4e Jaargang nDovnload 186.39 Kb.
Pagina1/3
Datum25.08.2016
Grootte186.39 Kb.
  1   2   3

groep 214e Jaargang nr. 2

Februari 2013

Begin van de vasten
Ten ingeleide
Ontsnapt aan de beeldenstorm
In de kerstvakantie heb ik een bezoek gebracht aan Utrecht. Ik ging direct naar het Catharijneconvent. Dit museum voor religieuze kunst uit Nederland is wat mij betreft toch sowieso al een aanrader. Nu was er de tentoonstelling “Ontsnapt aan de beeldenstorm”. Op deze tentoonstelling staat een groot aantal houten, stenen en pijpaarden beelden, gemaakt tussen 1450 en 1550 in Utrecht, beelden die de beeldenstorm overleefd hebben. (De tentoonstelling is er nog tot 24 februari, net als de rest van het museum zeer de moeite waard).

Later moest ik denken aan de “beeldenstorm” uit de jaren 1960 en 1970, toen veel kerken werden gesloopt. Ook toen verdwenen veel beelden uit kerkgebouwen. Je zag ze op rommelmarkten, ze werden verkocht aan parochianen, opgeslagen, maar de meeste verdwenen met de sloop van het gebouw. Wie weet is er over 500 jaar wel ergens een tentoonstelling over deze tweede beeldenstorm.


Bij de fusie van de parochies, zoals die op dit moment hier aan de rechter maasoever wordt afgerond, hoeven vooralsnog geen kerkgebouwen te verdwijnen. Drie van de vier parochies van de H. Johannes hebben in het verleden al te maken gehad met kerksluitingen. Nog niet zo lang geleden is de Hildegardiskerk heringericht om plaats te maken voor beelden uit de onlangs gesloten Familie- en Barbarakerk. Ook in de Albertus de Grote staan beelden van de OLV van de Rozenkrans aan de Provenierssingel. En ook in de Paradijskerk kunnen we jaarlijks de kerststal uit de oude Josephkerk bewonderen.

Bij de fusie van de vier parochies moet iedere kerk een lijst met bezittingen indienen. Zo kan worden voorkomen, dat in de toekomst zaken verloren gaan, waar we nu in onze kerken zo aan gehecht zijn. Zo blijven hopelijk beeldenstormen, zoals uit het verleden ons in de toekomst bespaard. Al blijft een tentoonstelling hierover wel de moeite waard.


Frank Jacobs

! afwisselend schrijven de redactieleden van de parochies voor pagina twee

een column ! De agenda met vieringen van de drie kerken vindt u vanaf blz. 32.

Mijmeren over een saaie tijd
De kop van 2013 is er weer af. De geboorte van Jezus is in de ijskast gezet en we spoeden ons naar de Veertigdagentijd. Altijd een wat saaie, langdradige periode, die tussen Kerst en Pasen, en die tegenwoordig ook nog op een vreselijke manier vergald wordt door het niet aflatende geëmmer over het wel of niet doorgaan van de Elfstedentocht, wanneer het twee nachten gevroren heeft. Bladvulling voor de media, zullen we maar zeggen.

Op 13 februari is het Aswoensdag. In vrijwel alle kerken van de Federatie kunnen we terecht voor het halen van een askruisje, een ritueel dat velen nog altijd aanspreekt. Zou dat nog een overblijfsel zijn uit onze jeugd waarin we met vele scholen ’s morgens vroeg naar de kerk gingen (moesten)? Ik herinner me dat je altijd probeerde om het kruisje zo lang mogelijk ongeschonden op je voorhoofd te laten zitten. Het was weer eens iets anders dan gewoonlijk in de kerk. Dat het de bedoeling was om je het besef bij te brengen dat het leven eindig is, dat we “stof zijn en tot stof zullen wederkeren” drong lang niet altijd door. We bleven hangen in het kruisje dat op je voorhoofd getekend werd; we leefden niet met het idee dat we stof zijn. De dood leefde niet in onze gedachten en in ons doen en laten. Het terugkeren naar de situatie van voor je geboorte is duidelijker aanwezig wanneer je ouder wordt. Het lijkt er een beetje op dat Aswoensdag de start is van een hele lange periode van een soort Allerzielen.

Maar dat is de bedoeling niet van de Veertigdagentijd. Al tijdens de Advent is een behoorlijk aantal mensen uit onze Federatie druk doende om de zg. Vastenkalender samen te stellen, waarbij ze invulling proberen te geven aan deze periode met activiteiten die gericht zijn op soberheid en bezinning. In kerken en parochiezalen komen vanuit allerlei andere kerken mensen bijeen om de soberheid te beleven in eenvoudige maaltijden en in het met elkaar in gesprek gaan en zich bezinnen op de eigenlijke inhoud en betekenis van de boodschap van het evangelie. We zijn immers op weg naar Pasen, het kernfeest van de christelijke kerken.

In samenkomsten waarin we met elkaar bidden, nadenken en vooral ook met elkaar delen, proberen we ons te sterken in de overtuiging dat we er voor elkaar zijn, dat we waar kunnen maken dat we naar Gods beeld geschapen zijn. In de periode vóór Pasen staan we daarom stil bij Jezus, die door zijn manier van leven, door zijn woorden en uiteindelijk door zijn lijden en dood ons laat zien wat het betekent om naar het beeld van God geschapen te zijn. Jezus heeft voor zijn dood gewerkt aan het vormen van een nieuwe samenleving die daarna in zijn geest van start ging en wij mogen deel uitmaken van die gemeenschap. Hij heeft erg veel nadruk gelegd op de gelijkheid van alle mensen en op de verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben. Voorheen werd in de vastentijd van ons gevraagd om hier individueel aan te voldoen door matiging bij eten en drinken. Zélf sober zijn. Nú ligt de nadruk meer op de verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben: delen met elkaar, niet alleen in materiële zin, maar ook in de vorm van aandacht voor elkaar hebben, naastenliefde. Eigenlijk brengt de Veertigdagentijd ons hetzelfde wat we iedere zondagsviering centraal stellen: samenkomen om met elkaar te bidden, ons te bezinnen, met elkaar het brood delen en onze overtuiging versterken dat de liefde voor God en voor onze naaste in elkaars verlengde liggen. En we kunnen hieraan wat extra’s toevoegen door te delen met hen die het minder hebben dan wij: door aan de Vastenaktie ruim aandacht te schenken. En dat hoeft niet te gebeuren in een grafstemming. Het kan gewoon met een blij hart.


Leo Lieverse
Vastentijd: een tijd voor bezinning en aandacht voor een ander
De adventtijd, Kerst en oud- en nieuw….het ligt nog maar zo kort achter ons. En toch gaan we ons alweer voorbereiden op de komende Paastijd. Zoals elk jaar doen we dat door middel van de Vastentijd: een tijd voor bezinning en ‘minderen’. Zodat we in staat zijn onze gebeden, gedachten en zo mogelijk financiële middelen in dienst te stellen van onze medemens: dichtbij en ver weg.

Traditioneel doen wij dit ook door middel van de Vastenaktie. Iets belangeloos schenken aan mensen die het hard nodig hebben.

Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. Tienduizenden mensen ontvluchten daar jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld. Ze gaan op weg naar ‘het beloofde land’: de Verenigde Staten. Ze zoeken daar een toekomst voor zichzelf en hun kinderen; een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van deze mensen bereikt ook daadwerkelijk de VS alwaar ze in de illegaliteit werk weten te vinden. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ontgoocheld, beroofd en vaak gewond komen ze terug, zoekend naar opvang voor hun schrijnende situatie.
De zusters Calabrinianas halen zoveel mogelijk mensen die teruggestuurd zijn op van het vliegveld. Zij vangen deze migranten en hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Zuster Valdete, die de leiding heeft over deze opvang, wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God”. Een moedige uitspraak. Graag willen wij onze steun geven aan deze fantastische zusters die zichzelf daadwerkelijk in dienst van hun medemens stellen.
Het Vastenaktie campagne project stelt zich de volgende doelen:

- Het helpen van 16.000 migranten in Honduras die aankomen op de

luchthaven. Ze krijgen onder andere tijdelijk onderdak, medische

hulp, transport, eten en psychologische ondersteuning;

- Het helpen van 225 migranten door middel van een

beroepsopleiding;

- Ondersteuning van 150 kansarme kinderen met leerproblemen;

- Het geven van computer- en informaticalessen aan zo’n 100

jongeren;

- Het helpen van ruim 1.000 kinderen en vrouwen via socialeintegratie- en begeleidingsprogramma’s.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer uw financiële steun wilt geven. Dat kan, zoals elk jaar, in de kerk maar ook via Gironummer 5850 ten name van de Vastenaktie. De zusters en de migranten zijn u dankbaar!
Namens de MOV groepen, Carla Korfker

Benoeming van vicarissen
Met ingang van 1 januari 2013 zal Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, twee priesters van het bisdom benoemen tot bisschoppelijk vicaris: dr. A.J.M. van der Helm (50) voor het regio-vicariaat Den Haag en drs. H.M.W. Egging (54) voor het regio-vicariaat Rotterdam.
De benoeming tot bisschoppelijk vicaris geldt voor de duur van drie jaar. Dr. A. van der Helm en drs. H. Egging blijven naast hun taak als vicaris (0.5 fte) werkzaam in het parochiepastoraat (0.5 fte) vooralsnog in de steden Den Haag en Rotterdam. Zij zullen ten behoeve van hun werkzaamheden als vicaris een werkplek krijgen in het bisdomkantoor aan het Koningin Emmaplein te Rotterdam.
Het regio-vicariaat Den Haag omvat de volgende parochies/federaties of clusters: H. Augustinus te Wassenaar e.o, St. Barnabas te Haastrecht, H. Bartholomeus te Schoonhoven, St. Jan de Doper te Gouda e.o., St. Maarten te Sassenheim e.o., H. Nicolaas te Zoetermeer, Pax Christi te Woerden e.o. (inclusief het werkgebied H. Gabriël van de bedroefde Maagd te Haastrecht), HH. Petrus en Paulus te Leiden e.o., vicariaat De Merenwijk te Leiden, H. Thomas te Alphen a/d Rijn, De Vier Evangelisten te Den Haag, H. Willibrordus te Lisse e.o., federatie HH. Clara en Franciscus te Langeraar e.o, cluster Den Haag Noord te Den Haag, cluster Vlietstreek te Leidschendam-Voorburg-Rijswijk.
Het regio-vicariaat Rotterdam omvat de volgende parochies/ federaties of clusters: De Heilige Familie te Oud Beijerland e.o., De Goede Herder te Schiedam e.o., H.H. Michaël en Clemens te Rotterdam, H. Nicolaas Pieck en Gezellen te Rhoon e.o., H. Theresia van Avila te Dordrecht e.o., federatie Driestromenland te Gorinchem e.o., federatie St. Franciscus, tussen duin en tuin te Honselersdijk e.o., federatie IPV-5 te Rotterdam-Oost, federatie H. Maria Magdalena te Rotterdam-Zuid, federatie Oostland te Berkel en Rodenrijs e.o., federatie Rotterdam Rechter Maasoever te Rotterdam, cluster Sint Ursula- O. L. Vrouw van Sion te Delft e.o.
Naast de twee bisschoppelijk vicarissen, blijft mgr. dr. H.A. Verbakel (58) vicaris generaal van de bisschop. Sinds 1 september 2012 werkt vicaris generaal Verbakel tevens parttime (0.6 fte) in de parochies H. Ursula te Delft en O.L.Vrouw van Sion (Den Hoorn, Maasland, Schipluiden).
De vicaris generaal heeft in het bisdom bovendien als bijzonder aandachtsveld de migrantenparochies, vicaris Van der Helm de oecumene en vicaris Egging het religieuze leven in het bisdom.

Voor het Voetlicht: Luthson Isenia en Anatefca T’Djaoen
Luthson:
Mijn eerste keer in de Paradijskerk

Zomer 2010


Iets over mij zelf

Geboren op 17 december 1986 in Curacao. Katholiek opgegroeid. Vanaf mijn jonge jaren heel veel interesse in sport. Tot de dag van vandaag speel ik basketbal en voetbal recreatief. Ik ben nu in mijn afstudeerjaar van de opleiding Klinisch Chemisch Analist. Ik hou van dieren en heb zelf twee chihuahua’s. Ik ben misdienaar vanaf november 2010.


Dààrom juist de Paradijskerk

Gehoord van mijn vriendin dat het een leuke kerk is. Ik ging voor mezelf kijken en meteen voelde ik me thuis. Als je samen met de medekerkgangers ben, krijg je het gevoel dat het je familie is.


Boek, schrijver

Niet echt een boek-lezer maar een filmkijker. Jurassic park 1,2 en 3 by Steven Spielberg.


Het nieuwe jaar 2013

Afstuderen in juni 2013 en remigreren in november 2013 naar Curacao.


Hier heb ik niets mee

Negatief ingestelde mensen.


Ik wil nog…

Een wereldreis.


In het vliegtuig zou ik zitten naast…

Kobe Bryant (mijn basketbal idool) en/of Will Smith (mijn film idool).Mooiste moment

24 december 2010 kerstnacht, toen ik deelnam aan de kerstviering als misdienaar. Ik heb nog nooit zo’n mooie kerk gezien met alle versieringen.


Ontspannen

Stilte.
Vakantie

Curacao.
Dit wil ik nog wel even kwijt…

Ik zou graag meer jongeren zien bij de de kerk. Geloof is heel belangrijk voor mij en mijn familie.Anatefca:
Mijn eerste keer in de Paradijskerk

Was ongeveer 6 jaar geleden samen met een tante van mij. Ik ben in een katholiek gezin opgegroeid. Zondag naar de kerk gaan zat er diep in. Toen ik naar Nederland verhuisde miste ik het spirituele/geloofsgevoel. Ik was op zoek naar een gemeenschap/ parochie waar ik me in thuis kon voelen. Deze heb ik in de Paradijskerk gevonden en sindsdien ben ik daar bijna elke zondag te vinden.


Iets over mijzelf

Ik ben een 24-jarige student en kom uit Curacao. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de Master-opleiding Zorgmanagement. Ik ben een heel vrolijk en spontaan type. Kan goed en makkelijk met anderen omgaan . Verder ben ik erg nieuwsgierig. Ik sta snel open voor nieuwe en uitdagende voorstellen.


Dààrom juist de Paradijskerk

De Paradijskerk is klein en persoonlijk. Iedereen kent elkaar, ook al is het alleen van gezicht. Dit vind ik prettig, een veilig gevoel. De voorgangers hebben ook aandacht voor hun parochianen/bezoekers. Je aanwezigheid wordt opgemerkt.


Hier heb ik niets mee

Gamen (xbox, playstation etc.), computerspelletjes. Ik vind dat men erg asociaal van wordt. Maar pingen en app’en op je blackberry en iphone mag nog wel.. hahaha :p Maar natuurlijk niet in een gezelschap ;)


Ik wil nog…

De hele wereld rondreizen! Dubai, Tokyo, Hawaii, Bora Bora.. Staan allemaal zeker op mijn lijst.


Mooiste moment

Mooiste momenten zijn die samen met mijn familie en vrienden.


Vakantie

Als het maar vakantie is!! Mijn hart ligt wel het dichtst bij een zonnige dag op een witte strand, mooi blauwe hemel en een cocktailtje in mijn hand.


Dit wil ik nog wel even kwijt…

Ik zie graag meer jongeren naar de kerk gaan. Of met andere woorden dat het spirituele gevoel onder jongeren sterker wordt. Dit zal naar mijn mening de balans in het dagelijkse leven verbeteren.

Naar de kerk gaan hoeft geen verplichting te zijn, misschien is dit de gedachte van veel mensen. Daarnaast is/kan de huidige negativiteit omtrent de katholieke kerk de oorzaak zijn dat het vertrouwen in de katholieke kerk en voorgangers kwijt is. Maar dit hoort niet zo te zijn. We moeten ons vertrouwen niet in de kerk of voorgangers te zetten, maar in God, de Vader.

Orgelagenda Rotterdam Orgelstad Februari - MAART 2013
Vrijdag 1 februari, 20.15 uur CONCERTGEBOUW DE DOELEN

Geert Bierling / Live filmbegeleiding en improvisatie van ‘The Hunchback of Notre Dame’ (versie 1923) Toegang: € 9,- - € 22,-

Kaartverkoop www.dedoelen.nl of kassa 010 2171717

Zaterdag 9 februari, 16.00 uur OUDE OF PELGRIMVADERSKERK

Gerard van der Zijden, orgel en David Cohen, countertenor

J.S. Bach, G.F. Händel, A.Vivaldi - Nisi Dominus

Zaterdag 16 februari, 16.00 uur CITYKERK HET STEIGER

Aad van der Hoeven

Zaterdag 23 februari, 16.00 uur PARADIJSKERKAad Zoutendijk Werken van Boëly, Van Eyken en Graun - Orgelconcert in g moll Toegang vrij, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden.

Nieuws van het Citypastoraat Paradijskerk
Zorg en welzijn in de wijk

In de maand december heeft de Centrumraad nog eens goed nagedacht over de invulling van het welzijnswerk in de wijk Oude Westen. Dit mede naar aanleiding van de grote ongerustheid onder de bewoners en werkers in de wijk. Er is een compromis gesloten: het welzijnswerk zal ondersteund gaan worden door Radar en de Aktiegroep die al vele jaren een vertrouwd gezicht in de wijk is, zal in functie blijven. De bewoners zijn met name verheugd dat enkele vertrouwde opbouwwerkers niet overgeplaatst worden maar zich voor de wijk mogen blijven inzetten.


Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam (L&R)

Het citypastoraat hoopt samen met het Platform L&R te komen tot oprichting van een ‘Eiland van Hoop’ in Centrum/Oude Westen. In december heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden. Een voorzichtige verkenning van elkaars meningen. De besprekingen krijgen een vervolg. We hopen dat gaandeweg nog meerdere niet-christelijke organisaties zullen willen aansluiten om zo uit te kunnen groeien tot een breed spectrum van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die samen in gesprek zijn over de problematieken die mensen in de wijk bezighouden.


Oecumene

Elke dinsdagmiddag is er van 12.15 -12.35 uur Alledagkerk in de Laurenskerk – Eenheid in verscheidenheid. Voorgangers in deze korte meditatieve diensten zijn predikanten/pastors uit de diverse citykerken. Het rooster voor de maand februari is als volgt:

5 februari: ds. Jan Manni; 12 februari: ds. Bert Kuipers; 19 februari: pastor Hans de Rie; 26 februari: ds. Helene Perfors. Na de dienst is er een orgelconcert op het grote Marcussen-orgel. Iedereen is van harte welkom!
Taizé-gebed

De pelgrimage van de broeders van Taizé in Rome met 40.000 jongeren uit heel Europa is weer voorbij. Iedereen is weer teruggekeerd naar zijn of haar eigen leefomgeving. We hebben bij het Taizé-gebed in de Paradijskerk al weer enkele jongeren gesproken die met veel enthousiasme hun ervaringen vertelden. Misschien heeft u wel de uitzending van RKK en EO gezien op 29 december met een impressie vanuit Rome. We zijn dankbaar met de jongeren dat ze met zovelen daar in Rome een onvergetelijke tijd hebben kunnen meemaken. Ervaringen die ze voor hun verdere leven als een rijke schat met zich mee zullen dragen. We hopen met de jongeren die elke week trouw naar het gebed komen dat de groep in dit nieuwe jaar zal groeien. Het Taizé-gebed is elke vrijdagmiddag in de Paradijskerk van 17.30 – 18.00 uur. Op de eerste vrijdag van de maand (1 februari) wordt het gebed afgesloten met het zingend bidden rondom het kruis. Op vrijdag 15 februari is er na het gebed de gezamenlijke maaltijd gevolgd door een workshop. Zie voor meer impressies en informatie: www.taizeinrotterdam.nl


Vaste activiteiten van het citypastoraat in februari

Elke dinsdagmiddag is er van 14-16 uur Inloopmiddag in de kerk om even op adem te komen, een kaarsje aan te steken of voor ontmoeting met een kopje koffie of thee.

Elke woensdagmiddag is er Stiltecentrum van 12-14 uur. Het is dan echt stil in de kerk. Stilte om te bidden of te mediteren.

Elke vrijdagmiddag van 17.30 -18 uur het Taize-jongerengebed waarbij iedereen van harte welkom is. Na afloop is er altijd de ontmoeting in de Ark met een kopje thee. Op vrijdag 15 februari organiseren de jongeren met elkaar een maaltijd in de Ark.

Elke zaterdagmiddag is er Gastvrije kerk van 14-17 uur. Om 16 uur wordt Gastvrije kerk meestal afgesloten met een kort moment van bezinning. Zo is er op 2 februari een Vesperdienst m.m.v. Vesperkoor o.l.v. Wouter Blacquiere, op zaterdag 23 februari een orgelconcert en op zaterdag 17 februari geen meditatief moment met mediatieve muziek en een meditatie. Op zaterdag 9 februari zal er geen meditatief moment zijn i.v.m. priesterwijding van Robin Voorn.

Voor vragen of persoonlijk gesprek kunt u altijd terecht bij citypastor Hans de Rie, jderie@mac.com / 06-22424422.

Iedereen is van harte welkom bij de activiteiten van het citypastoraat.

Citypastor Hans de Rie


Gezamenlijke voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten
Het pastoresteam wil catechetische activiteiten in de federatie gaan bundelen. Deze activiteiten vinden plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Hopelijk krijgt het “Laurentiushuis” ooit een vaste locatie. Op dit moment vinden de activiteiten op verschillende locaties plaats.

Dit voorjaar start het pastoresteam met een drietal catechetische projecten. Voor aanmelding neemt men contact op met de pastor van de locatie.


Basiscursus katholiek geloven

Deze cursus is bestemd voor: mensen die katholiek willen worden; katholieken die wel gedoopt zijn maar nog geen andere sacramenten (Vormsel, Communie) hebben ontvangen; katholieken die zich graag systematisch in hun geloof willen verdiepen.


De cursus wordt jaarlijks gegeven en begint met het meevieren van de eucharistieviering van Aswoensdag in de kathedraal. Er zijn vervolgens 10 maandelijkse bijeenkomsten op de derde donderdag. Het programma dat nu start, loopt tot Pasen 2014.

De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de Hildegardiskerk, Hammerstraat 20 van 20.00-22.00 uur.

De kosten voor deze cursus bedragen 25.00 E. Wie dit jaar wil deelnemen, moet zich aanmelden vóór 1 februari.
Doopvoorbereiding

De doopvoorbereiding bestaat uit een tweetal bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het doopsel en een liturgische over de doopviering.

Voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie worden gedoopt, is er een gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het doopsel. De avond wordt begeleid door pastor Gerda Martens.

Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders ook een bijeenkomst met de pastor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de doop wordt besproken. Met hem wordt afgesproken waar en wanneer het doopsel wordt toegediend.

De catechetische doopvoorbereiding vindt een keer per maand plaats op een maandagavond in het parochiecentrum De Vier Evangelisten, Wilgenplaslaan 190 van 20.00-22.00 uur.

De kosten van deze avond zijn 10.00 E. te betalen op de avond zelf .


Huwelijksvoorbereiding

Voor mensen van de parochies binnen de federatie die willen gaan trouwen is er – naast de gesprekken met de pastor die het huwelijk inzegent – een cyclus van twee gezamenlijke voorbereidingsavonden onder leiding van pastor Gerda Martens.


Er zijn drie cycli voorzien, waaruit gekozen kan worden:

Cyclus 1: donderdag 17 januari en donderdag 7 februari;

Cyclus 2: donderdag 11 april en donderdag 2 mei;

Cyclus 3: donderdag 12 september en donderdag 10 oktober.

De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de Hildegardiskerk, Hammerstraat 20 van 20.00-22.00 uur.

De kosten voor deze voorbereidingsavonden bedragen 20.00 E te betalen op de eerste bijeenkomst.


Namens het pastoraal team, Portefeuillehouder catechese

Pastor Gerda Martens
Jaar van het Geloof
De Pastores van de Rechter Maasoever bieden, ieder vanuit hun eigen kennis, kunde en creativiteit, verdiepingsmomenten aan in het kader van het Jaar van het Geloof. Zes pastores, zes avonden, zes verschillende invalshoeken en uiteraard ook op zes verschillende locaties. Zo kan het Jaar van het Geloof een aanleiding zijn om elkaar te ontmoeten, te inspireren, en over eigen grenzen heen te gaan. Van harte uitgenodigd!
Dinsdag 19 februari: Katholieken en de Bijbel

Katholieken waren niet de grootste Bijbellezers. Het Tweede Vaticaans Concilie besloot de gelovigen via de liturgie meer met de Bijbel vertrouwd te maken. Waar vóór het concilie Epistel en Evangelie tot de voormis gerekend werden, ziet het Concilie in de eucharistieviering twee belangrijke onderdelen: “de tafel van het woord van God” en “de tafel van het Lichaam van Christus”. Op deze avond zullen we bezien, hoe de tafel van het woord is ingericht.

Inleider: Pastoor R. Gouw

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: pastorie Lambertuskerk, Hoflaan 121 - tel. 010-4123690.
Dinsdag 19 maart: de film: Lourdes!

Christine, een rolstoelpatiënte, maakt een pelgrimstocht naar Lourdes. Op deze iconische locatie wordt ze op een morgen wakker, schijnbaar op miraculeuze wijze genezen. Terwijl Christine zich hardnekkig vastklampt aan kans op geluk, wekt haar genezing zowel bewondering als jaloezie op.


Lourdes, een poort naar het geloof. Voor veel pelgrims is een bedevaart naar Lourdes een hernieuwing van hun geloof. Verschillende elementen kunnen daarbij helpen: vieringen, momenten van stilte, een gebed bij de grot of een inspirerend gesprek. We kijken naar de film Lourdes aan de hand van de vijf geloofselementen van een bedevaart: Kruisteken, Rots, Bron, Licht, Nieuw leven. Met nagesprek en ter voorbereiding van onze Bedevaart in het najaar!
Inleider: Pastor Rob Lijesen

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Locatie: Theater LantarenVenster: Otto Reuchlinweg 996 op de Wilhelminapier, mooi gelegen aan de Rijnhaven, Per openbaar vervoer te bereiken met de metro en de tram (lijn 20, 23 of 25)

Kaarten te bestellen via de website van het theater: www.lantarenvenster.nl of per email: rotterdamlourdes2013@live.nl.

De gebruikelijke kortingspassen zijn geldig. Zonder korting € 9,00.
Verder in het jaar staat nog gepland:

Maandag 22 april: Gaudium et Spes, Pastoor Henri Egging

Maandag 27 mei: De Schoolkatechismus toen, en nu?

Pastor Gerda Martens

Maandag 16 sept.: Liturgie na Vaticanum II. Pastoor Chr. Bergs

Dinsdag 15 okt.: Spiritualiteit en Evangelisatie.

Pater J. van Duijnhoven o.p.
Pastor Rob Lijesen, teamcoördinator  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina