236. Liturgia Domestica A. GretsjaninovDovnload 15.26 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte15.26 Kb.

236. Liturgia Domestica A. Gretsjaninov
Eerste antifoon (ps.102 1-5)

Zegen, mijn ziel, de Heer,

Gezegend zijt Gij, o Heer.

Zegen, mijn ziel, de Heer,

En al wat in mij is,

Zegen Zijn heilige naam.

Zegen, mijn ziel, de Heer,

En vergeet

al Zijn vergeldingen niet.

Hij vergeeft al uw overtredingen,

Hij geneest al uw kwalen.

Die uw leven uit het verderf verlost,

En u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.

Zegen, mijn ziel, de Heer,

En al wat in mijn is,

Zegen Zijn heilige naam.

Gezegend zijt Gij, o Heer.

Tweede antifoon


Mijn ziel, zegen de Heer. De Heer zal ik loven mijn leven lang, Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

Vertrouwt op geen vorst: Hij kan het geluk niet schenken.

De Heer is Koning in alle eeuwen: uw God, Sion, heerst over alle geslagten

Gloria & Unigenitus


Na tweede antifoon (ps. 145)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij, die onsterfelijk zijt, en omwille van onze verlossing vlees hebt willen aannemen uit de heilige Moeder Gods en altijd maagd Maria, en zonder verandering mens geworden zijt; die gekruisigd zijt en de dood door uw dood hebt vertreden, Christus God, die een zijt van de heilige Drievuldigheid, en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Heilige Geest: red ons.

Trisagion


Heilige God, Heilige Sterke,

Heilige Onsterfelijke,

Ontferm U over ons.

Heilige God, Heilige Sterke,

Heilige Onsterfelijke,

Ontferm U over ons.

Heilige God, Heilige Sterke,

Heilige Onsterfelijke,

Ontferm U over ons.
Eer aan de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heilige God, Heilige Sterke,

Heilige Onsterfelijke,

Ontferm U over ons.

Cherubijnenlied


Wij, die de cherubijnen geheimnisvol uitbeelden, en de levenschenkende Drie-eenheid het driemaal heilig toezingen, laat ons nu alle aardse zorgen terzijde stellen. Amen.

Om de Koning van het heelal te ontvangen, onzichtbaar begeleid door engelenscharen.

Alliloeja.


Credo


Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,

eniggeboren Zoon van God,

voor alle tijden geboren uit de Vader.


Licht uit Licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus Hij heeft geleden en is begraven.

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

om te oordelen levenden en doden.

En aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader;

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

Amen.

Pax Hominibus


Barmhartigheid, vrede, een offer van lof.

En met uw geest.

Wij hebben ze bij de Heer.

Het is waardig en recht, u te aanbidden, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Eenwezenlijke en ondeelbare Drievuldigheid.


Heilig, Heilig, Heilig, de Heer Sabaoth. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de Naam des Heren, Hosanna in den hoge
Tot u zingen wij,

u loven wij,

u danken wij, Heer,

en bidden tot u, onze God.Hymn Of The Blessed Virgin


Waarlijk, het is waardig u zalig te prijzen, Moeder Gods, u, de altijd zalig geprezen, alreine Moeder van onze God.

U, eerbiedwaardiger dan de Che­rubijnen, en onvergelijkelijk glorie­rijker dan de Serafijnen, die ongerept God het Woord hebt gebaard,

in waarheid Gods Moeder :

u verheffen wij.Pater noster


Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,

Uw wil geschiede, zoals in de hemel,

zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Laudate Deum


(ps. 148:1)

Looft de Heer vanuit de hemelen,

Looft de Heer in den hoge.

Alliloeja (x)End Of The Liturgy


Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren, De Heer is God, Hij is ons verschenen.
Slotlitanie.

Geef ons uw zegen.Mnogaja leta.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina