2. 3 B2- en B3-programma Internationaal en Europees rechtDovnload 71.46 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte71.46 Kb.

2.3 B2- en B3-programma

Internationaal en Europees recht
2.3.1 Constitutional and Institutional Perspectives

of the European Union 6 EC (RE7207)

Docent en spreekuur


 • mr. H.C.F.J.A. de Waele, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.37, tel. 024-3615707, e-mail h.dewaele@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met de secretaresse

 • Secretaresse: mw. F. Argante, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.35, tel. 024-(36)15488, e-mail: internationaaleneuropeesrecht@jur.ru.nlDoelstellingen/Inhoud


Europese integratie is een doorlopend proces waarin instituties en structuren zich door de tijd ontwikkelen. Momenteel beschikt de Europese Unie over een groot aantal van deze instituties en structuren. Het vak Constitutional and Institutional Perspectives of the EU beoogt een overzicht van de belangrijkste elementen te bieden en tevens enig inzicht te geven in hun werking. Kort gezegd biedt de cursus een beknopte encyclopedie van het geldend institutioneel Europees recht, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij actuele ontwikkelingen in de regelgeving en jurisprudentie.

Als eerste zullen de diverse instellingen en besluitvormingsprocedures aan de orde worden gesteld. Aandacht gaat onder meer uit naar de zogenaamde pijlerstructuur, de afbakening van bevoegdheden, en het subsidiariteitsbeginsel. Aansluitend komen enkele cruciale leerstukken over de rechtskracht en doorwerking van de verschillende rechtsbronnen in het Europees Gemeenschapsrecht aan de orde. Aan de hand van diverse arresten van het Hof van Justitie komen studenten op de hoogte van de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen in de rechtsorde van de EG.

Het derde bestanddeel van het vak behelst het onderwerp van de voor burgers, lidstaten en instituties bestaande mogelijkheden tot rechtsbescherming. Met de welhaast permanent uitdijende Europese invloed op bestaande en nieuwe rechtsterreinen, neemt ook de behoefte aan adequate middelen ter afdwinging en nakoming van ieders rechten en verplichtingen toe.

Het laatste deel van de cursus behandelt ten slotte het recht gevormd binnen de zogenaamde tweede en derde pijler van de Europese Unie: het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, en de Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken. Ontwikkelingen op dit terrein zijn van steeds groter belang voor de Nederlandse rechtsorde, zodat ook aan dit onderwerp de nodige aandacht dient te worden besteed.Inrichting van het onderwijs


In het eerste semester (sept.-dec.) worden 10 hoorcolleges van 2 uur gegeven.

Taal


Alle colleges worden in het Engels gedoceerd, vanwege het feit dat u samen met Socrates studenten in één groep zult zitten.

Studie- en examenstof


 • Craig, P.P., en De Búrca, G., EU Law. Text, cases and materials, Oxford University Press, 3e druk 2003

 • Foster, N., Blackstone’s EC Legislation, Oxford University Press (meest recente druk)

 • Syllabus Constitutional and Institutional Perspectives of the EU (verkrijgbaar bij de dictatencentrale)Wijze van tentaminering


Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen in december 2005.

Studielastverdeling


Hoorcolleges (contacturen): 20 uur

Voorbereiding hoorcolleges: 40 uur

Voorbereiding tentamen: 108 uur

Totaal: 168 uur (6 EC)


2.3.2. Substantive Law of the European Community

11 EC (RE7208)

Docenten en spreekuren


 • Prof. dr. J.H.V. Stuyck, spreekuur via de secretaresse

 • mw. mr. A. Looijestijn-Clearie, M.A. (coördinatrice), Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.39 tel.: 024-(36)15736, e-mail A.Looijestijn@jur.ru.nl, spreekuur via de secretaresse

 • Secretaresse: Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.35, tel.: 024-(36)15488, e-mail: internationaaleneuropeesrecht@jur.ru.nl.Doelstelling/Inhoud


  Het belang van de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, diensten en personen en kapitaal, in combinatie met het regime op het gebied van het EG-mededingingsrecht behoeft nauwelijks nadere uitleg. Iedere jurist dient op de hoogte te zijn van deze direct in de Nederlandse rechtsorde werkende bepalingen en het vak Substantive Law of the European Community beoogt hiertoe een goede en gedegen basis te verschaffen.

  De doelstelling is echter niet enkel het verschaffen van een gedegen kennis van de individuele verdragsbepalingen: het is juist de onderlinge samenhang van het interne markt recht dat als rode draad door dit vak verweven is. Naast de afzonderlijke onderwerpen zoals vrij verkeer en mededinging zal dus ook bijzondere aandacht worden besteed aan overkoepelende leerstukken zoals ‘discriminatie’, ‘interne situatie’ en de ‘rule of reason’.

  Teneinde studenten te begeleiden bij het verkrijgen van praktische vaardigheden op het gebied van de vier vrijheden en het mededingingsrecht zullen 11 werkgroepen worden verzorgd, waarin studenten een mondelinge presentatie van een door hen geschreven essay zullen geven.


Inrichting van het onderwijs


  In het tweede semester (januari-mei) worden 13 hoorcolleges en 11 werkgroepen gegeven.


Taal


  Alle hoorcolleges en werkgroepen worden in het Engels gedoceerd, vanwege het feit dat u samen met Socrates studenten in één groep zit.


Wijze van tentaminering


 • Een schriftelijk tentamen

 • Het schrijven van een essay dat tijdens een van de werkgroepen mondeling wordt gepresenteerd

 • Voor beide onderdelen (tentamen + essay) moet een voldoende worden behaald.


Essay


Dit vak kent een essay-verplichting.


Studie- en examenstof


 • P. Craig & G. de Búrca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, most recent edition.

 • N. Foster, Blackstone’s EC Legislation, Blackstone Press Limited, most recent edition.

 • Syllabus Substantive Law of the European Community, verkrijgbaar bij de dictatencentrale.


Studielastverdeling


Hoorcolleges/werkgroepen (contacturen): 48 uur

Voorbereiding hoorcolleges/werkgroepen: 96 uur

Voorbereiding tentamen: 164 uur

Totaal: 308 uur(11 EC)2.3.3 Staatsrecht, inclusief staatsrecht van de landen van de EU

12 EC (RE7205A)

Docenten en spreekuren


 • prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.27, tel. 024-(36)12039, e-mail P.BovendEert@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met hemzelf

 • mr. D.E. Bunschoten, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.52, tel. 024-(36)12931, e-mail: D.Bunschoten@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met hemzelf

 • mr. J.W.A. Fleuren (coördinator), Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.03, tel. 024-(36)12464, e-mail J.Fleuren@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met hemzelf

 • mw.mr. M.A.D.W. de Jong, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.30, tel. 024-(36)12090, e-mail R.deJong@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met haarzelf

 • mw. mr. A.H.E. van de Klift, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.31, tel. 024-(36)15834, e-mail A.vandeKlift@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met haarzelf

 • mr. W.R. Möhlmann, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.26, tel. 024-(36)15704, e-mail W.Mohlmann@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met hemzelf

 • mw.mr. L.G. Russo, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.35, tel. 024-(36)11889, e-mail L.Russo@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met haarzelf

 • mr. R.J.B. Schutgens, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.34, tel. 024-(36)11548, e-mail R.Schutgens@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met hemzelf

 • secretaresses: mw. W.J. van Boven / mw. M. Noorderwerf, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.45, tel. 024-(36)12092, e-mail : staatsrecht@jur.ru.nl.Doelstelling/inhoud


Het verschaffen van een algemeen inzicht in de inrichting en de werking van het constitutionele recht van Nederland en een aantal lidstaten van de Europese Unie.

Inrichting van het onderwijs


Hoorcolleges, in het eerste semester over politiek staatsrecht, in het tweede semester over het staatsrecht van landen van de EU door prof.mr. Bovend’Eert.

Werkgroepen in het eerste en tweede semester over wetgeving, rechtspraak en grondrechten, door prof.mr. Bovend’Eert, mr. Bunschoten, mr Fleuren, mr. De Jong, mr. Van de Klift, mr. Möhlmann, mr. Russo en mr. Schutgens.

Actieve deelname van de studenten aan de werkgroepen is verplicht. Iedere student is tevens verplicht om een essay te schrijven dat behandeld wordt in de werkgroep.

Studielastverdeling


Hoorcolleges (contacturen): 48 uur

Voorbereiding hoorcolleges: 48 uur

Werkgroepen (contacturen): 48 uur

Voorbereiding werkgroepen: 48 uur

Essay: 25 uur

Voorbereiding tentamen: 119 uur

Totaal 336 uur(12 EC)

Wijze van tentamineren


Mondeling in de periode mei/juni.


Essay


Dit vak kent een essay-verplichting. Zie voor meer informatie paragraaf 1.13.2 en 4.5 van deze studiegids.

Studie- en examenstof


 • C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, 5e druk, Deventer: Kluwer 2005

 • L. Prakke & C.A.J.M. Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, 6e druk, Deventer: Kluwer 2004

 • A.M.M.M. Bots e.a., Staats- en bestuursrecht: jurisprudentie 1849-2003, 2e druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 20032.3.4 Bestuurs(proces)recht I en II

7 EC (RE7202-1) en 4 EC (RE7202-2)

Docenten en spreekuren


 • prof. mr. R.J.N. Schlössels, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.47, tel. 024 – (36)12510 of (36)12092, e-mail R.Schlossels@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak via de secretaresse

 • mr. A.J. Bok (coördinator), Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.43, tel. 024-(36)15489 of (36)12092, e-mail A.Bok@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak via de secretaresse

 • Overige docenten: nader bekend te maken

 • secretaresses: mw W.J. van Boven / mw. M. Noorderwerf, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.45, tel. 024-(36)12092, e-mail : bestuursrecht@jur.ru.nl.Inrichting van het onderwijs


Het vak bestuursrecht is opgesplitst in bestuursrecht I en bestuursrecht II. Gedurende het eerste semester komt bestuursrecht I aan de orde. Dit onderdeel omvat: de bestuurlijke organisatie, de uitoefening van bevoegdheden door de bestuursorganen, de wijzen van toekenning van deze bevoegdheden (attributie, delegatie, mandaat), de normen die in acht moeten worden genomen bij de bevoegdheidsuitoefening, incl. de voorschriften met betrekking tot de voorbereiding van besluiten.

In het tweede semester volgt bestuursrecht II waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de handhaving van bestuursrechtelijke voorschriften (sanctierecht), het formele bestuursrecht (het bestuursprocesrecht), en het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht. Bij de behandeling van de stof ligt de nadruk op het algemeen deel van het bestuursrecht, zoals in hoofdzaak gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De cursus is er in belangrijke mate op gericht kennis en inzicht te verschaffen in de systematiek en het toepassingsbereik van de Algemene wet bestuursrecht. Zowel gedurende het eerste semester, als gedurende het tweede semester worden hoorcolleges en werkcolleges gegeven.Doelstellingen/inhoud


Met betrekking tot de inhoud van de cursus: zie tevens boven onder 'inrichting van het onderwijs'. Beoogd wordt inzicht te geven in de bestuurlijke organisatie en in de belangrijkste leerstukken van het algemene bestuursrecht:

 • de grondslagen van het bestuursrecht

 • de soorten bestuurshandelingen die bestuursorganen kunnen verrichten

 • de rechtsnormen voor het bestuurshandelen

 • de handhaving van het bestuursrecht

 • het stelsel van rechtsbescherming en het bestuursprocesrecht

 • schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad.

Het algemene bestuursrecht wordt voornamelijk behandeld aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij wordt ingegaan op het verband met het bijzondere bestuursrecht.

NB. Aangezien het vak Bestuursrecht II voor IER-studenten minder EC-punten oplevert dan voor Nederlands Recht-studenten, behoren enkele onderdelen van dit vak voor hen niet tot de verplichte stof. Welke onderdelen dit zijn, wordt in de studiehandleiding Bestuursrecht II bekend gemaakt.Tentaminering


Het vak wordt in twee gedeelten getentamineerd. Het tentamen bestuursrecht I wordt schriftelijk afgenomen meteen na het einde van het onderwijs, d.w.z. in januari, met een herkansing in de periode augustus/september. Bestuursrecht II wordt eveneens schriftelijk getentamineerd in de periode mei/juni, met eveneens een herkansing in augustus/september. De tentamens omvatten een aantal casus met deelvragen. In het tentamen wordt getoetst of u de bestudeerde stof kunt toepassen op casus. Het gebruik van de Ars Aequi jurisprudentiebundel, alsmede eventuele readers met aanvullende jurisprudentie op het tentamen is toegestaan.

Studielastverdeling


Bestuursrecht I

 • hoorcolleges (13 x 2 uur), incl. voorbereiding :50 uur

 • werkgroepen (13 x 2 uur), incl. voorbereiding :50 uur

 • bestudering voor tentamen :100 uur

 • Totaal :200 uur (7 EC)

Bestuursrecht II • hoorcolleges (11 x 2 uur), incl. voorbereiding :40 uur

 • werkgroepen (11 x 2 uur), incl. voorbereiding :40 uur

 • bestudering voor tentamen :40 uur

 • Totaal :120 uur (4 EC)Essay


Dit vak kent een essay-verplichting. Zie voor meer informatie paragraaf 1.13.2 en 4.5 van deze studiegids.

Studie- en tentamenstof


 • H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, R.M. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Elsevier, 's-Gravenhage 2002, 12e herziene druk. De eerdere drukken zijn verouderd en daarom niet meer bruikbaar.

 • A.M.M.M. Bots e.a. (red.), Jurisprudentie staats- en bestuursrecht 1849-2003, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2e herziene druk 2003. De eerste druk uit 1999 is niet meer bruikbaar.

 • Studiehandleiding 'Bestuursrecht I, B2', editie 2005-2006, vanaf begin september 2005 verkrijgbaar in de dictatencentrale.

 • Studiehandleiding 'Bestuursrecht II, B2', editie 2005-2006, vanaf medio januari 2006 verkrijgbaar in de dictatencentrale.

 • Er dient rekening mee te worden gehouden dat vanwege ontwikkelingen m.b.t. wetgeving en/of jurisprudentie mogelijk readers ‘Aanvullende jurisprudentie/wetgeving” worden samengesteld.

 • Wetteneditie 2005-2006.

Recidivisten dienen de studiehandleidingen en readers 2005-2006 eveneens aan te schaffen omdat de inhoud op wezenlijke onderdelen is aangepast.


De literatuur en jurisprudentie zijn onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen en aanvullingen worden tijdens de colleges bekend gemaakt.

2.3.5 Straf(proces)recht I 8 EC (RE7201-1)

Docenten en spreekuren


 • mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (tevens coördinator), Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.33, tel. 024-(36)15538, e-mail P.H.vanKempen@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • prof. mr. Y. Buruma, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.28, tel. 024-(36)13097, e-mail Y.Buruma@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak via de secretaresse, tel. 024-(36)12185

 • mw. mr. M. Aksu, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail M.Aksu@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • mr. T. Kraniotis, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.15, tel. 024-(36)11139,

  e-mail: T.Kraniotis@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak • mw. mr. B. Pieters, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.30, tel. 024-(36)12189, e-mail B.Pieters@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • secretaresse: mw W.F.A.M. van den Broek, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail: strafrecht@jur.ru.nlDoelstelling/inhoud van het onderwijs


In het eerste semester staat het Nederlandse strafprocesrecht en de daaraan ten grondslag liggende beginselen centraal. Daarbij wordt ingegaan op de mensenrechten, uiteenlopende dwangmiddelen, klassieke en bijzondere opsporingsmethoden, vervolgingsbeletselen, het rechterlijk beslissingsschema, getuigen, rechtsmiddelen en het internationale strafrecht. Na afloop van de cursus strafrecht en strafprocesrecht I dient de student kennis van en inzicht in de algemene beginselen en de algemene leerstukken van het Nederlandse strafprocesrecht te hebben verkregen en in staat te zijn dwarsverbanden tussen de diverse onderwerpen te leggen.

Inrichting van het onderwijs


In het eerste semester bestaat het onderwijs uit hoorcolleges (eenmaal twee uur per week) en werkgroepen (eenmaal twee uur per week). In een nog te bepalen periode van dit semester zal het aantal hoorcolleges gedurende ongeveer drie weken echter bestaande uit tweemaal twee uur per week.

Wijze van tentamineren


De wijze van tentamineren is schriftelijk.

Essay


Dit vak kent een essay-verplichting. Zie voor meer informatie paragraaf 1.13.2 en 4.5 van deze studiegids.

Studie- en examenstof


 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (Kluwer, Deventer laatste druk);

 • J. de Hullu, Materieel strafrecht, (Kluwer, Deventer laatste druk);

 • M. Bosch en S.A.M. Stolwijk, Arresten strafrecht/strafprocesrecht (Kluwer, Deventer, laatste editie);

 • Studiehandleiding B2 straf(proces)recht I 2005-2006 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale vanaf september).

 • Jurisprudentiebundel B2 straf(proces)recht I 2005-2006 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale vanaf september).

 • Eventuele aanvullingen op deze lijst worden op de colleges of op de werkgroepen bekend gemaakt.Studielastverdeling


Onderwijs:

 • Hoorcolleges (15x2 uur) 30 uur

 • Werkcolleges (12 x2 uur) 24 uur

Voorbereiding colleges: 80 uur

Voorbereiding tentamen: 90 uur

Totaal: 224 uur = 8 EC

2.3.6 Straf(proces)recht II 5 EC (RE7201-2)

Docenten en spreekuren


 • mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen (tevens coördinator), Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.33, tel. 024-(36)15538, e-mail P.H.vanKempen@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • prof. mr. A.J.M. Machielse, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.32, tel. 024-(36)15505, e-mail A.Machielse@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak via de secretaresse, tel. 024-(36)12185

 • mw. mr. M. Aksu, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail M.Aksu@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • mr. T. Kraniotis, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.15, tel. 024-(36)11139, e-mail: T.Kraniotis@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • secretaresse: mw W.F.A.M. van den Broek, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.18, tel. 024-(36)12185, e-mail: strafrecht@jur.ru.nlDoelstelling/inhoud van het onderwijs


In het tweede semester staat het materiële strafrecht centraal. Daarbij zal wordt ingegaan op causaliteit, wederrechtelijkheid, opzet en schuld, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding, daderschap en deelneming. Na afloop van de cursus strafrecht en strafprocesrecht II dient de student kennis van en inzicht in de algemene beginselen en de algemene leerstukken van het materiele strafrecht te hebben verkregen en in staat te zijn dwarsverbanden te leggen tussen de diverse onderwerpen van de vakken straf(proces)recht I en straf(proces)recht II.

Inrichting van het onderwijs


Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges (eenmaal twee uur per week) en werkgroepen (eenmaal twee uur per week).

Wijze van tentamineren


De wijze van tentamineren is schriftelijk.

Essay


Dit vak kent een essay-verplichting. Zie voor meer informatie paragraaf 1.13.2 en 4.5 van deze studiegids.

Studie- en examenstof


 • J. de Hullu, Materieel strafrecht, (Kluwer, Deventer, laatste druk);

 • G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, (Kluwer, Deventer, laatste druk);

 • M. Bosch en S.A.M. Stolwijk, Arresten strafrecht/strafprocesrecht (Kluwer, Deventer, laatste editie);

 • Studiehandleiding B2 straf(proces)recht II 2005-2006 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale vanaf september).

 • Jurisprudentiebundel B2 straf(proces)recht II 2005-2006 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale vanaf september).

Eventuele aanvullingen op deze lijst worden op de colleges of op de werkgroepen bekend gemaakt. De studie- en examenstof voor studenten Internationaal en Europees recht is gelijk aan die voor de studenten Nederlands recht, met dien verstande dat studenten Internationaal en Europees recht niet geëxamineerd worden over het penitentiaire recht, de inleiding forensische psychiatrie en de positie van het slachtoffer.Studielastverdeling


Onderwijs

 • Hoorcolleges (12x2 uur) : 24 uur

 • Werkcolleges (12 x2 uur) : 24 uur

Voorbereiding colleges : 42 uur

Voorbereiding tentamen : 50 uur

Totaal : 140 uur = 5 EC

2.3.7 Internationaal recht 6 EC (RE7312)

Docent en spreekuur


 • Prof. Dr. K. Wellens, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.38, spreekuur: na afspraak tel. 024-3612338/024-3615488, e-mail: K.Wellens@jur.ru.nl

 • Secretaresse, mw. drs. F. Argante, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.35, tel. 024-3615488, e-mail: internationaaleneuropeesrecht@jur.ru.nlInrichting van het onderwijs


Doel van het onderwijs is studenten vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het volkenrecht, onder andere aan de hand van de internationale actualiteit. De belangrijke rol die het volkenrecht speelt in de internationale betrekkingen wordt duidelijk weerspiegeld in een selectie uit de gebeurtenissen van de afgelopen jaren: de Iraakse inval en bezetting van Koeweit, het gewapende conflict in het voormalige Joegoslavië (Balkanoorlog I), de burgeroorlog in Somalië, de genocide in Rwanda, de Kosovo-crisis (Balkanoorlog II), de aanslagen in New York van 11 september en de strijd tegen het terrorisme, de Amerikaans-Britse militaire actie tegen Irak en de situatie in het Midden-Oosten.

Telkens worden regels van volkenrecht geschonden zowel door staten als door niet statelijke entiteiten en individuen. De internationale gemeenschap reageert via rechtstreeks optreden door de Veiligheidsraad, door toestemming te verlenen aan coalities van Staten en door de oprichting van Ad Hoc of Permanente Internationale Strafrechttribunalen (ex-Joegoslavië, Rwanda, het Internationale Strafhof). De bedoeling van de colleges is een inzicht te verschaffen in de belangrijkste vraagstukken van het moderne volkenrecht als voorbereiding op Bachelor 3 en het Masterjaar en in het algemeen de “volkenrecht feeling”te ontwikkelen bij het volgen van de internationale actualiteit.


Volgende onderwerpen komen in de inleiding Volkenrecht aan bod:

 • Actuele tendensen in het moderne volkenrecht

 • De bronnen van het volkenrecht; waar vinden we de regels en hoe komen ze tot stand?

 • Wie zijn de spelers op het toneel en wat is hun statuut? Staten, opstandelingen en bevrijdingsbewegingen, het individu en internationale organisaties

 • Het grondgebied van staten

 • Jurisdictie van staten: beperkingen en uitzonderingen

 • Het verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht

 • Wat gebeurt er als staten de spelregels schenden? Wat is er nodig om een staat aansprakelijk te stellen? Welke zijn de gevolgen van een schending en hoe mogen staten reageren?

 • Het verbod op gebruik van geweld: draagwijdte en uitzonderingen

 • Het collectieve veiligheidssysteem van de Verenigde Naties: de rol van de Veiligheidsraad, het opleggen van sancties, vredesoperaties

 • De vreedzame regelingen van geschillen: de rol en werking van het Internationaal GerechtshofWijze van tentaminering


Schriftelijk

Studie- en tentamenstof


Nuttige, niet-verplichte literatuur: Andre Nollkaemper, Kern van het internationale publiekrecht, Boom juridische uitgaven, tweede druk, 2005

De in de colleges gedoceerde stof.

Als documentatie wordt een reader met internationale teksten gebruikt.

Studielastverdeling


Hoorcolleges/werkgroepen (contacturen): 28 uur

Voorbereiding hoorcolleges/werkgroepen: 56 uur

Voorbereiding tentamen: 84 uur

Totaal: 168 uur2.3.8 Rota Internationalis/Europaea 1 EC (RE7202RI)
Met ingang van academiejaar 2003-2004 wordt voor de studenten van de

opleiding Internationaal en Europees recht een afzonderlijke Rota ingericht

(1 EC), die door alle voltijdse studenten gevolgd moet worden.

Het gaat daarbij afwisselend om een Rota Europaea en een Rota

Internationalis, waarin naargelang het geval enige praktische oefening wordt gegeven in het voeren van een procedure met Europese dan wel internationale aspecten. In 2005-2006 gaat het om de Rota Internationalis.

Contactpersoon:


Prof. dr. K.C. Wellens, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.38, tel. 024-36112338/3615488, e-mail: K.Wellens@jur.ru.nl

Mw. dr. S. Trifunovska-Milojevic, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.40, tel 024-3615988/3615488, e-mail: S.Trifunovska@jur.ru.nl

Spreekuur via de secretaresse, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.35, tel 024-3615488

Inrichting van het onderwijs


 • Een introductiecollege

 • Bespreking van de ontwerpstukken

 • Bespreking van de definitieve stukken

 • Zitting


Studie en examenstof


n.v.t.

Wijze van tentamineren


Schriftelijke stukken en mondelinge presentatie tijdens de zitting.


Studielastverdeling


Contacturen: 5 uur

Voorbereiding tentamen: 23 uur

Totaal : 28 uur (1EC)

2.3.9 Vaardigheidstraining juridische informatiesystemen

0 EC (RE0330)

Docent en spreekuren


 • mr C.A.F.M. Grütters, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.13, tel. 024-(36)15701, e-mail C.Grutters@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraken via de secretaresse

 • secretaresse, mw M. Bonnier, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.35, tel: 024-(36)12250, e-mail: rechteninformatica@jur.ru.nlInrichting van het onderwijs


De vaardigheidstraining juridische informatiesystemen wordt elk semester gegeven in de PC-instructiezaal van de faculteitsbibliotheek en bestaat uit een tweetal practicum bijeenkomsten. De cursus is erop gericht om studenten enige vaardigheden aan te leren in het op adequate wijze analyseren van een juridische casus, het formuleren van een zoekstrategie, en het feitelijk zoeken naar relevant materiaal in juridische databanken met het oog op het oplossen van een juridische casus.

Inschrijving


  Teneinde de individuele begeleiding van de studenten zo optimaal mogelijk te laten zijn, worden de practicum bijeenkomsten zo klein mogelijk gehouden en zowel in najaar- (oktober) als het voorjaarsemester (maart) gegeven. Het is vereist om vooraf op één specifieke werkgroep in te schrijven. Kijk op de facultaire website bij Collegeinformatie voor de data, tijden en de aanmeldingstermijn.

Aangeraden wordt om de vaardigheidstraining te volgen in: • ófwel het najaarssemester (oktober/november) van het B2 jaar

 • ófwel in het voorjaarssemester (maart/april) van het B3 jaar

Uitsluitend voor deeltijders worden aparte bijeenkomsten gehouden in het najaarssemester.Studiepunten


U krijgt voor dit onderdeel geen studiepunten. Uw aanwezigheid echter bij alle bijeenkomsten is verplicht; bij het afstuderen moet men een verklaring kunnen overleggen dat is voldaan aan deelname en de opdrachten.

2.3.10 Harmonisation in the European Union 9 EC (RE7310A)

Docenten en spreekuren


To be announced


Inrichting van het onderwijs


Lectures


Doelstellingen/inhoud


The objective of this course is to explore the implications and manifestations of harmonisation in present and future European Community law and harmonisation of private law with amongst others reference to;

 • mutual recognition of (legal) qualifications,

 • telecommunications and the media,

 • environment and consumers, and with considerable emphasis,

 • European contract law

The examples have been selected on the basis their practical importance, but also in order to analyse relationships between the nature of the policy area concerned (subservient to the internal market – telecommunications, media; more autonomous - consumer, environment) and the harmonisation techniques employed. This, in turn, will lead to a critical analysis of the role of national law and courts after harmonisation.

Harmonisation as a technique has become subject to critical scrutiny and alternatives to old command-and-control type regulation are increasingly resorted to (private law agreements, taxes, subsidies, tradeable permits etc.)

At the same time, attention will be afforded to normative aspect of harmonisation which will revolve around the Court’s role in safeguarding the acquis by guarding against unlawful discrimination under the guise of flexibility, subsidiarity or minimum harmonisation.


Wijze van tentaminering


Written exams


Studie- en examenstof


Reader and EC Treaty.


Studielastverdeling


Lectures/seminars :20 hours

Preparation lectures/seminars :40 hours

Preparation exam :192 hours

Total (9 EC) :252 hours
2.3.11 International Institutional law 6 EC (RE7203C)

Docenten en spreekuren


 • Mw Dr. S.M. Trifunovska, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.40, tel. 024-(36)15988, e-mail S.Trifunovska@jur.ru.nl, Spreekuur: na het college of na telefonische afspraak

 • Secretaresse : Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.35, tel. 024-(36)15488, e-mail : internationaaleneuropeesrecht@jur.ru.nl.Inrichting van het onderwijs


The course will be held during the first semester (from September-December) and will consist of 10 lectures and 3 discussion sessions.

Doelstellingen/inhoud


The course is designed to provide students with knowledge and understanding of the concept and functioning of international governmental organizations (IO-s). During the course all major aspects of relevance for IO-s will be discussed, such as legal capacity, membership, decision-making, immunities and privileges and dispute settlement. In addition the course will deal with major areas of activities of IO-s, namely peace and security, cooperation in the field of trade and international structures of criminal justice.

Studie- en examenstof


A reader and a textbook. Detailed information will be given during the first session.

Wijze van tentaminering


Oral

Taal


English

2.3.12 Uitvoering en Handhaving Europees recht 6 EC (RE7309C)

Docenten en spreekuren


 • prof.mr. Y. Buruma, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.28, tel. 024-(36)13097/12185, e-mail Y.Buruma@jur.ru.nl

 • mr. J. Meulman (vakcoördinator), Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.44 , tel. 024 36 15 708, e-mail j.meulman@jur.ru.nl


Inrichting van het onderwijs


Het Europees handhavingsrecht betreft de bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van Europees recht, alsmede de europeesrechtelijke dimensies van het Nederlandse bestuurs- en strafrecht. Dat wil zeggen dat zowel de fraude tegen Europese gemeenschapsgelden en de ontwikkelingen in de derde pijler aan bod komen, als de wijze van implementatie in het Nederlandse recht van Europese normen.

In de colleges wordt behandeld:


Bestuursrechtelijk deel (J. Meulman)

 • Inleiding

 • Handhaving van EG-recht en nationale bestuurlijke organisatie

 • Doorwerking van Europeesrechtelijke beginselen in de Nederlandse rechtsorde

 • Bestuurlijke handhaving van Gemeenschapsrecht

Strafrechtelijk deel (Y. Buruma) • Economisch strafrecht en eerste pijler

 • Fraudebestrijding

 • Eurostraf- en procesrecht

 • Europa en de commune misdaadWijze van tentamineren


De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Studie- en examenstof


Nader bekend te maken

Studielastverdeling


Hoorcolleges/werkgroepen (contacturen) : 16 uur

Voorbereiding hoorcolleges/werkgroepen : 32 uur

Voorbereiding tentamen : 120 uur

Totaal (6 EC) : 168 uur2.3.13 Burgerlijk recht I en II

11 EC (RE7307) en 10 EC (RE7306A)

Docenten en spreekuren


 • prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.03, tel. 024-(36)12311,e-mail S.Kortmann@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak via de secretaresse, tel. 024-(36)12300

 • prof. mr. A.J.M. Nuytinck, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.37, tel. 024-(36)12387, e-mail A.Nuytinck@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak met hemzelf

 • mw. prof. mr. drs. C.H. Sieburgh, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.38, tel. 024-(36)11083, e-mail C.Sieburgh@jur.ru.nl

 • mr. N.E.D. Faber, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.23, tel. 024-(36)15565, e-mail D.Faber@jur.ru.nl

 • mr. B.F.L.M. Schim, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.36, tel. 024-(36)15534, e-mail B.Schim@jur.ru.nl

 • mw. mr. drs. I. Haazen, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.51, tel. 024-(36)11210, e-mail I.Haazen@jur.ru.nl

 • mw. mr. L.A. de Vrey, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.17, tel. 024-(36)10092, e-mail L.deVrey@jur.ru.nl

 • mr. W.Kolmans, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.17, tel. 024-(36)12279, e-mail W.Kolmans@jur.ru.nl

 • mw. mr. J.B. Spath, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.26, tel. 024-(36)12305, e-mail H.Spath@jur.ru.nl

 • mw. mr. J.C. Out, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.25, tel. (36)15539, e-mail C.Out@jur.ru.nl

 • mr. drs. J.W.A. Biemans, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.26, tel. (36)12522, e-mail J.Biemans@jur.ru.nl

 • mw. mr. L. Timmerman, Thomas van Aquinostraat 4, kamer 4.01.19, tel. 024-(36)11547, e-mail L.Timmerman@jur.ru.nl

Voor de spreekuren van de docenten gaarne contact opnemen met de secretaresse.

Vakcoördinatoren:


 • Burgerlijk recht I: mr. B.F.L.M. Schim (kamer 6.01.36)

 • Burgerlijk recht II: mw. mr. drs. I. Haazen (spreekuur ma 11.15-12.15 uur, kamer 6.01.51)Secretaresses van alle docenten:


 • mw. H.J. Jakobs, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.11, tel. 024-(36)12300, e-mail : burgerlijkrecht@jur.ru.nl

 • mw. M.L.J. Bonnier, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.33, tel. 024-(36)12250, e-mail : burgerlijkrecht@jur.ru.nl.Inrichting van het onderwijs


In het eerste semester worden hoorcolleges burgerlijk recht I en in het tweede semester worden hoorcolleges burgerlijk recht II gegeven (tweemaal twee uur per week). Daarnaast worden werkgroepen burgerlijk recht I en II gegeven (eenmaal twee uur per week).

Begin september 2005 zal een leidraad burgerlijk recht I en begin januari 2006 zal een leidraad burgerlijk recht II verkrijgbaar zijn.Studielast


De studielast bedraagt resp. 11 EC (Burgerlijk recht I) en 10 EC (Burgerlijk recht II). De studie-uren zijn te verdelen over de voorbereiding van en deelname aan de werkgroepen en de hoorcolleges, het schriftelijk uitwerken van de casusvragen, het maken van de essayopdracht, literatuurstudie en de voorbereiding van het tentamen.

Doelstellingen/inhoud


Na afloop van de cursus burgerlijk recht I en II dient de student kennis van en inzicht in de algemene beginselen en de algemene leerstukken van het Nederlandse vermogensrecht te hebben verkregen en in staat te zijn dwarsverbanden tussen het goederenrecht en het verbintenissenrecht te leggen.

Wijze van tentaminering


Schriftelijk

Essay


Dit vak kent een essay-verplichting. Zie voor meer informatie paragraaf 1.13.2 en 4.5 van deze studiegids.

Studie- en examenstof (onder voorbehoud)


Aan te schaffen en noodzakelijk te gebruiken wetboeken, rechtspraakverzamelingen en periodieken:

 • wetteneditie (Kluwer, Sdu Uitgevers of Ars Aequi's BW)

 • abonnement op Ars Aequi, juridisch studentenblad

Examenstof:

 • de stof, behandeld in de hieronder genoemde boeken

 • voorafgaand aan de colleges en werkgroepen wordt een leidraad verstrekt, waarin is aangegeven welke gedeelten der boeken tot de examenstof behoren en welke jurisprudentie verplicht is

Noodzakelijk te gebruiken boeken:

Burgerlijk Recht I (Goederenrecht):


 • Pitlo, Goederenrecht, 11e druk, Deventer 2001

 • Hijma-Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht (8e druk 2002)

Burgerlijk Recht II (Verbintenissenrecht):

 • Brunner-De Jong, Verbintenissenrecht algemeen, Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 4, Kluwer, Deventer, 2004

 • Studie-editie Asser-Hartkamp 4-I, 4-II en 4-III, Studie-editie t.b.v. Burgerlijk recht II, Kluwer, Deventer 20032.3.14 Burgerlijk procesrecht 6 EC (RE7308)

Docenten en spreekuren


 • mw. prof. mr. C.J.M. Klaassen, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.33, tel. 024-(36)12524, e-mail C.Klaassen@jur.ru.nl, secretaresse: mw. M.L.J. Bonnier, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.35, tel. 024 - (36)12250, e-mail M.Bonnier@jur.ru.nl

 • mw. mr. E.L. Schaafsma-Beversluis (vak-coordinator), Thomas van Aquinostraat 8, kamer 8.02.13, tel. 024-(36)13091, e-mail E.Schaafsma@jur.ru.nl, secretaresse: mw. I.A.M. Scheffer-Verweij, Thomas van Aquinostraat 8, kamer 8.02.02, tel. 024-(36)13088, e-mail : burgerlijkprocesrecht@jur.ru.nl.

Spreekuren van beide docenten worden op het eerste college bekend gemaakt.
Inrichting van het onderwijs


In het eerste semester wordt in de colleges aandacht besteed aan een beperkt aantal onderwerpen uit het burgerlijk procesrecht mede aan de hand van uitspraken van de Hoge Raad en artikelen die in een speciaal daartoe samengestelde reader zijn opgenomen, met name: procedurevormen, hoger beroep, bewijs, grondbeginselen, executie, partij-autonomie, verhouding burgerlijke rechter/bestuursrechter en internationale aspecten.


Studielastverdeling


Colleges: 26 uur

Voorbereiding colleges: 42 uur

Voobereiding tentamen: 100 uur

Totaal: 168 uur (6 EC)
Wijze van tentamineren


Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen door middel van open vragen.


Studie- en examenstof


 • P.A.Stein en A.S.Rueb, Compendium van het Burgerlijk Procesrecht, 15e druk, Kluwer Deventer, 2005

 • collegestof

 • reader behorend bij het college

 • eventuele aanvullingen worden in de loop van het jaar bekend gemaakt.2.3.15 Ondernemingsrecht 8 EC (RE7301)

Docenten en spreekuren


 • prof. Mr. G. van Solinge, Van der Heijden Instituut, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.02, tel. 024-(36)12051, e-mail G.vanSolinge@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • prof. mr. M.P. Nieuwe Weme, Van der Heijden Instituut, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.15, tel. 024-(36)11212, e-mail M.NieuweWeme@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • mw. mr. C.D.J. Bulten (contactpersoon), Van der Heijden Instituut, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.18, tel. 024-(36)15663, e-mail C.Bulten@jur.ru.nl, spreekuur: na afspraak

 • mr. N. Lemmers, Van der Heijden Instituut, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.16, tel. 024-(36)16083, e-mail N.Lemmers@jur.ru.nl

 • mr. E.Schmieman, Van der Heijden Instituut, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.10, tel. 024-(36)15740, e-mail: E.Schmieman@jur.ru.nl

 • secretaresse: mw. A.M.A.A. van Sonsbeek, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.07, tel. 024-(36)16209, e-mail : vanderheijdeninstituut@jur.ru.nlInrichting van het onderwijs


In het tweede semester worden wekelijks twee hoorcolleges van 2 uur gegeven. Ter aanvulling op deze colleges zal gelegenheid worden geboden deel te nemen aan 8 werkgroepen, waarin vragen worden behandeld aan de hand van actualiteiten, praktijkstukken en oude tentamenvragen. Voor deelnemers aan de werkgroepen is inschrijving verplicht (KISS).


Doelstellingen/inhoud


 • Het beschikken over kennis van regels neergelegd in de wet of in de rechtspraak die gelden voor organisaties met een privaatrechtelijk karakter. Het gaat daarbij zowel om de interne verhoudingen (aandeelhouders, bestuurders, toezichthouders, werknemers) als om de verhoudingen t.o.v. derden (schuldeisers, andere ondernemingen, leveranciers).

 • Het hebben van inzicht in het functioneren van organisaties en degenen die daarbij betrokken zijn.

 • Het kunnen analyseren van een casus (welke feiten zijn relevant, welke niet?) en het kunnen toepassen van regels (welke regels zijn van toepassing en in welke volgorde moeten zij worden toegepast?).

Het laatstgenoemde aspect zal met name in de werkgroepen aan de orde komen.
Wijze van tentaminering


Het tentamen zal schriftelijk worden afgenomen.


Studie- en examenstof


Verplichte literatuur en jurisprudentie (voorlopige opgave):

 • de stof behandeld in de colleges

 • P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, laatste druk

 • Syllabus Ondernemingsrecht Bacheloropleiding, laatste druk

 • nog bekend te maken jurisprudentie

Een gespecificeerde en definitieve opgave van de te bestuderen literatuur en jurisprudentie wordt opgenomen in de Syllabus Ondernemingsrecht Bacheloropleiding.

Aanbevolen arrestenbundel:


 • Uitspraken Ondernemingsrecht, samengesteld door Bartman en Wezeman, laatste editie

Te gebruiken wettekst: • Vennootschaps- en effectenrecht (Ars Aequi wetsedities), laatste druk òf

 • Rechtspersonen - incl. ondernemingsrecht en handelsrecht (Kluwer), laatste druk òf

 • Nederlandse Wetgeving (studenteneditie Kluwer of Sdu Uitgevers), laatste druk

 • Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht, laatste druk

Tijdschriften: • Ars Aequi (AA)

 • Nederlandse Jurisprudentie (NJ)

 • Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

 • Tijdschrift Ondernemingsrecht

 • Rechtspraak van de Week (RvdW)

 • Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)

 • Journaal Rechtspersonenrecht, Vennootschapsrecht, Effectenrecht

Naslagwerken: • Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-II, De rechtspersoon

 • Asser-Maeijer 2-III, De naamloze en de besloten vennootschap

 • Asser-Maeijer 5-V, Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap

 • Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap

 • Raaijmakers, Vennootschaps- en rechtspersonenrecht

 • Sanders/Westbroek, bewerkt door Buijn en Storm, BV en NV

 • Slagter, Compendium van het ondernemingsrecht2.3.16 Economie 4 EC (RE7311)

Docenten en spreekuur


 • Prof.dr. E. de Jong, coördinatie: prof.dr. E. de Jong, Thomas van Aquinostraat 5, kamer 5.1.24, tel. 024-(36)11974, e-mail: e.dejong@fm.ru.nl

 • spreekuur: op afspraak, secretaresse: mw. W.Theunissen, Thomas van Aquinostraat 5, kamer 5.1.74, tel. 024-(36)12754, e-mail: w.theunissen@fm.ru.nlDoelstellingen/Inhoud


De cursus is gericht op het verwerven van inzicht met betrekking tot de economische motieven van personen, de werking van markten, de betekenis van economie voor het recht en de economische betekenis van Europa voor Nederland.

Inrichting van het onderwijs


Het onderwijs zal worden gegeven in de vorm van 13 hoorcolleges ( van 2 uur). Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Verplichte literatuur


 • Woltjer, G., De economische manier van denken, 2de druk, Bussum 2002, Coutinho, ISBN 90 6283 313 6

 • Nentjes, A., Elementaire rechtseconomie, 2de druk, Groningen 2004, Stenfert Kroese, ISBN 90 20 73272 2

 • Reader Economie voor juristen 2005-2006
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina