8 VakkeninformatieDovnload 387.65 Kb.
Pagina1/37
Datum16.08.2016
Grootte387.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

8 VakkeninformatieAgrarisch recht 7 EC (RE0401A), 14 EC (RE0401)

Studieobject


Reeds in de negentiende eeuw heeft de Nederlandse wetgever aanleiding gezien om ontwikkelingen in de landbouw te reguleren. In de loop van de twintigste eeuw is de hoeveelheid specifieke regelgeving voor de agrarische sector aanzienlijk toegenomen. De laatste decennia worden het landbouwbeleid en - in samenhang hiermee - de inhoud van het agrarisch recht in toenemende mate op Europees niveau bepaald.

Het agrarisch recht past niet in de klassieke indeling in rechtsgebieden. Het betreft een functioneel rechtsgebied, dat zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke elementen in zich heeft.

Van oudsher heeft een belangrijk deel van het agrarisch recht betrekking op het gebruik van grond. In een behandeling van het rechtsgebied neemt de Pachtwet in verband hiermee een centrale plaats in. Regelingen inzake de beperking van de agrarische productie en de daaruit voortvloeiende productierechten (melk, mest, suiker en toeslagrechten) vormen intussen niet weg te denken elementen van het agrarisch recht. Ook de spanning tussen de landbouw enerzijds en een streven naar natuur- en landschapsbehoud anderzijds heeft tot de totstandkoming van specifieke regelingen geleid.

Tijdens de colleges zal in ieder geval op de boven aangegeven onderwerpen worden ingegaan. Afhankelijk van de actualiteit en de belangstelling van studenten kunnen ook andere aspecten van het agrarisch recht aan de orde komen.Studieopzet


In het 2e semester wordt wekelijks gedurende 2 uur hoorcollege gegeven. Het desbetreffende onderdeel van de cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Vervolgens dienen de studenten in overleg met de docent een of meer opdrachten uit te voeren.

Studielastverdeling


Colleges (10 x 2 uur) : 20 uur

Voorbereiding colleges (10 x 3 uur) : 30 uur

Voorbereiding tentamen : 30 uur

Opdracht(en) :120 uur

Totaal :200 uur (7 EC)
Er bestaat een mogelijkheid voor een aan-

vullende scriptie met een studielast van :200 uur

Totaal :400 uur (14 EC)

Literatuur


De literatuur bestaat uit Asser-Snijders 5IIB en de reader Agrarisch recht 2006.

Docent


prof. mr G.M.F. Snijders, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.02.21, tel. 024-(36)15702, e-mail G.Snijders@jur.ru.nl

Aanmelding en informatie


Studenten kunnen zich voor het onderwijs en de tentamens aanmelden door middel van KISS via elke computer die toegang geeft tot het Internet. Zie de college- en tentamenroosters op de facultaire website voor de aanmeldingstermijn.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij de secretaresse, Mw. T.P.M. van den Dobbelsteen, kamer 6.02.01, tel. 024-(36)12186, e-mail: agrarischrecht@jur.ru.nl.

Amerikaans staatsrecht 7 EC (RE4095)

Studieobject


In deze cursus wordt aandacht besteed aan hoofdlijnen van het federale constitutionele recht van de Verenigde Staten. De cursus is primair gericht op het verwerven van kennis van en inzicht in de organisatie en het functioneren van de Federale staatsmachten, meer in het bijzonder van het U.S. Congress, de President en de U.S. Supreme Court. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: constitutionele uitgangspunten (Separation of Powers, Checks and Balances, Federalism), het Amerikaanse tweekamerstelsel, de wetgevingsprocedure in het Congres, de presidentsverkiezingen, de President als hoofd van de uitvoerende macht, buitenlandse betrekkingen, noodbevoegdheden, ‘War Powers’, de verhouding President-Congres-Supreme Court (executive privilege, executive immunity), impeachment, rechterlijke organisatie, onafhankelijkheid van de rechter, bevoegdheid van de federale rechterlijke macht, Political Question, de verhouding tussen federale overheid en deelstaten in het algemeen en de werking van de ‘commerce clause’ in het bijzonder.

Studieopzet


De werkgroepen vinden plaats in het tweede semester (februari-mei), in samenwerking met de vakgroep Amerikanistiek (Faculteit der Letteren). Deelneming aan de werkgroepen is verplicht. De deelnemers schrijven een essay over een arrest van de U.S. Supreme Court, dat in de werkgroep wordt besproken.

Tentamen


Schriftelijk tentamen, eerste kans eerste helft van juni, herkansing in augustus.

Studielastverdeling


Onderwijs: 28 uur

Voorbereiding onderwijs: 56 uur

Voorbereiding tentamen: 112 uur

Totaal: 196 uur (7 EC).Literatuur


Verplichte literatuur bestaat uit ‘Cases and materials’: arresten U.S. Supreme Court, documenten inzake wetgevingsprocedure, war powers en impeachment. De verplichte literatuur is digitaal beschikbaar.

Docent


Prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert, Thomas van Aquinostraat 6, kamer 6.01.27, tel. 024 – (36)12039, e-mail P.BovendEert@jur.ru.nl

Aanmelding en informatie


Informatie bij de docent: prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert.

Aanmelding door middel van inschrijving in de klapper bij het prikbord van Amerikanistiek, Erasmusgebouw, 6e verdieping of inschrijving bij het Bureau Onderwijs Rechtsgeleerdheid.Anglo-Amerikaans Privaatrecht 7 EC (RE0421B)

Doelstellingen


Het vak beoogt een inleiding te geven tot het Anglo-Amerikaanse privaatrecht, in vergelijking met het Nederlandse privaatrecht. Het doel is het verschaffen van inzicht in de structuur en enkele belangrijke begrippen van het Anglo-Amerikaanse privaatrecht en de student op deze wijze in staat te stellen het Nederlandse recht in Anglo-Amerikaanse verhoudingen te 'vertalen'. Tijdens het onderwijs komen onderwerpen aan bod als de historische ontwikkeling en de rechtsbronnen van het Anglo-Amerikaanse recht, de hoofdlijnen van het zaken- en het verbintenissenrecht in het Anglo-Amerikaanse systeem (real en personal property, torts, contracts, trusts en constructive trusts, agency, quasi-contracts).  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina