A. J. van der Zeeuw, Uithoorn 2005 een geslacht van heijningen uit alphen a/d rijnDovnload 74.09 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte74.09 Kb.
A.J. van der Zeeuw, Uithoorn 2005
EEN GESLACHT VAN HEIJNINGEN UIT ALPHEN A/D RIJN
DE NAKOMELINGEN VAN HUYBERT PIETER MEESZ
INLEIDING.
Hoewel de naam Van He(i,y,ij)ningen tegenwoordig verspreid over het hele land voorkomt, is een opvallende concentratie te vinden in Rijnland, en vooral in de wijde omgeving van Alphen a/d Rijn. Het ligt voor de hand een gemeenschap­pelijke afstamming van de geslachten Van Heijningen1 te veronderstel­len. Verschillende Van Heijnin­gens en ook anderen hebben in de loop der tijd bewijs gezocht voor deze aansprekende gedachte, maar niemand is daar tot nu toe in geslaagd. Ruim voor 1600 waren rond Alphen al rijkere en armere geslachten Van Heijningen. De rijkere fami­lies, waaruit o.a. schou­ten, schepe­nen en burgemees­ters voortkwamen, gebruikten de toenaam Van Heijningen toen al. De leden van de armere geslachten daaren­tegen waren tot ver in de 17e eeuw slechts bij voornaam en patro­niem gekend, en gingen pas rond 1660 de toenaam voeren. In de jaren 1791, 1817 en 1834 versche­nen genealogieën-Van Heijningen van de hand van Barth. van Heijningen, die teruggingen tot de broers Gerrit en Matheus Evertsz van Heijnin­gen2. Matheus Evertsz was al in het derde kwart van de 16e eeuw tamelijk notabel in Alphen3. Tezelfder tijd leverde een (ander ?) geslacht Van Heijningen schouten in Rijnsa­terwoude en omgeving4. Van 1987 t/m 1997 ver­scheen een familie­blad 'Van Heijnin­gen Tijdin­gen'5, waarin met regelmaat een gemeen­schappe­lijke basis werd verond­er­steld. De naam zou verband houden met de plaats Heijningen in Noord-Brabant (nu onderdeel van de gemeente Fijnaart en Heijnin­gen), waar de eerste Van Heijningen vandaan zou zijn gekomen. Gewezen wordt dan op het feit, dat het familie­wapen van de Van Heijningens en het gemeente­wapen van Fijnaart en Heijnin­gen overeen­komsten vertonen. Het laatste is nagenoeg identiek aan het wapen van de Heren van Glymes (Glimes), markiezen van Bergen-op-Zoom. De overeenkomst tussen beide wapens is het voorkomen van drie op identieke wijze geplaatste 'maliën' (ruiten), zij het dat de kleuren ver­schill­en6. In een artikel in het eerste nummer van bovenge­noemd familieblad7 wordt op grond van deze overeenkomst de afkomst uit Heijnin­gen bewezen geacht, waarbij echter voorbijgegaan wordt aan enkele chronologische bezwaren. Zwaarwe­gend is vooral het gegeven, dat 'de oude Heijnin­gen' in 1583 werd ingepolderd, en dat het dorp Heijningen pas daarna ontstond6. In die tijd waren Van Heijnin­gens echter al ruimschoots belangrijk rond Alphen. Behalve op de hierboven al genoemde Matheus Evertsz van Heijningen kan ook gewezen worden op Willem Gerritsz van Heijningen, schout van Rijnsater­woude, Leimuiden en Vriese­coop4, die in 1588 overleed. Ook het feit dat de oudste afbeelding van het familiewapen voor zover bekend dateert uit 15817,is moeilijk te rijmen met een herkomst uit het later gestich­te dorp. Men zou zich zelfs kunnen afvragen, of de keuze van het gemeentewapen van Fijnaart en Heijningen, dat pas in 1959 door de Hoge Raad van Adel werd toegekend6, beï­nvloed is door het oudere familiewapen. 'Heijnin­ge' was in het middelne­derlands een gebrui­kelijk en zeker niet streek­gebonden woord voor scheidings­sloot en is nog steeds terug te vinden in modern en evenmin streekge­bonden 'heining', en er is dus geen reden om zonder meer aan te nemen dat de naam 'Van Heijningen' op de plaats teruggaat. Alle onzeker­heden omtrent gemeen­schappe­lijke afstamming en herkomst in aanmer­king nemende, zal ik het hieronder besproken geslacht Van Heijningen behande­len als op zichzelf staand, en voor zover valt na te gaan afkomstig uit (de omgeving van) Alphen a/d Rijn.
------

Door het regelmatig voorkomen van identieke voornamen en patroniemen bij tegelijker­tijd levende personen is het zonder verdere gegevens niet altijd mogelijk de juiste toeschrijving te geven. Zo kan Vb (IVa-5) Cornelis Huybertsz, ook IVb-3 Cornelis Huybertsz zijn. Bij de RK dopen van zijn kinderen getuigden uitsluitend personen van de vrouwskant. Het kinderloze huwelijk van IVa-3, Gerrit Huybertsz, zou ook dat van IVb-1 kunnen zijn, en het huwelijk van IVa-4, Maartje Gerrits, zou ook dat van IVb-2 kunnen zijn. Van personen voor wier naam een vraagteken (?) is geplaatst, is de juistheid van de aanwezigheid in de genealogie niet volledig zeker te achten. Voor zover niet anders vermeld, zijn dopen geschied volgens de NG ritus.
I Pieter Meesz, geb. ca. 1570, tr. (Baertgen ?) NN

Uit dit huwelijk bekend:

Mees, volgt IIa

Dirck, volgt IIb

Huybert, volgt IIc

Het vermoeden dat de vrouw van Pieter Meesz ene Baertgen was, is gebaseerd op de vernoeming van twee van zijn kleindochters, nl. dochters van Mees Pieter Meesz (IIa) en Huybert Pieter Meesz (IIc).
IIa Mees Pieter Meesz, geb. ca. 1590, tr. voor 1623 Beatris Gijsbertsdr.

Uit dit huwelijk bekend, geb. voor 16238:

Gijsbert

(!) Baertgen

en mogelijk, dan geb. na 1623:

Geertje Meesen van Heijningen, tr. Alphen a/d Rijn 6-6-1672 Cornelis Willemze Meyerburgh, wednr. Neeltje Claas van Schellingerhout.De vernoeming naar zijn grootvader van vaders kant doet vermoeden, dat Mees de oudste (overlevende) zoon van Pieter Meesz was. Het gezin woont in 1623 in bij Aeltgen Gerritsdr, mogelijk Beatris' moeder.
IIb Dirck Pieter Meesz, geb. ca. 1590, tr. voor 1623 Jannetgen Hobbendr.

Uit dit huwelijk, geb. voor 16238:

Cornelis

Gerit


Dirck

Arien


Lysbeth

Grietgen. Zij is mogelijk identiek met Grietgen Dircxs van Heijnin­gen, die otr. Alphen 1646/Leiden 29-11-1646 Dirck Jacobsz Stoeldraeyer.

Maritgen

een dochter, die inwoont bij Jan Eeuwoutsz in de Steect. Naam onbekend.In 1623 woont Dirck Pieter Meesz met zijn gezin in het dorp7, d.i. Alphen. In 1631 treedt hij op als getuige bij de doop van Gijsbert, zoon van Huybert Pieter Meesz (IIc). Na 1623 zijn er in de doopboeken geen kinderen van Dirck Pieter Meesz gevonden. Wel zijn er op 16 en 19-8-1652 nog 2 kinderen van (dezelf­de ?) Dirck Pieter Meesz in de kerk in Alphen begraven9, die dus zeker na 1623 zijn geboren. Het feit dat het gezin van Dirck in 1623 groter was dan dat van Huybert, kan beteke­nen dat Dirck de oudere van beide broers was. Onder de naam Van Heijningen zijn geen nakomelingen van Dirck Pieter Meesz gevonden.
IIc Huybert Pieter Meesz, geb. ca. 1590, tr. voor 1623 Haesje Willemsdr.

Uit dit huwelijk, geb. voor 16238:

Willem, volgt IIIa

(!) Baertgen Huybertsdr van Heijningen, otr. Alphen, tr. Koudekerk 16-11-1653 Claes Henricksz, wednr. Lysbeth Bastiaensdr.

Gerritgen, mog. als Geertgen Huyberts begr. Alphen 27-2-16489.

Grietgen Huybertsdr van Heijningen, tr. Alphen 17-11-1652 Cornelis Simonsz Bosman, wednr. Annetje Cornelisdr.


Geboren na 1623:

Trijntje Huybertsdr van Heijningen, tr. Alphen 4-5-1658 Jacob Florisz van Outshoorn, j.m. van Leider­dorp.

Gijsbert, ged. Alphen 20-12-1631. Get. Dirck Pieter Meesz, Willem Oosten­rijck en de vrouw van Claes Simons volgt IIIb

Gerrit, ged. Alphen 4-1-1634 volgt IIIc

Merritien, ged. Alphen 6-4-1636


Huybert Pieter Meesz woont in 1623 met zijn gezin in Alpherhoorn (Oudshoorn). De timmer­man Willem Corne­lisz Oosten­rijck en zijn vrouw Erm Willemsdr wonen bij hem in8. Uit andere bron blijkt, dat Willem en Huybert zwagers waren (en Haesje en Erm dus waarschijn­lijk zus­ters)10. De index op het NG doopboek van Alphen in het Streekar­chief Rijnlands Midden geeft een andere volgorde voor de kinderen van Huybert Pieter Meesz, nl.: Trijntje (met aante­kening: huwt 1650, wat beslist fout is), Baartje (huwt 1653), Grietje (huwt 1652), Gijs­bert, Gerrit, Merri­tien, Willem en Gerrit­je. Alleen van Gijsbert, Gerrit en Merritien worden de doopdata vermeld. De moeder wordt niet genoemd. De reden voor deze afwijken­de en zeker onjuiste volgorde is niet duidelijk. Opval­lend is, dat in de periode 1623/30 geen enkele doop is gevonden. (De zelfstandige NG Gemeente Oudshoorn dateert van 1662.)
IIIa Willem Huybertsz van Heijningen, geb. voor 1623, tr. Alphen 15-9-1660 Annetjen Cornelisdr van Le(e)uwen, ged. Alphen 24-5-1626, dr. van Cornelis Krijnen en Willemgen Jans. Beide echtgenoten overleden voor 17-4-1684.

Uit dit huwelijk:

1. Haesje, ged. Alphen 20-11-1661. Get. Marrigje Huybertsdr.

2. Huybert, geb. ca. 1665, volgt IVa

3.? Marrijtje, ged. Alphen 30-11-1667. Get. Marritje Huyberts.

4.? Cornelis, ged. Alphen 20-10-1669. Get. Grietje Huyberts.Bij de dopen van Marrijtje en Cornelis werd als vader genoemd 'Willem Huybertsz van Rijn'. Deze is verder echter niet te vinden (moeders werden bij de dopen meestal niet genoemd, ook hier niet), en zowel de naamgeving van Cornelis als de namen van de getuigen geven grond aan het vermoeden dat het hier inder­daad kinderen uit een gezin Van Heijningen betreft. Zekerheid daarover bestaat echter niet. Op het laatst van hun leven dreven Willem en Annetjen een boerde­rij(tje) aan de Groenendyck in Hazerswou­de. Op 17 april 1684 verscheen hun broer resp. zwager Gijsbert Huy­bertsz van Heijnin­gen voor baljuw en schepenen van Hazerswoude. Hij was medevoogd van de nagelaten kinderen van het echtpaar (aantal en namen niet vermeld; zeker waren daarbij Haesje Willemsdr (jr), die in 1688 nog als doopge­tuige optreedt, en Huybert), en verklaarde dat hij met machti­ging van de schuldeisers een bouwhuis met berging, schuur, bepoting en beplan­ting, alles aard- en nagel­vast, had verkocht aan Niesge Jacobs Verdel, weduwe van Dirck Cornelisz van Leeuwen, bij leven eveneens medevoogd van de voor­noemde kinde­ren. Het huis bevond zich op vicarie­grond die eigendom was van de heer Lantscroon11.
IIIb Gijsbert Huybertsz van Heijningen, ged. Alphen 20-12-1631, begr. Alphen 24-12-17039 (impost f.3,-11), tr. ald. 4-1-1662 Trijntje Gerritsdr Dusseldorp, mog. begr. ald. 19-5-171213 ('vrouw van Gijsbert van Heijnin­gen').

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, ged. Alphen 31-8-1661.

2. Huybert, ged. Alphen 8-10-1664. Get. Gerrit Huybertsz en Marritje Huyberts.

3. Haesje Gijsbertsdr van Heijningen, ged. Alphen 13-11-1667 (get. Marritje Huyberts), tr. ald. 20-4-1687 Arie Willems Boer.


IIIc Gerrit Huybertsz van Heijningen, ged. Alphen 4-1-1634, begr. ald. 9-1-171313, tr. ald. 25-2-1660 Maartje Jansdr Kurcker, alias Van Outs­hoorn, ged. Alphen 23-9-1632, begr. ald. 1-4-1721, dr. van Jan Ariensz Kurcker en Mertgen Jans.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert, ged. Alphen 6-6-1660. Get. Willem Huybertsz en Gerritje Huyberts. volgt IVb

2. Maertge (Marritge) Gerrits van Heijningen, ged. Alphen 26-2-1662, begr. ald. 23-6-170013 (impost pro deo12), tr. ald. 1) 25-4-1688 Willem Huybertsz van Swieten, ged. Alphen 10-12-1656, begr. Alphen 21-10-1689, z.v. Hubert Willemsz van Swieten en Maertjen Cornelisdr. 2) 27-4-1698 Jacobus Cornelisz Coppert.

3. Haesjen Gerrits van Heijningen, ged. Alphen ..-9-1666, tr. ald. 20-2-1689 Cornelis Symonsz van Leeuwen, ged. Alphen 13-1-1663, z.v. Simon Willemsz van Leeuwen en Annetjen Jans van der Sluys.

4. Neeltje Gerrits van Heijningen, ged. Alphen 21-5-1670, begr. ald. 15-5-1751, tr. Leiderdorp 22-1-1696 Cornelis Arentse Verha­gen, j.m. van Leiderdorp, doop niet gev.


IVa Huybert Willemsz van Heijningen, geb. ca. 1665, overl. na 15-5-1730, tr. 0udshoorn 9-11-1687 Annetje Jans Vos alias Toorn­vliet, begr. Ouds­hoorn 15-5-173014.

Uit dit huwelijk: 1. Willem, ged. Oudshoorn 9-6-1688. Get. Haesje Willemsdr (jr) volgt Va

 2. Jan, ged. Oudshoorn 11-9-1689. Get. Jannetje Ewouts.

 3. Gerrit Huybertsz van Heijningen, ged. Oudshoorn 6-5-1691 (get. Gerritje Cornelis),

tr.Hazerswoude 28-1-1728 (otr. Alphen 15-1-1728, Gaarder f. 3,-) Lysbeth Jacobs Weste­rende, ged. Koudekerk 12-1-1698, d.v. Jacob Jansz Westerein­den en Sara Jansse van 't Hers. Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden in Alphen en Hazerswoude.

 1. Maritje Huyberts van Heijningen, ged. Oudshoorn 19-4-1693 (get. Gerritje Cornelis van Eyk), tr.

Alphen 20-5-1725 Egbert Willemsz van Eyp, j.m. van IJssel­steyn.

5. Cornelis, ged. Oudshoorn 5-6-1695. Get. Maritje Jans van Heijningen, volgt Vb

6. Claes, ged. Oudshoorn 2-12-1696. volgt Vc

7. Huibert, ged. Oudshoorn 10-5-1699. volgt Vd

8. Annetje Huyberts van Heijningen, ged. Oudshoorn 31-5-1700 (get. Grietje Cornelis), tr. 1) Koudekerk 27-5-1725 Pieter Dircksz Block, ged. Alphen 7-12-1698, z.v. Dirck Jansz Blok en Lysbeth Pieterse van Heijnin­gen, otr 2) Alphen 12-11-1747 Thomas Dirksz Poelgeest, ged. Alphen 3-11-1707, wednr. van Elisabeth Vegters Kuyer, z.v. Dirk Willemsz van Poelgeest en Lysbeth Thomasze Kroon.Voor Annetje Huyberts van Heijningen, vr. v. Pieter Dirksz Blok, wordt op 1-2-1738 door Oudshoorn een Acte van Indemniteit afgegeven voor vertrek naar Alphen15.

 1. Ewout, ged. Alphen 18-6-1702. Get. Annetje Ewouts Vos. volgt Ve

10. Gijsbert, ged. 1-3-1705. Get. Marritje Ewouts Vos. N.B. de vader is in de akte foutief genoemd

Van Hangen.

11. Gijsbert, ged. Oudshoorn 4-8-1706 volgt Vf

12. Pieter, ged. Alphen 2-10-1707. Get. Francyntje Pieters Vos.

13. Pieter, ged. Oudshoorn 21-4-1709. Get. Francyntje Jans. volgt Vg


IVb Huybert Gerritsz van Heijningen, ged. Alphen 6-6-1660, tr. Alphen 1) 27-5-1692 Neeltje Gerritsdr Rijnhoven, begr. Alphen 22-4-16968 (impost f. 3,-12), 2) 12-6-1707 Annigje Corne­lisdr van der Lee, j.d. van Bloemendaal bij Gouda.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit, ged. Alphen 6-7-1692. Get. Marritje Gerrits Rijnoven.

2. Dirckje Huyberts van Heijningen, ged. Alphen 11-10-1693, tr. Alphen 5-6-1724 Simon Cornelisz Schenkeveld, ged. Oudshoorn 19-9-1683, z.v. Cornelis Symesz Schenckeveld en Trijntje Dirks van Swieten.

3. Maartje, ged. Alphen 24-7-1695. Get. Neeltje Gerrits van Heijningen.

Uit het tweede huwelijk:

4. Cornelis, ged. Alphen 6-10-1707. Get. Willempje Cornelis van der Lee.
Va Willem Huybertsz van Heijningen, ged. Oudshoorn 9-6-1688, begr. Oudshoorn 28-11-174814, tr. Oudshoorn 1) 23-12-1708 Jaapje Goverts Ver­gunst, 2) 25-11-1714 Marritje Jans de Groot (ook: Verkerk).

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, ged. Oudshoorn 6-1-1709. Get. Neeltje.

2. Annitje, ged. Oudshoorn 25-5-1712. Get. Neeltje Meese Raaphorst.

3. Jaapje, ged. Oudshoorn 18-3-1714. Get. Neeltje Meese.

Uit het tweede huwelijk:

4. Huybert, ged. Oudshoorn 13-10-1715. Get. Annetje Jans Vlietentoorn16.

5. Huibert, ged. Oudshoorn 7-2-1717. Get. Annetje Jans Vlietentoorn, volgt VIa

6. Jan, ged. Oudshoorn 5-6-1718. Get. Grietje Jans de Groot.

7. Jan, ged. Oudshoorn 22-10-1719. Get. Grietje Jans Verkerk. N.B. de moeder heet hier Maartje Jans Verkerk.


Vb Cornelis Huybertsz van Heijningen, ged. Oudshoorn 5-6-1695, tr. Alphen (NG) 24-2-1732 Cornelia Klaasdr Turkenburg.

Uit dit huwelijk (RK ged., getuigen uitsluitend van moederskant):

1. Nicolaa (Klaasje), ged. Hazerswoude 22-04-1732

2. Magdalena (Maddeleentje), ged. Hazerswoude 4-1-1734, otr. Leimuiden 23-5-1756 Gerrit van Waart.

3. Joanna (Jannetje), ged. Hazerswoude 28-3-1736

4. Theodora (Dirkje), ged. Woubrugge 8-6-1738

5. Hubertus, ged. Rijnsaterwoude 4-6-1745

6. Adriana, ged. Rijnsaterwoude 29-8-1748Het echtpaar, met kinderen Klaasje, Maddeleentje, Jannetje en Dirkje vertrekt op 25-4-1740 met Acte van Indemniteit van Oudshoorn naar Esselij­kerwou­de. Voor Dirkje wordt verder op 9-1-1741 zo'n acte afgegeven door Oudshoorn voor Aarlan­derveen15. Waarom in dit geval de rest van het gezin ontbreekt is niet duidelijk.
Vc Klaas Huybertsz van Heijningen, ged. Alphen 2-12-1696, tr. Oudshoorn 17-5-1722 Neeltje Cornelisse Vaandrager.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. Oudshoorn 27-6-1723. Get. Marrigje Huyberts van Heijningen, volgt VIb


 1. Antje Klaas van Heijningen, ged. Oudshoorn 15-4-1725 (get. Annigje Jans Vlietentoorn), tr. Alphen

9-7-1748 Jan Adriaansz Breedveldt, ged. Bergambacht 26-4-1716, z.v. Adriaan Bouwensz Breedveldt en Neeltje Jansse.

 1. Cornelia Klaasdr van Heijningen, ged. Oudshoorn 27-6-1728 (get. Trijntje Cornelis Vaandrager),

tr. Alphen 4-1-1750 Willem Hendrikse.

Klaas vertrekt met zijn drie kinderen op 28-1-1730 met Acte van Indemni­teit van Oudshoorn naar Koudekerk15. Neeltje Vaandrager was kennelijk overleden, of viel niet onder de verantwoorde­lijkheid van Ouds­hoorn.
Vd Huibert Huibertsz van Heijningen, ged. Alphen 10-5-1699, begr. Oudshoorn 26-4-174014, tr. Koudekerk 2-11-1732 Maartje Dirks Bos, j.d. van Langerak, doop niet gev., (zie de aantekening bij Annetje Dirks Bos onder Ve), wonende te Koudekerk (zij trouwt 2) Oudshoorn 12-4-1751 Jacob Corne­lisz Meurs, van Valkenburg).

Uit dit huwelijk:

1. Huibert, ged. Oudshoorn 9-8-1733. Get. Elisabeth Jacobs Westerende, volgt VIc.

2. Anna Huyberts van Heijningen, ged. Oudshoorn 24-4-1735 (get. Antje Dirks Bos), otr. 16-1-1761 Gerrit Brunslaar, geb. Raalte.Voor haar wordt op 21-1-1761 een Acte van Indemni­teit uitgegeven door Oudshoorn voor vertrek naar Woubrugge, en op 1-4-1769 voor vertrek naar Raalte15.

3. Dirk, ged. Oudshoorn 19-4-1737, Get. Neeltje Dirks Bos.

4. Jannigje, ged. Oudshoorn 7-5-1739. Get. Maartje Dirks Leliesteyn.

Op 18 en 27-10-1741 worden twee kinderen van de weduwe van Huybert Huybertsz van Heijningen begraven in Oudshoorn14. Dit zijn kennelijk Dirk en Jannigje.
Ve Ewout Huibertsz van Heijningen, ged. Alphen 18-6-1702, begr. Oudshoorn 10-9-1774, tr. Hazers­woude 29-11-1734 Annetje Dirks Bos, begr. Oudshoorn 6-11-1775. Annetje Dirks Bos is mogelijk identiek met Annigje, d.v. Dirk Evertsz en Neeltje Adams Ooms, ged. Langerak 25-3-1714.

Uit dit huwelijk: 1. Huibert, ged. Oudshoorn 26-2-1736 (get. Maritje Janse de Groot), begr. Oudshoorn 18-6-1785.

2. Anna Ewouts van Heijningen, ged. Oudshoorn 5-4-1739 (get. Maartje Dirks Bos), tr. Oudshoorn 1) 24-10-1762 Pieter Frissel, 2) 26-7-1772 Cornelis Pietersz Stolck, ged. Alphen 2-9-1742, z.v. Pieter Cornelisz Stolk en Trijntje Hendrikse van Leeu­wen.

Voor Anna Ewouts van Heijnin­gen wordt op 24-3-1764 een Acte van Indemni­teit afgegeven door Oudshoorn voor haar vertrek naar Zoeterwou­de. In 1768 wordt door Ouds­hoorn zo'n acte afgegeven­ voor haar drieja­rige dochter Antje Fritsel15.

3. Dirkje, ged. Oudshoorn 23-9-1742. Get. Maartje Dirks Bos.

4. Kornelis, ged. Oudshoorn 14-6-1744, (get. Gijsbert van Heijningen en Margje Dirks Lelisteijn). Leeft nog 18-6-1785.

5. Gerritje, ged. Oudshoorn 13-10-1748 (get. Lijsbet Westerling), begr. Oudshoorn 19-9-1752.

6. Jan, ged. Oudshoorn 6-1-1754
Vf Gijsbert Huyberts van Heijningen, ged. Oudshoorn 4-8-1706, (get. Annetje Ewouts Vos), tr. Hazerswoude 26-5-1737 Maartje Dirks Leliesteyn, ged. Leiderdorp 9-10-1710, d.v. Dirk Bouwensz Lelisteyn en Maartje Symonse van der Veer (of Meer). Voor Gijsbert is op 18-1-1738 door Oudshoorn een Acte van Indemni­teit voor Hazerswou­de uitgegeven.

Uit dit huwelijk geen kinderen gevonden. Toch waren die er wel, o.w.:

Willem, doop niet gev., volgt VId
Vg Pieter Huybertsz van Heijningen, ged. Oudshoorn 21-4-1709 (get. Francyntje Jans), otr. Alphen 8-11-1736 Maartje Jacobsdr Verwey, mog. ged. Nieuwkoop 10-6-1708 als d.v. Jacob Gerritsz Verwey en Hendrikje Reyerse Geestdorp, of Nieuwkoop 10-5-1705 als d.v. Jacob Matheusz Verwey en Magtildje Hendrik­se van Pijlen.

Uit dit huwelijk:

1. Huybert, ged. Nieuwkoop 13-10-1737 (get. Maria Janse Verkerk), begr. Oudshoorn 11-5-173914.

Pieter Huybertsz van Heijningen vertrekt op 11-2-1737 met Acte van Indemniteit van Oudshoorn naar Noorden.
VIa Huybert (Willemsz) van Heijningen, ged. Alphen 7-2-1717, schoenmakersknecht, wnd. onder Hazerswoude, otr. Leiderdorp 18-2-1746 Anna Catharina Overbergen (of Hogerberg), wed. Jacob van Oosten.

Uit dit huwelijk (Koudekerk):

1. Willem, ged. 22-1-1747. Get. Egbert van Eep en Maartje van Heijnin­gen,

2. Maartje, ged. 12-4-1748. Get. Willem van Heijningen en Maartje Verkerk.

3. Maartje, ged. 21-3-1751. Get. Egbert van Eep en Maartje van Heijningen.

4/5.Caatje, ged. 24-9-1752. Get. Warnaer Overbergen en Christina Overbergen.

5/4.Marytje Huyberts van Heijningen, ged. 24-9-1752 (Get. Gijsbert van Heijningen en Maartje Lelysteyn), tr. Koudekerk 1) 9-5-1779 Cornelis Pietersz van Rhijn, ged. Leiderdorp 29-3-1744, z.v. Pieter Cornelisz van Rijn en Neeltje Jansse van der Werff, 2) 5-8-1782 Arie van den Berg.

Voor Huybert Willemsz van Heijningen, 29 j., wordt op 21-2-1746 door Oudshoorn een Acte van Indemniteit uitgeschreven voor Koudekerk.
VIb Jan Claasz van Heijningen, ged. Alphen 27-6-1723, tr. Koudekerk 27-4-1755 Catharina Jansse Beurse, dr. van Jan Beurse en Maartje van Leeuwen.

Uit dit huwelijk, ged. in Koudekerk: 1. Neeltje van Heijningen, ged. 27-7-1755, overl. Hazerswoude 3-9-1828, tr. Gerrit Vlasveld.

2. Jannetje, ged. 7-8-1757. Get. Evert van Heijningen en Anna van den Bos (kennelijk Ewout Huybertsz van Heijningen en Annetje Dirks Bos).

3. Claas, ged. 3-2-1760. Get. Anna van Heijningen.

4. Klaas, ged. 31-5-1761. Get. Antje van Heijningen volgt VIIa

5. Kaatje, ged. 16-10-1763. Get. Maartje van Leeuwen.

6. Jan, ged. 10-11-1765. Get. Antje van Heijningen.

7. Jan, ged. 15-2-1767. Get. Maartje van Leeuwen.

8. Jacobus, ged. 3-12-1769. Get. Neeltje van Heijningen. volgt VIIb

In de overlijdensakte van Jacobus dd. 24-3-1834 staat als zijn moeder genoemd Catharinana Vos. Alias of vergissing ?
VIc Huibert (Huibertsz) van Heijningen, ged. Oudshoorn 9-8-1733, mog. begr. Alphen 21-12-178113, tr. Hazerswoude 17-11-1754 Willemijntje Lelysteyn.

Uit dit huwelijk (Koudekerk):

1. Maartje, ged. 9-2-1755. Get. Anna van Heijningen.

2. Lysbeth, ged. 25-7-1756. Get. Maartje van Lelysteyn.

3. Dirkje, ged. 5-3-1758. Get. Lysbeth van Lelysteyn.

4. Dirk, ged. 13-1-1760, Get. Lysbeth van Lelysteyn. volgt VIIc


VId Willem Gijsbertsz van Heijningen, doop niet gev., schoenmaker, overl. Nieuwkoop 4-4-1782, tr. ald. 14-9-1761 Maartje Cnelisse van Tol, RK ged. ald. 20-11-1739, overl. ald. 24-8-1790, dr van Cornelis Jansz van Tol en Catharina Pieterse Verburgh. De overlijdensdata van het paar blijken uit de huwelijksakten in Leiden van hun dochters Catharina en Maria.

Uit dit huwelijk, ged. in Nieuwkoop:

1. Johanna, ged. 1-8-1762

2. Catharina van Heijningen, ged. 21-9-1764, overl. (niet in Leiden) voor 24-11-1846, tr. Leiden 10-11-1821 Johannes Hoppenbrouwer, ged. ald. 9-9-1768, tabaks-kerver, overl. ald. 24-11-1846, wednr. Catharina van Eer, z.v. Johannes Hoppenbrouwer en Catharina Christiaansen.

3. Johanna, ged. 13-7-1766

4. Gijsbertus, ged. 2-9-1768, volgt VIId

5. Cornelis, ged. 29-8-1770

6. Aaltje van Heijningen, ged. 8-9-1771, overl. (waar ?) 8-1-1842, tr. 1) Willem Brandt, 2) Koudekerk 8-11-1812 Jacob Braam, ged. ald. 25-3-1770, overl., smidsknecht, z.v. Harmen Braam en Margje van der Kolm.

7. Maria van Heijningen, ged. 13-4-1773, overl. niet gev., otr. 1) Leiderdorp 18-4-1800 Dirk van Zoen, ged. Nootdorp 21-12-1768, overl./begr. Leiden 20/23-12-1813, zn van Bart van Soen en Maria Hydra, tr. 2) Leiden 25-4-1816 Leonardus van Gink, ged. Noordwijkerhout 17-6-1770, daggelder, overl. Leiden 4-3-1820, wednr. Wilhelmi­na Kleyn, z.v. Klaas Gerards van Gink en Helena Cornelisse van Duykeren.

8. Huybert, ged. 14-5-1775


VIIa Nicolaas van Heijningen, ged. Koudekerk 31-5-1761, begr. Leiden 24/31-1-1801, turfdrager, otr. Leiden 9-5-1788 Gerritje van der Mark, ged. Leiderdorp 31-5-1764, overl. Leiden 5-8-1841, dr. van Ary van der Mark en Grietje Klinken­berg.

Uit dit huwelijk, geb. in Leiden:

1. Johannes, ged. 29-3-1789 volgt VIIIa

2. Arie, ged. 17-4-1791

3. Jacobus, ged. 16-11-1794, begr. 6/13-12-1794

4. Cornelis van Heijningen, ged. 31-1-1796, mandenmaker, overl. niet gev., tr. Leiden 1-10-1840 Cornelia van Heijningen (VIIc-3), ged. 10-8-1788, overl. Leiden 12-5-1870, dr van Dirk huibertsz van Heijningen en Margje Rijffers.

5. Jacobus, ged. Leiden 10-6-1798, volgt VIIIb

Nicolaas of Klaas van Heijningen is van dit geslacht de eerste die in Leiden opduikt. Al veel eerder, nl. in de eerste decennia van de 17e eeuw, vinden we de naam Van Heijningen in de Leidse DTB's.

VIIb Jacobus van Heijningen, ged. Koudekerk 3-12-1769, wonende Leiderdorp, overl. Leiden 23-3-1834, tr. 1) Leiderdorp 18-10-1797 Jannetje Buunen, geb. Zoeterwoude ca. 1753, dr van Anthony Buunen en Grietje van ’t Sant, wed. Harmen de Groot (huw. Buunen/De Groot 1777), 2) Zoeter­woude 9-5-1802 Jannetje van Es, geb. onder Zoeterwou­de, overl. Leiderdorp 30-6-1829.

Uit het tweede huwelijk (Leiderdorp):1. Catharina van Heijningen, geb./ged. 7/10-10-1802, tr. Leiderdorp 4-4-1822 Matthijs van Gaalen, bouwman, geb./ged. (als Marinus) Monster 1/7-2-1796, z.v. Leendert van Gaalen en Adriaan­tje van der Sar.

2. Anna Catharina van Heijningen, geb./ged. 25/31-3-1805, ongeh. overl. Leiden 15-6-1847.

3. Neeltje, geb./ged. 19/29-3-1807, overl. Leiderdorp 6-2-1812

4. Adriana Cornelia, geb. 5-2-1809. Get. Adriana van Es.

5. Adriana Cornelia, geb. 22-4-1814, ongeh. overl. Leiden 30-4-1888.

Natuurlijke kinderen:

5.1. Jacobus Adrianus, geb. Leiden 9-3-1840, overl. 12-10-1846

5.2. Adriana, geb. Leiden 2-12-1849, overl. 16-1-1850


VIIc Dirk (Huibertsz) van Heijningen, ged. Koudekerk 13-1-1760, timmermansknecht, overl. Koudekerk 6-9-1838, otr. 1) Koudekerk 2-11-1783 (huw. Woerden) Margje Rijfers, geb. Woerden, overl. Hazerswoude 17-9-1809, 2 ?) Catharina van Hulsen.

Uit het eerste huwelijk (Koudekerk):

1 Willemijntje van Heijningen, ged. 5-3-1786 (get. Maartje van Heijningen), overl. Koudekerk 13-8-1841, tr. Koudekerk 5-11-1815 Klaas van der Lee, ged. ald. 25-4-1790, arbeider, zn van Willem van der Lee en Mensje Haak.

2. Cornelis, ged. 26-8-1787.

3. Cornelia van Heijningen, ged. 10-8-1788, overl. Leiden 12-5-1870, tr. 1) Johannes Prinse, 2) Leiden 1-10-1840 Cornelis van Heijningen, ged. Leiden 31-1-1797, mandenmaker (VIIa-4), overl. niet gev., zn van Nicolaas van Heijningen en Gerritje van der Mark.

4. Maria, ged. 20-9-1789 (Get. Aaltje van Oosten),

5. Huibert, ged. 25-10-1790. Get. Aaltje van Oosten.

6. Aaltje van Heijningen, ged. 10-8-1794 (get. Aaltje van Oosten), overl. Leiden 13-7-1848, tr. Hazerswoude 7-7-1816 Joannes Pupping, geb. Stompwijk (niet gev.), overl. Leiden 18-11-1858, zn van Gerrit Pupping en Antje van Hoorn.

7. Teunis, geb./ged. 28/31-1-1796

VIId Gijsbert Willemsz van Heijningen, ged. Nieuwkoop 2-9-1768, wnd in Corteraar, otr. Ter Aar 17-10-1794 Neeltje Pietersdr Kijser.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmus, ged. Ter Aar 16-1-1804

VIIIa Johannes van Heijningen, geb. Leiden 29-3-1789, overl. ald. 27-2-1852, schippers­knecht, later broodbakker, tr. Leiden 22-3-1821 Jannetje le Feber, geb. ald. 23-2-1794, overl. ald. 2-9-1862, spinster, analfabeet, d.v. David la Feber en Dina den Ouden.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Gerardina van Heijningen, geb. Leiden 23-6-1821, dienstbode, overl. 20-2-1895, tr. Leiden 1) 16-10-1845 Cornelis Korpershoek, geb. 6-10-1827, schip­persknecht, overl. 1-10-1855, z.v. Crijntje Korpers­hoek, 2)18-2-1857 Jacobus Nieuwenburg, geb. 11-10-1824, wolkammer, overl. voor 20-2-1895, wednr. Catharina Christina Bommelie, z.v. Willem Nieuwenburg en Jacomina Nagelsmit.

2. Dina, geb. 3-4-1823, overl. 9-3-1844

3. Nicolaas, geb. 8-12-1824, overl. 23-10-1825

4. Nicolaas, geb.7-9-1826, overl. 6-5-1838

5. Johannes, geb. 2-12-1829

6. David, geb. 22-8-1832 volgt IXa

7. Jansje, geb. 14-4-1837, overl. 14-8-1837

VIIIb Jacobus van Heijningen, ged. Leiden 10-6-1798, overl. ald. 5-10-1843, warmoezier, greindroger, tr. ald. 21-7-1825 Susanna Rijke, ged. ald. 4-8-1805, overl. ald. 19-10-1881 (analfabeet), dr. van Samuel Rijke en Susanna de Koning.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas, geb. 7-9-1825

2. Pieter, geb. 8-4-1828, overl. 15-4-1828

3. Johanna van Heijningen, geb. 3-5-1829, overl. 1-10-1908, tr. 8-9-1852 Johannes Jillis de Wolf, geb. 18-1-1832, spinner, overl. 18-10-1902, zn van Adolf de Wolf en Maria Peper.

4. Jacobus, geb. 28-6-1834, overl. 22-9-1859

5. Samuel, geb. Leiden 18-4-1836, volgt IXb

6. Cornelia, geb. 28-5-1838, overl. 22-5-1849

7. Pieter, geb. 1-1-1841, overl. 11-8-1842

IXa David van Heijningen, geb. Leiden 22-8-1832, ijzerkoper, vuilnisman, kalkbrandersknecht (analfabeet), overl. 4-1-1909,tr. Leiden 16-9-1857 Susanna Carton, geb. ald. 22-4-1830, overl. 3-1-1903, naaister, d.v. Thomas Carton en Catharina Emmers.

Uit dit huwelijk:

1. Jansje, geb. 8-2-1858, overl. 13-10-1859

2. David, geb. 19-8-1859, overl. 22-9-1859

3. Susanna van Heijningen, geb. Leiden 1-6-1861, overl. 23-7-1928, tr. Leiden 24-12-1882 Lambertus Klinkhamer, geb. 9-9-1858, touwslager, overl. 27-2-1930, z.v. Lucas Klinkha­mer en Christina Wilhelmina Boom.

4. David, geb. 15-10-1862 volgt Xa

5. Johannes, geb. 27-2-1865

6. Nicolaas, geb. 4-7-1866, overl. 1-9-1866

7. Catharina Susanna, geb. 4-8-1867, overl. 14-8-1881

8. Nicolaas, geb. 7-2-1869
IXb Samuel van Heijningen, geb. Leiden 18-4-1836, op onbekende plaats overl. tussen 3-1-1876 en 17-1-1881, tr. Leiden 5-8-1863 Johanna Rebecca van den Dop, geb. ald. 21-1-1834, overl. ald. 17-1-1881, dr. van David van den Dop en Elisabeth Ligtvoet.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, geb. 18-1-1864, volgt Xb

2. Alida, geb. 2-5-1866, overl. 13-7-1866

3. Alida, geb. 30-7-1867, overl. 12-10-1867

4. Susanna Alida, geb. 7-1-1869, overl. 4-4-1870

5. Susanna Alida van Heijningen, geb. Leiden 12-7-1870, overl. 17-8-1902, tr. Leiden 16-5-1894 Anthony Johannes Pracht, geb. 14-5-1868, letterzet­ter, z.v. Anthony Johannes Pracht en Geertrui Dulle­mond.

6. Johanna Rebecca, geb. 24-7-1871, overl. Leiden 16-10-1871

7. ll. kind, geb./overl. 13-7-1874

8. ll. kind, geb./overl. 1-1-1876Op 3-1-1876 gaf Samuel zelf zijn levenloos kind aan, op 17-1-1881 overleed zijn vrouw als weduwe. Johanna Rebecca van den Dop had voor haar huwelijk twee buitenechtelijke kinderen:

 1. Elisabeth, geb. 16-2-1857

 2. David, geb. 26-11-1859


Xa David van Heijningen, geb. 15-10-1862, opperman, overl. 22-4-1936, tr. 11-11-1891 Pieternella Catharina le Maitre, geb. 30-4-1870, overl. 5-6-1913, dr van Pieter le Maitre en Catharina Dreef.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina van Heijningen, geb. 16-12-1889 (als Catharina le Maitre), tr. 2-11-1910 (sch. 17-6-1925) Pieter Sloos, geb. 14-1-1888, los werkman, zn van Cornelis Sloos en Lena Dirkzwager.

2. Suzanna van Heijningen, geb. 21-6-1892, tr. 9-4-1913 Johannes Sinteur, geb. 17-11-1890, voorslager, zn van Johannes Sinteur en Wilhelmina Hartevelt.

3. Pieter, geb. 28-2-1894, overl. 2-3-1899.

4. Margaretha, geb. 25-1-1896, overl. 16-5-1905

5. Alida van Heijningen, geb. 30-8-1897, overl. 13-8-1918, tr. 31-3-1915 Willem Gijsman, geb. 30-1-1895, los werkman, zn van Pieter Gijsman en Wilhelmina Vervark.

6. Pieter, geb. 29-10-1899,

7. David, geb./overl. 30-11-1901

8. Klaas, geb./overl. 30-11-1901

9. Cornelia, geb. 12-3-1903

10. David, geb. april/mei 1906, overl. (4 mnd) 11-9-1906

11. ll. kind, geb./overl. 5-6-1913
Xb Jacobus van Heijningen, geb. Leiden 18-6-1864, overl. ald. 25-3-1932, sjouwer, tr. ald. 1-7-1885 Gerritje Laterveer, geb. ald. 9-5-1859, overl. ald. 9-3-1945, dr. van Jan Hendrik Laterveer en Maria Johanna Blans­jaar.

Uit dit huwelijk:

1. Samuel, geb. 30-12-1885, overl. 7-9-1886

2. Maria Johanna, geb. 25-12-1886

3. Johanna Rebecca van Heijningen, geb. Leiden 10-1-1888, overl. ald. 19-12-1935, tr. ald. 28-3-1906 Abraham Johannes van der Zeeuw, geb. ald. 8-2-1887, overl. ald. 28-4-1961, bankwerker, zn. van Cornelis van der Zeeuw en Johanna Catharina Alt.

4. Samuel van Heijningen, geb. 1-5-1889, grofbankwerker, tr. 12-5-1915 Sibilla Dirkje Simons, geb. 1890/1 (wschl. niet in Leiden), dr van Johannes Simons en Sibilla Dirkje Nieuwboer. Nakomelingen ?

5. Jan Hendrik, geb. 2-10-1891, overl. 16-4-1893

6. Antonia van Heijningen, geb. 1-10-1892, tr. 10-11-1915 Gerardus Singeling, geb. 27-8-1892, los werkman, zn van Andries Singeling en Jacoba Dubbeldeman.

7. levenl. kind, geb./overl. 25-12-1893

8. Jacobus, geb. 2-1-1895

9. Pieter van Heijningen, geb. 15-11-1896, bankwerker, tr. 10-4-1918 Christina Singeling, geb. 24-1-1897, dr van Andries Singeling en Jacoba Dubbeldeman. Nakomelingen ?

10. Jan Hendrik van Heijningen, geb. 12-6-1898, grofbankwerker, overl. 10-8-1939, tr. 10-9-1919 Jacoba Petronella Kapaan, geb. 29-4-1900, dr van Cornelis Kapaan en Mietje Jansen. Nakomelingen ?

AFKORTINGEN:
RAL = Regionaal Archief Leiden

RAZH = Rijksarchief in Zuid-Holland

SARM = Streekarchief Rijnlands Midden, Alphen a/d Rijn

RA = (oud-)Rechterlijk Archief.

CBG = Centraal Bureau voor Genealogie
NOTEN:

1. Ik zal de naam consequent op deze wijze spellen, aangezien ei, ey en eij alle voorkomen, en zelfs voor een en dezelfde persoon verschillende schrijfwijzen kunnen worden gevonden. De thans in de BS meest gevonden schrijfwijze is met Heij.

2. Aanwezig in CBG. Zie ook Van Beresteyn, Genealogisch Repertorium.

3. Gens Nostra 39 (1984), p.421 en XLVI (1991), p. 28

4. Gens Nostra 23 (1968), p. 191

5. 'Van Heijningen Tijdingen'. Dit tijdschrift is (voor leden) ter inzage in de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Weesp, en voor 'vrienden' van het CBG gratis en voor anderen tegen betaling van een dagcon­tributie in het Centraal Bureau voor Genealogie. Na een onderbreking sinds feb. 1997 lijkt de uitgave in 2002 te zijn hervat. Of er sprake is van een hernieuwde regelmaat, zal moeten blijken.

6. 'Van Heijningen Tijdingen', nr. 1, oktober 1987.

7. 'Van Heijningen Tijdingen', 'nulnummer', april 1987, waarin opgenomen een brief van het Streekar­chief Nassau-Brabant dd. 13-10-1986, en een facsimi­le van de oorkonde van de Hoge Raad van Adel betreffende toekenning van het gemeen­te­wa­pen.

8. RAL, Register Hoofdgeld Rijnland 1623.

9. SARM, diaconieregisters NG kerk Alphen.

10. RAL, Kohier van de Rinse Penningen van Rijnland, 1625, nr. 2230.

11. SARM, RA Hazerswoude, Inv. no. 36, f. 279v.

12. SARM, Impost op het begraven, Alphen

13. SARM, begraafboeken Alphen.

14. SARM, begraafboeken NG kerk Oudshoorn.

15. SARM, Acten van Indemniteit, Oudshoorn. 1. Annetje Jans Vlietentoorn is m.i. identiek met Annetje Jans Vos alias Toornvliet, de vrouw van

Huybert Willemsz van Heijningen (IVa) en moeder van Willem Huybertsz van Heijningen (Va).

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina