70 XLII aanvulling op het archief van de Bond van Nederlandse Onderwijzers te LeeuwardenDovnload 231.81 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte231.81 Kb.
  1   2   3

Archieven Noordertrimdeel Leeuwarderadeel


70 XLII AANVULLING op het archief van de Bond van Nederlandse Onderwijzers te Leeuwarden.
Het Historisch Centrum Leeuwarden was al langer in het bezit van verreweg het grootste deel van het archief van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, afdeling Leeuwarden.

In mei 2004 kwam er via de Documentatiestichting Leeuwarderadeel echter aanvullend materiaal, dat hieraan nog ontbrak, in beheer van het HCL.

Het betreft een notulenboek en enige correspondentie met de secretaris van de bond, dhr. F.U. Schmidt.

Januari 2005, Ger Boersma

6-A


Notulen, vastgesteld en gearresteerd, der huishoudelijke vergaderingen van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, afdeling Leeuwarden, 17 december 1892 – 21 oktober 1893.

1 deel (kahier).16-A

Correspondentie met de secretaris van de bond, de heer F.U. Schmidt, onderwijzer te Stiens, 1892 – 18 93.

1 omslag.203 Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van het waterschap “DE BALKENDSTER POLDER”, 1844 – 1974.
Op 13 juni 1841 besluiten de eigenaren en gebruikers van de landen tussen de dorpen Finkum en Hijum, resp. De Finkumervaart en de Hijumervaart hun landerijen in te polderen.

Al in oktober daar aan volgend begint de opgerichte molen te malen en kan aan het einde van het jaar 1845 de rekening van de stichtingskosten worden opgemaakt, met een totaalbedrag van Fl. 3.804, 63½. Het grondgebied was daarmee 150 bunder c.q. hectaren uitgebreid.

In 1974, (provinciaal blad 1972, 74) sloot het waterschap zich aan bij het boezemwaterschap “Tusken Waed en Ie”.

De hierna beschreven archivalia zijn in 1978 door de oud-gecommitteerde Dijkstra, te Oude Leije aan de gemeente Leeuwarderadeel geschonken, waarna ze in 1985, bij de inbewaringgeving van haar archieven door Leeuwarderadeel, in het depot van het Historisch Centrum Leeuwarden terecht zijn gekomen.

juni 1986, WvD.
Op vorenstaand deel van het archief van de Balkendsterpolder kwam in mei 2004 via de Documentatiestichting Leeuwarderadeel een aanvulling binnen. Deze aanvulling maakte het archief van het waterschap aanmerkelijk completer. Omdat de perioden die beide archiefdelen besloegen, door elkaar liepen en aanvullend aan elkaar waren, is er voor gekozen om voor het geheel één nieuwe hernummerde plaatsingslijst te vervaardigen.

De nummers 3 en 6 t/m 14 zijn afkomstig van de eerdergenoemde documentatiestichting.

Het bestuur van de polder werkte met name de laatste jaren nauw samen met het bestuur van de aangrenzende Iestpolder, van beide polders is over en weer aanvullende informatie te vinden.

Januari 2005, GB

1 - 2

Notulen van de vergadering van de ingelanden, 1844 – 1972,

2 delen. 1. 1844 – 1904

 2. 1905 – 1972


3 - 5

Rekeningenboeken, registers houdende de rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven, 1884 – 1972,

3 delen.
3. 1844 - 1885

4. 1884 – 1904, met een staat houdende de namen van de eigenaren, gebruikers, kadastrale

nummers, oppervlakten, bestemming en klasse-indeling van de landerijen.

5. 1905 – 1972.

6 – 8

Kasboeken van de per kas gedane ontvangsten en uitgaven 1936 – 1974.

3 delen.
6. 1936 – 1957.

7. 1958 – 1971.

8. 1972 – 1974.


9


Overeenkomst van aanstelling tot molenaar, voor twee jaar, van Teake Zijlstra, inclusief instructie, 1936

1 stuk.


NB. beschadigd door vraat van zilvervisje(s).
10 - 11

Staten met namen van eigenaren van percelen grond met oppervlakten van de eigendommen, 1927, c. 1954

2 delen.
10. 1927.

11. c. 1954

12

Register van de eigenaren en de gebruikers van de landerijen, met oppervlakten van de perceelsgedeelten, alsmede kohieren voor de omslag (achterin), 1967 – 1974.

1 deel.


13


Stukken betreffende verzekeringen c.a., 1921 (met aanhangsel 1958), 1957, 1963

4 stukken.14

Stukken betreffende het onderhoud aan - en het slatten van sloten van zowel de Balkendster- als de Iestpolder, uitnodigingen vergaderingen en enige correspondentie, 1929, 1936, 1954, 1957, 1970 - 1972.

1 omslag.

781 Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van “PLAATSELIJK BELANG STIENS”, 1912 - 1983.
“Vergadering van belangstellenden in de oprichting van eene vereeniging ‘Plaatselijk Belang’ te Stiens, op donderdag 8 februari, ten huize van den kastelein K. Schukken, aldaar”,

zo luidt de eerste zin in het notulenboek van de vereniging van Plaatselijk Belang Stiens.

Er gaven zich tijdens die vergadering 59 mensen als lid op, die uit hun midden een bestuur kozen. Uit de gekozen bestuursleden werden de heren Th. H. van der Meulen tot voorzitter en D.N. Kooistra tot secretaris Penningmeester gekozen, het bestuur werd gecompleteerd door D.M. Hooghoudt, B.C. Algra en K. R. Groenewoud.

Helaas is uit de verslagen niet af te leiden wat precies de doelstelling van de vereniging was, terwijl ook een oprichtingsakte en huishoudelijk reglement ontbreken. Eén van de eerste belangrijke taken is echter verbetering van de, tot dat moment slecht functionerende, openbare verlichting geweest.


Het materiaal is in mei 2004 in beheer van het Historisch Centrum Leeuwarden gekomen door bemiddeling van dhr. G. van der Meulen, oud secretaris van de vereniging.1-3

Notulenboeken van de algemene ledenvergaderingen, 1912 – 1980.

3 delen.
1. 1912 – 1960.

2. 1961 – 1963.

3. 1964 – 1980.
4

Kasboek van inkomsten en uitgaven, 1912 – 1983.

1 deel.5

Lijsten met namen van leden, met aantallen leden per straat,

1945 en ongedateerd.

5 stukken.


14-01-2005, GB

813 Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van het archief van “DE IESTPOLDER”, tussen de dorpen Hijum en Finkum in de gemeente Leeuwarderadeel, 1841 – 1974; 0,2 m1.
Nadat de polder al in 1841 was opgericht, werd op 7 januari 1842 werd de stichtingsakte voor oprichting van de Iestpolder geregistreerd. Eén en ander is terug te vinden in het zogenoemde “Poldercontract” of ‘Contract van inpoldering, derzelver uitvoering en instandhouding, van landen onder het beheer van de dorpen Finkum en Hijum’.

De polder had als noordgrens de Hijumervaart, als zuidgrens de Finkumervaart, ten westen was de begrenzing ‘de polder van Jacob Jans Twijnstra’ en ten oosten de ‘Hooge Heerenweg’. De polder had een oppervlakte van ongeveer ‘200 bunders’, verdeeld over 42 eigenaren, inclusief de eerder genoemde Jacob Jans Twijnstra ‘wegens de aangrenzing zijns polders’. De polder was verder ingedeeld in de klassen 1 t/m 6 in verband met verschillen in kwaliteit en gebruiksdoeleinden van de grond.

Vanaf het begin was het de bedoeling de polder door een molenaar, die telkens voor twee jaren mocht worden benoemd te laten bemalen, dit onder toezicht van drie gecommitteerden.

Het bestuur van de polder werkte met name de laatste jaren nauw samen met het bestuur van de aangrenzende Balkendsterpolder, van beide polders is over en weer aanvullende informatie te vinden. Van overeenkomsten met molenaars met bijbehorende instructie zijn slechts twee stukken (1949 en 1965) aangetroffen.


De archivalia van de Iestpolder kwam in mei 2004 via de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in beheer van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Januari 2005, Ger Boersma

1


Stukken betreffende de samenstelling van het bestuur, (afschrift) contract tot oprichting en stichting van de Iestpolder, akten van aan- en verkoop van gronden met schuldbekentenis, alsmede enige correspondentie, 1841 – 1947,

1 pak.


2 – 4

Rekeningenboeken, registers houdende de rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven, 1842 – 1975,

3 delen.
2 1842 – 1898

3 1899 – 1937

4 1938 – 19755 – 6

Staten met namen van eigenaren van percelen grond met oppervlakten van de eigendommen (legger), 1841 - c. 1894, ongedateerd.

2 delen
5 1841 – c. 1894

6 Ongedateerd, met index

7 – 9


Staten houdende de namen van eigenaren, oppervlakten van de eigendommen en betalingen van ingezetenen, 1943, 1957 en 1961.

3 katernen.
 1. 1943

 2. 1957

 3. 196110

Staten met namen van eigenaren van percelen grond met oppervlakten van de eigendommen, ongedateerd,

1 pak.


11

Uitreksels (van de perceelsbewijzen) van de kadastrale legger gemeente Hijum, 1927.

1 pak.


12

Overeenkomsten, van aanstelling tot molenaar, met J. Olijnsma en A. van der Werk, inclusief instructie, 1949, 1965,

2 stukken.13

Stukken betreffende opheffing van de Iestpolder en omvorming tot Waterschap ‘Tusken Waed en Ie’, 1955 – 1974.

1 pak.
811 Plaatsingslijst archief Badmintonclub Stiens (BC Stiens) 1978 – 2000.
Omvang ca. 12,5 cm.
De officiële oprichtingsakte geeft aan dat de club op vijf december 1980 is opgericht. Voor die tijd echter was er al een aantal mensen enkele jaren actief in de sport, dit ook blijkens een concept-akte van 9 januari 1978. Deze mensen waren begonnen als badmintonclub ‘Dr. W. Kokstrjitte e.o.’ Al in het begin werd er gebruik gemaakt van spothal de Iehal in Stiens. De exacte startdatum van de oorspronkelijke club kan dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld. Wel is een stuk, uitreksel gebruiksreglement van de spothal gedateerd 17 februari 1976, gehecht aan het huishoudelijk reglement van de vereniging, doch dit garandeert niet dat die toen reeds bestond. We houden als formele datum daarom de datum van de oprichtingsakte aan, ondanks het feit dat in 2003 het 25 jarig jubileumfeest van de vereniging werd gevierd.

november 2005, Ger Boersma

1

Stukken betreffende oprichtingsakten, statuten en huishoudelijke reglementen, inschrijving Kamer van Koophandel, verzekeringspolis, (1976) 1978, 1980 -1989, 1998.

1 pak.2-15

Informatieboekjes, 1984-1985 / 1999- 2000, (1987- 1988 en 1988 – 1989 ontbreekt).

14 katernen.2 1984 - 1985

3 1985 - 1986

4 1986 - 1987

5 1989 - 1990

6 1990 - 1991

7 1991 - 1992

8 1982 - 1993


9 1993 - 1994

10 1994 - 1995

11 1995 - 1996

12 1996 - 1997

13 1997 - 1998

14 1998 - 1999

15 1999 - 2000


16

Verslagen met bijlagen betreffende de bestuursvergaderingen, 1987 – 1999.

1 pak.17

Correspondentie, 1987 – 1999.

1 omslag.
18

Stukken betreffende de Algemene ledenvergaderingen, 1988 – 1999.

1 pak.19

Stukken betreffende de taakomschrijving van de bestuursleden en commissies, 1991.

1 omslag.
20

Staten met namen en adressen van leden, 1994, 1999.

1 omslag.NB. Deze stukken zijn in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens niet openbaar.

813 Archief Bouw- en Houtbond F.N.V. afdeling Stiens (1911) 1929 - 1995
Op 7 oktober 1911 werd de afdeling Stiens van de Algemene Nederlandse Timmerliedenbond, één van de voorlopers van de Bouw- en Houtbond F.N.V, (tijdelijk ook de Algemene Nederlandse Bouwbedrijfs Bond; A.N.B.B.), opgericht. In de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw, was er door de grote werkeloosheid, nogal wat sociale strijd die ook zijn weerslag had op de afdeling Stiens. In de oorlogsjaren is de afdeling enkele jaren niet actief geweest, omdat men niet toe wilde treden tot het Nationale Arbeiders Front, de enige bond die door de Duitse bezetter werd getolereerd. Toch gingen 6 van de 25 leden wel over naar de N.A.F. Op 24 mei 1945 werd da afdeling, met 22 leden, opnieuw opgericht. De afdeling groeide voorspoedig want in 1951 waren er al 52 leden. De afdeling was niet alleen actief op het gebied waarvoor zij was opgericht, maar organiseerde hiernaast vele activiteiten zoals: reisjes (er was zelfs een afzonderlijke reisclub actief), vis-, schaats- en kaatswedstrijden enz. Dit alles ter versteking van de onderlinge band en ter bevordering van de sociale cohesie.
november 2005, Ger Boersma


1- 10

Kasboeken, 1929 – 1989

10 delen


1 1929 – 1934

 1. 1934 – 1938

 2. 1945 – 1950

 3. 1959 – 1963

 4. 1963 – 1967
 1. 1967 – 1971

 2. 1972 – 1975

 3. 1975 – 1979

 4. 1979 – 1984

 5. 1984 – 1989

11 - 18

Notulenboeken, 1933 – 1993.

6 delen.
11 1933- 1938, 1946

12 1945 – 1949

13 1949 – 195214 1953 – 1971

15 1971 – 1989

16 1989 – 1993
17

Contributieregister, 1941 – 1964

1 deel18

Financiële jaarverslagen, 1947- 1957, 1961, 1966- 1994.

1 pak.19

Presentielijsten, 1972 – 1982, 1987- 1995.

1 omslag en 1 katern.
20

Stukken betreffende jaarvergaderingen, 1983, 1985, 1987, 1992 – 1995.

1 pak.21

Receptieboek van een ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan gehouden receptie op 7 oktober 1961, van de A.N.B.B. (Algemene Nederlandse Bouw Bond) Afdeling Stiens, 1961.

1 deel.
22

Receptieboek van een ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum op 11 oktober 1986 gehouden feestavond, van de Bouw- en houtbond F.N.V. Afdeling Stiens, inclusief enkele felicitatiekaarten en uitnodiging, 1986 (foto’s opgenomen in T.H.A.).

1 deel.23

Jubileumuitgave: Bouw en houtbond F.N.V. 75 jaar afdeling Stiens 1911- 1986, 1986.

1 katern.
24

Vaandel van de Algemene Nederlandse Bouwarbeiders Bond, afdeling Stiens.

Ongedateerd.

25

4 reversspeldjes, waarvan 1 van de F.N.V. (ongedateerd) en 3 van de N.V.V. ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan in 1966, idem 1 dasspeldje (opgenomen in collectie objecten).817 Plaatsingslijst van archivalia afkomstig van Molen De Hoop b.v. te Stiens
De onderbouw van de molen werd in 1976 door de gemeente Leeuwarderadeel aangekocht voor een bedrag van ƒ 12.500, waarna in september 1977 op suggestie van de directeur gemeentewerken dhr. D. Kuipers door bouwbedrijf Tacoma uit Stiens kon worden begonnen met de restauratie, die bijna twee jaar in beslag nam. Op 9 mei 1979 was de restauratie van korenmolen “De Hoop” te Stiens voltooid. De totale restauratiekosten kwamen op ƒ 595.000,- waarvan de gemeente Leeuwarderadeel ƒ 275.000,- voor haar rekening nam.

Na de restauratie wordt na veel overleg in 1979 de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Molen De Hoop b.v.” opgericht. De heer J. Bijlsma, dan bakker te Stiens is de drijvende kracht achter de in bedrijfstelling en exploitatie van de molen.

In 1980 wordt G.J. Klijnstra uit Kubaard molenaar op de molen, later samen met een tweede molenaar en bakker dhr. S. Kuipers.

Op 1 januari 1992, tijdens de viering van oud en nieuwjaar, valt de molen door een vuurpijl ten prooi aan de vlammen. Een actiecomité werpt zich vol ijver op spoedig herstel van de molen. Op 1 december van hetzelfde jaar worden de wieken al weer geplaatst en korte tijd later kan de molen weer draaien. In 1997 draait korenmolen “De Hoop” voor het laatst op commerciële basis.


februari 2006,

G. Boersma


1 Stukken betreffende oprichtingsakte Molen De Hoop BV en akte betreffende het vestigen van het recht van opstal, 1979; 1990. 1 omslag
2 Stukken betreffende de aanstelling van en instructies voor de molenaar,

1979 - 1980 en ongedateerd. 1 omslag


NB. Openbaarheid beperkt
3 Bouwvergunning voor de bouw van een opslagschuur, 1988-1989. 1 omslag
4 Stukken betreffende aandelenparticipatie en enkele jaarverslagen,

1979-1993. 1 omslag


NB. (zeer) incompleet
5 Correspondentie en stukken over uiteenlopende onderwerpen, 1979-1997. 1 pak
6-21 Jaarrekeningen , 1980-1997. 15 delen
NB. incompleet, 1986 en 1989 ontbreken

6 1980, 1980

7 1981, 1981

8 1982, 1982

9 1983, 1983

10 1984, 1984

11 1985, 1985

12 1987, 1987

13 1988, 1988

14 1990, 1990

15 1991, 1991

16 1992, 1992

17 1993, 1993

18 1994, 1994

19 1995, 1995

20 1996, 1996

21 1997, 1997
22 investeringsplan , november 1997. 1 deel
NB. Opgesteld door de molenaar(s)
23 Stukken betreffende inkoop van graan(soorten), 1980-1985. 1 pak
24 Stukken betreffende overige leveringen door derden, 1980-1982. 1 pak
25 Stukken betreffende de levering van producten aan bakkers, door molen

'De Hoop', 1980-1982. 1 pak


26 Publicaties en krantenknipsels, incl. historisch overzicht van de molen,

1979-1983. 1 omslag832 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de Partij van de Arbeid, afdeling Jelsum, Cornjum en Britsum, 1947 – 1965.
Omvang: ca. 2 cm.


1


Notulen, vastgesteld en gearresteerd, van de vergaderingen van de Partij van de Arbeid, afdeling Jelsum, Cornjum en Britsum, 1947 – 1965.

1 deel.833 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van ‘Revue Stiens’
Tijdens de kermis te Stiens werd een revue opgevoerd, georganiseerd door de “Kommisje foar folksfeesten”. Aan de uitvoering van de revue deden een aantal dorpsverenigingen mee, zowel wat betreft zang en muziek (Advendo, Frisia Cantat, Studio) als toneel (Toneelvereniging Halbertsma).

De hele voorstelling en de liedjes waren speciaal voor de betreffende uitvoering geschreven door de heer S.D. de Jong uit Leeuwarden.


Omvang: ca. 2 cm.


 1. Draaiboek van de ‘Revue Stiens’, samengesteld door S.D. de Jong, te Leeuwarden, uitgevoerd op 11 juni 1928.

1 deel.
2. Teksten van de liederen uit de ‘Revue Stiens’ 1928, samengesteld door S.D. de Jong te

Leeuwarden, 1928.

1 deel
  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina