4 Het kwaliteitssysteem De gebruikersgerichte processenDovnload 20 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte20 Kb.
Kwaliteitshandboek Huize Eyckerheyde

4 Het kwaliteitssysteem

4.6.De gebruikersgerichte processen

4.6.6 Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers


versie C

 • Beoordeeld: 23/11/2012

 • Goedgekeurd: 23/11/2012

 • Geldig vanaf: 23/11/2012

Doel

 • Maatregelen nemen om te integriteit van de gebruiker te waarborgen. Hiertoe in het bijzonder maatregelen nemen tegen misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers. (SMK 1.3.3.)

Toepassingsgebied

 • Alle bewoners van Huize Eyckerheyde

Verwante documenten en hulpmiddelen

 • Informatieve bundel misbruik en geweld

 • Signalenlijst misbruik en geweld

 • Vragenformulier seksueel misbruik

 • Adressen vertrouwenscentra

 • omzendbrief VAPH: meldpunt voor GOG

 • registratieformulier VAPH : melding van GOG

 • folder Aditi VZW, seksualiteit en handicap

Definitie van misbruik(grensoverschrijdend gedrag) 

Misbruik is elke handeling (of het nalaten van een handeling) die resulteert in een significante inbreuk op de rechten, de lichamelijke en psychische integriteit, de waardigheid of het welbevinden van een persoon. Een handeling (of het nalaten van een handeling) is misbruik als redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de handeling (of het nalaten van de handeling) schade zal berokkenen.Werkwijze

Preventie

Communiceren met elkaar over grensoverschrijdend gedrag, in het team, met andere diensten, met families, met bewoners om taboes te doorbreken (hoe is nog niet ingevuld) vb op HOV bespreken en in teams, onderwerp bij gebruikersraad

Communicatie met bewoners kan bestaan uit pogen om bewoners bewust te maken van eigen grenzen, voor zichzelf en voor anderen. Weerbaar worden houdt in dat je leert om op te komen voor jezelf, dat je weet dat je nee mag zeggen, dat je zelf bepaalt wie en wat en hoe en…

Kennis hebben van risicovolle situaties in en buiten de voorziening. We denken hierbij aan onvoldoende toezicht, vb.’s nachts, bij toilet, alleen staan van begeleiding,…


Afgesproken schema’s mogen niet té strak gehanteerd worden. Bij onduidelijkheid is het belangrijk dit bespreekbaar te stellen in het team.
Bijvoorbeeld: onze bewoners komen vaker lichamelijk in contact met anderen of maken gebruik van lijfelijk contact als vorm van non-verbale communicatie. Dit zou snel als grensoverschrijdend gedrag (vb. schending van privacy of seksueel misbruik) geïnterpreteerd kunnen worden.

Kennis hebben van risicofactoren: • Cognitieve, sociale, emotionele, fysieke, communicatieve en zintuiglijke beperkingen

 • Zorgafhankelijkheid

 • Aangeleerde hulpeloosheid

 • Beperkt sociaal network

 • Kennis hebben van signalen in verband met seksueel misbruik (zie bijlage)

 • kennis hebben van meldingsplicht, ook al is er een taboe. We pogen de meldingsplicht laagdrempelig te houden door het aanstellen van twee vertrouwenspersonen.

 • Info geven aan nieuwe personeelsleden (opnemen in meter/peterblad dat risicovolle situaties, ricicofactoren, signalen en meldingsplicht dienen gekend te zijn) na verloop van bepaalde inwerkperiode 

Handelen

Bij vermoeden van misbruik bestaat er een meldingsplicht: signalen die kunnen wijzen op misbruik dienen altijd gemeld te worden.

De orthopedagoge en maatschappelijk assistente zijn vertrouwenspersonen waarop iemand die een vermoeden heeft van misbruik beroep kan doen.

Er kan ook rechtstreeks melding gemaakt worden bij een lid van het team seksueel misbruik. Het TSM vult samen met de melder het vragenformulier “seksueel misbruik” in. Hij kan hierbij gebruik maken van de signalenlijst.

Vaste leden TSM


 • directeur

 • vertrouwenspersoon

 • betrokken groepschef

 • betrokken hoofdopvoeder

 • het TSM zal andere betrokkenen contacteren indien nodig (o.a. arts, verpleging,…)

Het initiatief wordt genomen tot directe confrontatie met de verdachte om hem te confronteren met deze vermoedens.Het TSM evalueert de genomen actie en beslist:

Ofwel wordt er geoordeeld dat het vermoeden ongegrond is en dan wordt de procedure stopgezet. Bij deze beslissing onderzoekt het TSM wat de oorzaak is van het incident. De directie biedt officieel zijn verontschuldigingen aan de verdachte aan.

Ofwel wordt er geoordeeld dat het vermoeden gegrond is: een verder actieplan wordt opgesteld. Het TSM kan de informatieve bundel raadplegen om te zien welke stappen er nog genomen dienen te worden.Ze handelen ook volgens de richtlijnen in de omzendbrief van het VAPH over het meldpunt voor GOG.

Indien het vermoeden gegrond is moet er steeds overwogen worden of er mogelijk nog meer slachtoffers zijn én of er preventieve maatregelen dienen genomen te worden om meer slachtoffers te voorkomen. Na afloop van de procedure volgt een schriftelijke evaluatie door het TSM. Het evaluatierapport wordt bewaard door de directie.Registratie

Registratie

Wie

Indexering

Bewaartermijn

Vragenlijst seksueel misbruik

Directie

Chronologisch

Zo lang de bewoner hier is en minimum 10 jaar

Registratieformulier voor GOG van het VAPH

Directie

Chronologisch

idem

Evaluatierapport

Directie

Chronologisch

Idem
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina