28 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Heemstede het geamendeerde raadsbesluit ‘Nadere uitwerking oplossen knelpunten sportaccommodaties’ aangenomen



Dovnload 9.84 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte9.84 Kb.
Heemstede, 10 januari 2013
Aanvrager omgevingsvergunning en houder van omgevingsvergunning.
Chronologie


 • Op 28 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Heemstede het geamendeerde raadsbesluit ‘Nadere uitwerking oplossen knelpunten sportaccommodaties’ aangenomen.

 • Met dit raadsbesluit draagt de raad van de gemeente Heemstede het college van B&W van de gemeente Heemstede op ‘verlichting aan te brengen op de banen 1 t/m 8’ van Tennispark Groenendaal.

 • Op 21 december 2009 heeft Hollandlandschap Adviesbureau voor stad- en landschapsinrichting in opdracht van de gemeente Heemstede een rapport geleverd waarin Hollandlandschap Adviesbureau voor stad- en landschapsinrichting een vakinhoudelijk advies heeft geven op het gebied van ecologie, landschap en kort is ingegaan op de verlichtingstechniek inzake verlichting bij Tennispark Groenendaal. Met name is dit rapport ingegaan op de aanwezigheid van vleermuizen dit naar aanleiding van de inhoud van het reeds bestaande ecologisch onderzoek voor de Natuurwaardenkaart van Heemstede (R. de Beer, et.al 2008).

  • De belangrijkste conclusie van dit rapport was dat er een gerichte inventarisatie van het gebruik van het landschap en de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen diende plaats te vinden. Die inventarisatie moest worden uitgevoerd volgens het protocol van de Gegevensautoriteit Natuur.

 • Op 2 augustus 2010 wordt de Huurovereenkomst Tennispark Groenendaal gesloten tussen de gemeente Heemstede en de Stichting Tennispark Groenendaal. Deze huurovereenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2010.

 • Op 14 september 2010 heeft NatuurBeleven b.v. een rapport opgeleverd waarin deze gerichte inventarisatie wordt beschreven welke door NatuurBeleven b.v. is uitgevoerd. De belangrijkste conclusie van dit rapport:

  • Verlichting uitsluitend op de tennisbaan geen negatieve invloed zal hebben op de populaties vleermuizen. De overtrekkende vleermuizen, met name watervleermuis en rosse vleermuis, zullen weinig moeite hebben de lichtzone te ontwijken.

  • Beslissend voor de uiteindelijke invloed van het licht is de mate waarin ook de omgeving wordt ‘meeverlicht’. Met de huidige verlichting hebben de dieren op een afstand van ongeveer tien meter al weinig hinder van de verlichting. Is de zijwaartse uitstraling van het licht groter, dan beperkt dit het leefgebied van de vleermuizen.

 • Het rapport van NatuurBeleven b.v. adviseert dan ook aan de gemeente een verlichtingsplan te laten opstellen, waarbij

  • Verlichting niet sterker dan minimaal nodig voor dit type tennisbaan en het specifieke gebruik ervan.

  • Verlichting zo min mogelijk buiten het eigenlijke speelveld laten stralen;

  • Hiervoor zijn diverse technische oplossingen – hoogte van de masten, afschermen van de lichtbron, type lichtbron (LED is bijvoorbeeld beter te richten).

  • Scherm de tennisbaan af van de omgeving, bij voorkeur met dichte, hoge haag.

  • Kies een type lichtbron die geen violet en geen of weinig blauw (dat trekt insecten en vleermuizen aan) uitstraalt.

  • Stel een regiem in waarbij de verlichting wordt uitgeschakeld zodra het veld niet bespeeld wordt.

 • In mei 2011 levert AASportsystems het MOP voor het Tennispark Groenendaal betreffende het onderhoud welke door de verhuuder gedaan en betaald dient te worden.

 • Op 17 april 2012 levert Aerolux Nederland bv aan de gemeente Heemstede een verlichtingsplan voor het realiseren van verlichting op 8 banen van Tennispark Groenendaal welke aansluit bij de aanbevelingen, zoals deze gedaan zijn door NatuurBeleven b.v.

 • Op 8 mei 2012 heeft de gemeente Heemstede bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een ontheffing ex artikel 75 Flora- en faunawet voor het project "Verlichting tennispark Groenendaal" aangevraagd. Het verlichtingsplan, zoals opgesteld door Aerolux Nederland bv dient hierbij als basis.

 • Op 29 augustus 2012 ontvangt de gemeente Heemstede van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een beslissing op de aanvraag inzake Ruimtelijke ingrepen. De belangrijkste conclusie van deze beslissing is dat de gevraagde ontheffing niet kan worden verleend, omdat er geen sprake is van overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Dit houdt in dat het toegestaan is de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing uit te voeren.

 • Op 11 september 2012 vraagt het college van B&W een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van een lichtinstallatie op tennispark Groenendaal.

 • Op 9 oktober 2012 verleend het college van B&W de gevraagde omgevingsvergunning.

 • Op 20 november 2012 worden twee bezwaren ingediend tegen bovengenoemde beslissing om de omgevingsvergunning te verlenen.

 • Op 10 januari 2013 hoorzitting van de commissie voor bezwaarschriften inzake beslissing verlenen omgevingsvergunning.

 • Op 19 februari 2013 beslissing op bezwaar van college van B&W en verlenen nieuwe omgevingsvergunning met de voorwaarde te voldoen aan het advies van de welstandscommissie (groene lichtmasten).





De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina