A kohier van de 1e 200e penning van RijnlandDovnload 448.99 Kb.
Pagina4/6
Datum22.07.2016
Grootte448.99 Kb.
1   2   3   4   5   6

1677A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr. 4566)

-----------

1677A 002 Leiderdorp: Jeremias van Lammings overleden. Erven Ansem Arentsz van

Spronsen en Jacobus van Dam uit Monster

1677A 004 Gerrit Cornelisz Starrevelt en de kinderen van Mees Willemsz van

Outshoorn: de post is verdeeld over Gerrit Cornelisz Starrevelt en Dirck

Jansz Hogervorst

1677A 005 de weduwe van Wouter Gerritsz van Poelgeest overleden. Erven Tryntje

Wouters van Poelgeest 4/5; Anna Fransen en Maria Fransen, dochters van

Neeltje Pieters van Hoorn 1/5

1677A 007 Zoeterwoude: Cornelis Claesz Oudewater overleden. Erve zijn zuster Annetje

Claes Oudewater

1677A 010 -Westeynde: de kinderen van Maerten Cornelisz Peet zijn Willem Maertensz

Peet; Ariaentje Maertens Peet; Machtelt Maertens Peet; Aaltje Maertens

Peet; Poulus Maertensz Peet; Maria Maertens Peet; Maertje Maertens Peet;

Annetje Maertens Peet en Tryntje Maertens Peet

1677A 015 -Weypoort: de kinderen van Maerten Ariensz Immerzeel, ook erve van Ary

Cornelisz Immerzeel zijn Tijs Maertensz Immerzeel en Jan Pietersz x

Maartje Maertens Immerzeel

1677A 015 de kinderen van Adriaen Smetser zijn de kinderen van Jan Adriaensz

Smetser; de kinderen van Cornelis Adriaensz Smetser; Maerten Adriaensz

Smetser; Annetje Adriaens Smetser en Jan Adriaensz Smetser,

Mr.laeckenbereyder wonende tot Leyden, op de oude Hoge Woert in "De Witte

Duyff"


1677A 016 Claes Berch overleden. Erven zijn weduwe Maertie Pieters en Jan Leendertsz

van Oosten die is overleden. Erven zijn 4 kinderen

1677A 016 Aaltje Cornelis is weduwe van Cornelis Jansz van Egmont

1677A 017 -Bleykers en Volders: de huisvrouw van Willem Matthijsz van Genen

overleden. Erven Annetje Dircks Hogeveen x de secretaris van het dorp van

Wageningen in Gelderlant

1677A 018 -Santwech: Ary Willemsz Coey overleden; 6 erven

1677A 028 Noordwijk: Jonkheer Andries van Outshoorn en de weduwe van dr. Jacobus

Beets komen uit Leiden

1677A 034 -Noord- en Zuidzijde: Andries Engelraven, wonend buyten Amsterdam op 't

Hoedemaeckerspadt F. 6; Catharina Engelraven F. 6; de kinderen van Pieter

Engelraven nl.Marytie Pieters Engelraven tot Leiden op den Nieuwen Rijn,

ten huyse van Heyltje van Loon F. 3 en Lysbet Engelraven op de Nieuwe

Wateringh F. 3

1677A 047 Wassenaar: Jeroen Dircksz overleden. Erven zijn weduwe

1677A 053 Katwijk aan de Rijn: Huybert Meesen erve van Willem Jacobsz Block uit

Gouda

1677A 079 Rijnsburg: ds. Theofilius Copius de jonge is zoon van ds. Theofilus Copius1677A 080 Volckert Roeloffsz Suyderhuys blickslager uit Amsterdam

1677A 086 Warmond: de kinderen van Jan Cluf zijn Maerten Jansz Cluf; Cornelis

Ariensz Starrevelt x Aeltje Jans Cluf en Cornelis Jansz Cluf

1677A 086 Catharina Cornelis Roscam, weduwe van ds. Wilhelmus Vorstius overleden.

Erven de kinderen Cornelius Vorstius te Waddinxveen; Christina Vorstius;

Geertruyt Vorstius; Cornelia Vorstius en Wilhelmina Vorstius

1677A 087 het weeskind van Willem Corsz Batavier is Anna Willems x Theunis Claesz

van Pelzen, timmerman in het dorp van Bergen onder Alkmaar

1677A 090 de weduwe van Pieter Arysz van Alphen woont in Alkemade

1677A 097 Sassenheim: Pieter Huybertsz van Santbergen te Warmond is een zoon van

Maartje Jans, weduwe van Huybert Maertensz van Santbergen

1677A 112 Zoetermeer-'t Eerste Weegje: Gerrit Huygen van der Meer woont tot de Delff

op de Turffmarct op de hoeck van de Bueremarckt

1677A 113 Leendert Pietersz van de Schilde is de zoon van de weduwe van Pieter

Pietersz van Schilde

1677A 116 -Delfse Walle: Joris Leendertsz Tach (wellicht is hij identiek met Joris

Leendertsz Tas! vK) is krancksinnigh volgens zijn vrouw Maertje Jacobs

1677A 130 Zegwaard-Achter Segwaert: Cornelis Christoffelsz Bonteball, het weeskind

van Christoffel Claesz Bonteball erft uit Bleiswijk

1677A 130 Dr. Horenburgh uit Leiden

1677A 137 Hazerswoude: de boedel van de weduwe van Symon Cornelisz Langendam is

verdeeld over zijn 2 ongetrouwde kinderen

1677A 141 Jaapje Leenderts de Jongste x Harmen Elsenhorst te Bodegraven

1677A 158 Alphen: de erven van Dirck Jansz Honscoop 1/4 erve van Cornelis Symonsz de

Knecht zijn: Jan Symonsz Kop 1/5; de kinderen van Dirck Adriaensz Honskoop

1/5; Ermpje Ariens te Hazerswoude 1/5; Claes Abrahamsz te Rijnsaterwoude

1/5; Steven van Heyningen 1/15; Jan Jansz van Heyningen te Koudekerk 1/15

en Pieter Jansz van Heyningen te Hazerswoude 1/15

1677A 159 de kinderen van Jan Jansz van Heyningen zijn Steven Jansz van Heyningen en

Jan Jansz van Heyningen te Hazerswoude

1677A 159 het weeskind van Willem Oostenrijk heeft Hendrick Willemsz en Dirck

Dircksz tot voogden

1677A 161 de 4 erven van Cornelis Dircksz de Knecht zijn: de boedel van Dirck Jansz

Honscoop; de kinderen van Dirck Ariensz Honscoop; de kinderen van Cornelis

Ariensz Honscoop en Ermpje Ariens te Hazerswoude

1677A 164 de kinderen van Maerten Hendricksz van Vliet hebben als voogden Pieter

Arentsz Broeckhuysen en Symon Govertsz van Vliet

1677A 164 voogd over de kinderen van Gijs Huberden, erve van Hubert Gijsen is P.

Buys

1677A 166 Oudshoorn en Gnephoek: de weduwe van Leendert Arentsz Doeff x DirckMarchelisz

1677A 176 Zwammerdam: Jan Huygen van Swanenburgh woont in Bodegraven

1677A 176 de weeskinderen van Bouwen Gijsen hebben als voogd Joost Pietersz

Butterman

1677A 177 ‚‚n van de erven van de weduwe van Cornelis Maertensz is Styntje Cornelis

1677A 177 de kinderen van de overleden Jacob Pietersz Ramp wonen in Bodegraven

1677A 177 Jan Cornelisz van der Wolff overleden. Erven Adriaen Francken van 't Helm

en Claes Pietersz van 't Helm

1677A 180 Rijnsaterwoude: Anna Jans overleden. Erven Gerrit Gerritsz Cranenburgh te

Esselyckerwoude en Dirck Leendertsz Klapmuts, schipper, x Maritge Gerrits

Cranenburgh, wonend in 't Brandewijnsteechie over de Oude Haerlemmersluys

tot Amsterdam

1677A 180 voogd over de kinderen van jonge Willem Jansz van der Meulen is Hendrick

Jansz Kop

1677A 183 Leendert Abrahamsz, 1/5 erve van Dirck Jansz Honskoop uit Alphen is

overleden

1677A 184 Leimuiden: Gerrit Cornelissz de Groot heeft bij eede verclaert alleen met

sijn handenarbeyt de cost te moeten verdienen

1677A 194 Aalsmeer: de weduwe van Pieter Gijsen overleden. Erven haar zoon Gijs

Pieter Gijsen en Jacob Hendricksz, man van haar kleindochter

1677A 200 -Den Hoorn: Johan van Rietvelt woont in Gouda

1677A 200 -Westeinde: Aldert Claesz x de enige dochter van Neeltje Claes

1677A 202 -Buitenweg: de kinderen van de weduwe van Jacob Gerritsz Buysser zijn

Cornelis Jacobsz Buysser; Cornelis Claesz Bij; Dirck Jacobsz Buysser te

Vriesekoop; Gijs Abrahamsz Lichterman in de Goutsblomstraet en Maritje

Jans, weduwe van Jacob Cornelisz, wonende aen 't ent van de

Goutsblomsgraft tot Amsterdam

1677A 204 Tryn Wollebrants heeft 1 kind: Louris Jacob Meeusz

1677A 207 Gerrit Maertensz Capel is ‚‚n van de kinderen van Maerten Switsersz Capell

1677A 207 Jacob Jansz Broer x Ermpje Jans Schoutjannen woont tot Amsterdam op

Bickerseylant, het 2e huys, daer uythangt "De Oude Wateringh"

1677A 208 de erven van de weduwe van Jacob Jansz Geus zijn de kinderen van de weduwe

van Jacob Gerritsz Buyssens

1677A 209 Cudelstaart: Huybert Huybertsz Boer overleden

1677A 213 Zevenhoven: de erfenis van de moeder van Gijsbert Jansz Baes wordt

verdeeld over hemzelf F. 14; Grietje Jans als erve van haar vader F. 6 en

Aert Jansz idem F. 6, wonend tot Haerlem naest de brouwerij van "De Drie

Starren"


1677A 214 Thomas Bosdam overleden.

1677A 221 Nieuwkoop: Jan Jansz van Leeuwen overleden. Erven Theodorus Gesteranus x

Annetje Jans van Leeuwen; de kinderen van Hilletje Jans van Leeuwen; Claes

Stouthandel x Maertje Jans van Leeuwen; Cornelis van Leeuwen en de weduwe

van dr. Jan van Leeuwen

1677A 225 de weduwe van Jan Braets x Jan Hendricksz Cruyswijk

1677A 226 Hendrick Maertensz Cruyswijk overleden; 12 erven

1677A 233 Korteraar: de weduwe en kinderen van Jacob Clementsz wonen op de Oude

Wetering

1677A 233 Anna Stouthandel woont te Alkemade

1677A 238 Aarlanderveen: erven van de weduwe van Leendert Gerritsz Outshoorn zijn

Jan Leendertsz; Jacob Leendertsz en Cornelis Leendertsz, haar broer en

haar zonen

1677A 239 Claes Cornelisz Loendersloot overleden. Erven Matthijs Cornelisz

Loendersloot; Jan Cornelisz Loendersloot; Johannes Capel tot Leyden op de

Nieuwe Rijn bij de Choorlammersteeg en Lysbet Cornelis Loendersloot

1677A 240 de erven van Pieter Matthijsz van Swanenburgh zijn Pieter Philpsz Capiteyn

F. 9.3; Jan Jansz van der Laen F. 3.3.8; Willem Jansz van der Laen F. 3.3.8;

Matthijs Cornelisz Loendersloot F. 3.3.8; Jan Cornelisz Loendersloot F.

3.3.8 en Johannes Capel, silversmith, wonende tot Leyden op den Nieuwen

Rijn bij de Choorlammersteegh F. 3.3.8

1677A 240 Schout Schellingerhout woont in Nieuwveen

1677A 244 Jan Jansz van der Sluys woont in Alphen

1677A 245 de kinderen van Aalbert Heerman zijn Erasmus Heerman en Willem Heerman

1677A 245 Gijsbert Claesz Aekerslooth overleden. Erve zijn weduwe Geertje Cornelis;

zij woont hertrouwd in Koudekerk

1677A 247 erven van Cornelis Cornelisz van der Aar: zijn weduwe 1/3; Christiaen

Cornelisz van der Aar 1/3; Jan Roelen van Heyningen 1/6 en Jacob Mattheusz

van Heyningen 1/6

1677A 247 Dirck Reyersz van der Clijff woont in Oudshoorn

1677A 247 Claes Claesz Velsen woont in Nieuwkoop

1677A 256 Alkemade: de kinderen van Frans Pietersz van Griecken zijn Dammas Fransz

van Griecken en Willem Pietersz Schansman tot Amsterdam op de Santhoeck in

de Taenstraet

1677A 258 -Roelofarendsveen: Cors Cornelisz Kraen overleden

1677A 262 Willempje Mourings woont in Zoeterwoude ten huize van Cornelis Willemsz

Halvemaen

1677A 263 -Nieuwesloot: voogd van de kinderen van Jan Jacobsz Crul is Willem

Francken

1677A 265 -de Kaag: Jan Pietersz van Zijl x Aeltje Dircks, weduwe van Gerrit

Leendertsz

1677A 267 -Rijpwetering: erven van Pons Cornelisz van Sijp zijn: zijn weduwe 1/2;

Hendrick Willemsz en Jan Claesz, zwagers; Cornelis Pietersz, zoon en

Allert Claesz voogden over de minderjarige kinderen van Pons

1677A 268 Dammas Cornelisz Burger overleden. Erven zijn 4 kinderen

1677A 270 de 4 kinderen van Marytje Thijs zijn Willem Egbertsz Sent x Maertje Jans

van Egmont; Cornelis Jansz van Egmont; Teunis Pietersz van Wieringen x

Maria Jans van Egmont en Maertje Jans van Egmont, weduwe van Willem

Pietersz

1677A 273 Esselyckerwoude: Pieter Corsz Doesdorp overleden. Erven zijn weduwe, die

inmiddels ook weduwe is geworden van Floris Mourynsz van 't Meer

1677A 274 de kinderen van Dirck Jansz Styne zijn Cornelis Dircksz Stijne, ook voogd

van Teunis Dircksz Stijne

1677A 277 -Woubrugge: voogd over de kinderen van Willem Cornelisz van der Poel zijn

Mouring Jansz en Cornelis Leendertsz

1677A 278 de boedel van Joost Cornelisz van der Bijl is verdeeld over Maertje

Joosten, weduwe van Cornelis Claesz van der Bijl en Joost zelf

1677A 280 Koudekerk: Jacob Gerritsz Kraen overleden. Erven Grietje Jacobs Kraen;

Marytgen Jacobs Kraen; Gerrit Jacobsz Kraen en Aegje Jacobs Kraen

1677A 281 Adriaen Aertsz overleden. Erven Cornelis van Claveren en Barent van

Claveren als meerderjarigen en de pachter Starrevelt als voogd over

Annetje van Claveren

1677A 283 de weduwe van Willem Claesz Cleynenburgh heeft voor schout ende schepenen

van Coudekerck geconstitueert Jan Florisz van der Sluys, haer schoonzoon,

omme in haer siel en zalicheyt den behoorlycke eedt te doen

1677A 287 de weduwe van Huyg Pietersz overleden. Erven Jan Jacobsz Vercade; Geertje

Michiels en de weduwe van Isbrant Pietersz op de Rijpwetering

===========1677B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr.4568)

-----------

1677B 005 Leiderdorp: Tryntje Wouters van Poelgeest x Cornelis Jansz Borst te

Oudshoorn

1677B 009 Zoeterwoude-NoortAA: Cornelis Ponsz Scheepmaecker moet zijn Cornelis

Poulsz


1677B 024 Oegstgeest: Dr. Tollius woont tot Leyden op 't Rapenburch bij de

Doelsteech

1677B 055 Voorschoten: Pieter Symonsz is voogd van de kinderen van Vechter Vechtersz

1677B 085 Rijnsburg: Pieter Spoormaecker woonende ten huyse van Jacob Toorhout op de

Nieuwe Straet tot Leyden, is weduwnaar van de weduwe van Gerrit Thonisz

Poortenburgh

1677B 087 de kinderen van Claes Tijsz zijn Machtelt Jacobs van Zijp F. 6.13.6; Ary

Claesz Entepoel F. 16.13.6 en Willem Cornelisz Scheepmaecker x Duyffgen

Claes F. 16.13.6

1677B 092 Vrije Boekhorst: Dirck Claesz is de zoon van de weduwe van Claes Dircksz

1677B 128 Zegwaard-Rockeveen: Jacob Hendricksz is de zoon van Hendrick Jacobsz

Dwalingh, die heeft verclaert voor soo veel sijn suster aengaet, die is

arm ende onvermogent om iet te comen betalen

1677B 148 Hazerswoude: de weduwe van Jacob Cornelisz Houwelingh overleden. Erven

Cornelis Jacobsz Houwelingh; Louris Jacobsz Houwelingh en Aryen Aryensz x

Pleuntgen Jacobs Houwelingh te Noord-Waddinxveen

1677B 177 Zwammerdam: Johannis Martius Palidanus secretaris uit Amsterdam

1677B 199 Aalsmeer-Geylswijck: Jan Dircksz Mannen overleden

1677B 215 Zevenhoven: de kinderen van jonge Jan Jansz Janoom, erve van Jan Jansz

Janoom zijn o.a. Cornelis Hendricksz Twaelffhoven nom. ux, woonende tot

Amsterdam in 't Noortse Bosch in 't huys daer nr. 11 op staet, tegeover de

brouwerij van "Den Dubbelden Arent"

1677B 218 erve van de huisvrouw van Jan Teuwisz Vermij is Cornelis Poolen Griffioen

===========1678A Kohier van de 1e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr.4570)

-----------

1678A 004 Leiderdorp: Dirck Jansz Hogervorst vertrokken naar Zevenhoven

1678A 005 Thonis Hagen van Cats overleden. Erve zijn weduwe Teuntje Jans van

Aeckeren 1/2; Albertus Cats, tot Leyden bij de Delffsche Vliet in de

Backersteegh 1/8; Jan Teunisz Cats te Aarlanderveen bij Zwammerdam 1/8;

Marytgen Cats x Claes Reyersz van Outshoorn te Zwammerdam 1/8 en Jannetge

Cats x Claes Mouringsz van Borsselen te Zwammerdam 1/8

1678A 015 Zoeterwoude-Weypoort: de kinderen van Jan Adriaensz Smetser, erven van hun

grootvader, zijn Jacob Jansz Smetser en Tryntje Jans Smetser

1678A 016 Maertje Pieters is weduwe van Claes Arentsz Bergh

1678A 019 -Santwegh: het kleinkind van Ary Gijsbertsz van Veen woont bij Willem

Cornelisz Reewijk, zijn vader

1678A 023 Oegstgeest: Arent Andriesz van Bleiswijk woont tot Leyden op de Nieuwe

Hogewoert in "De Uyttrechse Grutmolen" en is verhuisd naar de

Ketelboeterssteeg

1678A 027 Noordwijk: Jan Pietersz Wijckervelt is erve van Willem Pietersz

Wijckervelt

1678A 031 de vrouw van Daniel Symonsz van Nes, Niesje Symons overleden. Erve

Hendrick Lourisz van den Berch, wonend in de Zuidbuurt van Zoeterwoude

1678A 042 Wassenaar: erven van Pieter Claesz van der Son zijn Claes Pietersz van der

Son 1/4; Ary Jeroenen 1/4 en Gerrit Willemsz 1/4

1678A 042 Cornelis Pietersz Bouman en zijn vrouw overleden. De 15 erven van Cornelis

zijn: Pieter Jansz van Weena; Claes Jansz Libbe; Hendrick van Winden;

Pieter Cornelisz, kind van oude Cornelis Pietersz; Pieter Gerritsz; Jan

Gerritsz; Aryaentje Gerrits; de 3 kinderen van Kees Scheepmaecker; Jacob

Louwen; de 3 kinderen van Neeltje Gerrits; de 8 kinderen van Willem

Gerritsz; de 5 kinderen van Arent Jansz; de 5 kinderen van Willem Jansz

van Wena en de 2 kinderen van Pieter Eversteyn. De 6 erven van zijn vrouw

zijn Dirck van Sonnevelt; Maartje Gerrits van Sonnevelt; Gerrebrechje

Gerrits van Sonnevelt; het weeskind van Jan van Sonnevelt; Ansem Jacobsz

van der Valck en Syburgie Jacobs

1678A 044 Annetje Hermans overleden

1678A 044 Aryen Jansz den Haen overleden. Erve Leendert Claesz x Maertje Ariens en

Claes Pietersz van Son x Magtelt Ariens

1678A 045 de weduwe Verdijck overleden. Erve Pieter en Dirck Verdijck; Ary

Hendricksz x Leentje Teunis Verdijck en haar broer Floris Teunisz Verdijck

1678A 052 Katwijk/Rijn: Huyg Jansz van Bredero overleden. Erve zijn weduwe en Isaack

de Soete x Adriaentje Bredero en Jan Huygen Bredero te Oegstgeest

1678A 058 Voorschoten: voogden over de kinderen van Pieter Willemsz Cappel zijn

Floris Willemsz Capel en Pieter Willemsz van Swieten

1678A 061 Willem Cornelisz van Noort is erve van Leendert Adriaensz Blanckenbergh

1678A 065 Veur: de weduwe van Jacob Jaspersz overleden. Erven Jan Jacobsz; Maerten

Jacobsz; Jannetje Jacobs; Gijsbert Jacobsz; Ary Claesz als voogd van de

kinderen van Leuntje Jacobs en Jan Jaspersz, zoon van Jasper Jacobsz, ook

als voogd van zijn minderjarige broers en zusters

1678A 065 Annetje Ariens is de dochter van de weduwe van Ary Jacobsz van der Hooft

1678A 074 Stompwijk: Jacob Jansz Scheepmaker overleden. Erve zijn weduwe

1678A 075 -Wilsveen: Cornelis Jansz Elstuyn is een oud man van 80 jaren, die

comparerende bevonden is in sijn memorie geraeckt te sijn; sulx hebben

Pieter Willemsz Rijnhoven, Jan Claesz en Jan Dircksz Noordemeer, naeste

vrunden van deselve bij eede verclaert

1678A 080 Rijnsburg: Martyn Lestienen woont tot Leyden in de Groene Steech in "De

Groene Hoedt"

1678A 085 Neeltje Jacobs Rous overleden. Erve Niesje Dircks; Jacob Dircksz

Lelievelt; Jacob Jacobsz Rous; Maerten Cornelisz Rous te Sassenheim; Ary

Cornelisz Rous te Sassenheim; Hendrick Willemsz van Rijn te Wassenaar en

Neeltje Dircks, weduwe van Cornelis Gerritsz Nest te Lisse

1678A 089 Warmond, -'t Lage Landt: Pieter Lutsenburgh, ook als voogd van het kind

van Claes Lutsenburgh; Jan Claesz Lutsenburgh; Cornelis Gerritsz x Maartje

Lutsenburgh en Leendert Jansz Bredelinde x Cryntje Lutsenburgh

1678A 099 Voorhout: de 2 minderjarige kinderen van Geertje Leenderts zijn Jannetje

Willems Moerkercken en Jaepje Willems Moerkercken

1678A 096 Sassenheim: jonge Jan Jansz Naerdenburgh overleden. Erve zijn weduwe

1678A 109 Zoetermeer: Jacob Leendertsz Cronevelt is voogd over de kinderen van de

weduwe van Cornelis Jacobsz Visser

1678A 113 -'tEerste Weegje: Leendert Dircksz Conijnenbergh woont in Zegwaard

1678A 114 -Delfse Walle: Aelbert Jansz Koot overleden. De erven wonen in Zegwaard

1678A 120 Zegwaard: Dirck Willemsz Konijnenburgh overleden. Erve Leendert Willemsz

Konijnenburgh en Tryntje Willems

1678A 124 Dirck Roggeveen is de zoon van de weduwe van Adriaen Gerritsz Roggeveen

1678A 130 Adriaen van Swieten uit Hillegersberg

1678A 133 Benthuizen: Jan Pietersz Verkade overleden

1678A 137 Hazerswoude: Gerrit Dircksz Keyser overleden. Erve Jan Reyersz Lelievelt x

Neeltje Ariens Keyser; Jan Dircksz Keyser en Cornelis Ariensz Keyser, zoon

van Ary Dircksz Keyser

1678A 153 de huisvrouw van Cors Dircksz Pijnaecker overleden. Erve Dirck Corsz

Pijnaecker

1678A 153 de erven van Floris Gerritsz Rijnhoven zijn Gerrit Florisz Rijnhoven, zijn

zoon; Dirck Cornelisz Koppersluys x Magtelt Floris en Joris Jansz Cop x

Jannetje Floris

1678A 161 Alphen: Pieter Allard overleden. Hij was getrouwd met de weduwe van Jan

Lindenboom; zij woont nu in Gouda

1678A 185 Leimuiden: Cornelis Dircksz Mastenbroek overleden. Erven zijn 4 kinderen

1678A 186 Laurens Backer overleden. Erve zijn schoonzoon Dirck Leendertsz van

Griecken te Alkemade

1678A 188 de weduwe van Dirck Jansz van der Waech overleden. Erve haar zoon

Alewijn Willemsz

Nabij

1678A 198 Aalsmeer: Baert Hendricksz overleden. Erve zijn weduwe Marritje Cornelis1/2 en zijn overige erven 1/2

1678A 200 Aelbert Pietersz overleden

1678A 200 Willem Heertgens overleden. Erve zijn weduwe

1678A 201 -Westeinde: Cornelis Claesz Bey heeft ten opsichte van sijnen gesindheyt

bij de waerheyt verclaert

1678A 206 -Uyterwegh: Willem Maertensz overleden. Erve zijn zoon Claes Willemsz F. 6;

Haesge Doeven zijn weduwe F. 7 en zijn 7 andere kinderen ook F. 7

1678A 208 -Dorp en Zijdtwegh: Dirck Jacobsz van Wilder overleden. Erven zijn

kinderen Jacob Dircksz van Wilder; Hendrick Dircksz van Wilder en Gijs

Ariensz nom. ux.

1678A 214 Zevenhoven: Jan Jansz Jansoom overleden. Erven Gerrit Jansz Jansoom en de

weduwe en kinderen van Willem Jansz Jansoom

1678A 214 de kinderen van Willem Jansz Jansoom zijn Cornelis Willemsz Jansoom;

Geertje Willems Jansoom en Gerrit Gerritsz Padenburch x Annetje Willems

Jansoom

1678A 214 Jan Balthen overleden. Erve zijn weduwe1678A 237 Langeraar: Jan Jansz Rietvelt overleden. Erve zijn weduwe, die op de

Scheepmaeckersdijck tot Haerlem woont

1678A 256 Alkemade: Cornelia Pety minderjarige dochter van de overleden Bartholomees

Pety heeft als voogd Nicolaas Poock

1678A 257 Leendert Jansz Rijssen woont in Leimuiden

1678A 258 Claes Bruynen overleden. Erven de voogden(?) Aris Jansz en Jan Barten

1678A 259 Roelofarendsveen: Marytje Rochus, weduwe van CornelisAdriaensz Craen is

hertrouwd met Huybert Jacobsz van der Linde die nu is overleden. Erve de

weduwe; Jan Jacobsz van der Linde en Pieter Jacobsz

1678A 271 -Rijpwetering: Annetje Leenderts overleden. Erve Frederik Jansz nom. ux.

en Jan Hendricksz, wiens voogd is Jan Salomonsz Soete

1678A 274 Esselyckerwoude: Ary Gijsbertsz van Veen overleden. Erve zijn kleinkind,

dat woont bij zijn vader Willem Cornelisz Reewijk te Zoeterwoude

1678A 276 de weduwe van Tonis Joosten Bijvelt overleden

1678A 276 Engel Dircksz van der Post woont in Zoeterwoude

1678A 280 -Vroonlant: Ary Gijsbertsz uit Warmond overleden. Erve zijn kleinkind, dat

woont bij zijn vader Willem Cornelisz Reewijk te Zoeterwoude (zie ook fol

274!)


===========

1678B Kohier van de 2e 200e penning van Rijnland (GAL, S.A. II inv.nr.4572)

-----------

1678B 038 Noordwijkerhout: de weduwe van Wouter Jansz Vlasser overleden. Erve Mees

Dammisz Kuyper en het minderjarige weeskind van Symon Jacobsz van Sijp dat

als voogd heeft Cornelis Jacobsz van 's-Gravendijk

1678B 067 Stompwijk: Tryntje is de enige dochter van de overleden Cors Leendertsz

Huyberdopklerck

1678B 092 Voorhout Pieter Cornelis Adriaensz overleden. Erven Claes Pietersz

Erfoorth; Jannetje Pieters Erfoorth; Claes Jansz van der Clust; Huybert

Pietersz Erfoorth te Noordwijk; Jan Pietersz Erfoorth te Leiderdorp en

Joris Pietersz van der Clust met zijn zuster te Lisse

1678B 094 Cors Harmensz van Brederode overleden

1678B 096 Sassenheim: de kinderen van Teeuwis Cornelisz Warmonderdam zijn Jan

Theuwisz Warmonderdam en Cornelis Theuwisz Warmonderdam

1678B 096 Jacob Jansz Naerdenburgh overleden. Voogd over de kinderen is Crijn

Jacobsz Kercklaen

1678B 110 Zoetermeer-Vliet: Andries Pietersz van der Speck is sijn sinnen niet

machtich, heeft sijn huysvrouw bij eede verclaert

1678B 140 Hazerswoude: Ewout Slappecoorn x Ermpje Willems, erve van Willem Pietersz

Hoornsluys

1678B 146 Willem Bouwensz Losiet overleden. Erve Jannetje Willems Losiet; Annetje

Willems Losiet; Dirck Cornelisz Amerongen x Leentje Willems Losiet; Isaack

Adriaensz Elsthout x Neeltje Willems Losiet en Daniel Jansz van Os te

wijve hebbende Maritje Willems Losiet

1678B 151 de voorkinderen van Willem Groenevelt zijn Mouring Florisz van der Sluys x

Marytje Willems Groenevelt te Koudekerk en Annetje Willems Groenevelt

1678B 156 Alphen: Jacob Dircksz Outshoorn is voogd over de kinderen van Crijn

Sybrantsz Verhoeff

1678B 182 Rijnsaterwoude: Cornelis van Heyningen, secretaris van Calsagen, is voogd

van Marytje Cornelis van der Geer, de dochter van Cornelis Adriaensz van

der Geer; de zoon heet Adriaen Cornelisz van der Geer

1678B 186 Leimuiden: Ds. Lodewijkus Godijn is vertrocken naer Ter Veer in Zeelant;

de weduwe van Bruyn Jansz is overleden

1678B 192 Vriesekoop: Gerrit Maertensz Rietvelt overleden

1678B 198 Aalsmeer: Dirck Jacobsz Scheppmaecker overleden. Erve zijn 3 minderjarige

kinderen, waarover voogd is Aelbert Jansz Scheepmaecker, die ten opsichte

sijner gesintheyt bij de waerheyt heeft verclaert

1678B 201 -Westeynde: Gerrit Claesz Buys heeft bij de waerheyt verclaert

1678B 202 -Uiterweg: de weduwe van Jacob Baert Aldertsz overleden. Erve Maerten

Claesz Coues x Aeltje Jacobs; Pieter Claesz x Haesge Jacobs; Marytge

Jacobs en Neeltje Jacobs, die allen bij de waerheyt verclaert hebben

1678B 202 Pieter Claesz Keesjannen heeft bij de waerheyt verclaert

1678B 205 de weduwe van Jacob Vreecksz is een inpotente oude vrouw van 86 jaren ende

heeft haer soon Pieter Jacob Vreecken verclaert

1678B 225 Nieuwkoop: Cornelis Maertensz Koll overleden. Erve Willem Cornelisz Koll

en Geertje Cornelis Koll die in 't Sticht woont

1678B 230 Langeraar: Artus de Haes 2/3 erve van Aert de Haes uit Amsterdam

1678B 234 de kinderen van Ewout Onderwater zijn Jan Onderwater te Aarlanderveen F.

6.15; Cornelis Gerritsz van Vliet x Maria Onderwater te Aarlanderveen F.

6.15; de kinderen van Jan de Mijter te Aarlanderveen F. 3; Gerrit Gerritsz

Onderwater F. 6.15 en Lumanus Vos x Cornelia Onderwater

1678B 242 Aarlanderveen: Cornelis Jacobsz Verhaer overleden. 8 erven, o.a. Hendrick

Jacobsz van 't Hoorn; Marytje Bouwens van Wieringen is stiefmoeder van

Cornelis


1678B 252 Nieuwveen-Uytterbuurt: de weduwe van Maerten Jansz van der Geer overleden.

Erve Jan Maertensz van der Geer en Pieter Maertensz van der Geer

1678B 267 -Rijpwetering: Tonis Cornelisz overleden

1678B 268 de curatoren van de boedel van Cryntje Ariens, weduwe van Pieter Cornelisz

de Goede zijn Mouring Claesz en Jan Corsz

1678B 280 Koudekerk: de weduwe van Jan Willemsz Outshoorn uit Esselyckerwoude

overleden. Erven zijn 2 kinderen

1678B 283 de weduwe van P. Gijsen overleden. Voogd der kinderen is Bruyn Jacobsz van

der Laen

===========
1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina