A kohier van de 1e 200e penning van RijnlandDovnload 448.99 Kb.
Pagina1/6
Datum22.07.2016
Grootte448.99 Kb.
  1   2   3   4   5   6
'KOHIEREN van de PENNINGEN van RIJNLAND, van 1675 tot 1682
'BESTAND: RYNLD16.303 2308r VERSIE 1.2 Auteur: P.W.C.van Kessel
'jaartal, bladzijde, tekstregels.

---------------------------------------------------------------------------1675A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL S.A. II inv.nr.4558)

-----------

1675A 001 Leiderdorp: Ambachtsbewaarder Pieter Poulsz Lelyevelt, Schepen Dirck

Arentsz Verduyn, die tevens de Schout dr. Johan Schimmelpenninck vervangt

1675A 001 Jan Pietersz Keyser overleden. Erve Joris Jansz Keyser

1675A 001 Claes Mouringsz van Borselen woont nu in Zwammerdam

1675A 002 erve van Cornelis Cornelisz Bestebroer is Ary Cornelis Pouwelsz wonend aan

de Mieninge onder Soeterwoude

1675A 004 de weduwe van Meeus Willemsz Outshoorn uit Zoeterwoude, Geertje Dammis

Lutsenburgh overleden. Erve Pieter Lutsenburgh; Jan Lutsenburgh; Claes

Lutsenburgh; Maartje Lutsenburgh en Tryntje Lutsenburgh te Warmond

1675A 004 Mr Symon 't Hont uit Rotterdam

1675A 004 de erven van Maria, vrouwe van Groenendijck uit Hazerswoude zijn Willem

Joosten de Rijck, voogd van de kinderen van Willem Jeronymusz van der

Sluys; Cornelis Cornelisz Havenaer x Jannetje Willems van der Sluys te

Alphen en Cornelis Jacobsz van der Werff x Apollonia Willems van der Sluys

te Zoeterwoude

1675A 004 de erven van Jan Huybertsz van Swanenburgh uit Katwijk aan de Rijn hebben

als voogd Pieter van Outshoorn, bode en Cornelis Jacobsz
1675A 005 Zoeterwoude: Schout mr. Cornelis Mittens, Ambachtsbewaarders Daniel

Joosten van der Vaeck en Cornelis Maertensz Buyr, Schepenen zijn Lourens

Willemsz van der Cop, Jacob Wollebrantsz Verhagen en Hendrick ter Burch

1675A 005 de erven van Cornelis Cornelisz Bestebroer uit Leiderdorp zijn Leendert

Cornelisz Bestebroer; Cornelis Cornelisz Bestebroer te Oudewater in de

Ruygewey; de kinderen van Pieter Cornelisz Bestebroer te Gouda; de

kinderen van oude Maartje Cornelis Bestebroer te Gouda, wonend bij de

notaris en voogd Adriaen Schoonhoven en Neeltje Cornelis Bestebroer,

weduwe van Ary van der Mieningh

1675A 006 Ary Cornelisz Groot x de weduwe van Claes Arentsz Spits uit Berkel

1675A 007 de weduwe van Ary Louwen Bergen woont in Noordwijk

1675A 007 -Westeinde: de weduwe van Vechter Gerritsz is hertrouwd met Cornelis

Symonz; zij heeft een erfenis uit Stompwijk

1675A 008 -Hoogstraat: de weduwe van Pieter Cornelisz van der Meulen is overleden

1675A 010 -Noord-A: Leendert Dircksz Verdoes, erve van Willem Jansz Bruynen

overleden. Erve Dirck Cornelisz Verdoes; Jan Cornelisz Verdoes; Franck

Cornelisz Verdoes; Annetje Cornelis Verdoes en Arent de Bruyn x Maertje

Cornelis Verdoes te Zegwaard

1675A 014 -Weipoort: de weduwe van Tonis Dircksz van Borselen uit Leiderdorp

1675A 014 -Rijndijk: de weduwe van Claes de Munt uit Leiden

1675A 015 -Blijkers en Volders: de weduwe van Hank Pietersz van Rijn is hertrouwd

met Leendert Jansz Hoogeboom

1675A 016 -Zandweg: de kinderen van jonge Jan Jansz van Eyck uit Zoetermeer zijn Jan

Jansz van Eyck en Cornelis Jansz van Eyck, die onmachtich is om te

betalen, ende na Oostindien vertrocken

1675A 016 het weeskind van Gerrit Cornelisz Hooglant uit Zoetermeer

1675A 016 de kinderen van Pauls Cornelisz Scheepmaker zijn Cornelis Pouwelsz

Scheepmaker en Jaepje Pouwels Scheepmaker

1675A 016 de erven van Pieter Ariensz van der Aa zijn Cornelis Ariensz van der Aa;

Claes Ariensz van der Aa en Maertgen Ariens van der Aa


1675A 017 Oegstgeest en Poelgeest: Baljuw en Schout Lambertus de Ruyt,

Ambachtsbewaarder Symon Cornelisz van Nes, Schepenen Cornelis Leendertsz

van der Laen en Cornelis de Koningh en secretaris mr. Jacob van Marcken

1675A 018 de weduwe van Jacob Buyck, erve van Eva Buyck van Loon, woont op de Nieuwe

Heerengragt tot Leyden in 't huys daer de vleyshouwer Linschoten heeft

gewoont


1675A 021 Jacob Tijsz is de voogd van de 9 kinderen van Pieter Thijsz van Sonnevelt
1675A 022 Noordwijk: Schout Adriaen Petij, gezworenen Cornelis van Langevelt en

Jacob Ouwehant

1675A 024 Adriaen Pietersz Cramer heeft bij de waerheyt, in plaetse van eede,

vermits sijn gesindtheyt, verclaert...

1675A 027 voogd van het weeskind van Claes Huygen van Houten is Jan Willemsz van

Rijn


1675A 028 Daniel Willemsz van Nes nom. ux. erve uit Zoeterwoude overleden. Erve

Symon Dircksz te Voorschoten en Niesje Symons, huisvrouw van Dirck

Willemsz van Nes

1675A 028 de vrouw van Daniel Symonsz van Nes, erve uit Zoeterwoude, overleden.

Erven Symon Danielsz van Nes te Voorschoten en Daniel Symonsz van Nes, die

inmiddels gehuwd is met Niesje Symons

1675A 029 -De Nes: Jan Cornelisz aen 't Duyn is volgens zijn zoon inpotent

1675A 029 erven van de boedel van Dirck Gerritsz zijn: Crijn Dircksz Oostdam, Gerrit

Volckertsz van Meeuwenoort en de kinderen van Cornelis Dircksz Oostdam te

Noordwijkerhout

1675A 030 -Noord-en Zuidzijde: Vroutje Cornelis Cleypoel x Jan Jeroenen

1675A 030 -op Zee: Engel Clementsz overleden. Erve de 2 kinderen van Clement

Engelsz; Jacob Arentsz, schoonzoon; Willem Cornelisz de Haes en Warbout

Jacobsz van der My, schoonzoon

1675A 030 Maertje Gijsberts van Werkhoven, erve van Pieter Jansz van Werkhoven

overleden. Erve het minderjarige kind van Jan Jansz van Waesdorp te

Rotterdam 1/4; Lysbet Gijsberts van Werkhoven te Leiden 1/4 en de rest

naar 6 anderen

1675A 030 Cornelis Jacobsz Verm...t, erve van zijn vader uit Lisse,woont in Voorhout

1675A 031 Jacob Joppen van Voorschoten is volgens Jan Willemsz van Rijn inpotent

1675A 031 Willem Jansz Maeslant ???? erven uit Voorhout zijn Geertruyt Leenderts en

Maertje Willems, weduwe van Gerrit Symonsz en Symon Leendertsz

1675A 031 dr. Tollius van Gouda woont nu te Oegstgeest

1675A 032 de weduwe van Ary Lourisz Berch is Niesje Symons uit Zoeterwoude


1675A 033 Noordwijkerhout: Schout Dirck Verhagen, Ambachtsbewaarder ... Gijsbertsz

1675A 033 Cornelis Cornelisz Outge overleden. Erve Dirck Cornelisz Alkemade te

Noordwijk, Cornelis Cornelisz Alkemade, ook voogd van de de kinderen van

Bartholomeus Cornelisz Alkemade en van de kinderen van Ysbrant Cornelisz

Alkemade

1675A 033 de weduwe van Hendrick Mattheusz erve van Huybert Cornelisz Swill

1675A 034 de erven van Huybert Jansz Mierop, die een erfenis heeft uit Heemstede,

zijn Adriaen Jansz Langevelt te Overveen; Aelbert Jansz, minderjarige zoon

van Jan Aelbertsz te Heemstede; Gijsbert Aelbertsz, in Oost-indien

insolvent overleden; Maritgen Aelberts; Grietje Huyberts Nierop te

Amsterdam en Pieter Huybertsz Nierop; Balthazar Tromp verklaarde haar

(Grietje) door menichvuldigh soecken eyndelyck gevonden op den 10.11.1677

en woont op de Reguliers Breestraet

1675A 034 de kinderen van Jan Pietersz Fits zijn Pieter Jansz Fits; Cornelis Jansz

Fits en Symon Jansz Fits
1675A 037 Wassenaar: Schout Jan van der Cley, Ambachtsbewaarder Dirck Cornelisz van

Roon


1675A 039 een dochter van Tonis Ariensz is getrouwd met Cornelis Claesz

1675A 039 Geertje Jans woont nu te Maeslantsluys = Maassluis

1675A 040 ‚‚n der 6 erven van Pieter Arentsz Quant, nl Cornelis Pietersz Quant,

verklaarde dat de vijff andere erfgenamen wijt en zijt woonen en arme

soldaten sijn

1675A 040 de weduwe van Herman Huygen overleden. Erve Bouwen Harmensz; Huyg

Harmensz; Annetje Harmens; Leendert Jaspersz; de weduwe van Cors Harmensz

te Voorhout; Tryntje Harmens te Voorhout en Claes Prins te Voorhout

1675A 040 de weduwe van Leendert Huybertsz is een oude blinde vrouw ende 80 iaren

out


1675A 041 Claes Pietersz Langevelt overleden. Erve Nisken Jacobs Verdel uit

Noordwijkerhout, die hertrouwde met Dirck van Leeuwen te Hazerswoude

1675A 041 Cornelis Cornelisz Kley overleden

1675A 042 de kinderen van Hendrick Tol zijn Jacob de Bruyn te Amsterdam op de

Keysersgraft, dicht aen de Brouwersgraft en Gijsbert Toll te Leiden op de

Bredestraat ten huyse van Jan Veecke

1675A 044 de heer Adriaen Nelt woont in Rotterdam

1675A 046 Huybert van Toll erve van Hendrick ...??? in Leiden


1675A 047 Valkenburg: Baljuw en Schout Cornelis Clock, burgemeester Willem Cornelisz

Bol en secretaris Frederik de Vries

1675A 047 ‚‚n der erven van Jan Jacobsz ter Sluys is Cornelis Jansz van Egmont

1675A 048 Arent Jacobsz Verhagen vertrokken naar Hazerswoude

1675A 048 Katwijk aan de Rijn: Schout Jan van Guchten, burgemeesters Cornelis

Westerling en Tonis van Leeuwen

1675A 049 de kinderen van Symon Joosten van der Clant zijn Jacob Symonsz van der

Clant, tevens voogd van het kind van Jannetje Symons van der Clant en

Teunis van Leeuwen, weduwnaar van Maartje Symons van der Clant

1675A 049 de erven van Jan Huybertsz van Swanenburgh wonen in Leiderdorp

1675A 049 de kinderen van Cornelis Dircksz van Leeuwen zijn Jacob Symonsz van der

Clant; Teunis Baeuw; Teunis van Leeuwen en Cornelis Claesz Cuylenburgh,

schippersknecht op Amsterdam, wonend in Leiden

1675A 049 de weduwe van Hendrick Laermans overleden. Erve Steven Leendertsz van

Swanenburg (in dezelfde post ook geschreven Steven Cornelisz van

Swanenburg! vK) te Katwijk en de andere erven in Gulik en elders

1675A 049 Cornelis Gerritsz Dijcxheul erve van zijn avder van Wassenaar overleden.

Erve zijn weduwe Tryntje Leenderts Duynstee

1675A 050 de kinderen van Symon Joosten van der Clant zijn Jacob Symonsz van der

Clant, die ook voogd is van Jannetje Symons van der Clant en Evert Teunisz

van Leeuwen x Maartje Symons van der Clant

1675A 050 Cornelia Cornelis erve van Philipje Dircks woont in Valkenburg

1675A 050 de 4 kinderen van Huybert Dircksz van Couwenhoven zijn Ysbrant Huybertsz

van Couwenhoven; Adriaen Cornelisz van der Plas x Aegje Huyberts van

Couwenhoven; het weeskind van Maritge Huyberts van Couwenhoven en Coenraat

Bouwensz te Lisse

1675A 050 Maria van Eyck uit Gouda woont nu te Rotterdam in de Hoogstraat in "De

Vergulde Baars"

1675A 051 de schoonvader van het kind van Willem Jacobsz Blinckenbergh is Symon

Leendertsz Ruychrock

1675A 051 Jan Barentsz van Paescchen uit Leiden
1675A 051 Katwijk aan Zee: Schout Jan van der Guchten; Schepenen Claes Bouwensz,

Huyg Bastiaensz en Roelant van Duynen

1675A 052 Voorschoten: Schout Fran‡ois Points, Ambachtsbewaarder Claes Leendertsz

van Roon en Schepen Gijsbert Crijnen Adegeest

1675A 052 Goris Dircksz Baers woont aen 't Heck van Warmont

1675A 054 de kinderen van Jan Cornelisz Hoogendorp zijn Jacob Jansz van der Cop nom.

ux. te Hazerswoude en Annetje Hoogendorp

1675A 055 Dirck Jansz van der Plas erve van de huisvrouw van Jan Leendertsz

Ruychrock uit Leiden

1675A 058 Mees Pietersz Adegeest heeft nooit in Voorschoten gewoond

1675A 058 -Noordbuurt: de weduwe van Leendert Gijsen is Apollonia Dircks

1675A 058 Teuntje Heymans x N. N. Schoenmaecker uit Warmond woont bij 't Haegse

Schouw
1675A 061 Veur: Schout Franchois Points, Ambachtsbewaarder Dirck Cornelisz van Meurs

en Schepen Jan van Vliet

1675A 061 Jacob Casteleyn overleden

1675A 062 de weduwe en kinderen van Crijn Jan Damensz zijn erven van Aem Jansz uit

Stompwijk

1675A 062 Jan Crijnse Damen is aangeslagen voor de goederen van zijn overleden

vrouw; idem Aechje Blaserus van Swieten en Symon Gerritsz van Leeuwen te

Voorschoten

1675A 065 Stompwijk: Schout Isaac van den Bergh, Ambachtsbewaarders Claes Arentsz

van Nierop en Pieter Gerritsz Roos, Schepenen Arent Cornelisz van der Ende

en Pieter Joosten Buytewech

1675A 065 de weduwe van Jan Claesz is hertrouwd met Leendert Matteusz

1675A 066 Geertje Cornelis Nierop, erve van de weduwe van Claes Reynen woont niet in

Stompwijk

1675A 067 erven van Jochem Reynen zijn Reyn Jochemsz; Pieter Jochemsz en Claes

Jochemsz en Cornelis Jansz Paridon

1675A 068 de weduwe van Cornelis Huygen Groenewegen woont te Hillegersberg

1675A 068 Willem Fransz Onderwater woont met zijn vrouw, met haar inwonende zuster

erven van Louris Jansz in Zoetermeer

1675A 069 Claes Willemsz van Swieten x Annetje Aryens Spijl, ??? weduwe van Claes

Cornelisz uit Delft

1675A 069 de weduwe van oude Jan Roelen heeft een zoon Hendrick Jansz

1675A 069 de weduwe van Jan Leendertsz Velsen overleden. Erve 5 personen

1675A 069 ds. Bernardus Cleur woont in Amsterdam

1675A 070 Claes Cornelisz 't Jongelam overleden. Erve 5 personen

1675A 070 de weduwe van Pieter Jansz Roboll woont in Zoetermeer

1675A 072 Claes Cornelisz Outshoorn uit Pijnakker

1675A 072 Tryntje Pouwels Baerthout erve van haar moeder uit Zoetermeer

1675A 072 Arien Jansz Oosterlaan verhuisd naar Pijnakker

1675A 072 Franck Arien Francken erve van Pieter Arien Francken uit Zoetermeer

overleden

1675A 072 Jan Arien Francken overleden. Erve Neeltje Arien Francken ook overleden

1675A 072 Thijs Thijsz Langelaan wonend in het Oosteinde van Stompwijk ten huize van

Jacob Jansz Schoemaecker 3/4 erve van Jan Dircksz van Teylingen, die te

Rijswijk is overleden. Thijs woont nu te Voorburg bij zijn dochter, die

getrouwd is met Cornelis van Rijn, wielmaecker

1675A 073 Rijnsburg: Baljuw en Schout Mr. Nicolaes van Persijn, Ambachtsbewaarders

Louwerens de Jonge en Jacob van Veen

1675A 076 de erven van Cornelis de Jong uit 's-Gravenhage

1675A 076 Annetje Claes, weduwe van Gillis Fransz, woont in Beverwijk

1675A 077 Warmond: Schout Jan van Leeuwen, Ambachtsbewaarders Symon Jansz

Buytendijck en Jan Pietersz Groenendijck

1675A 077 jkr. Floris van Alkemade; jkr. Jan van Alkemade; jkr. Jacob van Alkemade

en jkr Jan van der Sare nom. ux. erven van jkr. Frans van Alkemade en

juffr. Anna van Alkemade

1675A 078 de kinderen van Dirck Jacobsz Rous, erve van Dammas Jeroensz uit Voorhout,

zijn Jacob Dircksz Rous alias Jacob Dircksz Lelyvelt; Neeltje Dircks Rous,

weduwe van Cornelis Gerritsz van Langevelt te Lisse; Hendrick Willemsz van

Rijn x Symontje Dircks Rous te Wassenaar en Niesje Dircks Rous, ongehuwde

persoone

1675A 078 Jacob Dircksz Lelyvelt x Tryntje Crijnen van 's-Gravemade uit Lisse, ook

erve van Dammas Jeroenen uit Voorhout

1675A 079 Maartje Jacobs uit Lisse

1675A 080 de weduwe van Johan van Heemskerk erve van Jacob Quacks'eerste huisvrouw

uit Rotterdam, woont op de Hoochstraet naast "Het Blaeuwe gecroonde

Laecke"


1675A 080 de weduwe van Willem Bartoutsz van Leeuwen overleden. Erven Pieter

Bartoutsz van Leeuwen 1/4; Maartje Bartouts van Leeuwen 1/4; Jan Jansz van

Leeuwen de oude 1/6; Cornelis van der Codde 1/12; Jacob Jacobsz Rous 1/12;

Ary Claesz van Entepoell 1/18; Machtelt Jacobs van Sijp 1/18 en Duyfje

Claes van Entepoel 1/18

1675A 081 Catharina Cornelis Roscam legde een verklaring af: "vermits haer broeder

Victoor Cornelisz Roscam sijn sinnen niet machtich is"

1675A 081 de kinderen van Jeroen Willemsz van Sijp: Jan Jeroenen van Sijp; Fytje

Jeroenen van Sijp en Cornelis Jeroenen van Sijp hebben als voogden de

andere kinderen Willem Jacobsz; Jacob Jeroenen van Sijp en Duyfje Jeroenen

van Sijp

1675A 082 de erven van Cornelis Willemsz van Sijp zijn Willem Jeroenen van Sijp;

Jacob Jeroenen van Sijp; Duyfje Jeroenen van Sijp; Jan Jeroenen van Sijp;

Fytge Jeroenen van Sijp; Cornelis Jeroenen van Sijp; Willem Gijsbertsz;

Ary Cornelisz Bols x Marritje Gijsberts en Joris Gijsbertsz; de naam van

Joris Gijsbertsz werd even verder geschreven als Leendert Gijsbertsz

1675A 082 Cornelis Pietersz van Leeuwen overleden. Erve Claes Pietersz van Leeuwen

1675A 082 Teuntje Heymans woont bij 't Haegsche Schouw te Voorschoten

1675A 082 de weduwe en de kinderen van Cornelis Thymansz, erve van Claes Jacobsz

Duyndam uit Rijnsburg en erve van Cornelis van der Hoeven uit Delft

1675A 082 de kinderen van Gijsbert Willemsz zijn de erven van Cornelis Willemsz van

Zijp


1675A 082 Leendert Adriaensz van der Quinck x de weduwe van Cornelis Jacobsz Rous

1675A 082 de voogden van de 4 kinderen van Cornelis Jacobsz Rous zijn Aechgen Dierte

en haar man

1675A 083 voogden over de voorkinderen van Cornelis Jacobsz Rous zijn Jacob Jacobsz

Rous en Doe Jansz Entepoel

1675A 083 de nakinderen van Tonis Jansz Lutsenburg hebben als voogd Ary Bruynen

1675A 083 het weeskind van Saecker Jansz overleden. Erve Dirck Ponsz van Swanenburch

1/8; de 5 kinderen van Dirck Ponsz den ouden 1/8; de kinderen van Jan

Ponsz 1/8; Annetje Pons 1/8; Doe Jansz Entepoell 1/4 en de 2 kinderen van

Dirck Ponsz 1/4

1675A 084 -'t Lage Land: Cors Jorisz overleden

1675A 084 de kinderen van Cors Jansz op den Duyn uit Sassenheim wonen nu te Alkemade

1675A 084 Pieter Lutsenburg; Jan Lutsenburg; Claes Lutsenburg; Maertje Lutsenburg en

Tryntje Lutsenburg erven van Geertje Dammis Lutsenburg uit Leiderdorp

1675A 084 Jan Corsz x Neeltje Dircks Butterman uit Hoogmade wonen op den Tuyn

1675A 084 de kinderen van Annetje Pieters Heemstede, t.w. Symon Jansz c.s. aen 't

Heck van Warmont, erven van Cornelis Pietersz Heemstede uit Lisse

1675A 084 Jan Cornelisz Vromensteyn uit Hazerswoude

1675A 085 Vrije Boekhorst: Schout Willem van Campen, Schepenen Cornelis Pietersz

Brelinde en Engel Engelsz van Egmont

1675A 085 ‚‚n van de 6 erven van Pieter Tonisz is Jan Maertensz

1675A 087 Voorhout: Schout Dirck Verhagen, gezworenen Ewout Leendertsz Rommerswaell

en Cors Gerritsz Vogell

1675A 087 mr. Frans Pietersz Kretenborch uit Vlaardingen

1675A 087 Leentje Jans, weduwe van Cornelis Jacobsz Warmont erve van Louris

Cornelisz Kerklaen en van zijn vader uit Noordwijk

1675A 087 de erven van Adriaen Ysbrantsz zijn Jacob Jansz van Duyn en Ary Jansz van

Duyn


1675A 090 ‚‚n der erven van Dammis Jeroensz uit Lisse is Huyg Pietersz van der Cluft

1675A 091 Sassenheim: Ambachtsbewaarders Pieter Pietersz Hans en Claes Cornelisz

Briole, secretaris Warnaerd Cleuters

1675A 091 Jannetje Jans Naerdenburgh overleden

1675A 091 Machtelt Jans heeft 2 zoons: Pieter Cornelisz Hans en Jan Cornelisz Hans

1675A 091 Cornelis Barthsz van der Son woont in Lisse

1675A 092 de erven van Leendert Pietersz Naerdenburgh zijn Jan Pietersz Naerdenburgh

en de weduwe met 2 kinderen van Teunis Cornelisz Warmonderdam

1675A 092 de erven van Cornelis Jansz de Rous zijn Ary Cornelisz de Rous en Maerten

Cornelisz de Rous, zijnde de 2 kinderen van Annetje Pieters

1675A 093 de voogd van de 3 kinderen van Floris Pietersz heet Crijn Jacobsz Kerklaen

1675A 093 Symon Dircksz van Elstgeest x de weduwe van Huybert Pietersz, erve van

Jacob Dircksz van Elstgeest uit Alkemade en Dirck Dircksz van Elstgeest

uit Alkemade

1675A 093 Geertje Leenderts, weduwe van Willem Cornelisz Moerkercken overleden.

Erven haar 2 minderjarige kinderen 1/2; Jan Jacobsz van den Burgh x

Neeltje Willems Moerkercken 1/4 en Willem Jacobsz Roos x Lysbet Willems

Moerkercken te Heemstede 1/4

1675A 094 de kinderen van Cors Jansz op den Tuyn wonen in Alkemade

1675A 094 Lisse: Schout Hannart van Gorcum; burgermeesters Jan Jacobsz Knottiger en

Jan Jansz Vlaanderen de jonge

1675A 094 jkr. Adriaen van der Laan woont in Haarlem

1675A 095 ‚‚n van de 8 erven van Jacob Jacobsz Berchout is Vechter Jacobsz Berchout

1675A 095 de voogd van de 2 kinderen van oude Cornelis Pietersz Heemstede is Cors

Gerritsz

1675A 095 Cornelis Pietersz Heemstede overleden. Erve Cornelis Verdel x Geertje

Pieters te Noordwijkerhout 3/5; Dammis Jansz Santvliet 1/10; de 2 kinderen

van oude Cornelis Pietersz Heemstede 1/10; Crijn Jacobsz als voogd van de

3 kinderen van Floris Pietersz Heemstede te Sassenheim 1/10 en de 3

kinderen van Annetje Pieters Heemstede te Warmond, t.w. Symon Jansz c.s.

1/10

1675A 095 Huybert Willemsz woont nu in Sassenheim1675A 096 Maartje Jacobs woont nu in Warmond

1675A 096 Pieter Keyser overleden

1675A 096 alsoo Maertje Keysers kranckhoofdich is, soo hebben acht van de naeste

vrunden verclaert dat sij tot geen 1000 gulden gegoet is

1675A 096 de zoon van Jannetje Jans, weduwe van Pieter op 't Nest, is Jan Pietersz

op 't Nest

1675A 097 de erven van Dirck Pietersz Wassenaar, zelf erve van Dirck Symonsz

Hofflant uit Rijnsburg zijn Leendert Dircksz en Ermpje Jans

1675A 097 Fytje Jans, weduwe van Gerrit Crijnens overleden. Erve Gijsbert Gerrit

Crijnens; Geurtje Gerrit Crijnens; Pieter Jansz Moerkercken x Maartje

Gerrit Crijnens; Cornelis Gerrit Crijnens te Heemstede en Adriaen Claesz

van Deyl x Maartje Gerrit Crijnens te Overveen

1675A 098 Claertje Dammis is volgens haar zoon Engel Cornelisz inpotent

1675A 098 Lysbet Pieters Verlaen, weduwe van Jan Fransz Verham overleden. Erve Jacob

Jansz; Pieter Jansz; Clementje Jans; Grietje Jans; Annetje Jans; Hendrick

Jansz en Styntje Jans. Voogden zijn Ary Woutersz en Frans Jansz

1675A 098 Apollonia Cornelis, weduwe van Adriaen Engelsz Larum overleden. Erve

Dammis Dammisz x Neeltje Adriaens van Larum; Johannes van der Spoor x

Adriaentje Adriaens van Larum; Claesje Adriaens van Larum elk F. 6.5;

Cornelis Fransz Kock; Willem Fransz Kock te Lisse en Jacob Dircksz x

Lysbet Frans Kock te Zwartewaal elk F. 2.1.12

1675A 098 Tryntje Gijsen, weduwe van Jan Timmerman overleden. Erve Cornelis Jansz

Moerkercken; Pieter Jansz Moerkercken en Jan Willemsz Rode x Annetje Jans

Moerkercken

1675A 098 Adriaen Jeroensz van Steyn, erve van Claes Adriaensz uit Noordwijkerhout,

is insolvent vertrokken naar Esselickerwoude

1675A 099 Johan de Valoys, erve van Jan de Valoys en Jacques Bernier woont in

Amsterdam

1675A 100 Carell Valckenaer, heer van Lisse, woont in Utrecht

1675A 100 juffrouw Catharina van Camons, weduwe van de heer van Vronesteyn

overleden. Erve jkr. Willem de Waell van Vronesteyn

1675A 100 jkr. Gijsbert Pieck woont "in den Bos"

1675A 101 de boedel van Louris Cornelisz Hoeckman wordt aanvankelijk over 5 handen

verdeeld: Pieter Jansz Fits x Maertje Louris Hoekman te Noordwijkerhout;

Leendert Maertensz x Aefje Louris Hoekman te Noordwijkerhout; Pancras

Jorisz van der Cluft x Maertje Louris Hoekman te Hazerswoude; Maertje

Louris Hoekman en de 2 kinderen van Floris Lourisz Hoekman te Sassenheim.

Deze tekst is later doorgehaald en veranderd in: verdeeld over 11 handen:

de weduwe van Tonis Tonisz; Cornelis Cornelisz Bryole en Cornelis

Cornelisz Keyser elk F. 7; Marytje Louris Hoekman, weduwe van Ysbrant

Pietersz van Schravendijck F. 3.12; Huybert Cornelisz te Wassenaar en Claes

Cornelisz Bryole te Sassenheim elk F. 7; de kinderen van Neeltje Cornelis

te Noordwijk F. 7; Pieter Jansz Fits te Noordwijkerhout; Leendert Maertensz

Warmont te Noordwijkerhout; Ban... Jorisz van der Cluft te Hazerswoude en

de kinderen van Floris Lourisz Hoekman te Sassenheim F. 3.12

1675A 101 de erven van Dammes Jeroensz wonen in Voorhout

1675A 101 Cornelis Gerritsz Langevelt alias Cornelis Gerritsz op 't Nest

1675A 101 de erven van Commertje Huygen uit Voorhout zijn Maartje Jans, weduwe van

Huyg Gerritsz Nest, Cors Gerritsz Nest; Jan Jansz van der Fits en Neeltje

Dircks, weduwe van Cornelis Gerritsz Langevelt  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina