31 januari 2016 18. 00 uur Thema: ‘Zing naar hartenlust



Dovnload 26.87 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte26.87 Kb.







31 januari 2016 - 18.00 uur

Thema: ‘Zing naar hartenlust

Medewerking:

Chr. Mannenkoor Rotterdam-Zuid en

Mannenkoor ‘Onderling Genoegen’ uit Nieuwendijk,

beiden o.l.v. Johan den Hoedt

 

Bert Kruis, orgel

 

Gerard de Haan, verbindende teksten

Inleidend orgelspel
Koor: Benedictus
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Samenzang (staande): Psalm 89 - verzen 1 en 8

(oude berijming - hele noten)


1 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,

uw waarheid t’allen tijd’ vermelden door mijn reên.

Ik weet hoe ’t vast gebouw van uwe gunstbewijzen

naar uw gemaakt, bestek in eeuwigheid zal rijzen:

zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken,

zo min zal uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.


8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht.

Uw vrije gunst alleen wordt d’ere toegebracht!

Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’eerkroon dragen

door U, door U alleen om ’t eeuwig welbehagen,

want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven

en onze Koning is van Isrels God gegeven.


Stil gebed, Votum en Groet (staande)
(gemeente gaat zitten)
Koor: ‘Troost nu mijn volk’
Koor en Samenzang: ‘Nader mijn God, bij U’
Koor en Gemeente,
1 Nader mijn God, bij U, zij steeds mijn bee.

Zij ’t levenspad soms ruw, gaat Gij maar mee!


Dan heeft de ziele rust; is van Uw trouw bewust.
Wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvreê.
2 en 3 Koor
Koor en Gemeente
4 En wenkt Uw eng'lenstoet eens opwaarts mij,
in 's hemels zonnegloed,verjongd en vrij.
'k Juich dan op hoger toon bij 't naad'ren van Uw troon.
'k Ben eeuwig nu Uw zoon en U nabij.
Samenzang: ‘Zie ons wachten aan de stromen’
1 Zie ons wachten aan de stromen aan de oever der rivier

straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier.

Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar d' eeuwigheid.

Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt.


2 Reeds zien wij de gouden straten van de hemelstad zo schoon

horen wij d’ontelb’re schare juub’lend juichen voor Gods troon.

Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar

d' eeuwigheid.

Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt.

3 Velen, die wij hier beminden zijn ons reeds vooruit gegaan

straks, vereend met hen voor eeuwig zullen w’ook voor Jezus staan.

Hoe de storm ook moge woeden op de reis naar

d' eeuwigheid.

Jezus is de trouwe Bootsman die ons altijd veilig leidt.
Samenzang: Psalm 23
Ik wil van God als van mijn herder spreken.

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.

Groen is het land waarin Hij mij doet komen,

fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.

Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,

opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.


Samenzang: Lied 23a
D’ Almachtige is mijn herder en geleide,

wat is er dat mij schort?

Hij weidt mij als een schaap in vette weide

waar gras noch groen verdort.

Hij drenkt mijn ziel in koele bronn-en beke.

Indien mijn geest verstrooi’

en afdwaal van de kudd-en rechte streke,

Hij brengt ze weer te kooi.


Samenzang: Lied 23b
De Heer is mijn herder!‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan wat’ren der rust.

Samenzang: Lied 23c
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

wijst mij een groene streek;

daar rust ik aan een stille stroom –

en niets dat mij ontbreekt.


Gebed
Koor: ‘Where No One Stands Alone’
Koor en Samenzang: ‘Er is een God die hoort’
1 en 2 - Koor

3 Koor en Gemeente


Van oost tot west, van zuid tot noord.

Mens zegt het voort. Mens zegt het voort.

Wordt ’s Heren liefde alom gehoord.

Mensenkind zegt het voort!

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen.

Maar zoekt het heil bij Jezus alleen.

Dat al uw hoop op Hem is gericht:

Jezus is ’t eeuwig Licht!


Samenzang: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,

Wond're stad zo hoog gebouwd


Nimmer heeft men op deez' aarde,

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

refrein
Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,


Luist'ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen


In het nieuw Jeruzalem.
4. Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem


In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refrein.
Samenzang: Lied 413 ‘Grote God, wij loven U’


Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken

Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuw’ge ongeziene,

looft uw liefde en zingt ervan. Alle eng’len, die U dienen,

roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
Koor: ‘My Lord, What a morning’

‘Vrede’
Samenzang: ‘Vaste rots van mijn behoud’


Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw¸ laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt.

Samenzang: Lied 887 ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’
1 Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Wees stil en weet: Ik ben uw God.

Wees stil en weet: Ik ben uw God
2 Ik ben het die u helen zal.

Ik ben het die u helen zal.

Ik ben het die u helen zal.
3 Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.

Op U vertrouw ik, goede God.
Samenzang: ‘Heer, God, U loven wij’
Heer, God, U loven wij.Heer, U belijden wij.

Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal uw naam.

Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer,

heel uw schepping door, eeuwig met 't engelenkoor:

Heilig, heilig! Heilig is onze God,

de Heer Ze-ebaoth.

Hemel en aarde

zijn van uw grootheid vol.(2x)

Halleluja (4x). Amen.

Halleluja (4x). Amen.


Samenzang: Lied 287 ‘Rond het licht dat leven doet’
Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor of tegenspoed zegen zoekt, mag binnen treden,

bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis.
Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede.

Paaslicht straal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen, -

licht dat dit geheim behoedt: God is goed.
Samenzang: Lied 725 ‘Gij boden rond Gods troon’
Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht

de weerglans verder draagt op vleugels van het licht,

draagt met uw stem ons mensenlied

opdat het zingt alleen voor Hem!


Ook ik zing voluit me de glorie van de Naam;

met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!

Dat tot het eind mijn leven lang

vol van gezang om Hem mag zijn!


Dankgebed
Collecten:1 Kerk 2 Bijzondere Diensten
Samenzang:Ga dan op weg’ (melodie Gezang 434)
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.

Ook al zijn pijn en verdriet voor geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd!

Ga en vertrouw op de Geest,

die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op je weg medemensen.

Doe aan een ieder wat jij aan jezelf toe zu wensen.

Dan onder ’t gaan,

zul je de ander zien staan –

en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.

Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.

Ga met Gods Woord,

dat je vandaag hebt gehoord –

dat zal je kracht zijn voor morgen.
Zegen
Samenzang: Amen, amen, amen
Koor: Spiritual Rhapsody
De volgende Zondagavondzang zal D.V. zijn

op 3 april 2016.


Dan, met medewerking van het

Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht en het Interkerkelijk Koor ‘El-Jakim’ uit Haarlem, beiden o.l.v. Ton van der Horst.


Bert Kruis, orgel.
Ank Steenkist, verbindende teksten





De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina