2. Wat komen gaat Financieel overzichtDovnload 13.33 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte13.33 Kb.


Verslag ALV 04, Vereniging van Eigenaren Victori I (VVEI) 01-12-2010

Datum: 20 november

Plaats: Clemenshof

Opstellers: Jaap Bennema en Joop Smit

Bijlagen 1. Terugblik

2. Wat komen gaat

3. Financieel overzicht

4. Beplanting voorzijde pand

5. Richtlijnen bij brand

Aanwezig:

 • Ellen Bader

 • Ciel Bakker (voor het eerst)

 • Hans en Karin Beentjes

 • Jaap Bennema

 • Bert van Beukel en Ria de Ronde

 • Roel en Martha Borst

 • Kees en Mary van Dijk

 • Jos en Wilma Geerlings

 • Bert Hogervorst

 • Aad en Joke Kaandorp

 • Hans en Anita van der Kraan

 • Evert Rozendaal

 • Gerard van Otterdijk en Corrie Scheltema

 • Joop en Ria Smit

Afwezig:

Ergo, drie ‘appartementen’ goed voor 3 stemmen zijn afwezig en derhalve 14 wél zodat voor een besluitvormende vergadering het vereiste ‘quorum’-- tenminste 2/3 van het mogelijk aantal stemmen, in ons geval tenminste 12 – is bereikt.

4°Ledenvergadering VEVI

 1. Opening. Jaap Bennema opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en met name, enigszins verlaat, mevrouw Bakker die recent haar woning heeft betrokken en voor de eerste keer in deze vergadering is. Het verslag van de ALV 03 d.d. 20 maart 2010 wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd met grote dank aan Kees, die ook de agenda heeft vastgesteld.

 2. Oude en nieuwe actiepunten. De actiepunten die nog niet zijn afgehandeld komen onder punt 4 van dit verslag, mededelingen bestuur, aan de orde.

 3. Nieuwe actiepunten van de leden. Ria/Bert. (1) Leuk Logo op het briefpapier. (2) Laat de glazenwassers weten dat de kozijnen ook gewassen moeten worden.(3) Laat niet zomaar mensen binnen in het gebouw die dan allerlei dingen te koop aanbieden. (4) Kunnen er haken aan de deuren worden bevestigd zodat je ze even open kunt laten staan? (5) De extra fietsgoot is gebruiksvriendelijk: nu de schuifdeur nog? Hans/Anita brachten punt 5 ook op. Kees/Truike. (6) De extra parkeerplaats. Wat is erover afgesproken? Kan die ruimte worden gebruikt als opslag voor zand en strooizout?

 4. Mededelingen bestuur. Evert stelt het bestuur voor aan hen die het nog niet weten. Evert is voorzitter, Joop de secretaris, Aad de penningmeester en Roel het ‘technisch geweten’. Evert start met de oude actiepunten en toont die in een viewgraph: Terugblik (zie bijlage). Een ieder is het bestuur zeer erkentelijk voor hun actieve inzet waardoor de kosten relatief laag zijn. Het bestuur had een ieder gepolst over het voornemen om de zuidzijde van de garage af te sluiten en de manier waarop dat dit gefinancierd zou kunnen worden. De voorgestelde financiering is uit de post van het meerjaren onderhoud. Gezien de uitslag van de zorgvuldige inventarisatie, waarbij elk lid zijn/haar inbreng heeft gehad, heeft het bestuur stappen gezet. Roel: het is nu aanbesteed, het zal vermoedelijk in de tweede week van december worden geplaatst en dit alles in overleg met de gemeente. Er zullen twee roosters voor de nodige ventilatie worden aangebracht. De vergadering accordeert dit en geeft het bestuur het groene licht. Voorts licht Evert de punten van zijn terugblik toe. Alle actiepunten zijn uitgevoerd behalve de volgende: Wat komen gaat (zie bijlage). Er wordt gewerkt aan de oplossing voor de zware schuifdeur om die elektrisch te bedienen. EME zal dat uitvoeren. Verdere mededelingen van Evert: met de gemeente is overlegd om de oevers van de vijver te beplanten met laagblijvende vuurdoorn; beplanting voorzijde pand (zie bijlage) met de naam Siena op de gevel; het mooie logo, molentje met een haan die ‘victori’ kraait , is van Joop; het gebouw is verzekerd en er wordt gewerkt aan een collectieve onderhoudscontract inzake de CV/WTW m.i.v. januari 2011; ook wordt er gedacht aan het aankleden van de centrale hal; het pand is veiliger geworden door het aanbrengen van brandblusapparaten en branddekens. Wat het laatste betreft zijn er plannen om te gaan oefenen. Niet de brandstichting maar het gebruik van de middelen zullen worden beoefend alsmede de ontruiming (zie bijlage). Joop geeft een toelichting over een aantal andere zaken. De oploopgoot die nu provisorisch links ligt (gezien vanuit het betreden van het pand) en die eerst rechts was uitgeprobeerd zal worden geïnstalleerd . De meesten in de vergadering prefereren de huidige positionering. EME zal het definitief maken met een verzinkte goot. Er zal in de hal een publicatiebord worden opgehangen waarop mededelingen staan en ook de geboekte incidentele bezetting van de VEVI parkeerplaats. De plek is van ons allemaal en kan alleen bij inschrijving worden benut. De glasbewassing zal 6 keer/jaar plaatsvinden en de vraag om de kozijnen ook mee te nemen zal worden gehonoreerd. De evaluatie van de werkzaterdag van 18 september was een groot succes en roept ongetwijfeld om herhaling. De vuilcontainers en de container met zand/zout zijn neergezet en het werkt! Hulde aan het initiatief van Aad Bader die in al dat materiaal heeft voorzien. Hans Beentjes heeft substantieel bijgedragen aan de realisering van de brandblusmiddelen. Aad geeft een toelichting over onze gezonde financiële positie (zie bijlage) en de wijze waarop de plannen worden gefinancierd. De vergadering geeft instemming met het benutten van de overschotten op exploitatie 2010 en 2011 voor de geplande verbeteringen. Eventuele exploitatie-overschotten hierna kunnen gebruikt worden voor het terugstorten in de pot voor het meerjaren onderhoud. Vanwege het collectieve onderhoud CV/WTW zal de maandelijkse bijdrage met ca.€ 10/maand worden verhoogd. De fabrikant Brink heeft de fa. Van Wijngaarden aanbevolen. Roel en Joop gaan de onderhandelingen in en komen nog met details. Navraag naar de geopperde deurhaken wijst uit dat hiermee de garagedeur en bergings-tussendeuren wordt bedoeld. Roel gaat met een oplossing van deurstoppers aan de slag.

 5. Vanuit de vergadering. De leden zijn het bestuur zeer erkentelijk voor de vele activiteiten die zij voor ons hebben gedaan en nog doen. Het is inderdaad een dagelijks bestuur. Het blijkt dat Joop en ook Bert van Beukel, voor onze waarneming “automatisch”, kapotte lampen vervangen. Zeer bedankt! Het trappenhuis is erg warm, met name in de zomer, is daar wat aan te doen? Daarover zal worden nagedacht, aldus Roel. Onder de nieuwe actiepunten is opgebracht wat te doen met ‘ongewenste’ bezoekers die komen voor collectes, het verkopen van bloemen etc.. Na enige discussie blijkt er wel consensus te zijn voor de volgende gedragslijn; als één van ons met zo’n bezoeker te maken krijgt dan zal hij/zij verzocht worden om iedere bewoner via zijn buitenbel te benaderen. Ze moeten niet de vrijheid krijgen om vrij in het gebouw rond te gaan. Een ander punt dat opgebracht wordt is wat te doen indien er vakantieruil plaatsvindt? Het antwoord is om dat te laten weten aan het bestuur. Er is een suggestie om voor aller gebruik klaptafels en dito stoelen aan te schaffen voor feesten en partijen. Deze vraag ernaar is nog niet overtuigend en blijft nog hangen. Een groot zonnescherm, 7 m. breed, aan de buitenzijde van loggia’s is mogelijk. Jos heeft offertes bekeken, de orde van grootte is € 2500 excl. montage. Afgesproken wordt dat als er mensen zijn die interesse hebben zich bij hem kunnen opgeven. Jos is bereid om die aanvragen te coördineren zodat er wellicht een groepskorting mogelijk is. Teruggrijpend naar de vrijwilligers voor de kascommissie worden Bert van Beukel en Bert Hogervorst gevraagd zich schrap te zetten en te wachten op een oproep van Aad.

 6. Rondvraag. Op verzoek van het bestuur wordt de rondvraag ook gebruikt om een ieders mening te peilen over zijn/haar beleving van de kwaliteit van leven in Siena. Hieraan wordt door een ieder op een zeer positieve wijze uitdrukking gegeven. In het algemeen zijn de leden dik tevreden, zeker wat het bestuur betreft. Ellen pleit voor iets mee georganiseerd kontakt tussen de bewoners. Haar wens wordt onmiddellijk vervuld want Evert nodigt alle bewoners uit voor een Kerstborrel op zondag 19 december van 15:00 tot ca. 17:00 uur, namens de families Bader en Rozendaal. Niets meer aan de orde zijnde wordt deze vergadering onder dank voor de enthousiaste deelname afgesloten.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina