A = ondersteuningsteam b = diagnostisch meldpunt c = aanvraagformulier extra ondersteuningDovnload 216.34 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte216.34 Kb.

ABC

line 50

A = ondersteuningsteam B = diagnostisch meldpunt C = aanvraagformulier extra ondersteuning

A = aanmelding ondersteuningsteam

- toestemmingsformulier

- A1: aanmelding ondersteuningsteam

- A2: aanmeldingslijst ouders/verzorgers t.b.v. ondersteuningsteam

- logboek

B = aanvulling op A ten behoeve van aanmelding

Diagnostisch Meldpunt

B1: onderwijskundig rapport school t.b.v. Diagnostisch Meldpunt

B2: toestemmingsformulier ouders t.b.v. Diagnostisch Meldpunt

C = aanvulling op A en B; aanvraagformulier extra ondersteuning
A

TOESTEMMINGSFORMULIER ONDERSTEUNINGSTEAM (OT)rechte verbindingslijn 3

IN TE VULLEN DOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S) IN OVERLEG MET DE SCHOOL
In de flyer “Extra oog voor kinderen” met informatie over het Ondersteuningsteam is uitleg gegeven over het doel, de werkwijze en samenstelling van het dit team.


De ouder(s)/verzorger(s) van *
m / v

Geboortedatum
School
Groep

* Deze naam ook invullen in de voettekst
verlenen hierbij toestemming (aankruisen)
0 -voor de bespreking van hun kind in het OT, waarbij aanwezig zijn de kernfunctionarissen, nl. de IB van de basisschool, de orthopedagoog, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker.

-de beschikbare dossiergegevens van de school, de orthopedagoog, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige,

de schoolmaatschappelijk werker te gebruiken bij de bespreking in het OT.
0 -voor de bespreking van hun kind in het OT waarbij tevens aanwezig is/zijn:
0 ambulant begeleider

0 logopedist

0 deskundige Speciaal (Basis) Onderwijs

0 medewerker toegang BJZ

0 professional verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/Jeugdteam
Datum:
Handtekening vader Handtekening moeder
___________________________________ _______________________________________

Naam vader: Naam moeder:

___________________________________ ________________________________________

Met het plaatsen van één handtekening wordt aangegeven dat het wettelijk ouderlijk gezag toebehoort aan één ouder.


A AANMELDINGSFORMULIER ONDERSTEUNINGSTEAM

rechte verbindingslijn 37

A1 = aanmelding ondersteuningsteam (kan ook schoolintern worden ingezet bij leerlingbespreking)


IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL
1. Gegevens van de school en van de leerling

a. Contactgegevens school

School
Brin:

Bezoekadres
PC / Woonplaats
Postadres
PC/Woonplaats
Telefoon
Faxnummer
Locatieleider/directeur
Intern Begeleider(s)
Groepsleerkracht(en)
Ingevuld door
Datum
Handtekeningb. Contactgegevens leerling

Naam leerling
m. / v

Nummer (jaar/maand/nr. van inbreng)
Geboortedatum
Gezinssamenstelling
Etniciteit
Bijzondere gezinskenmerken
Datum van inbreng
c. Schoolcarrière

Groep
Groepsverloop, bijv. 1, 2, 3, 3, 4 (inclusief eventueel vorige school)
Reden(en) van doubleren
Bezocht de leerling meerdere basisscholen

: ja / nee


Zo ja,

  • Aantal
  • Reden
  • Welke scholen
Op de huidige school is de leerling gestart in groep
Datum plaatsing op huidige school
Schoolverzuim

Normaal / vaak

Redenen schoolverzuim

2. De reden van aanmelding (aankruisen wat van toepassing is):

Samenvatting (wordt verder in het formulier gespecificeerd).


aankruisen van één of meerdere redenen mogelijk


De leerling profiteert onvoldoende van het groepsaanbod. Doelen worden niet behaald.
Het is onduidelijk waarom de leerling zich anders ontwikkelt of gedraagt dan verwacht.
School heeft geen zicht op wat de reële doelen zijn voor deze leerling. Het ontwikkelingsperspectief is onduidelijk.
De leerkracht heeft behoefte aan feedback op zijn/haar aanpak van een specifieke leerlinge of op de samenwerking met ouders.
Het lukt niet om de onderwijsbehoeften van de leerling te formuleren. Het is niet duidelijk wat voor deze leerling nodig is en wat valt te concretiseren.
Het vermoeden bestaat dat sprake is van een ernstige of complexe problematiek. De school meldt de leerling aan bij het OT m.b.t. een verwijzing naar een externe instelling voor jeugdhulpverlening en/of een andere onderwijssoort.De vraag heeft/de vragen hebben betrekking op met name:
Gedragsproblemen
Werkhoudingsproblemen
1. gericht tegen de leerkracht
5. in alle situaties
2. gericht tegen medeleerling
6. in spel
3. gericht tegen de ouders
7. in taakgerichte situaties
4. blijven bij het kind zelf
8. bij specifieke taak
Leerproblemen (groep 1-2)
Leerproblemen (groep 3-8)
9. functie ontwikkeling
11. leervoorwaarden
a. auditief
12. technisch lezen
b. visueel
13. spelling
c. motorisch
14. rekenen/wiskunde
d. specifiek (toelichten)
15. schrijven
10. leervoorwaarden
16. begrijpend lezen


17. zaakvakken
Andere problemen


18. lichamelijk/medisch


19. logopedische problemen (taal/spraak)


20. bijzondere gebeurtenissen in gezin en omgeving


21. anders:

3. Beschrijving van de leerling: moeilijkheden en mogelijkheden

De informatie graag zo beknopt en objectief mogelijk. De vragen en suggesties zijn voorbeelden. Graag ook antwoorden op eigen vragen en eigen concrete voorbeelden.


a. Leervorderingen / leerontwikkeling

Houd rekening met methode(on)afhankelijke toetsen (overzicht eventueel bijvoegen).
Moeilijkheden/belemmerende factoren:

Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:b. Werkhouding en taakgedrag.

Denk aan: concentratie, zelfstandigheid, motivatie, kunnen plannen, keuzes kunnen maken, verantwoordelijkheid, ...
Moeilijkheden/belemmerende factoren:

Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:c. Cognitief functioneren

Indien aanwezig: resultaten intelligentieniveau en profiel (met datum onderzoek en naam onderzoeker/instantie vermelden).
Moeilijkheden/belemmerende factoren:

Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:d. Sociaal-emotioneel

Denk aan: naar binnen gekeerd/introvert gedrag (stil, somber of passief), naar buiten gekeerd/extravert gedrag (dwars, uitdagen, ongehoorzaam, agressief), druk/impulsief gedrag, (anti)sociaal gedrag (beperkte sociale intuïtie, beperkt sociaal inzicht, zwakke sociale vaardigheden, ruzie, dominant, teruggetrokken, verlegen, behulpzaam, ...).
Moeilijkheden/belemmerende factoren:

Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:4. Geschiedenis/anamnese
a. Hoelang bestaat het probleem al?

Ook: In welke situaties doet zich het probleem voor? Hoe vaak komt het probleem voor?
b. Visie van het kind

Is er met het kind over het probleem gesproken (afhankelijk van de leeftijd). Visie op het probleem/wat gaat al goed? Heeft het kind er last van (ook in verhouding met andere kinderen)? Kent het kind de oorzaak van het probleem? Heeft het zelf een oplossing? Welke doelen wil het kind zelf bereiken?
c. Hoe ervaart u de samenwerking met de ouders?


d. Wat is er bekend van vorige leerkrachten?

Eerder geconstateerde onderwijsbehoeften? Wat werkt(e)?
e. Wat is er al gedaan?

Door school en/of eventueel door welke externe(n)? Wat waren de effecten/resultaten?
5. Bijzonderheden

a. Kind: lichamelijk functioneren

Zoals motoriek, gehoor, visus, medicatie, gewicht, lengte, verzorging.
Moeilijkheden/belemmerende factoren:
Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:
b. Kind: creativiteit

Creatieve, beeldende en muzikale ontwikkeling (verhalen schrijven, tekenen, handvaardigheid, drama, muzikaliteit).
Moeilijkheden/belemmerende factoren:
Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:c. School

Aspecten van de leraar, groep en school voor zover relevant voor het begrijpen of oplossen van de situatie (zoals kwaliteiten, pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht, klassenmanagement, methoden, leermiddelen, leeromgeving, groeperingsvorm, klasgenoten, schoolkenmerken).
Moeilijkheden/belemmerende factoren:

Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:d. Thuis

Aspecten van ouders voor zover relevant voor het begrijpen of oplossen van de situatie (zoals kenmerken van het gezin of ouders, aspecten van de opvoeding, lichamelijke verzorging, cognitieve stimulering, steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling, ...).
Moeilijkheden/belemmerende factoren:

Mogelijkheden/positieve aspecten, stimulerende aspecten en kansen:6. Vraag/vragen aan de intern begeleider en/of het Zorgteam:

7. Aanvullende opmerkingen


Ingevuld door
Datum

Bijlage(n):

A

A2 = ouderlijst

AANMELDINGSLIJST (in te vullen door de ouder(s); voogd(en)).


pasfoto


Met deze lijst meldt u uw kind aan voor bespreking in het

Ondersteuningsteamteam van de school, zoals met

U besproken.


Dit formulier A2 kunt u ingevuld inleveren op school.

1. ALGEMENE GEGEVENS

Achternaam van uw kind: j / m


Voorna(a)m(en): Roepnaam:
Adres: Telefoon:
Postcode: Plaats: Gemeente:
Geboortedatum:........../........./......... Nationaliteit: Geboorteland:

e-mailadres: …………………………………………………………….

Betreft het een adoptie-of pleegkind? .........................................................................................

Naam van de school (basisonderwijs of speciaal basisonderwijs): ..............................................

Gemeente:.............................................. .....................................................................................

Uw kind zit in groep:.............................................. bij:.................................................................

Indien uw kind (nog) geen basisschool bezoekt, noem dan de peuterspeelzaal of dagvoorziening waar uw kind gebruik van maakt:.................................................................................................

2. Gezin:

Het gezin bestaat uit:..................................................................................................................................


Wat is de plaats van het kind in de kinderrij ?

Wat is de leeftijd van broertjes/zusjes?

Voert moeder haar eigen naam? zo ja, welke is deze

Zijn er nog andere huisgenoten?

Wat is de omgangstaal thuis?

Is er sprake geweest van verhuizingen? ja / neen............. keer in .............jaren

Ofwel van wisseling van school? ja / neen

Hebben er zich gebeurtenis(sen) voorgedaan die het kind mogelijk beïnvloed hebben?

………………………………………………………………………………………………………………..

Overige gezinsinformatie die u nog kwijt wilt:

Voor gescheiden ouders:

Hoe lang geleden zijn de ouders gescheiden?

Bij wie woont het kind?

Is er sprake van een bezoekregeling voor de andere ouder?

Wie draagt het ouderlijke gezag?

Wordt het ouderschap weer met een andere partner gedeeld?

Heeft uw kind (nog) last (problemen) van (met) de scheiding?

Bij onder toezichtstelling, wie is gezinsvoogd, van welke instantie?3. Beschrijving van de problemen van uw kind:

Geeft u hieronder aan wat volgens u de problemen zijn met uw kind:


Sinds wanneer spelen de problemen ?


4. Ontwikkeling en gezondheid van uw kind:

Hoe is de algemene gezondheid van uw kind ?


Heeft uw kind ziekenhuisopnames of ongevallen meegemaakt?

Naam en adres van de huisarts:

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, waarvoor en hoe vaak?

Zijn er problemen met eten, slapen, zindelijkheid (geweest) ? Zo ja, hoe en wanneer

Zijn er problemen (geweest) met het (leren) praten? Zo ja, welke?

Zijn er problemen (geweest) met het zitten/staan/lopen? Zo ja, welke?

Zijn er problemen (geweest) in het leren omgaan met andere kinderen? Zo ja, op welke wijze?

Ontwikkelt uw kind zich naar uw mening overeenkomstig de leeftijd? Graag toelichten:

Komen er in de familie leerproblemen, leermoeilijkheden en/of andersoortige problemen voor die het leren mogelijk beïnvloeden ?

Zo ja, wie, hoe en wat?

Verdere opmerkingen:

5. Het gedrag van uw kind:

Wat vindt u de meest opvallende gedragskenmerken / eigenschappen van uw kind?

Zijn er kenmerken die bij uw kind opvallen.

(graag onderstrepen/omcirkelen)

veel dromen - nerveus - nagelbijten - driftig - lief - traag - precies - huilerig - onverschillig -

slordig - afleidbaar - stil - angstig - teruggetrokken - overdreven druk - snel vermoeid -

opgewekt - humeurig - neerslachtig - verveelt zich vaak.

Anders:


Ervaart u (grote) problemen bij het opvoeden van uw kind?

Zo ja, welke:

Denkt u dat uw kind zich op school anders gedraagt dan thuis? Zo ja, kunt u dit toelichten

Reageert uw kind thuis in een vakantieperiode anders dan in een schoolperiode? zo ja, kunt u dit toelichten

Gaat uw kind graag naar school? Zo niet, kunt u aangeven waarom niet?

Verzuimt hij/zij vaak? Zo ja, wat is daarvan de reden?

Wat doet uw kind het liefst op school?

Met welke vakken heeft het geen moeite?6. Behandelingen:

Is uw kind onderzocht en/of onder behandeling geweest van: (Zet een kruisje in het hokje)

Naam: (te)

Wanneer:

Reden:


Schoolarts

………………

………………

………………
Huisarts

………………

………………

………………Fysiotherapeut

………………

………………

………………Ergotherapeut

………………

………………

………………Logopedist

………………

………………

………………Kinderarts

………………

………………

………………KNO-arts

………………

………………

………………Oogarts

………………

………………

………………Neuroloog

………………

………………

………………Remedial teacher

………………

………………

………………Orthopedagoog/psycholoog


………………

………………

………………

Overigen:

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Is uw kind aangemeld (geweest) bij instanties als:

Naam: (te)

Wanneer:

Reden:VTO-team

.............................................

...................

.....................................Boddaertcentrum

.............................................

...................

.....................................(School) maatschappelijk werk.

.............................................

...................

.....................................SPON of Yulius (ambulante begeleiding)

.............................................

...................

.....................................Bureau Jeugdzorg

.............................................

...................

.....................................MEE

.............................................

...................

.....................................

O

Andere instanties


Overigen:

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

7. Tot Slot:

Hebben er bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden?

(d.w.z. zaken die uw kind mogelijk beïnvloed hebben)

Zijn er andere factoren die van belang zijn (geweest) voor de ontwikkeling van uw kind?

Zo ja, welke?

Informatie die u nog kwijt wilt maar waar tot nu toe op dit formulier niet naar gevraagd is:

.

A
LOGBOEK ONDERSTEUNINGSTEAM


In te vullen door de school

rechte verbindingslijn 6

datum/met

Aantekeningen

afspraken

datum/met

B

Onderwijskundig rapportrechte verbindingslijn 67

B1 = onderwijskundig rapport in te vullen door de school t.b.v. het diagnostisch meldpunt


Het formulier B1 samen met de delen A1, A2 en logboek (ondersteuningsteam) insturen naar het

Diagnostisch Meldpunt (DM) (T: 078-6391700)
Verzendadres:

De Kameleon

t.a.v. Expertise Centrum SWV/Diagnostisch Meldpunt

Postbus 23

3350 AA Papendrecht

De basisschool is verplicht een kopie van het ingevulde onderwijskundig rapport te geven aan de

ouder(s) / verzorger(s).

U wordt verzocht bij de vragen 5 t/m 10 alleen die bladzijden in te vullen, die van belang zijn en betrekking hebben of kunnen hebben op de problematiek in de vraagstelling. Vul het okr digitaal in dan wel met blauwe of zwarte pen.

Het is van belang op school aanwezige relevante informatie bij te sluiten als bijlage. Op de laatste pagina van dit rapport vindt u een tabel waarin u aan kunt geven welke bijlagen zijn toegevoegd. Met name wanneer dit niet uit bijlagen naar voren komt, vragen wij u zo nauwkeurig mogelijk de problematiek te omschrijven en aan te geven in welke groep/groepen de problemen zich voor doen/deden. Groep 0 is in dit kader de vóór schoolse periode.

B Onderwijskundig rapportrechte verbindingslijn 59

B1 = onderwijskundig rapport t.b.v. het diagnostisch meldpunt (DM)


In te vullen door de school

1. Bij de aanmelding voor het Diagnostisch Meldpunt wordt gedacht aan
consultatie, onderzoek en/of begeleiding in de basisschool
mogelijke verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs
Aantal bijlagen


rechte verbindingslijn 56

2. Aanvulling op reden van aanmelding

Het initiatief voor aanmelding DM komt van

ouders / school / beiden / ……………..

Hoe is de samenwerking tussen school en ouders? Zijn er verschillende visies, zijn er conflicten?
Heeft er eerder aanmelding bij DM plaatsgevonden?

ja / nee

Zijn er eerdere onderzoeken verricht?

ja / nee

  • Zo ja, in samenwerkingsverband
  • Uitslag onderzoek(en)

(Indien aanwezig bijlagen / verslagen toevoegen)


Wilt u aankruisen met welke andere instantie(s) er met betrekking tot de problematiek contact is (geweest)
Huisarts
Jeugdzorg
Kinderarts
MEE
algemeen maatschappelijk werker
fysiotherapeut
Logopedist
PCL


3. Mogelijke hulp

Wat is er mogelijk op school?
4. Zorgvraag

Welke vraag wilt u beantwoord zien en/of wat verwacht u expliciet rond deze aanmelding?
5. Functieontwikkeling: groep(en): omschrijving en/of bijlagen:

fijne motoriek
grove motoriek
oriëntatie in de ruimte
oriëntatie in de tijd
gezichtsvermogen
visuele waarneming
auditieve waarneming
spraak
taalontwikkeling
anders:


Toelichting6. Verstandelijk functioneren: groep(en): omschrijving en/of bijlagen:

algehele ontwikkelingsachterstand
ontwikkelingsvoorsprong
inzicht
geheugen
leerbaarheid
anders:Toelichting

7. Leerprobleem: groep(en): omschrijving en/of bijlagen:

deelvaardigheden lezen
deelvaardigheden spelling
technisch lezen
begrijpend lezen
Schrijven
spelling
deelvaardigheden rekenen
rekenen/wiskunde
zaakvakken
anders:Toelichting:
8. Sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen: groep(en): omschrijving en/of bijlagen:

overactief
wordt vaak gepest
passief
nerveus/angstig
stil/teruggetrokken
stoer/clownesk
agressief
Plagerig
samenspelen/-werken
niet aanspreekbaar
zelfbeeld
over aangepast
gedragsproblemen gericht tegen de leerkracht
gedragsproblemen gericht tegen medeleerlingen
gedragsproblemen gericht tegen de ouders
gedragsproblemen blijven bij de leerling zelf
anders:
Toelichting
9. Werkhoudingsproblemen: groep(en): omschrijving en/of bijlagen:

concentratie
zelfbeeld
doorzettingsvermogen
zelfvertrouwen
faalangst
motivatie
taakgerichtheid
tempo
zelfstandigheid
anders:De werkhoudingsproblemen doen zich voor:
in alle situaties
in spel
in taakgerichte situaties
bij specifieke taak of taken


Toelichting10. Andere reden(en): groep(en): omschrijving en/of bijlagen:

thuissituatie
zindelijkheid
gezondheid
anderstalig
anders:Toelichting
B Toestemmingsformulier ouders t.b.v. Diagnostisch Meldpunt

B2 = toestemmingsformulier ouders t.b.v. diagnostisch meldpunt


In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)
Dit formulier B2 kunt u inleveren op school of per post sturen naar het Diagnostisch Meldpunt (T: 078-6391700)
Verzendadres:

De Kameleon

t.a.v. Expertise Centrum SWV/Diagnostisch Meldpunt

Postbus 23

3350 AA Papendrecht

Toestemmingsverklaring

Hierbij verleen ik/verlenen wij: .........................................................................................................

* De school toestemming tot het verstrekken van informatie over mijn kind aan het Diagnostisch Meldpunt.

* Toestemming tot registratie/archiveren van de persoons- en leerlinggegevens met gebruik van de gegevens in het aanmeldingsformulier ondersteuningsteam, de vragenlijst voor ouders, onderwijskundig rapport t.b.v. het Diagnostisch Meldpunt en bijlagen.

* Toestemming voor consultatie, (uitgebreid) onderzoek en begeleiding door de medewerkers van het Diagnostisch Meldpunt, zijnde functionarissen in dienst van het CED, SPON en Yulius.

* Toestemming aan de het Diagnostisch Meldpunt om bij de onderstaande ingevulde deskundigen en/of instanties informatie op te vragen.Deskundige en/of instantie.

Naam.

Schoolarts
Huisarts
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Logopedist
Kinderarts
KNO-arts
Oogarts
Neuroloog
Remedial teacher
Orthopedagoog/psycholoog
* Toestemming aan het Diagnostisch Meldpunt, om een schriftelijk verslag aan de huidige school van mijn kind te sturen.

Ingevuld door:Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats


Handtekening 1

Naam:


Datum:


Relatie tot het kind

0 vader 0 moeder 0 voogdHandtekening 2

Naam:


Datum:

Relatie tot het kind

0 vader 0 moeder 0 voogdAlle wettelijke vertegenwoordigers die het ouderlijk gezag dragen dienen dit formulier te ondertekenen.

Met het plaatsen van één handtekening wordt aangegeven dat het wettelijk ouderlijk gezag toebehoort aan één ouder.


Van de school ontvangt u een kopie van het onderwijskundig rapport.

C AANVRAAGFORMULIER

  • EXTRA ONDERSTEUNING

  • TOELATAARBAARHEIDSVERKLARING SBO/SO CLUSTER 3 EN 4

  • ARRANGEMENT CLUSTER 3 EN 4

In te vullen door de school en ouder(s)/verzorger(s)

Het formulier C samen met

-de delen A1, A2 en logboek (ondersteuningsteam),

-de delen B1 en B2 (Diagnostisch Meldpunt)

-deskundige rapportage(s)

-ontwikkelingsperspectief van de leerling

-bijlagen (o.a. scores leerlingvolgsysteem)
per post sturen naar het Expertise Centrum van het Samenwerkingsverband (T: 078-6391700)
Verzendadres:

De Kameleon

t.a.v. Expertise Centrum SWV/Diagnostisch Meldpunt

Postbus 23

3350 AA Papendrecht
Het ondersteuningsteam van de ………………………………………………. (naam school) heeft in de bespreking van ……………….(datum) besloten dat ………………………….…(voor- en achternaam leerling) in aanmerking komt voor extra ondersteuning georganiseerd vanuit het SWV 28.09.
Het ondersteuningsteam heeft vastgesteld dat de volgende vorm van extra ondersteuning wordt toegekend:

0 Arrangement cluster 3

0 Arrangement cluster 4

0 Speciaal Basisonderwijs

0 Speciaal Onderwijs cluster 3

0 Speciaal Onderwijs cluster 4Arrangement cluster 3 of 4

De zorgzwaarte is vastgesteld op:

Personele instandhouding 0 licht 0 middel 0 zwaar

Materiële instandhouding 0 licht 0 middel 0 zwaar

Gedeelte Ambulante Begeleider 0 licht 0 middel 0 zwaar
De ondersteuning vindt plaats gedurende het gehele of een gedeelte van het schooljaar…………-………

en zal aan het eind van het schooljaar binnen het Ondersteuningsteam geëvalueerd worden om van daaruit te bepalen of voortzetting van de ondersteuning gewenst is.

Deze evaluatie vindt plaats in het Ondersteuningsteam m.b.v.:


  1. het verslag van de ambulant begeleider n.a.v. het laatste voortgangsgesprek op schoolniveau met alle geledingen (school, ouders, externen) zonder bijzijn van de ambulant begeleider

  1. idem, in bijzijn van de ambulant begeleider

Speciaal Basisonderwijs

0 De Steenen Kamer te Zwijndrecht

0 De Kameleon te Papendrecht

0 Anderzijds, ………………………………………………………………………………….om reden…………………………………..


De school vraagt met de invulling van dit document een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband. Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de procedurele toets van het Samenwerkingsverband. Onder voorbehoud van het resultaat van deze toets ontvangt de aanvrager de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

De leerling wordt na toelating gevolgd door het Ondersteuningsteam van de SBO school.


Speciaal Onderwijs cluster 3 of 4

0 De Bleyburgh te Sliedrecht (cluster 3)

0 De Dijk te Papendrecht (cluster 4)

0 Anderzijds,………………………………………………………………………………….om reden…………………………………….


De school vraagt met de invulling van dit document een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband. Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de procedurele toets van het Samenwerkingsverband. Onder voorbehoud van het resultaat van deze toets ontvangt de aanvrager de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

De leerling wordt na toelating gevolgd door het Ondersteuningsteam van de SBO school.

In de bespreking van het Ondersteuningsteam waren de volgende personen vertegenwoordigd:

1.

2.3.

4.

5.6.

7.

Handtekening : Datum:


Naam:

(voorzitter Ondersteuningsteam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De ouder/voogd/verzorger van………………………………….. gaat akkoord met de toekenning van de extra ondersteuning zoals hierboven beschreven.

Handtekening 1: Datum:

Naam: Plaats:

Handtekening 2: Datum:

Naam: Plaats:

Alle wettelijke vertegenwoordigers die het ouderlijk gezag dragen dienen dit formulier te ondertekenen.

Met het plaatsen van één handtekening wordt aangegeven dat het wettelijk ouderlijk gezag toebehoort aan één ouder.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina