN BEWUSTZIJN genoemd

  • Elke verwijzing naar buiten als tweede denkmoment

  • Probleem van de brug tussen ‘ik’ en wereld

   • Ofwel gesloten bewustzijn en geen buitenwereld

   • Ofwel geen gesloten bewustzijn en buitenwereld

 toch: Descartes zeer belangrijk • Subject centraal = breuk in geschiedenis westerse filosofie

 • = reden waarom hij vader van moderne wijsbegeerte wordt genoemd

 • Vanaf Descartes herziet filosofie haar taak: wordt zoektocht naar fundament van wetenschappelijk weten

 • Wel alleen kennis op basis van ervaring en geen methodologie meer zoals bij Descartes (te mathematisch)

3Het empirisme: John Locke en David Hume


 inhoudelijke verschillen met rationalisme, toch gelijkenissen:

 • Zoektocht naar fundament van onze kennis

 • die tijd: oorsprong, draagwijdte en zekerheid van menselijke kennis

  • beide stromingen voor zelfde probleem

  • elk andere oplossing

  • rationalisten: inhoud van denken (ingeboren ideeën)

  • empiristen: kennisinhoud op basis van ervaring (kennis kan niet op zichzelf bestaan)
 1. LOCKE

 geest is bij geboorte leeg (onbeschreven blad)  geen vooraf gegeven inhoud in bewust-zijn

 • Kennis verklaren: uitleggen hoe geest gevuld wordt

  • Bewustzijn van onszelf

  • Dingen door ervaring

 • Ideeën in geest via 2 soorten ervaring:

  • Uitwendige sensation (zintuiglijke waarneming)

   • Primaire kwaliteiten: meet- en telbaar  kennis mogelijk

   • Secundaire kwaliteiten: niet meet- en telbaarnt mogelijk

  • Inwendige reflection (inwendige zelfwaarneming van mentale handelingen)

   • Geloven

   • Willen

 onderscheid tussen

 • elementaire ideeën: rechtstreeks in ervaring gegeven  bouwstenen voor onze kennis

 • complexe ideeën: combinatie van elementaire ideeën (geen rechtstreeks equivalent met ervaring)

(~ nominalisme
 bij waarneming: ervaren van eigenschappen

 • zelfde bundel van eigenschappen  ZELFDE DING (appel)

 • blijvende kern waarin al die kwaliteiten permanent vastzitten (appel = rond, zoet)

  • verscheidene kwaliteiten samenhouden

 substantie = ‘a something we know not what’
 Wat is kennis dan?

 • Waarneming van overeenstemming van onze ideeën

 Ervaringskennis: nooit absolute zekerheid! • Enkelvoudige ideeën: meer kans op werkelijk bestaan (zeker bij primaire kwaliteiten)

 • Verband tussen ideeën en waar ze naar verwijzen
 1. HUME

 radicaliseert empirisme  WAAROM?

 • empirisme gaat uit van vooronderstellingen die hij niet kan bewijzen

  • bewustzijn met ideeën

  • realiteit met karakter van substantie

RADICAAL SCEPTICISME • alle kennis steunt op indrukken (basis voor voorstellingen)

 • overeenstemming tussen mijn indrukken en werkelijkheid?

  • Voorstelling vergelijken met dingen in de werkelijkheid

  • Probleem: werkelijkheid alleen via voorstellingen toegankelijk!!

  • Geen indruk van substantie zelf

  • Innerlijke, psychische noodzaak

  • GEEN aantoonbare band met empirische werkelijkheid

 enige werkelijkheid: wisselen en opeenvolgen van fenomenen in een bewustzijn dat zelf geen zelfstandige substantie is


 Volgens Descartes: uitweg door beroep doen op causaliteitsprincipe

 Volgens Hume: • Ons denken kan dergelijk principe niet funderen

 • Relatie oorzaak - gevolg slechts waarschijnlijkheid

  • We zien na elkaar, maar niet ‘en gevolge van elkaar’

  • Geneigd causaal verband te zien MAAR associatie is geen werkelijke fundering!

 • Sluit alle vaste begrippen uit: wereld, ik, causaliteit, God

  • Gevolg: radicale scepticisme

  • Niet in staat om onomstootbaar fundament voor onze kennis te leveren

 moeilijkheid voor alle wetenschap: PROBLEEM VAN INDUCTIE


4Het kritische idealisme: Immanuel kant


 verlichting met sterk geloof in mogelijkheden van de rede

 • 1ste successen nieuwe wetenschappen

 • ‘kritik der reinen Vernunft’: menselijk kenvermogen onderwerpen aan kritisch onderzoek

  • Rede zowel object(voorwerp) als subject(uitvoerder) van kritisch onderzoek

4.1Kants probleem


 wiskunde en natuurwetenschap grote vooruitgang, metafysica NERGENS zekerheid over gevonden

 • Wiskunde en wetenschap WEL zekerheid: volgens Kant door de omkering naar subject centraal = COPERNICAANSE REVOLUTIE

 • Traditioneel: kennis richt zich naar object en is er een getrouwe weergave van

 • Volgens Kant: omgekeerd: objecten richten zich op subjecten dat ze vormt

  • Moment om Copernicaanse revolutie door te voeren in filosofie!

  • Probleem van metafysica oplosbaar als subject uitgangspunt is?

 Experiment moet 2 vragen beantwoorden: • Hoe is wetenschap mogelijk?

  • Ze is mogelijk, dat staat vast. Alleen nog geen voldoende verklaring

 • Is metafysica mogelijk?

  • Hoe werkt de rede?  antwoord zal waarschijnlijk duidelijk worden of bereik ligt in metafysica

4.1.1Oordelen


 voorwaarden voor wetenschappelijke kennis: nog te algemeen

 • Wetenschap = gehelen van oordelen

 • Kant moet oordelen onderzoeken

  • Analytische oordelen: predikaat in subject vervat (vb. cirkel is rond, want als we weten wat een cirkel is, weten we ook dat hij rond is)

   • Algemeen en noodzakelijk

   • Geen ervaring nodig

   • A priori

  • Synthetische oordelen: predikaat toegevoegd aan subject (vb. bord is groen)

   • Geen algemeenheid en noodzakelijkheid

   • We moeten ons tot onze ervaring richten om na te gaan of ze met oordeel overeenstemmen

   • A posteriori

  • Synthetische oordelen die toch a priori zijn: oordelen waarin nieuwe kennis wordt aangebracht, toevoeging is a priori

   • Algemeenheid en noodzakelijkheid

   • Vertrekpunt in ervaring

   • Vb.: [wiskunde (5+7=12), fysica (water kookt bij 100°) geldigheid niet betwist] en [metafysica (alles heeft een oorzaak) geldigheid betwist]

 Hoe zijn synthetische a priori oordelen mogelijk? ZE BESTAAN! Maar rationalisme en empirisme kunnen geldigheid niet verklaren • Kant: wil definitieve poging ondernemen om mogelijkheid te verklaren met EXPERIMENT van de Copernicaanse revolutie

 Kant noemt zijn onderzoek transcendentaal = bezighouden met wijze waarop we voorwer-pen kennen in plaats van met voorwerp zelf

 • Bevraagt geen inhouden van oordelen

 • WEL: wil aangeven dat we moeten veronderstellen om geldigheid van oordelen in te kunnen zien

 • ONDERZOEK NAAR A PRIORI MOGELIJKHEIDSVOORWAARDEN VAN KENNIS

 grondige analyse van kenproces = GESLAAGD! • Stelt ons in staat mogelijkheid tot wiskunde en fysica te begrijpen

 • Metafysica blijkt mogelijk

 kritisch onderzoek naar kenproces: originele synthese tussen empirisme en rationalisme • Kennis: 2 componenten

  • Iets dat kent

  • Iets dat gekend wordt

 • ‘Kennen’ volgt niet eigen weg, ontvangt wel inhouden die gegeven zijn

 • Hij wil openheid van zintuiglijkheid en activiteit van het denken in overeenstem-ming brengen

  • Mens GEEN onbeschreven blad (empirisme) en GEEN ‘ik’ met ingeboren ideeën (rationalisme)

 • Wat dan wel? VERWERKINGSMECHANISME DAT AAN INHOUDEN VAN WAARNEMING VORMGEEFT

 Onderzoek van menselijk kennen: 3 onderdelen • Transcendentale esthetica: a priori mogelijkheidvoorwaarden van zintuiglijke kennis

 • Transcendentale analytica: a priori mogelijkheidvoorwaarden van werking verstand

 • Transcendentale dialectiek: kritisch onderzoek van menselijke rede

4.2De analyse van het kenproces: de zintuiglijkheid


 transcendentale esthetica: Kants theorie over zintuiglijkheid

 • Als je waarneemt: er is mij iets ‘gegeven’ in die waarnemingen

 • Gewaarwordingen = materie van zintuiglijkheid

  • Zonder zintuigen: geen realiteit

  • Alle kennis begint bij gewaarwordingen via zintuigen

 Naar voorwerp kijken, onmiddellijk gegeven (kleur, licht, schaduw) • Structuur die aan basis van gewaarwordingen ligt achterhalen: alles wat tot concrete gewaarwording hoort wegdenken

  • Wat overblijft = kenmerk van waarnemen

  • Zo abstractie maken van eigenschappen van voorwerp

 • Ruimtelijk aspect niet wegdenken

  • Hoort tot de aanschouwing, maar is niet zintuiglijk gegeven

  • Ruimte = eigenschap van waarnemen zelf

  • Alles wat we waarnemen bevindt zich in de ruimte

 • Tijd gelijkaardig als ruimte

  • Gewaarwording neemt ‘tijd’ in beslag

  • Kenmerk van waarnemen

  • Verschil met ruimte: ruimte = aanschouwing van uiterlijke dingen, tijd= ook aanschouwing van innerlijke dingen

 Elke gewaarwording is gewaarwording in ruimte en tijd • Ruimte en tijd: vormen van zintuiglijkheid

 • A priori mogelijkheidsvoorwaarden aan kant van subject: noodzakelijke structurering van elke ervaring door tijd en ruimte

 • Gewaarwordingen gestructureerd in tijd en ruimte = AANSCHOUWINGEN

 Ruimte en tijd ≠ object van waarneming = manier om objecten waar te nemen • Behoren niet tot wereld van objecten!

  • Ruimte kan niet van ervaring afgeleid zijn

  • Wat ik werkelijk waarneem, neem ik waar in de ruimte  noodzakelijke voorwaarde = zonder ruimte geen voorwerpen

 • Ruimte is noodzakelijke aanschouwing a priori

  • Kunnen ons niet voorstellen dat er geen ruimte zou zijn! Wel kunnen we alle voorwerpen wegdenken uit ruimte

 Ruimte en tijd begrijpen als a priori structuren aan kan van subject: Kant kan wiskunde verklaren • Rekenkunde behandelt verhoudingen in tijd

  • Tellen = opeenvolging in tijd

 • Rekenkundige moet toch geen beroep doen op zintuiglijke ervaring om uitspraken te doen over synthetische a priori uitspraken

  • Genoeg aan a priori aanschouwingen van tijd in zichzelf

 • Meetkundige kan ook zonder ervaring

  • Subject beschikt over tijd en ruimte als zuivere a priori vormen van zintuiglijkheid

 • Meer verklaard dan waarom ze kunnen tellen en meten!

  • Fundeert de mogelijkheid van a priori systeem toepasbaar op elk voorwerp dat verschijnt (noodzakelijk in tijd en ruimte verschijnen)

  • Structuur van menselijke waarneming voor alle mensen zelfde (stellingen wiskunde algemeengeldig!)

 objectiviteit van wiskunde = noodzakelijkheid, geldigheid en toepasbaarheid op werkelijk-heid: GRONDSLAG IN TRANSCENDENTALE SUBJECTIVITEIT • Structuur in aan ons verschijnende dingen niet afkomstig uit dingen zelf

 • Wel: uit onze subjectiviteit

 TRADITIONEEL REALISME

4.3De analyse van het kenproces: het verstand


 transcendentale analytica: werking van verstand

 • Zintuiglijkheid levert ons aanschouwingen (geordend volgens tijd en ruimte)

 • Aanschouwingen op zich zijn GEEN kennis (enkel 1ste component: receptiviteit)

 inhoud gewaarwording: kleurvlekken  toch herkennen we voorwerpen!
 tafel die ik zie in tijd en ruimte: karakter van voorwerp: Tegenover mij, zelfstandig, ‘zijn-op-zich-zelf’  TAFEL ALS SUBSTANTIE (Locke)

 • Verklaring volgens Kant:

  • Verstand ≠ leeg, beschikt over begrippen, toepassen op waarneming

  • Tafel ≠ substantie: verband ligt in werkelijkheid, denken zelf legt verband!

  • Verstand werkzaam: verbanden altijd al in onze ervaring aanwezig

  • Principes aan hand waarvan wij ordenen: CATEGORIEËN

 Welke categorieën zijn er? Oordelen = verbindingen van begrippen door verstand • Predikaat verbonden met subject

 • 12 types volgens wijze van verbinding

  • Kwantiteit:

   • Algemeen (alle S zijn P) eenheid

   • Bijzonder (sommige S zijn P) veelheid

   • Singulier (één S is P) alheid

  • Kwaliteit:

   • Bevestigend (S is P) realiteit

   • Ontkennend (S is-niet P) negatie

   • Oneindig (S is niet-P) begrenzing

  • Relatie:

   • Categorisch (S = P) substantie en accident

   • Hypothetisch (als S dan P) oorzaak en gevolg

   • Disjunctief (S of P) gemeenschap (wisselwerking)

  • Modaliteit:

   • Problematisch (mogelijk dat S P is) (on)mogelijkheid

   • Assertorisch (inderdaad dat S P is) (niet)bestaan

   • Apodictisch (noodzakelijk dat S P is) noodzaak/toeval

Oordelen categorieën

 • Oordelen: verschillende verbinding van voorstellingen of begrippen

  • Verbinding = veelheid dat in onze voorstelling vervat zit

  • Verbinding zuiver denken: ‘synthesebegrip’ (empirische inhoud weglaten) = categorie

 betekenis van kennis volgens categorieën: verduidelijken aan hand van categorie van causaliteit • Causaliteit = klare welonderscheiden idee (speelt rol bij verbinding tussen object en voorstelling in ons bewustzijn)

  • Volgens Hume: subjectieve constructie, geen objectieve geldigheid

  • Kant deels akkoord: causaliteit zit niet in ervaren werkelijkheid

  • Kant niet akkoord: structuur van onze hersenen is zo gemaakt dat het waarnemingen structureert als oorzaak en gevolg  causaliteit komt voort uit verstand

 Kant: zo natuurwetenschap funderen (gelijkaardig als wiskunde) • Fysica onderzoekt wetmatige ordening in natuur

 • Ordening in natuur = product van ons verstand

 • Natuurwetten dus niet IN natuur, maar menselijk verstand legt ze Opnatuur

Overal de zelfde grondgedachte: ONZE KENNIS HEEFT EEN DUBBELE OORSPRONG • Receptiviteit van de zintuigen (a posteriori)

 • Spontaneïteit van het verstand (a priori)

 voordurend op elkaar aangewezen! (in hun eenheid bestaat ECHTE KENNIS)

aanschouwingen zonder begrippen zijn blind, begrippen zonder aanschouwingen zijn leeg


 er ontbreekt nog 1 element!! Iets wat eenheid brengt in kern-acten

= transcendentale apperceptie

 • Zelfbewustzijn dat denktact begeleidt

 • Eenheid van ervaring ligt niet in ervaring zelf: kan alleen als a priori element van subject begrepen wordt

 • Eenheid van zelfbewustzijn: ‘ich denke’

  • ‘ich’ ≠ empirische ik of denkende substantie = subject dat als a priori mogelijkheidsvoorwaarde van kennis nooit voorwerp van ervaring is

  • = transcendentale subject

 wat heeft Kant tot hier bereikt? • Mogelijkheid om wereld te ervaren als geordende werkelijkheid

 • Causaal gedetermineerde wereld (kan wetenschap kennen)

 • Vermogen van de mens om verschijningen tot eenheid te brengen

  • Complexiteit reduceren

  • Inzicht in fenomenale werkelijkheid

 • Rede verbindt veelheid van begrippen tot nog hogere samenhang

  • Hogere graad van eenheid van kennis

  • Beschikt over ruimte, tijd, categorieën, + structuren die tot ultieme synthese leiden

4.4De analyse van het kenproces: de rede


 transcendentale dialectiek: onderwerpt ‘structuren die tot ultieme synthese leiden’ aan kritisch onderzoek

 • NOEMT ZE TRANSCENDENTALE IDEEËN

 • Ordeningsprincipes zijn op onvoorwaardelijke eenheid gericht: ik, wereld en GOD

 geen zintuiglijke ervaringen over ‘hogere ideeën’ • DUS: geen sprake van kennis (wel denken maar geen zintuiglijke waarnemingen om er kennis van te maken)

 • Over IK,WERELD EN GOD geen bevestigende of ontkennende uitspraken mogelijk

= kern van theoretisch agnosticisme
 ideeën tot geontologiseerd: (ideeën beantwoorden dan aan werkelijkheid)  transcendentale schijn/illusie

 • Daar leidt Westerse metafysica aan volgens Kant

mogelijkheid wetenschappelijke kennis te verklaren: OOK grenzen van kennis blootgelegd • Kennis van mens = constructie

  • Komt tot stand door wetmatige verwerking van zintuiglijke gegevens via a priori vormen van zintuiglijkheid en verstand

  • We kennen dingen zoal ze zich aan ons voordoen, niet zoals ze op zichzelf zijn (bril van tij, ruimte en categorieën)

 betekenis voor metafysica: theoretisch is metafysica ONMOGELIJK (beantwoordt niet aan criteria voor echte kennis) • Kennis steunt op zintuiglijkheid, metafysica wil die overstijgen

 • Grens: ervaring  Kant verhindert dat wetenschap buiten haar domein treedt

 • Rede kan transcendentale ideeën niet bewijzen of ontkennen

 • Metafysica onmogelijk EN kennis beperken tot zintuiglijkheid: tot blijven metafysische vragen overeind!

  • Beantwoorden op andere manier: via praktisch rede

  • Praktische rede = domein van menselijke vrijheid

  • = ETHIEK


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina