2e Zondag van de Advent c eerste lezing Baruch 5,1-9Dovnload 6.41 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte6.41 Kb.
Nederlands
2e Zondag van de Advent C

Eerste lezing Baruch 5,1-9

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla de mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde. Voor eeuwig geeft God u de naam "Vrede door gerechtigheid" en "Glorie door vroomheid". Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang. Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, gedragen als op een koningstroon. God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van God. Ook de bossen en alle geurige bomen geven schaduw aan Israël op Gods bevel. Want God leidt het jubelende Israël in zijn heerlijk licht: met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven én met zijn gerechtigheid. 

Tweede lezing Filippenzen 1,4-6.8-11

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.

En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van, dat Hij die het goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Evangelie Lucas 3,1-6

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea; zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias die in de woestijn verbleef.

Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Van eucharistie naar levenJohannes de Doper was de laatste der profeten van het Oude Verbond vóór Christus. Hierop aansluitend bracht Jezus, dé profeet, verder inzicht in de geschiedenis der mensen door hen het goddelijk heilsplan te ontvouwen. De Geest die Hem in alle volheid bezielde, deelt Hij mee aan al de zijnen, zowel priesters als gelovigen. Door de verschillende gaven van zijn Geest (charismata) wil Hij de structuren van de Kerk telkens opnieuw bezielen en vernieuwen. Ieder moet nu die gaven laten ten goede komen aan allen, om zo de eenheid te bevorderen onder de stuwing van de Geest van Liefde.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina